Den fulde tekst

Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

(Forenkling af regler om opfølgning på integrationskontrakter, om introduktionsydelse og om registrering af fravær fra danskuddannelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, som ændret ved § 32 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 8 i lov nr. 286 af 15. april 2009, § 5 i lov nr. 479 af 12. juni 2009, § 4 i lov nr. 480 af 12. juni 2009, § 9 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, § 13 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 485 af 12. juni 2009, § 18 i lov nr. 429 af 28. april 2010 og § 6 i lov nr. 431 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ansvaret for flygtninge efter stk. 1 påhviler kommunalbestyrelsen fra udgangen af den første hele måned fra tidspunktet for afgørelsen om visitering, jf. § 10, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan med den pågældendes samtykke overtage ansvaret for en flygtning efter stk. 1 før udgangen af den første hele måned efter afgørelsen om visitering.«

2. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ansvaret efter stk. 1 for flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8 påhviler kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen. Ansvaret efter stk. 1 for familiesammenførte udlændinge og indvandrere påhviler kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen eller, hvis ansøgningen indgives her i landet, fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse.«

3. § 20, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen har pligt til løbende efter behov at følge op på en udlændings integrationskontrakt. Indtil udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, jf. § 19, stk. 4, 1. pkt., skal opfølgning finde sted mindst hver tredje måned. For udlændinge, der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og som ikke modtager introduktionsydelse, skal opfølgning dog kun foretages hver 12. måned, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. For udlændinge, der benytter sig af en ret til fravær i medfør af barselloven, skal opfølgning på integrationskontrakten først finde sted 6 måneder efter barnets fødsel og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. Har udlændingen opfyldt målene i integrationskontrakten, skal kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal ske ved en individuel samtale. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan samtalen ske telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde.«

4. I § 20, stk. 4, 3. pkt., ændres »§ 25 a« til: »§ 26 a«.

5. § 23 b, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. En udlænding, der modtager tilbud om virksomhedspraktik, modtager ud over introduktionsydelsen et beskæftigelsestillæg på 14,31 kr. pr. time.«

6. Efter § 23 e indsættes:

»§ 23 f. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunalbestyrelsen kan herunder dække udgifter til

1) deltagelse i særlige forløb,

2) transport,

3) værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning,

4) helt særligt undervisningsmateriale og

5) egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler som led i aktivering efter § 23 a, stk. 1, nr. 2, af en varighed på ikke over 26 uger.

Stk. 2. Til udlændinge i virksomhedspraktik efter § 23 b kan hjælpen alene udbetales, når udgifterne ved deltagelse heri kun i begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget efter § 23 b, stk. 6. Udlændinge, der modtager tilbud om ansættelse med løntilskud, kan ikke modtage hjælp efter stk. 1, nr. 2.«

7. I § 24, stk. 2, ændres »§ 25, stk. 3« til: »§ 26, stk. 1«.

8. §§ 25-28 ophæves, og i stedet indsættes:

»Generelle betingelser

§ 25. Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. § 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til 3 år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Udlændinge, der opholder sig i udlandet, kan ikke modtage introduktionsydelse. § 5, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik om mulighed for at bevare retten til hjælp under ophold i udlandet finder tilsvarende anvendelse i forhold til udlændinge, der modtager introduktionsydelse.

Stk. 3. § 2 i lov om aktiv socialpolitik om den enkeltes ansvar for at forsørge sig selv, ægtefællers gensidige forsørgelsespligt og forældres pligt til at forsørge deres mindreårige børn finder tilsvarende anvendelse for modtagere af introduktionsydelse. § 14, stk. 1-3 og 5, i lov om aktiv socialpolitik om betydningen af formue m.v. for muligheden for at yde økonomisk hjælp finder ligeledes anvendelse for modtagere af introduktionsydelse. Det samme gælder de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 14, stk. 4, og § 15 i lov om aktiv socialpolitik om andre tilfælde, hvor der kan ses bort fra formue.

Stk. 4. En udlænding, der er varetægtsfængslet, anbragt i varetægtssurrogat, indsat til afsoning i fængsel eller arresthus, eller som efter at være dømt til anbringelse, behandling eller forvaring opholder sig på hospital eller anden institution, er omfattet af de regler om hjælp, der fastsættes efter § 29, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. En udlænding, der opfylder betingelserne for at modtage statens uddannelsesstøtte eller social pension i henhold til lov om social pension, er ikke berettiget til at få introduktionsydelse, jf. dog stk. 6 og § 23 a, stk. 6.

Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes en særlig ydelse til udlændinge under uddannelse.

