Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af tinglysningsloven

(Udvidet ekstern terminaladgang til tinglysningsregistrene)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 281 af 29. april 1992 og senest ved § 82 i lov nr. 429 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 50 b ophæves.

2. § 50 c, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Oplysninger i edb-registrene kan endvidere efter ansøgning videregives til enhver ved terminaladgang i øvrigt (ekstern terminaladgang).«

3. I § 50 c, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Oplysninger, der videregives til massemedier efter stk. 2 og 3, kan dog tillige anvendes i journalistisk øjemed.«

4. § 50 c, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Ansøgning om tilladelse til at etablere ekstern terminaladgang indgives til Retten i Århus. Afgørelser om videregivelse efter stk. 5 og 6 træffes ved Retten i Århus med adgang til kære til den landsret, i hvis kreds den, som anmoder om videregivelse, har hjemting.«

5. I § 50 e ændres »§ 50 c, stk. 8« til: »§ 50 c, stk. 7«.

6. I § 50 f, stk. 4, ændres »§ 50 c, stk. 5-7« til: »§ 50 c, stk. 5 og 6«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 22. april 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen