Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Resumé

Psykisk arbejdsmiljø. Buskørsel og tidspres.

Ved kørsel med en konkret busrute havde Arbejdstilsynet konstateret, at bussen var forsinket i forhold til køreplanen. Forsinkelserne var mellem 2 og 9 minutter.

Ruten havde inden for de sidste år fået yderligere 3 stoppesteder, uden at der var taget højde for ændringerne.

Med hensyn til virksomhedens forebyggelse har vognmanden oplyst, at virksomheden har en god dialog med kommunen, som var busrutens udbyder.

Der var jobrotation på de enkelte ruter i byen, således at en chauffør den enkelte dag kørte flere forskellige ruter i samme bus.

Arbejdstilsynet vurderede, at arbejdet med buskørsel på ruten ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så arbejdet var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdstilsynet lagde vægt på den manglende overholdelse af køreplanen, og i den forbindelse

– antallet af stoppesteder

– krav om service overfor passagerer, herunder gangbesværede passagerer

– krav om overholdelse af færdselsregler

– et øget antal stoppesteder og samme tidsplan

– chaufførernes reaktion på ikke at kunne levere en ordentlig kvalitet i arbejdet og – ikke at kunne overholde køreplanen

– manglende pauser til toiletbesøg

– risiko for, at chaufføren mødes af utilfredse kunder.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse og lagde til grund, at det er chaufføren, der modtager kundernes klager, når bussen er forsinket. Når dette blev sammenholdt med oplysninger om manglende pauser, forsinkelsernes afsmittende virkning og konstatering af, at bussen i alle tilfælde var forsinket, fandt nævnet, at der var grundlag for at antage, at chauffører på den pågældende rute er udsat for mere vedvarende stress, og at forholdene derfor ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 27. april 2010 behandlet klage over Arbejdstilsynets afgørelse (rapport om psykisk arbejdsmiljø) af 4. september 2008.

Rapporten er en afgørelse om, at arbejde med buskørsel i virksomheden [virksomhedens navn udeladt] på rute 4 skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og på langt sigt. Tidspres og stor arbejdsmængde skal på effektiv måde forebygges gennem planlægning og organisering af arbejdet, så ansatte ikke udsættes for tilbagevendende og længerevarende perioder med stor arbejdsmængde og tidspres.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet er enig med Arbejdstilsynet i, at arbejde med buskørsel i virksomheden [virksomhedens navn udeladt] på rute 4 skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og på langt sigt.

Skriftlig tids- og handleplan skal sendes til Arbejdstilsynet senest den 1. juli 2010.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder således Arbejdstilsynets afgørelse af 4. september 2008 for så vidt angår arbejdet med buskørsel på rute 4.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet finder efter en samlet vurdering, at chauffører på virksomhedens rute 4 er udsat for tidspres i en grad, der medfører risiko for sikkerhed og sundhed.

Nævnet har lagt vægt på, at chaufførerne på rute 4 er presset tidsmæssigt, fordi køreplanen som hovedregel ikke kan overholdes. Dette forhold er på intet tidspunkt tilbagevist af virksomheden/[klagerens navn udeladt].

Det forhold, at virksomheden har forsøgt at begrænse presset på den enkelte chauffør ved, at der er opbakning fra ledelsen til at overholde færdselsregler frem for køreplan, og at chaufførerne roterer mellem de enkelte ruter, og den samme chauffør derfor ikke kører rute 4 flere gange i træk, er ikke tilstrækkeligt, fordi andre forhold peger i den modsatte retning.

Arbejdsmiljøklagenævnet har således lagt vægt på oplysningerne i sagen om, at chaufførerne ikke har fået de overenskomstmæssige pauser i alt fald fra 1. april 2008.

Hertil kommer, at nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at chaufførerne møder utilfredse kunder, når bussen er forsinket, uanset at kundernes klager ikke kommer frem til virksomheden som formelle klager. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det er chaufføren, der i først omgang må modtage kundernes klager, når kunderne bliver irriteret over at skulle vente, og at kunderne ikke i samme grad bringer klagerne videre til virksomheden, når først kunderne har fået ”luft” overfor chaufføren.

Når dette sammenholdes med oplysningen om de manglende pauser, det forhold, at forsinkelserne har afsmittende virkning på de øvrige ruter, som chaufføren efter kørsel på rute 4 betjener samt Arbejdstilsynet konstatering af, at bussen på rute 4 i alle tilfælde var forsinket, finder nævnet, at der er grundlag for at antage, at chauffører på rute 4 er udsat for mere vedvarende stress, og at forholdene derfor ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Det er en konkret vurdering, hvorvidt arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder om forholdene på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet har ved afgørelsen anvendt følgende regler:

Om arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt:

§ 38, stk. 1, og § 39, stk. 1, nr. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005

§ 4 og § 7, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.

Om Arbejdstilsynets hjemmel til at give påbud:

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de dokumenter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet samt

[bilagsliste udeladt].

På klagenævnets vegne

[navn udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter , Postboks 1228, 0900 København C.J.nr.

Afgørelsens retlige grundlag kan læses på de følgende sider.

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 39. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført, herunder om

1) sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, arbejdsprocesser og -metoder, f.eks. for at undgå sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, rystelser, stråling, støj eller eksplosions-, brand- eller sundhedsfare ved luftarter, dampe, støv og røg, hede, kulde eller lugt, sygdomssmitte eller forkerte arbejdsstillinger, bevægelser eller belastninger,

2) forbud mod særligt farlige arbejder, arbejdsprocesser og -metoder,

3) opslag eller egnet markering.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, herunder om hvem der skal afholde udgifterne hertil.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, bringes i orden straks eller inden en frist.

Stk. 2.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse

Kapitel 2

Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Kapitel 3

Arbejdets udførelse

Almene krav

§ 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Stk. 2. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan Arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan være særlige vel færdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v.

Stk. 3. Hvor arbejdet i særlig grad kan bringe sikkerhed og sundhed i fare, kan Arbejdstilsynet, hvor denne fare ikke kan imødegås på anden måde, stille krav om pauser og begrænset arbejdstid for dette arbejde. Samme krav stilles, hvor der anvendes særligt arbejdstøj og personlige værnemidler.