Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Afsnit IAfgift af dødsboer m.v.
   Kapitel 1Det afgiftspligtige område og afgifternes størrelse
   Kapitel 2Afgiftspligtens indtræden og omfang
   Kapitel 3Opgørelse af afgiftsgrundlaget
   Kapitel 4Indbetaling af afgifterne
  Afsnit IIAfgift af gaver
   Kapitel 5Det afgiftspligtige område, afgiftens størrelse og afgiftspligtens indtræden
   Kapitel 6Opgørelse og indbetaling af afgiften
  Afsnit IIIFælles bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)1)

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af dødsboer og gaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 2. august 1997 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 976 af 17. december 1997, § 8 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 7 i lov nr. 277 af 13. maj 1998.

Afsnit I

Afgift af dødsboer m.v.

Kapitel 1

Det afgiftspligtige område og afgifternes størrelse

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov skal der betales en boafgift på 15 pct. til staten af de vær-dier, som en afdød person efterlader sig.

    Stk. 2. Der skal betales en tillægsboafgift på 25 pct. af den del af værdierne, som tilfalder an-dre end

a) afdødes afkom, stedbørn og disses afkom,

b) afdødes forældre,

c) afdødes barns eller stedbarns ikke frasepare-rede ægtefælle, uanset om barnet eller sted-barnet lever eller er afgået ved døden,

d) personer, der har haft fælles bopæl med afdø-de i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdø-de i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,

e) afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefæl-le,

f) plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebar-net.

    Stk. 3. Der skal endvidere betales en tillægs-boafgift på 25 pct. af den del af værdierne, hvor-til der er knyttet betingelser, som bevirker, at det ikke inden afgiftens betaling vides, om værdier-ne kan blive omfattet af tillægsboafgiften.

§ 2. Boer, der udlægges efter kapitel 12 i lov om skifte af dødsboer, er undtaget fra afgifts-pligten.

§ 3. Undtaget fra afgiftspligten er endvidere

a) arv og forsikringer m.v., der tilfalder afdødes ikke fraseparerede ægtefælle,

b) udbetalinger, der tilfalder afdødes frasepare-rede eller fraskilte ægtefælle i henhold til en-kepensionsloven eller tilsvarende bestem-melser i pensionsregulativer eller forsikrings-betingelser, og som er omfattet af pensions-beskatningslovens § 2,

c) pensioner og udbetalinger omfattet af pensi-onsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1 eller 2, der tilfalder afdødes børn eller stedbørn un-der 24 år,

d) forsikringer m.v., der udbetales fra Arbejds-markedets Tillægspension, lovpligtige ulyk-kesforsikringer og arbejdsgiverbetalte ulyk-kesforsikringer i anledning af arbejdsulykker,

e) forsikringsbeløb eller den del deraf, som en begunstiget selv har betalt præmierne eller vederlaget for, og

f) brugs- og indtægtsnydelser.

    Stk. 2. Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse for arv, legat og forsik-ringer m.v. til offentlige institutioner, den dan-ske folkekirke, valgmenigheder, religiøse sam-fund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt for-mål.

§ 4. Boafgifterne beregnes af den godkendte arvebeholdning i en boopgørelse efter § 10, stk. 1 og 2, og af den godkendte formue i en anmel-delse efter § 10, stk. 3-7, efter fradrag af de i § 3 nævnte beløb.

§ 5. Giver en arving helt eller delvis afkald på falden arv, anses den, til fordel for hvem afkaldet er givet, for arving til den pågældende arv ved afgiftsberegningen.

    Stk. 2. Arveafkald kan med den i stk. 1 nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve, hvis afkaldsgiver var død før arvelader. Afkaldet kan ikke i øvrigt gøres betinget.

    Stk. 3. Er afkald givet mod vederlag, anses ve-derlaget som arv til afkaldsgiver.

    Stk. 4. Afkald skal være meddelt over for skif-teretten, inden indlevering af den endelige bo-opgørelse, dog senest inden udlodning i et bo på-begyndes. Afkald på erhvervelser, som ikke ind-går i et bo, jf. § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, skal være meddelt over for skifteretten senest samtidig med anmeldelsen.

§ 6. Boafgiften beregnes

a)2) i et bo af den del af den i § 4 nævnte arve-beholdning, der overstiger et bundfradrag med et grundbeløb (i 1987-niveau) på 144.500 kr.,

b)2) i en anmeldelse efter § 10, stk. 3, af den vær-di af samtlige faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftsste-der, der overstiger et bundfradrag med et grundbeløb (i 1987-niveau) på 144.500 kr., og

c) i en anmeldelse efter § 10, stk. 4-7, af den opgjorte formue.

    Stk. 2. Efterlader afdøde sig både fuldstændigt særeje og fælleseje, og skiftes særejet før fæl-lesejet, fratrækkes det i stk. 1 nævnte bundfra-drag i særboet. Er særboet mindre end bundfra-draget, fratrækkes det resterende beløb i afdødes boslod, når fællesboet skiftes. Skiftes afdødes særeje og fællesejet samtidig, fordeles fradrags-beløbet forholdsmæssigt mellem særboet og boslodden.

