Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om en
arbejdsmarkedsfond1)2)

 

Hermed bekendtgøres lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997 med de ændringer, der følger af lov nr. 803 af 24. oktober 1997, lov nr. 892 af 3. december 1997, lov nr. 893 af 3. december 1997, lov nr. 980 af 17. december 1997, lov nr. 1098 af 29. december 1997, lov nr. 1104 af 29. december 1997, lov nr. 264 af 7. maj 1998, lov nr. 277 af 13. maj 1998, lov nr. 424 af 26. juni 1998 og lov nr. 468 af 1. juli 1998.

Fondens opbygning og indtægter2)

§ 1.3) Der oprettes en Arbejdsmarkedsfond, der af indtægterne finansierer statens udgifter:

a) efter § 79 i lov om arbejdsløshedsforsikring,

b) i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, herunder til kommunal jobtræning, jf. lovens §§ 12-15, lov om arbejdsmarkedsuddannelser, lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, lov om voksenuddannelsesstøtte samt lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.,

c) i henhold til lov om orlov,

d) til dagpenge ved sygdom eller fødsel efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel,

e) til førtidspension efter § 14, jf. § 52, i lov om social pension efter fradrag af overførsel fra den sociale pensionsfond, jf. § 1 i lov om den sociale pensionsfond,

f) til revalidering efter §§ 52 og 62-65, jf. § 103, i lov om aktiv socialpolitik,

g) til fleksjob og skånejob med løntilskud m.v. efter §§ 72, 74 og 76, jf. § 104, i lov om aktiv socialpolitik og

h) til værktøj og arbejdsredskaber efter § 78, jf. § 103, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Fonden bestyres af finansministeren. De udgiftsområder, som finansieres af fonden, jf. stk. 1, henhører under de pågældende ressortministre.

§ 2.3) Arbejdsmarkedsfonden oppebærer indtægter fra:

a) arbejdsmarkedsbidrag fra arbejdsgivere, lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende,

b) indbetalt medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser, jf. § 76 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

c) selvstændiges og forsikrede arbejdsgiveres forsikringsbidrag efter §§ 20 og 27 i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel og

d) overførsler fra staten, herunder i tilfælde af regulering, jf. § 4.

§ 3.3) Arbejdsmarkedsbidraget for lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende til Arbejdsmarkedsfonden er 8,0 pct. af bidragsgrundlaget, jf. dog § 4.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsbidraget for arbejdsgivere til Arbejdsmarkedsfonden er 0,6 pct. af bidragsgrundlaget, jf. dog § 4. Arbejdsgiverbidraget efter 1. pkt. nedsættes ved opkrævningen med 0,32 procentenheder i 1999 og med 0,53 procentenheder i 2000 og senere år. Der kan dog højst ske nedsættelse af bidragssatsen til 0 pct. ved opkrævningen.

§ 4.3) Behovet for regulering af bidragssatserne beregnes én gang om året. Beregningerne optages i anmærkningerne til paragraffen for Arbejdsmarkedsfonden i finanslovforslaget.

    Stk. 2. Regulering af bidragssatserne sker første gang, når der med de i § 3 anførte bidragssatser i henhold til budgettet opstår overskud i Arbejdsmarkedsfonden uden overførsler fra staten.

Stk. 3. Reguleringsbehovet for Arbejdsmarkedsfonden beregnes på grundlag af forskellen mellem

a) fondens budgetterede indtægter i det kommende finansår fra arbejdsmarkedsbidrag beregnet med finansårets bidragssatser efter § 3 eller i tilfælde af regulering med det foregående finansårs bidragssatser efter nedsættelse som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt. tillagt fondens andre indtægter, herunder en beregnet overførsel fra staten svarende til det foregående finansårs budgetterede overførsel til fonden, opregnet med 2 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og

b) fondens budgetterede udgifter i det kommende finansår.

Stk. 4. Reguleringsbehovet dækkes således, jf. dog stk. 2 og 5:

a) En tredjedel gennem ændringer af satsen for lønmodtagerbidraget og de selvstændigt erhvervsdrivende bidrag, således at bidragssatsen forhøjes, hvis reguleringsbehovet er positivt, og nedsættes, hvis reguleringsbehovet er negativt.

b) En tredjedel gennem ændringer af satsen for arbejdsgiverbidraget, således at bidragssatsen forhøjes, hvis reguleringsbehovet er positivt, og nedsættes, hvis reguleringsbehovet er negativt.

c) En tredjedel ved ændringer af statens overførsel til fonden, således at overførslen forhøjes, hvis reguleringsbehovet er positivt, og nedsættes, hvis reguleringsbehovet er negativt.

Stk. 5. Hvis beregningen i henhold til stk. 4 medfører, at satsen for lønmodtagernes og de selvstændigt erhvervsdrivendes bidrag eller arbejdsgivernes bidrag skal være negativ, sættes satsen til nul for de pågældende finansår. Den del af reguleringen, som på grund heraf ikke bliver fordelt, anvendes med halvdelen til at nedsætte satsen for det øvrige bidrag og med halvdelen til at nedsætte statens overførsel.

    Stk. 6. På grundlag af den beregnede regulering fastsættes de bidragssatser for lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsgivere, hvormed bidragene opkræves. Bidragssatserne fastsættes i procent med 1 decimal.

§ 5.3) Ophævet.

§ 6.3) Ophævet.

§ 6 A.3) Ophævet.

Bidragspligt og bidragsgrundlag

§ 7. For lønmodtagerbidraget påhviler bidragspligten:

a)4) Personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført her i landet eller fra beskæftigelse udført i udlandet, Grønland eller Færøerne, for en arbejdsgiver her i landet, og som er skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c eller j,

b) personer, der modtager fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet,

c) personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 af vederlag, honorarer eller anden indkomst for personligt arbejde her i landet uden for tjenesteforhold, som ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed,

d) personer, omfattet af §§ 2 a og 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for så vidt angår indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 8, stk. 1, litra c og f.

    Stk. 2. For arbejdsgiverbidraget påhviler bidragspligten arbejdsgivere her i landet, der har ansatte omfattet af stk. 1.

    Stk. 3.4) For bidraget for selvstændigt erhvervsdrivende påhviler bidragspligten personer, som er hjemmehørende her i landet og driver selvstændig erhvervsvirksomhed, samt personer, der er hjemmehørende i udlandet, Grønland eller Færøerne og driver selvstændig erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet.

    Stk. 4. Personer, som er omfattet af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, er dog kun bidragspligtige efter stk. 1-3, i det omfang det følger af forordningerne, at de pågældende er undergivet dansk lovgivning.

    Stk. 5. Bidragspligt efter stk. 1-3 bortfalder, hvor dette for en eller flere af de i §§ 2, 3 og 4 nævnte ydelser følger af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale.

    Stk. 6. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med socialministeren nærmere regler for bortfaldet af bidragspligt efter stk. 4 og 5.

§ 8. For personer omfattet af lønmodtagerbidraget, jf. § 7, stk. 1, udgør bidragsgrundlaget:

a) Vederlag i penge, bortset fra vederlag som nævnt i stk. 3 og 4, samt den skattepligtige værdi af fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, der er ydet i forbindelse hermed, herunder løn, feriegodtgørelser, honorarer, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, herunder vederlag, der med hjemmel i kildeskattelovens § 45, stk. 1, er gjort til B-indkomst bortset fra fri kost og logi,

b) den skattepligtige værdi af privat anvendelse af bil og telefon, der helt eller delvis vederlagsfrit stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt,

c) indbetalinger, som arbejdsgiveren foretager til en ordning omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven, herunder indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. § 11, stk. 5,

d) fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet,

e) vederlag, honorarer eller anden indkomst for personligt arbejde her i landet uden for ansættelsesforhold, som ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed,

f)4)5)6) indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra indbetalinger som nævnt i stk. 5, som foretages af de kommunale dagpenge- og socialmyndigheder for modtagere af dagpenge i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, modtagere af delpension eller førtidspension i henhold til lov om social pension, modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse efter §§ 25 og 52 i lov om aktiv socialpolitik, og af arbejdsløshedskasserne for modtagere af seniorydelse efter lov om seniorydelse, modtagere af dagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og modtagere af godtgørelse i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, samt af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsløshedskasserne for modtagere af overgangsydelse, efterløn eller delefterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og modtagere af uddannelsesgodtgørelse i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 11, stk. 5.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte vederlag m.v. indgår i bidragsgrundlaget i det år, der svarer til det indkomstår, hvori vederlaget m.v. indgår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

    Stk. 3. 4) Vederlag, der er omfattet af kildeskattelovens § 48 C, stk. 3, eller § 48 D, jf. kildeskattelovens § 48 C, stk. 1, eller ligningslovens § 33 C, medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

    Stk. 4.5) Hjælp og beskæftigelsestillæg efter § 36 i lov om aktiv socialpolitik medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

Stk. 5.6)7) Pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 4, og § 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

Stk. 6.8) Dagpenge efter § 19 a i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

Stk. 7. 4) Vederlag m.v., som Grønland og Færøerne i henhold til indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark ikke er afskåret fra at beskatte, medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

§ 9. For arbejdsgivere omfattet af arbejdsgiverbidraget, jf. § 7, stk. 2, udgør bidragsgrundlaget vederlag i penge m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, litra a-d, bortset fra vederlag, der med hjemmel i kildeskattelovens § 45, stk. 1, er gjort til B-indkomst.

