Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

(Ny organisering af stormflodsordningen, ny erstatningsmodel ved gentagne stormflodshændelser og udvidelse af stormflodsdækning ved oversvømmelser fra vandløb og søer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, som ændret ved lov nr. 505 af 7. juni 2001, § 4 i lov nr. 601 af 24. juni 2005, § 43 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 15 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »økonomiministeren« til: »økonomi- og erhvervsministeren«, »Økonomiministeren« til: »Økonomi- og erhvervsministeren« og »Økonomiministeriet« til: »Økonomi- og Erhvervsministeriet«.

2. Overalt i loven ændres »miljø- og energiministeren« til: »miljøministeren« og »Miljø- og Energiministeriet« til: »Miljøministeriet«.

3. I § 1, nr. 1, ændres »og« til: »,«.

4. I § 1 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer samt«

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

5. § 2 affattes således:

»§ 2. Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

Stk. 2. Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i vandløb og søer, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20. år.

Stk. 3. Ved stormfald forstås, at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst 1 års hugst i de ramte områder.

Stk. 4. Afgørelse af, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald i et område på et givet tidspunkt, træffes af Stormrådet, jf. § 21, efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været stormflod, og Miljøministeriet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald.«

6. I § 3, stk. 1, ændres »nr. 2« til: »nr. 3«.

7. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Erstatning for skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer«

8. I § 4, stk. 1, indsættes efter »stormflod«: »eller af oversvømmelse fra vandløb og søer«.

9. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Erstatning ydes ikke for indirekte tab samt for skader på følgende typer fast ejendom og løsøre:

1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.

2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.

3) Løsøre i kældre og rum under terræn.

4) Jord.

5) Saltskadede afgrøder.

6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige.

7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.

8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.

9) Haveanlæg og løsøre placeret i haven.

10) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

11) Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.

12) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

13) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

14) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

15) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.

16) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn.«

10. I § 5 indsættes efter »stormflod«: »eller af oversvømmelse fra vandløb og søer«.

11. § 6 affattes således:

»§ 6. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod fratrækkes følgende selvrisiko, hvis der er tale om en hændelse, der statistisk indtræffer mindst hvert 50. år, men sjældnere end hvert 20. år:

1) For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 8 pct. ved første skadesbegivenhed, 13 pct. ved anden skadesbegivenhed og 18 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 8.000 kr.

2) For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 13 pct. ved første skadesbegivenhed, 18 pct. ved anden skadesbegivenhed og 23 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 13.000 kr.

3) For så vidt angår skader på løsøre, er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 10.000 kr.

Stk. 2. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod fratrækkes følgende selvrisiko, hvis der er tale om en hændelse, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 50. år:

1) For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 8 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 8.000 kr.

2) For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 13 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 13.000 kr.

3) For så vidt angår skader på løsøre, er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 10.000 kr.«

12. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer fratrækkes følgende selvrisiko:

1) For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 8 pct. ved første skadesbegivenhed, 13 pct. ved anden skadesbegivenhed og 18 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 8.000 kr.

2) For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 13 pct. ved første skadesbegivenhed, 18 pct. ved anden skadesbegivenhed og 23 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 13.000 kr.

3) For så vidt angår skader på løsøre, er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 10.000 kr.«

13. I § 7 indsættes efter »Erstatning for skader forårsaget af stormflod«: »eller af oversvømmelse fra vandløb og søer«.

14. § 7, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 1-5.

15. I § 7, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres »1-3« til: »1 og 2«.

16. § 8 affattes således:

»§ 8. En skade forårsaget af stormflod skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet, hvor vedkommende er brandforsikret, senest 2 måneder efter skadens indtræden.

Stk. 2. Forsikringsselskabet foretager taksation af skader forårsaget af stormflod. Taksationen skal foretages, senest 22 arbejdsdage efter at taksator har det fornødne grundlag for at foretage taksationen. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som indtil 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til forsikringsselskabet.

Stk. 3. Forsikringsselskabet skal træffe afgørelse, senest 22 arbejdsdage efter at alle de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af den endelige taksatorrapport foreligger. Forsikringsselskabet foretager erstatningsudbetalingen. Bestemmelserne i §§ 57 og 58 i lov om forsikringsaftaler finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Forsikringsselskabet kan, for så vidt angår stormflodssager, lade et andet forsikringsselskab, der tilbyder tegning af brandforsikring, varetage selskabets opgaver i henhold til denne lov. Stormrådet skal godkende sådanne aftaler.

Stk. 5. Stormrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne i stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 1. pkt.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for forsikringsselskabernes sagsbehandling og for oprettelsen af en fælles it-baseret database m.v.«

17. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. En skade forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet, hvor vedkommende er brandforsikret, senest 2 måneder efter skadens indtræden. Selskabet videresender uden ugrundet ophold en kopi af anmeldelsen med forsikringsselskabets eventuelle bemærkninger til Stormrådet.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne foretager efter anmodning fra Stormrådet taksation af skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer. Taksationen skal foretages, senest 22 arbejdsdage efter at taksator har det fornødne grundlag for at foretage taksationen. Stormrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i 2. pkt.

Stk. 3. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som indtil 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til forsikringsselskabet. Selskabet indsender taksatorrapporten med forsikringstagerens eventuelle bemærkninger til Stormrådet.

Stk. 4. Stormrådet træffer afgørelse i sager om skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer og foretager erstatningsudbetalingen. Bestemmelserne i §§ 57 og 58 i lov om forsikringsaftaler finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager om skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer, herunder om vurderingen af, om oversvømmelser er omfattet af § 2, stk. 2, om ordningens administration og delegation af beføjelser i forbindelse hermed til miljøministeren samt om fristen for meddelelse af afgørelse.«

18. §§ 9 og 10 affattes således:

»§ 9. Stormrådet fastsætter efter forhandling med Forsikring & Pension regler om Stormrådets betaling for forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og om betaling for taksation i sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

§ 10. Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stk. 2. Stormrådet kan meddele de påbud, som anses for nødvendige for forsikringsselskabernes overholdelse af loven eller regler fastsat i medfør af loven. Stormrådet kan offentliggøre påbud efter 1. pkt.

Stk. 3. De nærmere regler for tilsynet, herunder eventuelle sanktioner over for forsikringsselskaberne, og de nærmere regler for Stormrådets offentliggørelse af påbud fastsættes i Stormrådets forretningsorden, jf. § 21, stk. 3.«

19. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse på forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.«

20. § 11, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 3-6.

21. I § 15 ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

22. § 21, stk. 1, affattes således:

»Der nedsættes et stormråd bestående af 1 formand og 8 andre medlemmer samt suppleanter for disse. Økonomi- og erhvervsministeren udnævner rådets formand, rådets næstformand, der repræsenterer Økonomi- og Erhvervsministeriet, og 7 andre medlemmer af rådet, der repræsenterer følgende myndigheder og organisationer: Transportministeriet, Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, KL, Forsikring & Pension og Forbrugerrådet. Endvidere tilknyttes til Stormrådet 3 særligt sagkyndige med indsigt i stormflod og kystforhold, vandløb og søer samt stormfald. Disse udpeges af henholdsvis Kystdirektoratet, By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. De særligt sagkyndige har ikke stemmeret.«

23. § 21, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

24. § 22 affattes således:

»§ 22. Økonomi- og erhvervsministeren udpeger en statslig styrelse til at varetage sekretariatsfunktionen for Stormrådet.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om sekretariatets arbejde, herunder samarbejdet med forsikringsselskaberne og Miljøministeriet.

Stk. 3. Hvis Stormrådet vurderer, at der er sandsynlighed for, at summen af erstatninger og tilskud, der skal udbetales efter denne lov, vil overstige statsgarantiernes maksimum, jf. § 27, stk. 2, retter rådet henvendelse til økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 4. Stormrådet kan efter behov anvende fremmed bistand.

Stk. 5. Stormrådet kan, i det omfang det er nødvendigt for bedømmelse af en skadesbegivenhed, indhente yderligere oplysninger om denne og foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betaling for sekretariatets arbejde og for fremmed bistand, herunder bistand fra Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet og Transportministeriet.

Stk. 7. Stormrådet afgiver en årlig beretning til økonomi- og erhvervsministeren om sin virksomhed.«

25. I § 23, stk. 1, ændres »Stormflods- og stormfaldspuljens« til: »Stormflods- og oversvømmelsespuljens og stormfaldspuljens«.

26. § 23, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Omkostningerne ved ordningens administration, herunder betaling for sekretariatets og forsikringsselskabernes arbejde, fremmed bistand, herunder bistand fra Miljøministeriet, og information af mulige ansøgere om tilskudsmulighederne ved stormfald og de tilknyttede regler, afholdes af henholdsvis stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen.«

27. Tre steder i § 23, stk. 6, i § 23, stk. 7, og i § 28 ændres »stormflods- og stormfaldspuljen« til: »stormfaldspuljen«.

28. I § 24, stk. 3, indsættes efter »police«: »til stormflods- og oversvømmelsesordningen og 10 kr. pr. police til stormfaldsordningen«.

29. I § 24, stk. 4, ændres »§ 210 i lov om forsikringsvirksomhed« til: »§ 60, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed«.

30. § 27, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Dækker den til enhver tid værende formue i henholdsvis stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen ikke de administrationsomkostninger, erstatninger og tilskud, der skal udbetales i henhold til denne lov, bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til i henhold til statsgarantien at udbetale indtil 200 mio. kr. til stormflods- og oversvømmelsespuljen og indtil 200 mio. kr. til stormfaldspuljen.«

31. § 27, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Statens tilgodehavende ved træk på statsgarantien tilknyttet stormflods- og oversvømmelsespuljen tilbagebetales af midler fra en midlertidig forhøjelse på 10 kr. af den årlige afgift.«

32. I § 28 ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

33. § 29 affattes således:

»§ 29. Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut forestår stormflodsvarsling og yder efter anmodning bistand til Stormrådet.

Stk. 2. Kystdirektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling og bistand til Stormrådet afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen. Stormrådet fastsætter betalingen af udgifterne efter forhandling med henholdsvis Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut.

Stk. 3. Beslutning om ændringer i varslingsaktiviteternes tilrettelæggelse eller udførelse, som medfører væsentlige ændringer i den betaling, der skal ydes af stormflods- og oversvømmelsespuljen, træffes af Stormrådet efter indstilling fra Transportministeriet, Klima- og Energiministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.«

34. § 30 affattes således:

»§ 30. Klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager kan indbringes for Stormrådet. Stormrådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. De nærmere regler for behandling af klager fastsættes i Stormrådets forretningsorden.«

35. I § 32, stk. 2, ændres »Kystinspektoratets« til: »Kystdirektoratets«.

36. § 33 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter efter indstilling fra Stormrådet tidspunktet for ikrafttræden af § 4, stk. 2, § 6, §§ 7 og 8, §§ 9-10 a, § 22, § 23, stk. 5, samt § 30 i lov om stormflod og stormfald som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, 11, 14-16, 18, 19, 24, 26 og 34. Økonomi- og erhvervsministeren kan herunder fastsætte, at de nævnte ændringer træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod, der er anmeldt til forsikringsselskabet, men hvor forsikringstageren ikke den 1. juli 2010 har fået meddelelse om Stormrådets afgørelse, færdigbehandles i det stormråd, der nedsættes i medfør af § 21, stk. 1, i lov om stormflod og stormfald som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22.

Stk. 4. Indtil ikrafttrædelsen af § 1, nr. 24, udpeger økonomi- og erhvervsministeren en statslig styrelse til at varetage sekretariatsfunktionen for Stormrådet i henhold til § 22 i lov om stormflod og stormfald. I samme periode kan Stormrådet benytte sig af bistand fra Forsikring & Pension. Betalingen af henholdsvis den statslige styrelse og Forsikring & Pension fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren, og udgifterne til betalingen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.