    Stk. 3. Overstiger den afgiftspligtige arvebe-holdning eller den afgiftspligtige formue i en an-meldelse efter § 10, stk. 3, hvoraf der efter det i stk. 1 og 2 nævnte fradrag skal beregnes boaf-gift, ikke 2.000 kr., beregnes ingen boafgift. Overstiger den afgiftspligtige arvebeholdning, hvoraf der skal betales tillægsboafgift, ikke 2.000 kr., beregnes ingen tillægsboafgift. Over-stiger formuen i en anmeldelse efter § 10, stk. 4- 7, hvoraf der skal betales boafgift og eventuelt tillægsboafgift, ikke 2.000 kr., beregnes ingen boafgifter.

§ 7. Tillægsboafgiften beregnes af hele den del af den i § 4 nævnte arvebeholdning eller for-mue, som tilfalder andre end de i § 1, stk. 2, litra a-f, nævnte personer. Forinden fratrækkes den del af boafgiften, som forholdsmæssigt hviler på denne del af den afgiftspligtige arvebeholdning.

Kapitel 2

Afgiftspligtens indtræden og omfang

§ 8. Afgiftspligten indtræder ved en persons død eller ved afsigelse af dødsfaldskendelse el-ler dødsformodningsdom.

    Stk. 2. Når en gift person afgår ved døden og den efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, indtræder afgiftspligten af afdødes del af boet først, når det uskiftede bo skiftes.

    Stk. 3. Afgiftspligten af afdødes del af boet indtræder, uanset om boet skiftes, hvis den ef-terlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab. Det i § 6 nævnte bundfradrag finder ikke anvendelse ved afgiftsberegningen.

    Stk. 4. Ved udbetaling af falden arv eller ve-derlag for afkald på arv, jf. § 5, uden skifte, ind-træder afgiftspligten af arven eller vederlaget ved udbetalingen. Det i § 6 nævnte bundfradrag finder ikke anvendelse ved afgiftsberegningen.

    Stk. 5. Ved erhvervelsen af en kapital i et fi-deikommis indtræder afgiftspligten ved succes-sionen.

§ 9. Når en afdød person ved dødsfaldet havde hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten hele afdødes formue, uanset hvor den befinder sig.

    Stk. 2. Havde afdøde ikke hjemting her i lan-det, omfatter afgiftspligten faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste drifts-steder her i landet.

    Stk. 3. Er afdødes bo eller en del heraf henvist til behandling her i landet efter lov om skifte af dødsboer, omfatter afgiftspligten den del af af-dødes formue, som er omfattet af skiftet her i landet.

Kapitel 3

Opgørelse af afgiftsgrundlaget

§ 10. Når et bo skiftes privat, skal boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i §§ 31 og 32 i lov om skifte af dødsboer.

    Stk. 2. Når et bo behandles ved en bobestyrer, skal boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i § 66 og § 68 i lov om skifte af dødsboer.

    Stk. 3. Når afdøde havde hjemting i udlandet, og der ikke sker skifte her i landet, men der skal beregnes boafgifter efter § 9, stk. 2, har arvin-gerne pligt til at indgive en anmeldelse om de af-giftspligtige erhvervelser med angivelse af deres værdi, jf. § 12, stk. 1. Anmeldelsen skal være indgivet til skifteretten i København senest 6 måneder efter, at arvingerne har fået kendskab til arven.

    Stk. 4. Når en person succederer i retten til ka-pitalen i et fideikommis, har den pågældende pligt til at indgive en anmeldelse af den afgifts-pligtige kapital til skifteretten i København se-nest 3 måneder efter, at vedkommende er suc-cederet i retten.

    Stk. 5. Forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter m.fl. samt repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber, der udbetaler afgiftspligtige forsikringsbeløb m.v. til en be-gunstiget, skal senest 3 måneder efter udbetalin-gen eller første udbetaling af en del af en forsik-ring m.v. indgive en anmeldelse til skifteretten i afdødes retskreds.

    Stk. 6. I de i § 8, stk. 3 og 4, nævnte situationer har den efterlevende ægtefælle eller boet pligt til at indgive anmeldelse om det afgiftspligtige be-løb til skifteretten senest 3 måneder efter indgå-elsen af nyt ægteskab eller udbetaling af arv eller vederlag.

    Stk. 7. Den begunstigede til en forsikring, der ikke omfattes af stk. 5, har pligt til at indgive an-meldelse om det afgiftspligtige beløb til skifte-retten senest 3 måneder efter udbetalingen eller første udbetaling af en del af en forsikring m.v.

    Stk. 8. Anmeldelse efter stk. 3, 4, 6 og 7, skal underskrives af den eller de anmeldelsespligtige. Anmeldelse efter stk. 5 skal underskrives af sel-skabets ansvarlige ledelse eller af selskabets re-præsentant her i landet.

§ 11. (Ophævet )

§ 12. Aktiver og passiver i dødsboer ansættes i boopgørelsen til deres handelsværdi på den i boopgørelsen fastsatte opgørelsesdag. Aktiver, der udloddes før opgørelsesdagen, ansættes dog til værdien på udlodningstidspunktet. I en an-meldelse efter § 10, stk. 3, 4, og 7, anføres vær-dierne på anmeldelsestidspunktet. I en anmel-delse efter § 10, stk. 5 og 6, jf. § 8, stk. 4, anføres værdierne på udbetalingstidspunktet. I en an-meldelse efter § 10, stk. 6, jf. § 8, stk. 3, anføres dog værdierne ved ægteskabets indgåelse. Ved opgørelsen af sidstnævnte værdi fratrækkes af-gift efter pensionsbeskatningsloven, som skal betales af det udbetalte beløb, og 40 pct. af vær-dien på tidspunktet for første udbetaling af en forsikring m.v. med løbende eller ratevise skat-tepligtige udbetalinger. Ansættelsen er bindende for boet, arvingerne, legatarerne, den efterleven-de ægtefælle, selskaberne og repræsentanterne for udenlandske forsikringsselskaber.

    Stk. 2. Hvis en værdiansættelse ikke er baseret på en sagkyndig vurdering og den kommunale skattemyndighed finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien på de i stk. 1 nævnte tidspunkter, kan den ændre værdiansæt-telsen eller anmode skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vur-dering efter § 93 i lov om skifte af dødsboer. Hvis den kommunale skattemyndighed vil æn-dre ansættelsen uden sagkyndig vurdering, skal den give boet og skifteretten meddelelse om æn-dringen inden 3 måneder efter boopgørelsens modtagelse. Ønsker den kommunale skattemyn-dighed sagkyndig vurdering, skal den inden samme frist rette henvendelse til skifteretten herom. Hvis den kommunale skattemyndighed ændrer værdiansættelsen uden sagkyndig vurde-ring, kan boet inden 4 uger efter at have modta-get meddelelse om ændringen anmode skifteret-ten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering efter § 93 i lov om skifte af dødsboer. Anmodning om sagkyndig vurdering skal ledsages af en skriftlig begrundelse. Kopi tilsendes boet henholdsvis den kommunale skat-temyndighed samtidig med indgivelse af an-modning til skifteretten.

    Stk. 3. Ønsker den kommunale skattemyndig-hed eller boet omvurdering foretaget efter § 94 i lov om skifte af dødsboer, skal der gives boet henholdsvis skattemyndigheden og skifteretten meddelelse herom inden 4 uger efter, at medde-lelse om vurderingsresultatet er modtaget.

    Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på opgørelser efter § 33, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

§ 13. Ved opgørelsen af den afgiftspligtige ar-vebeholdning i et bo kan fratrækkes afdødes gældsforpligtelser og andre byrder på afdødes formue, når boet omfatter alle afdødes aktiver. Ved opgørelsen kan endvidere fratrækkes de bo-udgifter, som har været afholdt ved boets be-handling, herunder udgifter til begravelsen og indkomstskat, der pålignes boet.

    Stk. 2. Omfatter afgiftspligten kun enkelte ak-tiver eller en begrænset del af afdødes formue, kan kun fratrækkes de af afdødes gældsforplig-telser og andre byrder, der hviler på disse aktiver eller denne del af formuen.

    Stk. 3. Gældsforpligtelser, som afdøde måtte have påtaget sig over for de i § 22 nævnte per-soner eller over for sin ægtefælle, kan ikke fra-trækkes i boet, når de ikke stammer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer.

§ 13 a. I det omfang en efterlevende ægtefæl-le, arving eller legatar indtræder i et dødsbos skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 36 med hensyn til et aktiv, hvortil der er knyt-tet et eventuelt fremtidigt skattetilsvar, skal der i boopgørelsen beregnes en passivpost til udlig-ning af skattetilsvaret. Passivposten fratrækkes ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebe-holdning.

    Stk. 2. Passivposterne efter stk. 1 beregnes på grundlag af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis aktivet var blevet solgt på skæringsdagen i boopgørelsen. Er akti-vet acontoudloddet, og er der givet den kommu-nale skattemyndighed meddelelse herom i hen-hold til dødsboskattelovens § 5, stk. 2, træder udlodningsdagen dog i stedet for skæringsda-gen. Som salgssum anses den værdi, hvortil ak-tivet skal medtages i boopgørelsen. Ved opgø-relsen af fortjeneste, der ville være aktieind-komst, skal der ikke ske nedsættelse efter døds-boskattelovens § 32, stk. 2 og 4.

    Stk. 3. Passivposten udgør 30 pct. af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ikke ville være aktieindkomst. Passivposten af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ville være aktieind-komst, udgør 20 pct., hvis fortjenesten vedrører unoterede aktier, og 12,5 pct., hvis fortjenesten vedrører børsnoterede aktier.

    Stk. 4. I det omfang konto for opsparet over-skud overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 2, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat en passiv-post. Der beregnes dog ikke passivpost for over-skud opsparet i indkomstårene 1987-90. I øvrigt udgør passivposten følgende andel af bereg-ningsgrundlaget: For overskud opsparet i ind-komståret 1991 udgør passivposten 9 pct., og for overskud opsparet i indkomståret 1992 og sene-re indkomstår udgør passivposten 12 pct.

    Stk. 5. I det omfang konjunkturudligningskon-to overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 3, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat en passivpost på 12 pct.

    Stk. 6. Den pågældende efterlevende ægtefæl-le, arving eller legatar og boet kan aftale at fast-sætte en passivpost til en lavere procentdel end angivet i stk. 3-5.

§ 14. Af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- eller indtægtsnydelse, betales boafgift og tillægsboafgift af hele kapitalens el-ler formuegodets værdi, jf. § 12, stk. 1. Det gæl-der, uanset om betingelserne for afgiftsfritagelse af kapitalen og formuegodet i § 3 i øvrigt er op-fyldt.

    Stk. 2. Afgifter af den i stk. 1 nævnte kapital kan betales af kapitalen.

§ 15. I boafgifterne kan fratrækkes bo- eller arveafgift, der er betalt til fremmed stat, Grøn-land eller Færøerne, af dér beliggende eller be-roende aktiver. Fradraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til de danske boafgifter af de pågældende aktiver. Der gives ikke fradrag for udenlandsk bo- eller arveafgift af aktiver, der er omfattet af § 3, eller som er fritaget for danske boafgifter i henhold til en indgået dobbeltbeskat-ningsaftale om arv og gave.

§ 16. I boer, der behandles ved bobestyrer, skal bobestyreren og skifteretten sørge for, at bo-afgifter betales af afdødes samlede afgiftspligti-ge værdier, og at gaveafgift, der ikke er betalt rettidigt, samt boafgifter eller gaveafgift, hvor-med afdøde har haft henstand, jf. § 36, betales.

    Stk. 2. Arvingerne er pligtige til at give bobe-styreren oplysninger om afgiftspligtige gaver, som afdøde dem bekendt har givet eller modta-get, og som ikke er afgiftsberigtiget.

§ 17. Skifteretten gennemgår boopgørelser og beregner og opkræver afgifterne, jf. §§ 79 og 80 i lov om skifte af dødsboer.

    Stk. 2. Skifteretten gennemgår anmeldelser ef-ter § 10, stk. 3-7, og indsender herefter anmel-delsen til den kommunale skattemyndighed. Når den kommunale skattemyndighed har godkendt værdiansættelserne, beregner og opkræver skif-teretten afgifterne.

    Stk. 3. Er boopgørelsen i et privat skiftet bo ikke indgivet rettidigt, og kan den afgiftspligtige arvebeholdning ikke opgøres, kan skifteretten opgøre den skønsmæssigt.

§ 18. Medmindre andet følger af et af afdøde oprettet testamente eller af aftale mellem arvin-gerne og eventuelle legatarer, anses boafgiften ved delingen af arvebeholdningen for at hvile forholdsmæssigt på hele den afgiftspligtige ar-vebeholdning, og tillægsboafgiften anses for at hvile forholdsmæssigt på den del af arvebehold-ningen, hvoraf der beregnes tillægsboafgift.

Kapitel 4

Indbetaling af afgifterne

§ 19. Boafgifterne i privat skiftede boer, bo-bestyrerboer og i anmeldelser efter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, forfalder til betaling 4 uger efter, at boet eller den afgiftspligtige har modtaget af-giftsopkrævningen, med sidste rettidige beta-lingsdag 14 dage senere. Falder den sidste retti-dige betalingsdag på en helligdag eller lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

    Stk. 2. Boafgifter af afgiftspligtige forsikrin-ger m.v. skal tilbageholdes af det selskab, der udbetaler forsikringen m.v., og afgifterne af hele forsikringen indbetales til skifteretten samtidig med, at angivelsen efter § 10, stk. 5, indgives.

    Stk. 3. Skifteretten påser, at boafgifterne af af-giftspligtige forsikringer m.v. er korrekt bereg-nede.

§ 20. I boer behandlet ved en bobestyrer hæf-ter bobestyreren for boafgifterne.

    Stk. 2. I privat skiftede boer hæfter arvingerne personligt og solidarisk for boafgifterne. Lega-tarer hæfter solidarisk, men kun med værdien af det modtagne.

    Stk. 3. En privatskiftende arving kan som be-tingelse for at acceptere privat skifte kræve, at der, inden deling af boet påbegyndes, skal stilles bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boaf-gifterne, eller at utvivlsomt tilstrækkelige midler til dækning af afgiftskravene indsættes på en spærret konto i et pengeinstitut.

    Stk. 4. Personer, der er anmeldelsespligtige ef-ter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, hæfter for boafgifterne.

    Stk. 5. Har en arving eller legatar uden skifte fået udbetalt arv eller vederlag for afkald på arv, jf. § 8, stk. 4, hæfter arvingen, legataren og boet for boafgifterne.

    Stk. 6. Forsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser og repræsentanter for udenland-ske forsikringsselskaber hæfter for afgifterne af afgiftspligtige forsikringsbeløb m.v., som de ud-betaler til en begunstiget.

§ 21. Arvinger, der ikke har hjemting her i lan-det, og som ønsker at overtage et bo til privat skifte, skal, inden boet udleveres, stille bankga-ranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgifter-nes betaling eller lade sig repræsentere ved en arving i boet, der har hjemting her i landet.

Afsnit II

Afgift af gaver

Kapitel 5

Det afgiftspligtige område, afgiftens størrelse og afgiftspligtens indtræden

§ 22.2)3) En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb (i 1987-niveau) på 32.100 kr. til

a) afkom, stedbørn og deres afkom,

b) afdødt barns eller stedbarns efterlevende æg-tefælle,

c) forældre,

d) personer, der har haft fælles bopæl med ga-vegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af ga-ven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammehængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbrin-gelse, herunder i en ældrebolig,

e) plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammehængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets foræl-dre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, og

f) stedforældre og bedsteforældre

    Stk. 2.2) En person kan afgiftsfrit give barns eller stedbarns ægtefælle gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb (i 1987-niveau) på 11.200 kr.

    Stk. 3. Gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, er afgiftsfri.

§ 23. 3) Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra a-e, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb. Der skal ligeledes betales 15 pct. i afgift af gaver til barns eller stedbarns ægtefælle, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 2, nævnte beløb.

    Stk. 2. Der skal betales 36,25 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra f, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb.

    Stk. 3. Vederlag i forbindelse med afkald på forventet arv og forskud på forventet arv anses som gaver.

§ 24. Af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse, betales 36,25 pct. i afgift af gaven.

    Stk. 2. Afgiften betales af hele kapitalens eller formuegodets værdi, jf. § 27, stk. 1. Afgiften kan betales af kapitalen eller formuegodet. Hvor gi-ver forbeholder sig selv brugs- eller indtægtsny-delse af gaven, betales afgiften dog kun af vær-dien med fradrag af værdien af brugs- eller ind-tægtsnydelsen. Når denne ophører ved død eller opgives, indtræder afgiftspligten efter kapitel 1 eller kapitel 5 af værdien af brugs- eller ind-tægtsnydelsen svarende til den tidligere fratruk-ne værdi.

    Stk. 3. Brugs- og indtægtsnydelser, hvortil der er knyttet en kapital eller et formuegode, er af-giftsfri.

    Stk. 4. Underhold i giverens hjem eller på ho-spital, på plejehjem eller lignende er afgiftsfri.

    Stk. 5. Gaveafgift af en gave, som gavegiver betaler for gavemodtager, er afgiftsfri for gave-modtager.

§ 25. Der skal betales gaveafgift, hvis enten giver eller modtager har hjemting her i landet. Selv om giver eller modtager ikke har hjemting her i landet, skal der betales gaveafgift, hvis ga-ven består af aktiver af den i § 9, stk. 2, nævnte art beliggende her i landet.

Kapitel 6

Opgørelse og indbetaling af afgiften

§ 26. Afgiftspligten af gaver, der i et kalen-derår er modtaget ud over de i § 22 nævnte af-giftsfri beløb, indtræder ved modtagelsen af ga-ven. Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til told- og skatteregionen.

    Stk. 2. Bobestyrer, afdødes arvinger og lega-tarer skal senest 8 uger efter dødsfaldet indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver, som afdøde dem bekendt har givet eller modtaget, og hvoraf der ikke er betalt afgift. Fristen efter stk. 1 for gavegivers anmeldelse af afgiftspligtige gaver forkortes ligeledes til 8 uger efter gavemodta-gers død. Indgives korrekt anmeldelse ikke ret-tidigt, omfattes afgiftskravet ikke af et proklama udstedt efter § 81, jf. § 83, stk. 2, nr. 4, i lov om skifte af dødsboer.

§ 27. En gaves værdi fastsættes til dens han-delsværdi på tidspunktet for modtagelsen. Vær-diansættelsen er bindende for gavegiver og ga-vemodtager.

    Stk. 2. Finder told- og skatteregionen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse.

    Stk. 3. Kan gavegiver eller gavemodtager ikke anerkende en ændret værdiansættelse, jf. § 30, stk. 2, kan denne påklages efter skattestyrelses-lovens regler herom.

§ 28. Passivposter, der fastsættes efter kilde-skattelovens § 33 D til udligning af gavemodta-gerens eventuelle fremtidige skattetilsvar, fra-trækkes inden gaveafgiftsberegningen.

    Stk. 2. Gældsforpligtelser, som ikke stammer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer, og som de i § 22 nævnte personer påtager sig over for hinanden, kan ikke fradrages inden be-regning af gaveafgift.

§ 29. I gaveafgiften kan fratrækkes gaveafgift, der er betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne, af dér beliggende eller beroende akti-ver. Fradraget kan dog højst udgøre et beløb sva-rende til den danske gaveafgift af de pågældende aktiver.

    Stk. 2. I gaveafgiften kan fratrækkes stempel-afgift, som gavemodtager eller gavegiver har be-talt af gaveandelen i forbindelse med ejendoms-overdragelse. Ved overdragelse af ejendomme, der anvendes helt eller delvis i gavegivers eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksom-hed, og som efter overdragelsen anvendes helt eller delvis i modtagerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, kan stempelaf-giften dog fratrækkes fuldt ud i gaveafgiften. 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis gavegivers el-ler gavemodtagers virksomhed består i udlejning af fast ejendom. Bortforpagtning af fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 4 og 7, anses ikke i denne forbindelse for virksomhed ved udlejning af fast ejendom.

§ 30. Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæf-ter solidarisk med modtageren for betalingen.

    Stk. 2. Ændrer told- og skatteregionen en an-givet værdi, opkræver regionen den manglende afgift eller tilbagebetaler for meget betalt afgift.

Afsnit III

Fælles bestemmelser

Kapitel 7

Regulering af beløb, oplysningspligt m.v.

§ 31.2) Grundbeløbene i § 6 og § 22 reguleres efter personskattelovens § 20.

    Stk. 2. De regulerede grundbeløb for det år, hvor afgiftspligten indtræder, anvendes.

    Stk. 3. Skatteministeren bekendtgør årligt de regulerede grundbeløb, der er gældende for det pågældende kalenderår.

§ 32. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om boets og den afgiftspligtiges boopgørelse el-ler anmeldelse.

    Stk. 2. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om boafgifternes beregning og opkrævning, her-under om bobestyrernes og skifteretternes med-virken og om indberetninger til og fra skifteret-terne.

    Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærme-re regler om opkrævning af gaveafgiften.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærme-re regler om ansættelsen af værdien af forsik-ringsbeløb m.v., jf. § 12, stk. 1, og § 10, stk. 5.

§ 33. Offentlige myndigheder, bestyrelser for pengeinstitutter, forsikringsselskaber, kreditfor-eninger, pensionskasser m.fl. og repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber er forplig-tet til uden betaling at meddele skifteretterne, bobestyrere, privatskiftende arvinger, anmeldel-sespligtige, de kommunale skattemyndigheder og de statslige told- og skattemyndigheder alle oplysninger, som de er i besiddelse af, og som kan tjene som vejledning ved boafgifternes eller gaveafgiftens beregning.

    Stk. 2. Bobestyrere, den efterlevende ægtefæl-le, arvinger, legatarer, de i § 10, stk. 4, nævnte fi-deikommisser og personer og de i § 10, stk. 5, nævnte selskaber m.fl. samt repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber er forpligtet til efter anmodning fra skifteretten at give alle op-lysninger af betydning for afgiftsberegningen.

    Stk. 3. Nægter nogen af de i stk. 1 og 2 nævnte personer, selskaber, myndigheder m.fl. at give skifteretten eller told- og skattemyndighederne de ønskede oplysninger, eller er boopgørelse i privat skiftede boer ikke indsendt rettidigt, kan skatteministeren fremtvinge oplysningerne ved pålæg af dagbøder.

§ 34. De anmeldelsespligtige efter § 10, stk. 5, skal tilrettelægge deres regnskaber således, at de afgivne oplysninger i anmeldelserne kan afstem-mes med regnskabsføringen.

Kapitel 8

Bestemmelser om klage, henstand m.v.

§ 35. Arvinger og legatarer kan inden 4 uger efter, at de har modtaget skifterettens afgiftsbe-regning, klage over denne til skifteretten, jf. § 80, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

    Stk. 2. Den begunstigede i en forsikring m.v. kan inden 4 uger efter, at forsikringen er udbe-talt, klage over afgiftsberegningen til skifteret-ten. Den begunstigede og en anmeldelsespligtig efter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, kan inden 4 uger efter modtagelsen af skifterettens afgiftsberegning klage over denne til skifteretten, jf. § 80, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

    Stk. 3.4) Landsskatteretten påkender klager over afgørelser i 1. instans om en ændret gave-afgiftsberegning. Reglerne i skattestyrelseslov-ens kapitel 3 og 3 A finder anvendelse. Klage-berettiget er såvel gavegiver som gavemodtager.

    Stk. 4. Klager over afgiftsberegningen har ikke opsættende virkning.

§ 36. Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan give henstand med beta-ling af boafgifter og gaveafgift eller tillade af-dragsvis betaling af afgifterne vedrørende fast ejendom her i landet eller i indtil 15 år for en er-hvervsvirksomhed, når det skønnes rimeligt af hensyn til kapitalforholdene i virksomheden og dennes fortsatte beståen, samt for hovedaktio-næraktier og -anparter. Der kan stilles krav om betryggende sikkerhed for afgifterne. Hen-standsbeløbet forrentes med en rentesats på 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 6 pct. p.a.

    Stk. 2. Den arving, legatar eller gavemodtager, der som arv eller gave modtager skov, kan kræ-ve, at der gives henstand m.v. efter stk. 1 for de på skoven hvilende boafgifter eller gaveafgift.

    Stk. 3. Den pågældende arving, legatar eller gavemodtager, der har opnået henstand eller af-dragsvis betaling med boafgifter eller gaveafgift efter stk. 1 eller 2, hæfter alene for de boafgifter eller den gaveafgift, der gives henstand m.v. for.

    Stk. 4. Afhændes de aktiver, for hvilke der er givet henstand eller afdragsvis betaling med bo-afgifter eller gaveafgift, forfalder afgifterne eller de resterende afgifter til betaling senest 4 uger efter afhændelsen med sidste rettidige betalings-dag 14 dage senere.

    Stk. 5. Afgår den arving, legatar eller gave-modtager, der har fået henstand m.v., ved døden, inden afgifterne er betalt, forfalder afgifterne el-ler de resterende afgifter ligeledes til betaling.

§ 37. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndig-hed.

Kapitel 9

Bestemmelser om renter, inddrivelse m.v.

§ 38.5) Er en endelig boopgørelse eller anmel-delse, der kan danne grundlag for beregning af de samlede afgifter, ikke indsendt rettidigt, jf. § 10 og § 26, eller er hele boafgiften, tillægsboaf-giften eller gaveafgiften ikke betalt rettidigt, jf. § 19, § 30, og § 36, stk. 4, skal der af afgifterne be-tales en rente på 0,6 pct. for hver påbegyndt må-ned fra den 1. i den måned, i hvilken opgørelse eller anmeldelse skulle have været indsendt eller fra forfaldsdagen, og indtil opgørelse eller an-meldelse er modtaget eller afgifterne er betalt.

    Stk. 2.5) Er afgiften i et bo, der behandles ved bobestyrer, ikke betalt senest 3 år efter dødsda-gen, skal der af afgifterne betales en rente på 0,6 pct. for hver påbegyndt måned fra 3-års-dødsda-gen, og indtil afgiften er betalt eller midler til dækning af afgiftskravet er indbetalt.

§ 39. Har skifteretten eller told- og skatteregi-onen ikke inden 3 uger efter betalingsfristens ud-løb modtaget skyldige boafgifter eller gaveafgift eller kun en del heraf, skal skifteretten eller told- og skatteregionen sørge for inddrivelse af afgif-terne.

    Stk. 2. Skyldige boafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpant-ning og ved indeholdelse i løn m.v. hos arvinger og legatarer efter reglerne om inddrivelse af per-sonlige skatter i kildeskatteloven.

    Stk. 3. Skyldige gaveafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpant-ning og ved indeholdelse i løn m.v. hos gave-modtager eller gavegiver efter reglerne om ind-drivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

§ 40. Afgiftsbeløb, som forsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser m.fl. og repræ-sentanter for udenlandske forsikringsselskaber hæfter for efter § 20, stk. 6, kan inddrives ved udpantning efter lovgivningens almindelige reg-ler om udpantning for skyldige skatter.

    Stk. 2. Når aktiver omfattet af § 9, stk. 2, af-hændes af en udlænding, inden boafgifterne eller gaveafgiften er betalt, kan det offentlige uanset tinglysningslovens bestemmelser søge fyldest-gørelse for afgifterne i de pågældende aktiver.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 41. Med bøde straffes den, der forsætligt el-ler groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysnin-ger, herunder til brug ved beregning af pas-sivposter efter § 13 a, eller fortier eller nægter at give oplysninger til brug ved afgørelser om afgiftspligten eller afgiftsberegningen eller

2) undlader rettidigt at afgive de opgørelser, an-meldelser m.v., der er foreskrevet i denne lov.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage staten afgift eller det offentlige skat, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selska-ber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapi-tel.

§ 42. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skattemini-steren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgø-res uden retslig forfølgning, såfremt den pågæl-dende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angi-vet frist, der efter begæring kan forlænges, at be-tale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte til-kendegivelse finder bestemmelsen om tiltale-rejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsva-rende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfal-der videre forfølgning.

§ 43. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overens-stemmelse med retsplejelovens regler om ran-sagning i sager, som efter loven kan medføre fri-hedsstraf.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 44. Loven træder i kraft den 1. juli 1995 og finder anvendelse på boer og anmeldelser ved-rørende personer, som afgår ved døden efter lo-vens ikrafttræden, på anmeldelser vedrørende successioner, som indtræder efter lovens ikraft-træden, på anmeldelser vedrørende en efterle-vende ægtefælles ægteskab, som indgås efter lo-vens ikrafttræden, på anmeldelser om udbetaling af arv fra uskiftet bo, der finder sted efter lovens ikrafttræden, på skifte af uskiftede boer, hvor be-gæring om skifte indgives efter lovens ikrafttræ-den, og på gaver, som modtages efter lovens ikrafttræden.

    Stk. 2.5) Samtidig ophæves lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer. For arve-erhvervelser m.v., hvor afgiftspligten er indtrådt før lovens ikrafttræden, og for gaver, som er modtaget inden dette tidspunkt, finder de hidtil gældende regler dog fortsat anvendelse. Ved be-regning af renter i henhold til § 24, stk. 1, og § 33, stk. 1, 3 og 7, i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer, anvendes dog en rente-sats på 0,6 pct. pr. måned.

§ 45. De i § 22 nævnte beløb for afgiftsfri ga-ver finder også anvendelse på gaver til gaveaf-giftspligtige personer efter denne lov, som mod-tages i perioden 1. juli 1995 til 31. december 1995. Hvis modtageren har modtaget gaver fra samme gavegiver i perioden 1. januar 1995 til 30. juni 1995, nedsættes de afgiftsfri beløb efter § 22 dog med et beløb svarende til de i denne pe-riode modtagne gaver, som har været afgiftsfri efter § 44, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, i lov om afgift af arv og gave. Dette gælder, uanset om gavebelø-bene er givet af fælleseje, skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje, og uanset om de er indgået i modtagerens fælleseje, skilsmissesæreje eller fuldstændige særeje.

    Stk. 2. Gaver, som i perioden 1. januar 1995 til 30. juni 1995 er givet af fælleseje, og hvor ga-vemodtager vælger at benytte de regler for ga-veafgift, der var gældende før 1. januar 1995, jf. § 6, stk. 2, i lov nr. 1119 af 21. december 1994 om ændring af lov om afgift af arv og gave og forskellige skattelove (Lempelse af generations-skifteafgifter m.v.), anses ved anvendelsen af de i stk. 1 nævnte regler for givet med halvdelen af hver ægtefælle.

§ 46. Ved skifte af et uskiftet bo efter denne lovs ikrafttræden, hvor førstafdøde er afgået ved døden før lovens ikrafttræden, fratrækkes ved beregning af boafgifterne det fulde bundfradrag efter § 6 i førstafdødes boslod uden hensyn til, om en del af fællesboet eller førstafdødes særeje er skiftet før lovens ikrafttræden.

    Stk. 2. Afgiftspligten bortfalder ved lovens ikrafttræden for en efterlevende ægtefælle, der efter lov om afgift af arv og gave § 14 A har fået udsættelse med afgiftspligtens indtræden.

§ 47. Har den længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, før lovens ikrafttræden ud-betalt en del af arven efter førstafdøde, skal den udbetalte arv medregnes til den afgiftspligtige arvebeholdning, når boet skiftes.

§ 48. En arv, hvorpå der hviler en brugs- eller indtægtsnydelse, og som ikke er afgiftsberigti-get, og brugs- og indtægtsnydelser af sådan arv, som indtræder efter denne lovs ikrafttræden, af-giftsberigtiges efter de regler, der var gældende ved arveladerens død.

    Stk. 2. Er afgiftspligten af arveerhvervelser, der er gjort afhængige af visse betingelsers ind-træden, indtrådt før denne lovs ikrafttræden, af-giftsberigtiges arven, når betingelserne indtræ-der, efter de regler, der var gældende ved arve-laders død.

    Stk. 3. Er gaver, der er gjort afhængige af visse betingelsers indtræden, ydet før denne lovs ikrafttræden, afgiftsberigtiges gaven, når betin-gelserne indtræder, efter de regler, der var gæl-dende, da gaven blev ydet.

§ 49. Har en person inden denne lovs ikraft-træden givet en gave, hvoraf giver har forbeholdt sig indtægterne eller nytten for sin livstid eller for et tidsrum, skal der betales gaveafgift efter denne lov eller indkomstskat af gaven, når rente- eller brugsnydelsen ophører, uanset om dette sker, medens giver lever eller først ved dennes død.

§ 50. Har en person inden denne lovs ikraft-træden givet forskud på forventet arv til en per-son, der på det tidspunkt, hvor forskuddet blev givet, eller ved givers død ikke var omfattet af § 22, skal der ved givers død betales en gaveafgift på 36,25 pct. af forskuddet.

    Stk. 2.6) Har en person inden denne lovs ikraft-træden givet forskud på forventet arv til en per-son, der på tidspunktet for givers død er omfattet af § 22, stk. 1 eller stk. 2, og er forskuddet ikke blevet afgiftsberigtiget på det tidspunkt, hvor det blev givet, skal der ved givers død betales en ga-veafgift på 15 pct. af forskuddet.

§ 51. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 12. august 1998

Ole Stavad

/Lise Bo Nielsen

 

Officielle noter