Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift)

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af visse chlorfluorcaboner og haloner (CFC-afgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 30. juni 1994, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 1223 af 27. december 1996 og § 9 i lov nr. 1098 af 29. december 1997.

§ 1. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager følgende kemiske stoffer, der anvendes til fremstilling m.v. af de i stk. 2 nævnte varer, skal betale en afgift til statskassen:

1) Trichlorfluormethan (CFC-11).

2) Dichlordifluormethan (CFC-12).

3) Trichlortrifluorethan (CFC-113).

4) Dichlortetrafluorethan (CFC-114).

5) Chlorpentafluorethan (CFC-115).

6) Bromchlordifluormethan (halon-1211).

7) Bromtrifluormethan (halon-1301).

8) Dibromtetrafluorethan (halon-2402).

    Stk. 2. Afgift betales af disse stoffer, når de anvendes til fremstilling og vedligeholdelse m.v. af følgende varer:

1) Fjernvarmerør.

2) Køleskabe.

3) Frysere.

4) Køle- og frysediske og køle- og frysereoler.

5) Køle- og fryseanlæg til industriel brug.

6) Køle- og fryseanlæg til transportmidler.

7) Paneler til køle- og fryserum.

8) Isolerede porte og døre.

9) Ekstruderet polystyren til isolering.

10) Konstruktionsskum.

11) Fugeskum.

12) Polyurethan-slipmiddel.

13) Spraydåser.

14) Dåser indeholdende CFC bl.a. beregnet på at frembringe støj (tågehorn).

15) Brandslukningsanlæg indeholdende haloner.

    Stk. 3. Afgift skal også betales af de i stk. 1 nævnte stoffer, når de findes i blandinger med andre stoffer.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fritage de i stk. 2 nævnte varegrupper eller dele heraf for afgift, såfremt ganske særlige omstændigheder taler herfor.

§ 2. Afgiften udgør 30 kr. pr. kg af stoffernes nettovægt.

§ 3. Af de i § 1, stk. 2, nævnte varer, der indeholder et eller flere af de i § 1, stk. 1, nævnte stoffer, betales ved erhvervsmæssig indførsel fra steder uden for EF eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, en dækningsafgift til statskassen.

    Stk. 2. Dækningsafgiften udgør 30 kr. pr. kg af varens indhold af det afgiftspligtige stof. Skatteministeren fastsætter regler om beregning af vægten.

    Stk. 3. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 4.

    Stk. 4. For dækningsafgiftspligtige varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 3 a tilsvarende anvendelse.

§ 3 a. Ved erhvervsmæssig modtagelse af dækningsafgiftspligtige varer fra andre EF-lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Varemodtagere skal inden varens afsendelse fra udlandet anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte varemodtagere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i måneden. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

    Stk. 3. Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelsen af den i stk. 2 nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varens modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varens modtagelse.

    Stk. 6. Bestemmelserne i lovens § 8 og §§ 11-16 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler for angivelse og indbetaling af afgiften.

§ 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager stoffer, der er afgiftspligtige efter § 1, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder udsteder et bevis for registreringen.

    Stk. 3. Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, at modtage stoffer, der er afgiftspligtige efter § 1.

§ 5. Afgiftsperioden er kvartalet.

    Stk. 2. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som vægten af den mængde afgiftspligtige stoffer, der i perioden er udleveret fra virksomheden.

    Stk. 3. Registrerede virksomheder, der udtager afgiftspligtige stoffer til fremstilling af varer, skal medregne forbruget til udleveringen efter stk. 2.

    Stk. 4. Opgørelsen specificeres efter regler, som fastsættes af de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 6. I den afgiftspligtige vægt opgjort efter § 5, stk. 2, fradrages:

1) Vægten af stoffer, der er udleveret til en anden registreret virksomhed efter § 4, stk. 3, og

2) vægten af stoffer, der er leveret til udlandet.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte regler om kontrol for fradrag efter stk. 1.

§ 7. Ved erhvervsmæssig levering til udlandet af de i § 1, stk. 2, nævnte varer, der er fremstillet her i landet ved anvendelse af et eller flere i § 1, stk. 1, nævnte stoffer, eller som er afgiftsberigtiget ved modtagelsen fra udlandet efter reglerne i § 3, tilbagebetales afgiften af den mængde afgiftspligtige stoffer, der er indeholdt i varen.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen efter stk. 1.

§ 8. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, modtagelse fra udlandet og udlevering m.v. af afgiftspligtige stoffer.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler om de registrerede virksomheders regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer m.v.

    Stk. 3. Registrerede virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udløb.

§ 9. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af stoffer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6.

    Stk. 2. Angivelsen, der skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse, skal afgives på en særlig blanket, hvori de statslige told- og skattemyndigheder kan kræve andre oplysninger, der er nødvendige for kontrollen.

    Stk. 3. Afgives angivelsen ikke inden udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

§ 10. Afgifterne for en afgiftsperiode skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for afgiftens indbetaling.

    Stk. 4.1)  Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 11. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive den i § 9 omhandlede angivelse for kortere perioder end et kvartal.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, en kortere betalingsfrist end den, der er nævnt i § 10, og kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftens betaling.

    Stk. 3.1) Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 8 l i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 9, stk. 1, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.

§ 12. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

    Stk. 2.1) Er der efter § 11, stk. 1 eller 2 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, og betales afgiften ikke rettidigt, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb. Registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed, når de statslige told- og skattemyndigheder har fremsat krav herom i henhold til § 11, stk. 2.

§ 13. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse efter § 9, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, der påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

    Stk. 3. Betales den skyldige afgift ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 14. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til

1) at foretage eftersyn i den registreringspligtige virksomhed og

2) at efterse virksomhedens forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1, nr. 2, nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders anmodning udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Leverandører af råvarer m.v. til fremstilling af stoffer, der er afgiftpligtige efter § 1, skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om de leverede varer.

    Stk. 5. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige stoffer.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.

    Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

    Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

§ 15. For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning samt de i § 3 a nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen.

§ 16.2)  Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 16 a. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgift.

§ 16 b.2) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om afgiftspligt.

2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige vægt.

3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelse efter § 7.

4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 13, stk. 2.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 16 c.2) (Ophævet).

§ 17.1) Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgiften,

2) overtræder § 4, stk. 1, § 8, stk. 1 og stk. 3, § 9, stk. 1 og stk. 2, § 11, stk. 3, § 14, stk. 2-5, og § 20, stk. 3 og stk. 4,

3) undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt efter § 11, stk. 1,

4) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, efter at de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget registreringen efter § 9, stk. 3, og § 12, stk. 1 og stk. 2.

    Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

    Stk. 4.2) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 19. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 20. Loven træder i kraft den 1. januar 1989.

    Stk. 2-4. (Udeladt).

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 3. august 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann

Officielle noter

1) Lov nr. 1223 af 27. december 1996 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og konkursloven (ændringer som følge af dødsboskifteloven og dødsboskatteloven m.v.) trådte i kraft den 1. januar 1997.

2)