§ 25 a. En udlænding, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. § 16, er ikke berettiget til at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Modtagelse af introduktionsydelse er ikke til hinder for udbetaling af ydelser efter anden lovgivning end den i stk. 1 anførte.

Rådighedsforpligtelse og pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder

§ 26. Der kan kun udbetales introduktionsydelse, hvis udlændingen og dennes ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og tager imod tilbud som led i introduktionsprogrammet efter kapitel 4. Det er endvidere en betingelse, at udlændingen og ægtefællen aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder. En udlænding, der alene har ledighed som problem, skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 26 a.

Stk. 2. Der kan dog ikke stilles krav om, at udlændingen eller ægtefællen tager imod arbejde eller tilbud efter kapitel 4 eller aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis

1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,

2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,

3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,

4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, giver ret til dagpenge,

5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,

6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af et handicappet barn eller en døende nærstående eller efter barselloven til pasning af et alvorligt sygt barn,

7) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller

8) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Stk. 3. Har udlændingen eller ægtefællen problemer ud over ledighed, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 2 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Stk. 4. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udlændingens ægtefælle, når

1) ægtefællen er under uddannelse,

2) ægtefællen modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder, eller

3) ægtefællen ikke er omfattet af integrationsloven og udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet.

Stk. 5. Er en udlænding eller dennes ægtefælle ophørt med en uddannelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a, stk. 3, og har udlændingen mulighed for at genoptage uddannelsen, er udlændingen ikke berettiget til at modtage introduktionsydelse, medmindre der foreligger tilsvarende forhold som nævnt i stk. 2 eller 3. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om en udlændings pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, herunder om, at kravet om at udnytte arbejdsmulighederne kan fraviges under deltagelse i tilbud efter denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvornår kommunen skal kræve frigørelsesattest, hvis ansøgeren eller ægtefællen har deltidsarbejde.

Konkrete pligter for udlændinge, der alene har ledighed som problem

§ 26 a. En udlænding, der har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende.

Stk. 2. Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende hos jobcenteret sørge for at lægge en beskrivelse (cv) af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde ind i Beskæftigelsesministeriets database Jobnet. Udlændingen skal endvidere angive mindst et beskæftigelsesmål inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt. fastsætte, hvornår oplysningerne skal være indlagt i Jobnet. Foreligger der oplysninger som nævnt i 1. pkt. fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende.

Stk. 3. Jobcenteret skal senest 3 uger efter udlændingens tilmelding som arbejdssøgende, jf. stk. 1, afholde en cv-samtale med udlændingen, hvor det sikres, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende. Under samtalen skal det aftales, hvordan jobcenteret skal bistå udlændingen med at finde et arbejde, og udlændingen skal pålægges at søge mindst to relevante ledige job.

Stk. 4. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.

Stk. 5. Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at en udlænding indlægger oplysninger i Jobnet, hvis den pågældende anmoder herom.

Stk. 6. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet.

Rådighedsvurdering m.v.

§ 27. Kommunalbestyrelsen har pligt til at undersøge og vurdere, om en udlænding, der har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse, opfylder sin pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis der opstår tvivl herom, herunder hvis udlændingen

1) afslår et arbejde, som udlændingen er henvist til,

2) udebliver fra en job- eller cv-samtale i jobcenteret eller hos en anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

4) undlader at give meddelelse til jobcenteret, kommunalbestyrelsen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter § 23 eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver,

5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 20 a, eller

6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 20 a.

Stk. 2. Jobcenteret skal give kommunalbestyrelsen de nødvendige oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1.

Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der på baggrund af en offentlig kontrolaktion modtager oplysninger, som rejser tvivl om, hvorvidt en udlænding, der modtager introduktionsydelse, opfylder sin rådighedsforpligtelse, skal straks indkalde udlændingen til en individuel samtale, der skal afholdes inden 1 uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er modtaget.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlændingen er berettiget til introduktionsydelse, inden 2 uger efter samtalen give udlændingen tilbud som led i introduktionsprogrammet eller pålægge udlændingen at deltage i tidligere tilbudte aktiviteter.

§ 27 a. Når kommunalbestyrelsen henviser en udlænding, der modtager introduktionsydelse, og som ikke har problemer ud over ledighed, til et job af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk henvisningsforløb efter stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt henvise udlændingen til endnu et job og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter stk. 1, hvis udlændingen ikke kommer i beskæftigelse. Er der ikke job, hvortil udlændingen kan henvises, skal kommunalbestyrelsen pålægge udlændingen at søge et antal nærmere angivne job på Beskæftigelsesministeriets database Jobnet. Jobbene udsøges i samarbejde med udlændingen.

Stk. 3. En udlænding, der er omfattet af et systematisk henvisningsforløb, kan ikke henvises til en anden aktør, jf. § 5, stk. 3, som kommunalbestyrelsen har overladt varetagelsen af introduktionsprogrammer. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er omfattet af målgruppen for et statsligt rammeudbud efter § 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, eller hvis jobcenteret er blevet pålagt at bruge anden aktør efter § 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

§ 27 b. Kommunalbestyrelsen skal, umiddelbart efter at en udlænding, som uden rimelig grund er ophørt med en uddannelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a, stk. 3, ansøger om introduktionsydelse,

1) bistå udlændingen med at finde beskæftigelse,

2) pålægge udlændingen at søge særligt angivne job på Beskæftigelsesministeriets database Jobnet eller

3) foretage opfølgning på udlændingens integrationskontrakt, jf. § 20, og ud fra en vurdering af udlændingens situation og behov give udlændingen tilbud som led i introduktionsprogrammet, jf. § 16, stk. 2.

§ 27 c. Kriminalforsorgen skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis Kriminalforsorgen får formodning om, at en udlænding, der er frihedsberøvet som følge af et strafbart forhold, modtager introduktionsydelse.

Stk. 2. Politiet eller Kriminalforsorgen skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis politiet eller Kriminalforsorgen får formodning om, at en udlænding, der modtager introduktionsydelse,

1) bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor den pågældende er varetægtsfængslet, politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller der foreligger en varetægtsfængslingskendelse, eller

2) bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Underretning efter stk. 1 og 2 skal gives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen har eller senest har haft bopæl.

Udbetaling og beregning af introduktionsydelse m.v.

§ 28. En udlænding, der ønsker at modtage introduktionsydelse, kan tidligst modtage introduktionsydelse ved udgangen af den måned, hvori der søges om introduktionsydelse. Der kan kun ydes introduktionsydelse for den periode i måneden, hvori den pågældende har udnyttet sine arbejdsmuligheder, jf. §§ 26 og 26 a.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forskudsvis udbetale en særlig introduktionsydelse til en udlænding, der har ansøgt om introduktionsydelse.

Stk. 3. Den særlige introduktionsydelse kan højst udgøre 5.267 kr. For personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre, kan hjælpen højst udgøre 2.618 kr. Den særlige introduktionsydelse kan på ansøgningstidspunktet ydes for den periode i ansøgningsmåneden, hvor udlændingen forventes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ved udgangen af ansøgningsmåneden kan der for den følgende måned ydes særlig introduktionsydelse for det antal dage i ansøgningsmåneden, hvor udlændingen ikke har kunnet stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. § 26. Den forholdsmæssige beregning efter 3. og 4. pkt. foretages i forhold til 30 dage pr. måned.

§ 28 a. Den månedlige introduktionsydelse svarer til satserne for starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og udgør i 2010

1) 5.267 kr. for gifte og samlevende, der er fyldt 25 år,

2) 6.351 kr. for enlige, der er fyldt 25 år,

3) 5.267 kr. for udlændinge under 25 år, som ikke bor hos en eller begge forældre, og

4) 2.618 kr. for udlændinge under 25 år, som bor hos en eller begge forældre.

Stk. 2. En udlænding, der modtager introduktionsydelse, får udbetalt et forsørgertillæg, hvis den pågældende har forsørgelsespligt over for et barn under 18 år. Forsørgertillægget udgør for enlige 1.589 kr. pr. måned og for gifte og samlevende 1.317 kr. pr. måned. Der kan højst ydes ét forsørgertillæg pr. barn, når begge forældre bor sammen med barnet. Der kan højst ydes to forsørgertillæg pr. husstand. Til en husstand medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeværende børn under 18 år, der har fast ophold i boligen. Hvis et barn under 18 år selv har ansvar for at forsørge en ægtefælle eller et barn, betragtes det ikke som hørende til en forælders husstand. Hvis der er mere end to børn i husstanden, beregnes forsørgertillægget for de to yngste.

Stk. 3. Forsørgertillæg udbetales til indehaveren af forældremyndigheden. Hvis begge forældre har forældremyndigheden og tilhører samme husstand, udbetales tillægget til moderen. Det er en betingelse for udbetaling af forsørgertillæg, at barnet har ophold her i riget eller i et andet EU/EØS-land.

Stk. 4. En udlænding, der modtager introduktionsydelse, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af introduktionsydelse få en særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik og de regler, der fastsættes i medfør af denne bestemmelse.

Stk. 5. Reglerne i § 25 b-25 e i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse.

§ 28 b. Introduktionsydelse til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter § 28 a, stk. 1-3.