    Stk. 2. Foretager arbejdsgiveren indbetalinger, som ikke kan henføres til den enkelte ansatte, til en pensionskasse omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser eller en pensionsfond godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 52, opgøres et særskilt bidragsgrundlag.

    Stk. 3. § 8, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1 og 2 nævnte vederlag m.v.

§ 10. For personer omfattet af bidraget for selvstændigt erhvervsdrivende, jf. § 7, stk. 3, udgør bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende uden for virksomhedsordningen personlig indkomst vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. personskattelovens § 3. I samme omfang som der fremføres negativ personlig indkomst til fradrag i den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst efter personskattelovens § 13, stk. 3 og 4, kan beløbet fradrages i bidragsgrundlaget. Bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. i samme omfang som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 18 samt bidrag efter nærværende lov fragår ikke ved opgørelsen af bidragsgrundlaget.

    Stk. 2.4) For selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen i virksomhedsskattelovens afsnit I, opgøres bidragsgrundlaget som summen af overførsel fra virksomheden til den skattepligtige hidrørende fra virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast efter virksomhedsskattelovens § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, og af overførsel af beløb fra virksomhedens konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den skattepligtige samt af rentekorrektion, der medregnes til den personlige indkomst efter virksomhedsskattelovens § 11, stk. 3. Hvis den skattepligtige efter virksomhedsskattelovens § 23 a har valgt at medregne kapitalafkast som personlig indkomst, nedsættes kapitalafkastet, der skal fradrages efter 1. pkt., med det beløb, der skal medregnes som personlig indkomst. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3.3)4) Indkomst hidrørende fra frit erhverv udøvet i udlandet, faste driftssteder eller faste ejendomme beliggende i udlandet medregnes ikke til bidragsgrundlaget efter stk. 1. Ved opgørelsen af det overførte skattepligtige overskud fra virksomheden til den skattepligtige efter stk. 2 fragår summen af positiv indkomst hidrørende fra faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i udlandet. 1. og 2. pkt finder tilsvarende anvendelse på indkomst, som Grønland og Færøerne i henhold til indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark ikke er afskåret fra at beskatte.

§ 11. For bidragsgrundlag, der skal opgøres efter § 8, stk. 1, litra a og b samt litra e, i det omfang indkomsterne er gjort til A-indkomst med hjemmel i kildeskattelovens § 43, stk. 2, opgør arbejdsgiveren ved enhver udbetaling af løn, vederlag, honorarer m.v. bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse, jf. dog stk. 2 og 3. Fri kost og logi omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, fri bil og fri telefon indgår i bidragsgrundlaget med de værdier, som indgår i grundlaget for A-skattetræk. Arbejdsgiveren giver den ansatte meddelelse om bidragets størrelse.

    Stk. 2. Indbetalinger, der ikke kan henføres til den enkelte ansatte, som en arbejdsgiver foretager til en pensionskasse omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser, eller til en hjælpe- og understøttelsesfond efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 52, indgår i bidragsgrundlaget efter stk. 1.

    Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere ikke skal opgøre et bidragsgrundlag efter stk. 1 for indkomster, der i medfør af kildeskattelovens § 45, stk. 1, er gjort til B-indkomst.

    Stk. 4. For personer omfattet af § 7, stk. 1, litra a, for hvilke arbejdsgiveren i medfør af regler fastsat af skatteministeren efter stk. 3 ikke opgør et bidragsgrundlag, opgør de statslige told- og skattemyndigheder på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen, bidragsgrundlaget og bidragets størrelse.

    Stk. 5. For indbetalinger som nævnt i § 8, stk. 1, litra c og f, opgør pensionskassen, herunder Arbejdsmarkedets Tillægspension, forsikringsselskabet eller pengeinstituttet, på grundlag af arbejdsgiverens, de kommunale dagpenge- og socialmyndigheders, Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens eller arbejdsløshedskassens oplysninger om bidragspligtige beløb bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Bidragsgrundlaget udgør de samlede indbetalinger, som en arbejdsgiver foretager for en arbejdstager til ordninger, der er omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven. Pensionsinstituttet giver for hvert kalenderår oplysning til den bidragspligtige om bidragenes størrelse for året. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at de statslige told- og skattemyndigheder kan give den bidragspligtige oplysning om bidragets størrelse af indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

    Stk. 6. For personer omfattet af § 8, stk. 1, litra d, opgør den virksomhed eller lignende, der foretager udbetaling, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Den udbetalende virksomhed eller lignende giver den bidragspligtige oplysning om bidragets størrelse.

