Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Nye beregningsprincipper for borgerens betaling for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 316 af 28. april 2009, lov nr. 407 af 21. april 2010 og lov nr. 408 af 21. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 79, stk. 3, indsættes efter »efter stk. 1«: », herunder om beregningsgrundlaget for betalingen«.

2. I § 161, stk. 1, ændres »og om opgørelse af indkomstgrundlaget for betalingen« til: »og om beregnings- og indkomstgrundlaget for betalingen«.

3. I § 161, stk. 2, ændres »udgifter til personale« til: »personaleomkostninger«.

4. I § 161, stk. 3, ændres »personaleudgifter« til: »personaleomkostninger«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benedikte Kiær

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.