Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

(Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 316 af 28. april 2009 og lov nr. 407 og 408 begge af 21. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Den nationale viden- og specialrådgivningsorganisation yder gratis vejledende rådgivning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet blandt børn og unge generelt og i forhold til enkeltsager.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

2. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 53 ændres »§ 140, stk. 5, 1. pkt.« til: »§ 140, stk. 3, 1. pkt.«

4. Efter § 57 b indsættes:

»Kriminalitetstruede børn og unge

§ 57 c. For børn og unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for en indsats, der kan modvirke yderligere kriminalitet og yde den nødvendige støtte til barnet eller den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med barnet eller den unge og dennes familie.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en foreløbig handleplan, jf. stk. 1, senest 7 dage efter at kommunen har modtaget dokumentation fra politiet om den begåede kriminalitet. Det skal i den forbindelse overvejes, om det vil være relevant at træffe afgørelse om ungepålæg, jf. § 57 b.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med løsladelse give unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf, været varetægtsfængslet eller anbragt i varetægtssurrogat et tilbud om udslusning. Tilbuddet om udslusning skal så vidt muligt etableres inden løsladelsen og have en varighed på mindst 6 måneder efter løsladelsen. Tilbuddet skal som minimum have et omfang svarende til en kontaktperson efter § 52, stk. 3, nr. 7.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle børn og unge på sikrede institutioner tilbydes screening med henblik på at afdække psykiatriske problemer. Screeningen forudsætter samtykke fra forældremyndighedsindehaver og unge, der er fyldt 15 år.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler om screeningens omfang, herunder hvem der kan udføre den, og hvornår den skal udføres.«

5. Efter § 65 indsættes:

»§ 65 a. Politiet orienterer hvert år skriftligt Ankestyrelsen om i alt 300 repræsentativt udvalgte underretninger til kommunerne vedrørende børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I de udvalgte 300 sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for barnet eller den unge.«

6. I § 66, nr. 5, indsættes efter »døgninstitutioner«: », herunder delvis lukkede døgninstitutioner«.

7. I § 67, stk. 1, indsættes efter »døgninstitutioner«: »herunder delvis lukkede døgninstitutioner«.

8. I § 70, stk. 3, ændres »§ 140, stk. 8« til: »§ 140, stk. 6«.

9. I § 72, stk.1, nr. 8, udgår »og«.

10. I § 72, stk. 1, nr. 9, ændres: »stk. 2.« til: »stk. 2,«.

11. I § 72, stk. 1, indsættes som nr. 10 og 11:

»10) anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 1, og

11) tilbageholdelse efter § 123 c.«

12. I § 74, stk. 1, nr. 10, udgår »og«.

13. I § 74, stk. 1, indsættes efter nr. 10 som nye numre:

» 11) anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 1,

12) tilbageholdelse efter § 123 c og«

Nr. 11 bliver herefter nr. 13.

14. I § 74, stk. 4, 1. pkt., ændres »og § 123, stk. 2,« til: »§ 123, stk. 2, og §§ 123 b og 123 c,«.

15. I § 75, stk. 1, ændres »§ 78, stk. 4, og« til: »§ 78, stk. 4,«.

16. I § 75, stk. 1, indsættes efter »§ 123, stk. 2,«: »§ 123 b, stk. 1, og § 123 c, stk. 1,«.

17. I § 123, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »Under ophold i institutioner«: »eller på opholdssteder«.

18. Før § 123 a indsættes:

»Undersøgelse af børn og unges person og opholdsrum«

19. I § 123 a, stk. 2, ændres »Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan« til: »På døgninstitutioner, herunder sikrede afdelinger og delvis lukkede døgninstitutioner, samt opholdssteder kan anbringelsesstedets leder eller den, der bemyndiges dertil,«.

20. Efter § 123 a indsættes:

»Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner

§ 123 b. Delvis lukkede institutioner beregnet til døgnophold for børn og unge mellem 12 og 17 år må alene anvendes, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at kunne aflåse yderdøre og vinduer i perioder, eller at barnet eller den unge kan fastholdes fysisk, og der er risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af

1) kriminel adfærd hos barnet eller den unge,

2) misbrugsproblemer hos barnet eller den unge eller

3) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.

Stk. 2. På delvis lukkede institutioner kan yderdøre og vinduer aflåses i perioder, og børn og unge fastholdes fysisk.

Stk. 3. Børn og unge-udvalget kan, jf. § 52, stk. 1, og § 58, træffe afgørelse om at anbringe et barn eller en ung på en delvis lukket institution, jf. stk. 1.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår ved den konkrete anbringelse efter stk. 1.

Stk. 5. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

Stk. 6. Socialministeren fastsætter nærmere regler om anbringelse på og forholdene under en anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner.

Tilbageholdelse umiddelbart efter en anbringelse

 § 123 c. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder, jf. § 66, nr. 4 og 5, kan tilbageholdes i op til 14 dage efter anbringelsen på den pågældende døgninstitution eller det pågældende opholdssted, når

1) det må anses for at være af væsentlig betydning for at imødekomme et barns eller en ungs særlige behov for støtte og

2) det vurderes at have afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler om procedurerne og vilkårene for tilbageholdelsen.«

21. § 140, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 3-6.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1266 af 16. december 2009, § 2 i lov nr. 73 af 26. januar 2010 og § 1 i lov nr. 404 af 21. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 112, stk. 2, ændres »politi og hver kommune« til: »politi, kriminalforsorgen og hver kommune«.

2. I § 114, stk. 1, ændres »politiet og hver kommune« til: »politiet, kriminalforsorgen og hver kommune«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benedikte Kiær

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.