Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]

1. Ændringsforslag

Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 7 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. april 2010 og var til 1. behandling den 29. april 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 14. april 2010 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Økonomi- og erhvervsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputation

Endvidere har Finanssektorens Arbejdsgiverforening mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget og de stillede ændringsforslag ved 2. behandling.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

1) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S kan på grundlag af en administrationsaftale udøve medhjælp til Garantifonden for Indskydere og Investorer. Udgifter hertil afholdes af Garantifonden for Indskydere og Investorer.«

[Teknisk præcisering]

2) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:

»01. I § 8, stk. 2, 3. pkt., og § 12, 1. pkt., udgår »de i § 1 nævnte«.

02. § 11, 1. pkt., ophæves.«

[Konsekvensrettelser]

3) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 16 f indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Pengeinstitutter, der har tilladelse som pengeinstitut efter § 7 i lov om finansiel virksomhed, skal på førstkommende generalforsamling den 30. september 2010 forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte afviklingsordningen i denne lov i situationer omfattet af stk. 1. Generalforsamlingens beslutning herom skal meddeles til Finansiel Stabilitet A/S straks efter generalforsamlingens afholdelse. Finansiel Stabilitet A/S offentliggør de modtagne oplysninger fra pengeinstitutterne på selskabets hjemmeside.«

[Justering af beslutningskompetencen]

4) I det under nr. 3 foreslåede § 16 i, stk. 2, 2. pkt., ændres ordet »efterreguleres« til: »reguleres«.

[Korrekturændring]

Til § 3

5) I det under nr. 7 foreslåede § 7, stk. 3, 3. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

[Korrektion af henvisning]

6) I den under nr. 8 foreslåede § 15 a ændres »efter reglerne i §§ 9 og 12-14« til: »og værdipapirer efter reglerne i §§ 9 og 11-14«.

[Præcisering]

7) I det under nr. 12 foreslåede § 18, stk. 4, indsættes i 2. pkt. efter »Finansrådet«: »for 3 år ad gangen«.

[Fastsættelse af perioden et medlem af værdiansættelsesrådet kan være udpeget]

Bemærkninger

Til nr. 1

Formålet med den foreslåede bestemmelse er alene at videreføre en allerede gældende bestemmelse. Der er således tale om en teknisk præcisering, og der tilsigtes således ikke nogen ændring af gældende ret.

Til nr. 2

Som følge af nyaffattelsen af § 1 i lov om finansiel stabilitet udgår henvisningerne hertil i §§ 8 og 12.

Derudover ophæves § 11, 1. pkt., i lov om finansiel stabilitet, da lovens § 4 ophæves.

Til nr. 3

Formålet med den foreslåede bestemmelse er at skabe større gennemsigtighed for pengeinstitutternes interessenter vedrørende pengeinstitutternes valg af afviklingsform. Bestemmelsen medfører, at bestyrelserne i de enkelte pengeinstitutter skal forelægge deres generalforsamling spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil anvende afviklingsordningen, hvis pengeinstituttet på et givent tidspunkt opfylder § 247 i lov om finansiel virksomhed, eller generalforsamlingen ikke ønsker at tilkendegive dette på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen skal forelægge spørgsmålet på den førstkommende generalforsamling. Når generalforsamlingen får forelagt dette spørgsmål, står det generalforsamlingen frit for, om den ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsformen eller ej. Generalforsamlingen kan vælge at beslutte, at den ikke ønsker at tilkendegive nogen holdning til valg af afviklingsform. Generalforsamlingen er således ikke forpligtet til at tilkendegive en holdning til valg af afviklingsform eller i øvrigt træffe beslutning om valg af afviklingsform.

Hvis generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til pengeinstituttets valg af afviklingsform, skal generalforsamlingen træffe beslutning om, hvorvidt pengeinstituttet i givet fald skal benytte sig af afviklingsordningen efter denne lov. Generalforsamlingen kan på ethvert senere tidspunkt træffe beslutning eller omgøre en tidligere beslutning om at benytte afviklingsordningen.

