Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. maj 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

(Barnets Reform)

[af socialministeren (Benedikte Kiær)]

1. Ændringsforslag

Socialministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. marts 2010 og var til 1. behandling den 19. april 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Socialudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 22. marts 2010 sendte socialministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra FBU Forældrelandsforeningen, som socialministeren har kommenteret over for udvalget.

Teknisk gennemgang

Socialministeren og embedsmænd fra Socialministeriet har den 11. maj 2010 over for udvalget foretaget en teknisk gennemgang, for så vidt angår de dele af lovforslaget, som omhandler godkendelsesprocedurer m.v.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til socialministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at målet med Barnets Reform for DF har været en forbedret indsats i forhold til udsatte børn og unge. DF har haft fokus på tidlig og forebyggende indsats.

DF har ligeledes haft stor fokus på underretninger. DFs overskrift har hele tiden været kontinuitet og kvalitet i anbringelsen, og DF mener, at Barnets Reform er et skridt i den rigtige retning.

DF hilser også mere efteruddannelse til sagsbehandlere velkommen.

DF hilser velkommen, at hver enkelt kommune fremadrettet bliver forpligtiget til at udarbejde en handlingsplan, der redegør for, hvordan kommunen i praksis agter at forebygge ungdomskriminalitet.

DF har bl.a. lagt vægt på en styrkelse af familieplejeområdet, den forebyggende indsats, retssikkerheden for familierne og at sikre uanmeldte tilsyn på børne- og ungdomsinstitutioner.

DF har også fokuseret på nødvendigheden af at se børnene og forældrene som en familie, frem for at se børnene og forældrene som to adskilte størrelser. DF understreger, at i nogle sager skal kommunerne langt hurtigere fjerne barnet fra hjemmet.

Oprindelig var der på en række områder lagt op til at ansvarliggøre børn og unge ved at give børn vetoret i sociale sager og lade fortrolige oplysninger om de enkelte familier flyde alt for frit mellem forskellige faggrupper. Det forhindrede DF ved, at der er indført klare regler for, hvornår og hvordan fortrolige samtaler og møder kan finde sted. DF vurderer, at der i lovforslaget er fundet en fornuftig balancegang.

Det har ligeledes været afgørende for DF at få indført uanmeldte og bedre tilsyn med institutionerne, netop for at være sikre på at de pædagogiske tilbud overholder kravene.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af socialministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I den under nr. 2 foreslåede ændring af § 14, stk. 1, udgår »1, 2,«.

[Redaktionel ændring]

2) Nr. 43 affattes således:

»43. I § 68, stk. 4, nr. 2, ændres »5, 6 eller 7« til: »5 eller 6«.«

[Konsekvensrettelse]

3) Nr. 58 affattes således:

»58. I § 75, stk. 5, 1. og 3. pkt., ændres »Direktøren« til: »Styrelseschefen«, i stk. 6, 1. pkt., ændres »direktørens« til: »styrelseschefens«, og i stk. 6, 2. og 3. pkt., ændres »direktøren« til: »styrelseschefen«.«

[Konsekvensrettelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

Lovforslagets § 1, nr. 2, vedrørende § 14, stk. 1, præciserer, at det kun er anbringelsessteder, der er godkendt som generelt egnede, der skal registreres på Tilbudsportalen. Med ændringsforslaget er der alene tale om en redaktionel ændring, således at der ikke henvises til de pågældende anbringelsessteder (plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er generelt egnede) to gange, da dette kan skabe forvirring om bestemmelsens præcise indhold.

Til nr. 2

Lovforslagets § 1, nr. 43, til § 68, stk. 4, nr. 2, er en redaktionel ændring som konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 25. Efter forslagets nr. 25 skrives personlig rådgiver og en kontaktperson sammen i én. Støtte, der tidligere blev givet som personlig rådgiver, kan således fremover gives som fast kontaktperson efter den gældende § 52, stk. 3, nr. 7, som efter forslaget bliver nr. 6. Med ændringsforslaget foreslås at ændre bestemmelsen i servicelovens § 68, stk 4, nr. 2, med henblik på at sikre, at henvisningen til servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5 og 6, er korrekt.

Til nr. 3

Lovforslagets § 1, nr. 58, er en konsekvensrettelse som følge af, at Ankestyrelsens chef betegnes som »styrelseschef« i stedet for som »direktør«. Der er med ændringsforslaget tale om en konsekvensrettelse som følge af dette.

Ellen Trane Nørby V Erling Bonnesen V nfmd. Peter Madsen V Sophie Løhde V Martin Henriksen DF fmd. Tina Petersen DF René Christensen DF Vivi Kier KF Tom Behnke KF Mette Frederiksen S Orla Hav S Julie Skovsby S Lise von Seelen S Özlem Sara Cekic SF Astrid Krag SF Anne Marie Geisler Andersen RV Line Barfod EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 178

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra socialministeren
2
Henvendelse af 7/4-10 fra FBU Forældrelandsforeningen
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Materiale til teknisk gennemgang, fra socialministeren
6
Ændringsforslag, fra socialministeren
7
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 178

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/4-10 fra FBU Forældrelandsforeningen, til socialministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvordan kommunerne skal koble kriterierne i den ny formålsbestemmelse (ny § 46 og ny § 142, stk. 7) med vurderingen af opholdsstedernes egnethed og tilsynet med opholdsstedet, som indgår i L 177, til socialministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvorfor det kun er pædagogiske målsætninger og metoder, der er omfattet af forslaget til den ny § 142, stk. 7 om opholdsstedets generelle egnethed, til socialministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om de indholdsmæssige krav til godkendelse af opholdssteder slækkes, hvis det kun er pædagogiske målsætninger og metoder, der indgår i kriterier for generelt egnethed, jf. forslaget til den ny §142, stk. 7, til socialministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvad der erstatter bortfaldet af servicelovens §143, ifølge hvilken socialministeren i en bekendtgørelse kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af tilsyn med private opholdssteder, og bør bemyndigelsesbestemmelsen ikke hjemles i loven, og ministerens svar herpå