    Stk. 7. For selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af § 7, stk. 3, opgør de statslige told- og skattemyndigheder på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund for skatteansættelsen, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse, jf. dog § 12.

    Stk. 8. For personer omfattet af § 7, stk. 1, litra c, opgør de statslige told- og skattemyndigheder på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse.

    Stk. 9. Arbejdsgivere omfattet af § 7, stk. 2, opgør bidragsgrundlag af vederlag i penge m.v. til den ansatte m.fl. som nævnt i § 8, stk. 1, litra a-d, bortset fra vederlag, der med hjemmel i kildeskattelovens § 45, stk. 1, er gjort til B-indkomst, jf. § 9, stk. 1, og opgør et særskilt bidragsgrundlag for indbetalinger til et pensionsinstitut som nævnt i § 9, stk. 2.

    Stk. 10. Den, der efter stk. 1, 5 og 6 opgør bidragsgrundlag, er pligtig til at indeholde bidrag.

Opkrævning m.v. af bidrag

§ 12. For personer omfattet af § 10 opkræves der i et kalenderår løbende foreløbige arbejdsmarkedsbidrag. De foreløbige arbejdsmarkedsbidrag skal for den enkelte bidragspligtige så vidt muligt svare til arbejdsmarkedsbidragene efter § 11, stk. 7.

    Stk. 2. De foreløbige arbejdsmarkedsbidrag modregnes i arbejdsmarkedsbidragene efter § 11, stk. 7.

    Stk. 3.4)9) § 13, stk. 6, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse på foreløbige arbejdsmarkedsbidrag.

    Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og opkrævningen af foreløbige arbejdsmarkedsbidrag efter stk. 1 og kan herunder fastsætte regler om, at de foreløbige arbejdsmarkedsbidrag opkræves efter reglerne for opkrævning af foreløbig skat efter kildeskattelovens § 50.

§ 13. Indeholdt bidrag efter § 11, stk. 1 og 6, forfalder til betaling den 1. i den følgende kalendermåned med sidste rettidige betalingsdag den 10. i forfaldsmåneden. For bidrag, der forfalder den 1. januar, er sidste rettidige betalingsdag dog den 17. januar. Bidraget indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Pensionskasser m.v. som nævnt i § 11, stk. 5, indbetaler de forventede bidrag for kalenderåret af pensionsindbetalinger den 10. december. Indbetaling sker til de statslige told- og skattemyndigheder. Pensionskasser m.v. skal senest den 1. april i året efter udløbet af kalenderåret indbetale de endelige arbejdsmarkedsbidrag dog med modregning af de foreløbige arbejdsmarkedsbidrag efter 1. pkt. Overskydende bidrag indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder, der tillige forestår eventuel tilbagebetaling af for meget betalt bidrag. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler til gennemførelse af reglerne i dette stykke.

    Stk. 3. Bidrag efter § 11, stk. 4, 7 og 8, forfalder til betaling den 1. efter den kalendermåned, hvor de statslige told- og skattemyndigheder har givet den bidragspligtige meddelelse om bidraget, med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Bidraget indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Bidrag opgjort efter § 11, stk. 9, forfalder til betaling den 1. i den følgende kalendermåned med sidste rettidige betalingsdag den 10. i forfaldsmåneden. For bidrag, der forfalder den 1. januar, er sidste rettidige betalingsdag dog den 17. januar. Bidraget indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 5. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en helligdag, lørdag eller søndag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

    Stk. 6.9) Er bidragsbeløb, som en indeholdelsespligtig skal betale, ikke betalt rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betales bidrag efter stk. 3 ikke rettidigt, skal der betales 0,6 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betales bidrag efter stk. 4 ikke rettidigt, skal der betales 1 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende indeholdelsespligtiges manglende indbetaling af sådanne beløb.

    Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler om foreløbige fastsættelser for indeholdelsespligtige som nævnt i § 11. Der skal betales et gebyr på 150 kr. for en sådan foreløbig fastsættelse.

    Stk. 8. Bidragsbeløb, bortset fra foreløbige beløb efter § 12, under 100 kr. for personer som nævnt i § 7, stk. 1, litra c, og stk. 3, opkræves ikke. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af § 7, stk. 1, litra a, når arbejdsgiveren ikke er indeholdelsespligtig. Skatteministeren kan fastsætte regler om mindstegrænser for andre indbetalinger eller tilbagebetalinger af beløb efter denne lov.

    Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte regler om indbetalinger af bidrag i tilfælde, hvor indeholdelsespligten ophører.

    Stk. 10. For indeholdelsespligtige efter § 11, stk. 1 og 6, og bidragspligtige efter § 7, stk. 2, jf. § 11, stk. 9, der er registreringspligtige efter § 21, stk. 1, finder reglerne i kildeskattelovens § 56, stk. 2-6, § 56, stk. 8, § 56 A og § 85, stk. 1, 2. pkt., om forkortet afregningsperiode for angivelse og indbetaling af A-skat, sikkerhedsstillelse for restancer med A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms samt registreringsnægtelse i medfør af manglende sikkerhedsstillelse af indeholdelsespligtige virksomheder, der anmelder sig til registrering, tilsvarende anvendelse for arbejdsmarkedsbidrag. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter 1. pkt. samt fastsætte regler om indbetalingen af bidrag, herunder om forkortet afregningsperiode og indbetalingsfrist, når en indeholdelsespligtig er nægtet registrering efter 1. pkt., jf. kildeskattelovens § 56 A, stk. 2, men nødvendige afviklingsdispositioner gør det påkrævet at indeholde bidrag.

    Stk. 11. Reglerne om eftergivelse og henstand i kildeskattelovens § 73 B og D finder tilsvarende anvendelse på bidrag, afgifter, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der ikke beregnes afgifter eller gebyrer efter denne lov i tilfælde, hvor der over for den indeholdelsespligtige beregnes tilsvarende afgifter eller gebyrer efter kildeskatteloven.

    Stk. 12. Afgår en person omfattet af § 7, stk. 1 eller 3, ved døden, anses betalingen af indeholdte bidrag efter stk. 1 og betalingen af foreløbige bidrag efter § 12, som forfaldt før dødsfaldet, for endelige for afdøde for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted. Bidrag efter § 11, stk. 4 og 8, jf. stk. 3, opkræves ikke for afdøde for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted. Er der ikke sket betaling af foreløbige bidrag efter 1. pkt., finder reglerne om hæftelse m.v. i dødsboskattelovens § 88, stk. 1-3 og 5, tilsvarende anvendelse. For krav vedrørende skyldige bidrag for indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted, finder reglerne om efterbetaling og hæftelse m.v. i dødsboskattelovens § 87, stk. 1-3 og 5, og § 88, stk. 1-3 og 5, tilsvarende anvendelse.

§ 13 A. Efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler skal de indeholdelsespligtige og bidragspligtige efter § 7, stk. 2, over for de statslige told- og skattemyndigheder indgive angivelse for indeholdelserne og for bidrag opgjort efter § 11, stk. 9.

    Stk. 2. Såfremt den i stk. 1 nævnte angivelse ikke er indgivet rettidigt og bidragstilsvaret er positivt, skal den indeholdelsespligtige og bidragspligtige betale en staten tilfaldende afgift på 1 pct. af det beløb, som skal indbetales for den pågældende periode. Afgiften skal sammen med afgift efter § 57, stk. 2, 2. pkt., i kildeskatteloven dog mindst udgøre 500 kr. og kan højst udgøre 1.100 kr. I tilfælde, hvor bidragstilsvaret og A-skattetilsvaret er nul, skal der i gentagelsestilfælde betales en afgift på 500 kr. Der betales dog ikke afgift i tilfælde, hvor bidragstilsvaret og A-skattetilsvaret er nul og der er forløbet mere end 2 år, siden en nulangivelse er indkommet for sent.

§ 14. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage kontrol og efterse regnskabsmateriale m.v. om opgørelse af bidragsgrundlag m.v. hos bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 2 og 3, og indeholdelsespligtige som nævnt i § 11, stk. 10.

    Stk. 2. De bidragspligtige og indeholdelsespligtige skal være de statslige told- og skattemyndigheder behjælpelig ved eftersyn nævnt i stk. 1.

    Stk. 3. Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

    Stk. 5. De kommunale skatteforvaltninger skal give de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om forhold af betydning for kontrollen af bidrag og bidragspligtige, som de under den skattemæssige kontrol bliver opmærksom på.

§ 15.3)9) Er der ikke sket indeholdelse af bidrag efter § 11, stk. 1, 5 eller 6, eller er indeholdelse sket med et for lavt beløb, skal den bidragspligtige efter § 7, stk. 1, indbetale det manglende beløb til de statslige told- og skattemyndigheder. Det samme gælder for bidragspligtige efter § 7, stk. 1 eller 3, såfremt der af anden indkomst ikke er betalt bidrag eller betaling af bidrag er sket med et for lavt beløb. Er der indbetalt bidrag med et for stort beløb, modregnes eventuel uforfalden restskat efter kildeskattelovens § 61, stk. 3-6, og 62 A, stk. 1, 1. og 3. pkt., samt eventuelle tilbagebetalingspligtige beløb efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 2, forinden udbetaling af beløbet til den bidragspligtige. Der foretages dog ikke modregning i uforfalden restskat, hvis det vil berøre en overførsel af restskat til det følgende år, der er sket efter kildeskattelovens § 61, stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om modregning samt om indbetaling, udbetaling og forrentning af sådanne beløb, herunder regler om, at indbetaling, udbetaling og forrentning sker efter reglerne for personlige skatter i kildeskatteloven i tilfælde, hvor bidragsgrundlaget ændres som følge af ændringer i den skattepligtige indkomst.

    Stk. 2. 10) For bidragspligtige efter § 7, stk. 1 og 3, finder skattestyrelseslovens § 4, stk. 1, og § 35, stk. 1, tilsvarende anvendelse for begæring om genoptagelse, henholdsvis de statslige told- og skattemyndigheders afsendelse af varsel om forhøjelse af en bidragopgørelse. Afgørelser efter 1. pkt. kan påklages efter reglerne i § 16. En ændring af en bidragsopgørelse som nævnt i 1. pkt. kan, uanset fristreglerne i skattestyrelseslovens §§ 4 og 35, lægges til grund ved en konsekvensændring af den bidragspligtiges skattepligtige indkomst. Hvis ændringen af bidragsopgørelsen påklages, kan ændringen i den skattepligtige indkomst efter anmodning fra den bidragspligtige afvente udfaldet af den administrative klage.

    Stk. 3. Konstateres det, at der er indgivet urigtig angivelse for bidrag opgjort efter § 11, stk. 9, således, at der ikke er betalt bidrag eller betaling er sket med et for lavt beløb, skal den bidragspligtige efter § 7, stk. 2, indbetale det manglende beløb til de statslige told- og skattemyndigheder. Er der indbetalt bidrag med et for stort beløb, udbetales beløbet til den bidragspligtige. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om angivelse, modregning, indbetaling, udbetaling og forrentning af sådanne beløb.

    Stk. 4. Den, der undlader at opfylde sin pligt til at indeholde bidrag efter § 11 eller indeholder dette med et for lavt beløb, er over for de statslige told- og skattemyndigheder umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre den pågældende godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov. Den, som har indeholdt bidrag efter denne lov, hæfter over for det offentlige for betaling af det indeholdte beløb.

    Stk. 5. Ubetalte bidrag og rentebeløb kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. hos bidragspligtige eller indeholdelsespligtige efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

    Stk. 6. Bidragsbeløb, som ikke betales rettidigt, inddrives tillige med renter og gebyrer efter reglerne i lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om opkrævningen.

Klagebestemmelser

§ 16.10) Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

    Stk. 2. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans om bidragspligt og bidragsgrundlag efter §§ 7-10 samt om indeholdelsespligter efter denne lov. Reglerne i kapitel 3 og 3 A i skattestyrelsesloven finder anvendelse.

§ 17.10) Ophævet.

§ 17 A.10) Ophævet.

Straffebestemmelser m.v.

§ 18. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed:

a) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget,

b) undlader indeholdelse af bidrag eller

c) undlader rettidig indbetaling af indeholdte bidrag.

    Stk. 2. Er forholdet begået med forsæt til at unddrage staten bidrag, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

    Stk. 3.10) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 4. I forskrifter, der af skatteministeren udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 5. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed driver en virksomhed, som er pligtig at være registreret som indeholdelsespligtig for bidrag efter § 11, stk. 1 og 6, og som bidragspligtig efter § 7, stk. 2, jf. § 11, stk. 9, uanset at registrering som indeholdelsespligtig og bidragspligtig er nægtet i medfør af § 13, stk. 10, 1. pkt., jf. kildeskattelovens § 56 A, stk. 2. En indeholdelsespligtig kan dog afvikle allerede indgåede ansættelses- og kontraktforhold med kortest muligt varsel, herunder i fornødent omfang foretage indeholdelse og afregning af bidrag, jf. § 13, stk. 10, 2. pkt.

§ 19. Ransagning kan ske i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov og bestemmelser udstedt i medfør af loven i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom.

§ 20. Såfremt overtrædelsen ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4.10) Kildeskattelovens § 79 A om opkrævning og inddrivelse finder tilsvarende anvendelse.

§ 21. Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om lovens administration, herunder regler om registrering af indeholdelsespligtige og bidragspligtige, regnskabsaflæggelse, indberetning og indbetaling til de statslige told- og skattemyndigheder, oplysningspligt over for de statslige told- og skattemyndigheder, de statslige told- og skattemyndigheders oplysningspligt over for de bidragspligtige, samt om de statslige told- og skattemyndigheders foretagelse af nødvendig kontrol.

    Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere, der ikke har hjemting her i landet, og som udbetaler lønindkomst m.v. til personer, der er bidragspligtige efter § 7, stk. 1, litra a, skal udbetale indkomsten gennem en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet. Det kan i sådanne regler fastsættes, at det påhviler den befuldmægtigede at indeholde bidrag efter denne lov.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 22. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. For bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 1, litra a og b, har loven virkning for løn, vederlag m.v., der udbetales fra og med den 1. januar 1994, samt for løn, vederlag m.v., der udbetales før den 1. januar 1994, i det omfang lønnen m.v. ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode efter den 31. december 1993.

    Stk. 3. For bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 1, litra c, og stk. 3, har loven virkning fra og med indkomståret 1994. For bidragspligtige, hvis indkomstår 1994 er startet før den 1. juli 1993, udgør bidraget dog kun 1/12 af det for indkomståret 1994 beregnede bidrag for hver måned fra den 1. juli 1993 at regne og indtil indkomstårets udløb.

    Stk. 4. For bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 2, har loven virkning fra den 1. januar 1994. For indbetalinger efter § 11, stk. 2, har loven virkning fra den 1. januar 1994.

    Stk. 5. Bestemmelsen i § 10, stk. 1, 2. pkt., om fremførsel af underskud til fradrag i bidragsgrundlag finder anvendelse for underskud, der opstår i indkomståret 1994 eller senere.

§ 23. Lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 1. januar 1993, ophæves den 1. januar 1994. Efterregulering som følge af ændringer i antallet af fuldtidsbeskæftigede og de regnskabsmæssigt konstaterede udgifter til arbejdsmarkedsuddannelser i 1992 og 1993 efter de hidtil gældende regler indgår dog i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af bidrag, jf. § 3, stk. 2.

    Stk. 2. Lønmodtagerbidrag til Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden opkræves sidste gang af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter de hidtil gældende regler med følgende forfaldsdatoer:

a) Den 1. marts 1994 for arbejdsgivere, derer registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v.,

b) den 1. april 1994 for bidrag, der ikke kan modregnes i kompensation,

c) den 1. april 1994 for arbejdsgivere, der ikke er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v.,

d) den 1. januar 1994 for offentlige arbejdsgivere.

    Stk. 3. Lønmodtagerbidrag vedrørende 1994 opkræves efter de hidtil gældende regler på grundlag af ATP-restancer vedrørende tiden før den 1. januar 1994, som modtages i perioden 23. februar 1994-22. februar 1995. Det årlige bidrag er 1.497,96 kr. for lønmodtagere, for hvem der indbetales fuldt ATP-bidrag. Pr. 1. juli 1995 overgår restancer, herunder de påløbne renter og omkostninger, til inddrivelse af Kongeriget Danmarks Hypotekbank.

    Stk. 4. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning, opkrævning og betaling af lønmodtagerbidrag på grundlag af ATPrestancer.

    Stk. 5. Hypotekbanken kan med tillæg af påløbne renter og omkostninger inddrive skyldige beløb efter stk. 3 samt ubetalte arbejdsgiver- og lønmodtagerbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

    Stk. 6. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

    Stk. 7. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, der er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 4, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

  1. Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsåret 1997-1998. Bemærkninger om tidligere ændringer af arbejdsmarkedsfondsloven er ikke medtaget, og der henvises herom til tidligere lovbekendtgørelser, senest lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997.
  2. Lovens titel er ændret med virkning fra og med indkomståret 1999, jf. lov nr. 424 af 26. juni 1998 § 9, stk. 1.
  3. Bestemmelserne i den her anførte affattelse af §§ 1, 2, 3 og 4, samt ophævelse af §§ 5, 6 og 6 A har virkning for beregning af reguleringsbehov og fastsættelse af bidragssatser for 1999 og senere år, jf. lov nr. 424 af 26. juni 1998 § 9, stk. 2. For affattelsen af de hidtidige §§ 1-6 A henvises til lovbekendtgørelse nr. 744 af 24. september 1997 med for så vidt angår § 1, stk. 5, og § 4, stk. 1, de ændringer, der følger af lov nr. 893 af 3. december 1997, lov nr. 980 af 17. december 1997 og lov nr. 264 af 7. maj 1998. Bestemmelsen i § 10, stk. 3, (som indsat ved lov nr. 1104 af 29. december 1997, jf. note 4) i den her anførte affattelse har virkning fra og med indkomståret 1997. Selvstændigt erhvervsdrivende kan dog vælge først fra og med indkomståret 1998, og i det omfang indkomståret 1998 er startet før den 1. januar 1998, fra og med indkomståret 1999 at anvende bestemmelsen, jf. lov nr. 424 af 26. juni 1998 § 9, stk. 3. Ophævelsen af § 15, stk. 3, (som indsat ved lov nr. 988 af 22. november 1996) hvorved de hidtidige stk. 4-7 blev stk. 3-6, har virkning for de statslige told- og skattemyndigheders reguleringer af bidragsgrundlaget fra og med indkomståret 1997, jf. lov nr. 424 af 26. juni 1998 § 9, stk. 4.
  4. Bestemmelserne i den her anførte affattelse af § 7, stk. 1, litra a, samt i § 8, stk. 1, litra f, (som tidligere ændret ved lov nr. 980 af 17. december 1997, jf. note 5, og senere ved lov nr. 468 af 1. juli 1998, jf. note 6) og § 12, stk. 3, (som senere ændret ved lov nr. 277 af 13. maj 1998, jf. note 9) som affattet ved lov nr. 1104 af 29. december 1997, trådte i kraft den 31. december 1997, jf. lov nr. 1104 af 29. december 1997 § 5, stk. 1. Bestemmelsen i den her anførte affattelse af § 7, stk. 3, og indsættelsen af § 10, stk. 3, (som senere ændret ved lov nr. 424 af 26. juni 1998, jf. note 3) har virkning fra og med indkomståret 1997. Selvstændigt erhvervsdrivende kan dog vælge først fra og med indkomståret 1998, og i det omfang indkomståret 1998 er startet før den 1. januar 1998, fra og med indkomståret 1999 at anvende bestemmelserne, jf. lov nr. 1104 af 29. december 1997 § 5, stk. 2. Bestemmelsen i den her anførte affattelse af § 8, stk. 3, og indsættelsen af § 8, stk. 7, har virkning fra og med den 1. januar 1998, jf. lov nr. 1104 af 29. december 1997 § 5, stk. 3. Bestemmelsen i den her anførte affattelse af § 10, stk. 2, har virkning fra og med indkomståret 1998. For personer, hvis indkomstår 1998 er startet før den 1. januar 1998, medregnes rentekorrektionen dog kun med 1/12 af den for indkomståret 1998 beregnede rentekorrektion for hver måned fra den 1. januar 1998 at regne og indtil indkomstårets udløb, jf. lov nr. 1104 af 29. december 1997 § 5, stk. 4.
  5. Ændringen af § 8, stk. 1, litra f, (som senere ændret ved lov nr. 1104 af 29. december 1997, jf. note 4, og lov nr. 468 af 1. juli 1998, jf. note 6) som affattet ved lov nr. 980 af 17. december 1997, og bestemmelsen i den her anførte affattelse af § 8, stk. 4, trådte i kraft den 1. juli 1998, jf. lov nr. 980 af 17. december 1997 § 42, stk. 1.
  6. Bestemmelsen i den her anførte affattelse af § 8, stk. 1, litra f, har virkning for indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension foretaget efter den 31. juli 1998, jf. lov nr. 468 af 1. juli 1998 § 13, stk. 2, 3. pkt. Bestemmelsen i den her anførte affattelse af § 8, stk. 5, (som indsat ved lov nr. 803 af 24. oktober 1997, jf. note 7) trådte i kraft den 3. juli 1998, jf. lov nr. 468 af 1. juli 1998 § 13, stk. 1.
  7. Indsættelsen af § 8, stk. 5, (som senere ændret ved lov nr. 468 af 1. juli 1998, jf. note 6) trådte i kraft den 26. oktober 1997, jf. lov nr. 803 af 24. oktober 1997 § 15, stk. 1.
  8. Indsættelsen af § 8, stk. 6, trådte i kraft den 1. juli 1998, jf. lov nr. 892 af 3. december 1997 § 3.
  9. Bestemmelserne i den her anførte affattelse af § 12, stk. 3, og § 13, stk. 6, har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. juli 1998, jf. lov nr. 277 af 13. maj 1998 § 10, stk. 4. Bestemmelsen i den her anførte affattelse af § 15, stk. 1, 3. pkt., har virkning for restskat vedrørende indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår, jf. lov nr. 277 af 13. maj 1998 § 10, stk. 2.
  10. Bestemmelserne i den her anførte affattelse af § 15, stk. 2, § 16 og § 18, stk. 3, indsættelsen af § 20, stk. 4, og ophævelsen af §§ 17 og 17 A trådte i kraft den 1. april 1998, jf. lov nr.1098 af 29. december 1997 § 39, stk. 1. De ændrede regler om klage finder anvendelse på afgørelser, der påklages fra og med den 1. april 1998, jf. lov nr. 1098 af 29. december 1997 § 40, stk. 1. Der henvises til lovens § 40, stk. 2 og 3, for så vidt angår overgangsregler for afviklingen af klagesager, der er indbragt for Told- og Skattestyrelsen henholdsvis Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene før lovens ikrafttræden.

Skatteministeriet, den 7. oktober 1998

Ole Stavad

/H.K. Andersen