Finansiel Stabilitet A/S skal på sin hjemmeside føre en opdateret liste over de pengeinstitutter, der har forelagt spørgsmålet for deres generalforsamling, samt over generalforsamlingens beslutning om, hvorvidt den ønsker at tilkendegive en holdning, herunder beslutning om eventuel brug af afviklingsordningen. Det medvirker til at skabe gennemsigtighed for indskydere og kreditorer om, hvordan det enkelte pengeinstitut forholder sig til lovens afviklingsordning.

Bestemmelsen i stk. 3 er ikke til hinder for, at bestyrelsen i et pengeinstitut kan træffe en beslutning om afviklingsform på et tidspunkt, hvor generalforsamlingen i pengeinstituttet endnu ikke har fået forelagt spørgsmålet om, hvorvidt den ønsker at tilkendegive en holdning om afviklingsform, herunder anvendelse af afviklingsordning, eller hvor generalforsamlingen endnu ikke har fundet anledning til at træffe en beslutning herom. I disse situationer er bestyrelsen i pengeinstituttet således kompetent til at træffe beslutning om valg af afviklingsform, herunder om anvendelse af denne lovs afviklingsordning.

Bestyrelsen bliver bundet af en beslutning om afvikling efter afviklingsordningen truffet af generalforsamlingen.

Der er tale om en justering, der forudsættes at skabe mere gennemsigtighed med, hvilke pengeinstitutter der vil vælge at lade sig afvikle via den foreslåede afviklingsordning.

Til nr. 4

Sproglig tilpasning af den foreslåede § 16 i, stk. 2, 2. pkt.

Til nr. 5

Henvisningen til stk. 2 i det foreslåede § 7, stk. 3, 3. pkt., ændres til stk. 3. Der er alene tale om en korrekturændring.

Til nr. 6

I den foreslåede § 15 a tilføjes § 11 til henvisningen til §§ 9 og 12-14 i lov om en garantifond for indskydere og investorer. § 11 vedrører tab, som en investor har lidt som følge af, at f.eks. et pengeinstitut ikke kan tilbagelevere værdipapirer, der tilhører investor, og som opbevares, administreres eller forvaltes af instituttet. Som følge heraf tilføjes »værdipapirer« også til den foreslåede § 15 a.

Der er tale om en præcisering, da det var intentionen med det fremsatte lovforslag, at Fonden skal dække værdipapirer efter § 11, når et pengeinstitut overdrager dets aktiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S.

Til nr. 7

Det fastsættes, at medlemmerne af værdiansættelsesrådet kan udpeges for en periode på 3 år ad gangen. Perioden svarer til den periode, som medlemmerne af bestyrelsen for Garantifonden for Indskydere og Investorer kan være udnævnt i. Den foreslåede ændring skyldes, at det er hensigtsmæssigt med en afgrænset funktionsperiode for medlemmerne. Medlemmerne kan dog genudpeges efter indstilling fra Finansrådet.

Helge Sander V fmd. Torsten Schack Pedersen V Marion Pedersen V Lars Christian Lilleholt V Erling Bonnesen V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Carina Christensen KF Mike Legarth KF Orla Hav S Benny Engelbrecht S Henrik Dam Kristensen S Niels Sindal S Karsten Hønge SF Flemming Bonne SF Morten Østergaard RV Frank Aaen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
3
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 207

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren
2
Henvendelse af 19/4-10 fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 7/5-10 fra Finansforbundet
5
1. udkast til betænkning
6
Ændringsforslag, fra økonomi- og erhvervsministeren
7
Yderligere ændringsforslag, fra økonomi- og erhvervsministeren
8
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 207

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 19/4-10 fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, til økonomi- og erhvervsministeren., og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvorfor overtagelse af medarbejdere i de nødlidende pengeinstitutter ikke sker ved en henvisning til reglerne i lov om virksomhedsovertagelse, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelse af 7/5-10 fra Finansforbundet, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå