Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

(Liberalisering af reglerne om åbningstid)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»Der må ikke ske detailsalg fra de butikker, der er nævnt i § 1, stk. 1, på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag.«

3. I § 2, stk. 1, ændres »kl. 17.00« til: »kl. 20.00«.

4. § 2, stk. 2-4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 2.

5. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8) Brød, mejeriprodukter og aviser.«

6. § 3, stk. 2, ophæves.

7. I § 4, stk. 1, indsættes som nr. 7-9:

»7) Bagerbutikker.

8) Byggemarkeder.

9) Butikker, hvis omsætning hovedsagelig stammer fra salg af udvalgsvarer, der hører til hus og have. Den enkelte butiks samlede omsætning må dog ikke overstige den fastsatte beløbsgrænse i § 5, stk. 1.«

8. I § 5, stk. 1, ændres to steder »27,1« til: »30,5«.

9. I § 5, stk. 4, ændres »11,7« til: »13,2«.

10. I § 5, stk. 5, ændres »en registreret eller statsautoriseret revisor« til: »en godkendt revisor«.

11. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Butikker, der er beliggende på eller ved havnearealer, og som forud for den 5. oktober 2000 har holdt åbent i overensstemmelse med undtagelsesbestemmelsen i § 3, stk. 5, i lov om butikstid m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2000, og som af kommunalbestyrelsen har fået tilladelse til efter den 1. juli 2007 at foretage detailsalg i en nærmere angivet periode, kan uanset § 2, stk. 1, fortsætte hermed i den periode, tilladelsen angiver.«

12. § 9, stk. 4, ophæves.

13. § 11 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2, stk. 1, i lov om detailsalg fra butikker m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. oktober 2012.

§ 3

Stk. 1. Uanset § 2, stk. 1, i lov om detailsalg fra butikker m.v. må der ske detailsalg fra butikker, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om detailsalg fra butikker m.v., i perioden fra den 1. juli 2010 til den 30. september 2012 i følgende tidsrum:

1) Fra kl. 10.00 til kl. 17.00 den første og den sidste søndag i hver måned.

2) Fra kl. 10.00 til kl. 17.00 alle søndage i december måned.

3) Fra kl. 10.00 til kl. 17.00 yderligere 4 søndage om året.

4) Fra kl. 10.00 til kl. 20.00 den sidste søndag før juleaftensdag.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1-3, finder ikke anvendelse, hvis en helligdag, grundlovsdag eller juleaftensdag er en søndag.

Stk. 3. Hvis nytårsaftensdag er en søndag, må der uanset stk. 1, nr. 1-3, ikke ske detailsalg fra butikken efter kl. 15.00.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen