Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Afkriminalisering af prostitution m.v. samt kriminalisering af kunder til prostituerede under 18 år)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 12. august 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 403 af 26. juni 1998 og § 3 i lov nr. 473 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. §§ 198 og 199 ophæves.

2. Efter § 223 indsættes:

»§ 223 a. Den, der som kunde har samleje med en person under 18 år, der helt eller delvis ernærer sig ved prostitution, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.«

3. I § 224 ændres »§§ 216-223« til: »§§ 216-223 a«.

4. I § 225 ændres »222-223« til: »222-223 a«.

5. § 229, stk. 3-5, ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

    Stk. 2. Loven medfører ikke, at spil, prostitution og understøttelse fra kvinder, der ernærer sig ved prostitution, anses som lovlige erhverv.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 17. marts 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen