Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

 

Herved bekendtgøres lov nr. 415 af 14. juni 1995 om afgift af visse klorerede opløsningsmidler med de ændringer, der følger af § 28 i lov nr. 1098 af 29. december 1997.

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssats

§ 1. Der betales afgift til statskassen af føl-gende varer:

1) Tetraklorætylen.

2) Triklorætylen.

3) Diklormetan.

    Stk. 2. Afgiften udgør 2 kr. pr. kg af nettovæg-ten af de i stk. 1 nævnte varer.

Registrerede virksomheder

§ 2. Den, der fremstiller eller med henblik på salg genindvinder de i § 1, stk. 1, nævnte varer, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Den, der fra udlandet med henblik på salg modtager varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, kan anmelde sin virksomhed til regi-strering hos de statslige told- og skattemyndig-heder.

    Stk. 3. Virksomheder, der fremstiller, fra ud-landet modtager eller med henblik på salg gen-indvinder afgiftspligtige varer i en mængde på under 250 kg pr. kalenderår, skal ikke registreres eller betale afgift.

    Stk. 4. Til de registrerede virksomheder udste-des et bevis for registreringen.

§ 3. Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer med henblik på videresalg.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 4. Afgiftsperioden er måneden.

§ 5. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er ud-leveret fra virksomheden i perioden.

    Stk. 2. Registrerede virksomheders forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.

§ 6. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 5 fradrages

1) varer, der leveres til en anden registreret virk-somhed, jf. § 3,

2) varer, der leveres til udlandet,

3) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, og

4) varer, der returneres til virksomheden, så-fremt køberen godtgøres varens pris indbefat-tet afgiften.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndighe-der kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og -godtgørelse

§ 7. Varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, in-ternationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Skatte-ministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen.

§ 8. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret ef-ter § 2, godtgørelse af den betalte afgift af de va-rer, der er omhandlet i § 6, stk. 1, nr. 2.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndighe-der kan, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder godtgørelse af den betalte afgift af varer, der anvendes i lukkede an-læg, hvor de afgiftspligtige varer nedbrydes fuldstændigt til stoffer, der ikke indeholder or-ganisk bundet klor, frit klor eller klorbrinte.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndighe-der fastsætter de nærmere regnskabs- og kon-trolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgø-relse efter stk. 1 og 2.

§ 9. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for af-giftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Regnskabsbestemmelser

§ 10. Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstilling af afgiftspligtige va-rer, tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksom-hederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

    Stk. 2. Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige va-rer.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndighe-der fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

Afregning af afgiften

§ 11. Registrerede virksomheder skal efter ud-løbet af hver måned og senest den 15. i den føl-gende måned til de statslige told- og skattemyn-digheder angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6. Angivelsen skal være underskrevet af virksom-hedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Afgives den i stk. 1 omhandlede angi-velse ikke inden udløbet af den nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

§ 12. Afgiften for en afgiftsperiode skal ind-betales til de statslige told- og skattemyndighe-der senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbe-gyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens indbetaling.

§ 13. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler af-gift rettidigt, at afgive angivelsen for kortere pe-rioder end en måned.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndighe-der kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgift rettidigt, en kortere betalings-frist end den i § 12, stk. 1, angivne og kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

§ 14. Betales forfalden afgift ikke senest 14 dage efter betalingsfristens udløb, kan de statsli-ge told- og skattemyndigheder inddrage registre-ringen af virksomheden, indtil de forfaldne af-gifter er betalt.

    Stk. 2. Er afgiftsperioden eller betalingsfristen forkortet efter § 13, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 15. Såfremt det konstateres, at en virksom-hed har afgivet urigtig angivelse, således at virk-somheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling se-nest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2.1)  Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

    Stk. 3.1) Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver på-begyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 16. Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes af-giftsområde, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne tilføres en registreret virk-somhed eller er omfattet af § 9. Afgiften afreg-nes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For varer, der indføres af en virksom-hed registreret efter § 29 i toldloven, finder reg-lerne i § 17 tilsvarende anvendelse.

§ 17. I andre tilfælde svares afgiften i forbin-delse med varemodtagelsen her i landet, med-mindre varerne modtages efter reglerne i § 3 el-ler er omfattet af § 9. Erhvervsdrivende vare-modtagere skal inden afsendelsen af afgiftsplig-tige varer fra udlandet anmelde sig hos de stats-lige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende va-remodtagere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de stats-lige told- og skattemyndigheder angive mæng-den af de varer, som virksomheden har modtaget i måneden. Andre varemodtagere skal angive ved modtagelsen. Angivelsen skal være under-skrevet af varemodtageren.

    Stk. 3. Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelsen af den i stk. 2 nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan erhvervsdriven-de undlade at indbetale beløbet.

    Stk. 4. Varemodtagere, der modtager afgifts-pligtige varer, herunder afgiftspligtige varer, der indgår som bestanddele i andre varer, jf. § 18, stk. 1, i en mængde på under 250 kg pr. kalen-derår, skal ikke anmeldes efter stk. 1 hos de statslige told- og skattemyndigheder, afgive an-meldelse eller indbetale afgiften.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndighe-der kan pålægge erhvervsdrivende varemodta-gere, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes mod-tagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

    Stk. 6. Bestemmelserne i lovens §§ 10, stk. 2, og 15 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler for angivelse og indbetaling af afgiften.

Dækningsafgift

§ 18. Af varer, der ikke i sig selv er afgifts-pligtige efter § 1, stk. 1, men som indeholder af-giftspligtige bestanddele i en koncentration på over 1 vægtprocent, betales ved indførsel fra ste-der uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgifts-område, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For varer, der indføres af en virksom-hed registreret efter § 29 i toldloven, finder reg-lerne i § 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-7, til-svarende anvendelse.

    Stk. 3. Ved modtagelse af varer fra andre EU- lande betales afgiften i forbindelse med vare-modtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lo-vens § 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 4. Afgiften betales efter afgiftssatsen i § 1, stk. 2, på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

    Stk. 5. Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal frem-lægges. Fremlægges fabrikanterklæringen ikke, beregnes afgiften på grundlag af den fulde vægt af varen.

    Stk. 6. Bestemmelserne i §§ 8 og 9 finder til-svarende anvendelse for dækningsafgiften.

Kontrolbestemmelser

§ 19. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de virksom-heder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretnings-bøger og øvrige regnskabsmateriale samt korre-spondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornø-den vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Leverandører af råvarer til fremstilling af afgiftspligtige varer skal på begæring medde-le de statslige told- og skattemyndigheder oplys-ning om deres leverancer af varer til virksomhe-der, der fremstiller afgiftspligtige varer.

    Stk. 5. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndighe-der er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt trans-porteres til andre end registrerede virksomheder.

§ 20. Offentlige myndigheder skal på begæ-ring meddele de statslige told- og skattemyndig-heder enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

    Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skat-temyndigheder bistand efter regler, der fastsæt-tes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

§ 21. Skatteministeren kan fastsætte de be-stemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Andre bestemmelser

§ 22. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet ved fjernsalg sælger afgiftspligtige eller dækningsafgiftspligtige varer, skal anmeldes til registrering efter denne lov hos de statslige told- og skattemyndigheder. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige vægt som den mæng-de varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg. For dækningsafgifts-pligtige varer finder § 18, stk. 4 og 5, tilsvarende anvendelse.

§ 23. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne.

    Stk. 2. Afgiften af de nævnte varer kan afkræ-ves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Til-svarende gælder, hvis en virksomhed har mod-taget et for stort beløb i godtgørelse efter § 8, stk. 1.

§ 24. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af af-gift efter denne lov.

§ 25.1) Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fast-sætte regler om adgangen til at klage over afgø-relserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 26.1) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders af-gørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.

2) Spørgsmål om, hvilken vægt afgiften skal be-regnes af.

3) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligti-ge mængde.

4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 7, 8, 9 og 18, stk. 6.

5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 15, stk. 2.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapit-ler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 27. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og admini-strative bøder efter denne lov. Reglerne finder li-geledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgift.

§ 28.1) (Ophævet)

§ 29. For betaling af afgift efter bestemmel-serne i denne lov hæfter den, der som ejer, for-pagter eller lignende driver virksomheden for egen regning, samt de i § 17, stk. 1, nævnte va-remodtagere og de, der er i besiddelse af varen.

§ 30. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Straffebestemmelser

§ 31. Med bøde straffes den, der forsætligt el-ler groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgifts-kontrollen,

2) overtræder § 2, stk. 1, § 10, stk. 1 eller 2, § 11, stk. 1, § 17, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, § 19, stk. 2-5, § 22, 1. pkt., og § 33, stk. 3-6,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af §§ 7 og 8, stk. 3,

4) undlader at efterkomme et i medfør af § 13, stk. 1, eller § 17, stk. 5, 1. pkt., meddelt på-bud,

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksom-hed, hvis registrering de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget efter § 11, stk. 2, eller § 14, eller

6) overdrager, erhverver, tilegner sig eller an-vender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte over-trædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4.1) Der kan pålægges selskaber m.v. (ju-ridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 32. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skattemini-steren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgø-res uden retslig forfølgning, såfremt den pågæl-dende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angi-vet frist, der efter begæring kan forlænges, at be-tale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte til-kendegivelse finder bestemmelsen om tiltale-rejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsva-rende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfal-der videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstem-melse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre friheds-straf.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 33. Loven træder i kraft den 1. januar 1996. Bestemmelsen i stk. 3 træder dog i kraft den 1. december 1995.

    Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. januar 1996 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

    Stk. 3. Virksomheder, der skal registreres ved lovens ikrafttræden, skal anmelde sig til registre-ring hos de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. december 1995.

    Stk. 4. Virksomheder, der registreres ved lo-vens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdnin-gen af afgiftspligtige varer, jf. § 1, stk. 1, og af afgiftspligtige varer, der indgår som bestanddele i andre varer, den 1. januar 1996. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nær-mere regler for opgørelsen. Såfremt lagerbe-holdningen af afgiftspligtige varer, der indgår som bestanddele i andre varer, er på 1.000 kg el-ler derover, skal virksomhederne indsende op-gørelsen over denne lagerbeholdning til de stats-lige told- og skattemyndigheder senest den 15. januar 1996.

    Stk. 5. Andre virksomheder, der den 1. januar 1996 har en lagerbeholdning af afgiftspligtige varer, jf. § 1, stk. 1, eller af afgiftspligtige varer, der indgår som bestanddele i andre varer, på 1.000 kg eller derover, skal senest den 15. januar 1996 til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over deres samlede la-gerbeholdning ved lovens ikrafttræden. De stats-lige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

    Stk. 6. Virksomhederne skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kon-trollere opgørelserne ved eftersyn af lagre, for-retningsbøger m.v. Virksomhedernes indehave-re og de i virksomhederne beskæftigede perso-ner skal yde de statslige told- og skattemyndig-heder fornøden vejledning og hjælp.

    Stk. 7. Virksomheder, der er omfattet af stk. 4, skal senest den 31. januar 1996 indbetale afgift af den i stk. 4 nævnte lagerbeholdning af afgifts-pligtige varer, der indgår som bestanddele i an-dre varer, til de statslige told- og skattemyndig-heder.

    Stk. 8. Virksomheder, der er omfattet af stk. 5, skal senest den 31. januar 1996 indbetale afgift af den i stk. 5 nævnte lagerbeholdning til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 9. Betales afgift efter stk. 7 eller 8 ikke rettidigt, finder lovens § 12, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 3. august 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann

Officielle noter

1) Lov nr. 1098 af 29. december 1997 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (ændret klagestruktur m.v.) trådte i kraft den 1. april 1998.