Stk. 2. Hvis en udlænding, som modtager introduktionsydelse, er gift med en person, der modtager kontant- eller starthjælp, beregnes hjælpen til ægtefællen efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik.

§ 28 c. Har udlændingen eller dennes ægtefælle indtægter, trækkes disse fra introduktionsydelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Har udlændingen eller dennes ægtefælle arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter kapitel 4, ses der ved beregningen af introduktionsydelsen bort fra 34,85 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. § 31, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik om beregning af timetal finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Der foretages ikke fradrag i introduktionsydelsen for de særlige indtægter, som er nævnt i § 33 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4. Reglerne om fradrag for feriegodtgørelse, jf. § 32 i lov om aktiv socialpolitik, finder tilsvarende anvendelse.

Sanktioner«

9. I § 29, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 25 og 25 a« til: »§§ 26 og 26 a«.

10. I § 30, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 25 a, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 27, stk. 1, nr. 4,«.

11. I § 30, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 25, stk. 3, 3. pkt.,« til: »§ 26 a, stk. 4, 2. pkt.,«.

12. § 30, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Introduktionsydelsen nedsættes efter stk. 1 med følgende beløb pr. hændelse:

1) 385 kr. for udlændinge, der modtager ydelse efter § 28 a, stk. 1, nr. 1-3.

2) 235 kr. for udlændinge, der modtager ydelse efter § 28 a, stk. 1, nr. 4.«

13. I § 30 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Nedsættelsen sker på grundlag af det beløb, som udlændingen var berettiget til på hændelsestidspunktet. Der kan kun ske nedsættelse en gang pr. kalendermåned.«

14. I § 30 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 25 a, stk. 2, 1. pkt.,« til: »§ 26 a, stk. 1, 1. pkt.,«, »§ 25 a, stk. 2, 3. pkt.,« til: »§ 26 a, stk.1, 2. pkt.,« og »§ 25 a, stk. 4,« til »§ 26 a, stk. 2,«.

15. Efter § 32 indsættes i kapitel 5:

»Tilsyn

§ 32 a. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fører tilsyn med kommunernes vurdering af, om en udlænding opfylder sin pligt til at tage imod et rimeligt tilbud om arbejde og tilbud som led i introduktionsprogrammet efter kapitel 4 og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder, når den pågældende har ansøgt om eller modtager introduk­tionsydelse alene på grund af ledighed.

Stk. 2. Tilsynet efter stk. 1 omfatter

1) kommunalbestyrelsens afgørelser om rådighed efter §§ 26-27 b og

2) kommunalbestyrelsens afgørelser om fradrag i eller nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen efter §§ 30-31.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele ministeren for flygtninge, indvandrere og integration de oplysninger, som denne måtte forlange til brug for tilsynet efter stk. 1.

Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration meddeler kommunalbestyrelsen, om de gennemgåede afgørelser vurderes at være i overensstemmelse med gældende rådigheds- og sanktionsregler, herunder om der fejlagtigt er udbetalt introduktionsydelse med den virkning, at udgiften ikke kan anmeldes til statsrefusion.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen behandler det samlede resultat af tilsynet på et møde.

Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan i særlige tilfælde beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere ministeren om kommunalbestyrelsens behandling, jf. stk. 5, herunder om, hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte en frist for denne orientering.

Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af tilsynet.

Stk. 8. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan efter aftale bemyndige Arbejdsdirektoratet til helt eller delvis at varetage tilsynet med kommunerne efter stk. 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan i så fald beslutte, at de regler om gennemførelsen af tilsynet, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 13 d, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, helt eller delvis skal finde tilsvarende anvendelse ved Arbejdsdirektoratets varetagelse af tilsynet.

Stk. 9. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om, hvordan vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud der skal gives som led i introduktionsprogrammet, skal foretages.«

16. § 33 ophæves.

17. § 34 affattes således:

»§ 34. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse, de første 3 år efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4.«

18. I § 41 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »denne lovs § 25, jf. § 27, stk. 2, jf. § 25, stk. 13, i lov om aktiv socialpolitik,« til: »§ 28 a, stk. 2,«.

19. I § 45, stk. 2, ændres »§ 27, stk. 3 og 4,« til: »§ 25, stk. 4, og § 28 a, stk. 4,«.

20. § 45, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6, til udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i introduktionsprogrammet, jf. § 23 f, og til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 2.«

21. I § 48 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. De beløb, der er anført i § 23 b, stk. 6, § 28, stk. 3, § 28 a, stk. 1 og 2, § 28 c, stk. 2, og § 30, stk. 2, er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb.«

22. I § 50, stk. 6, ændres »kapitel 4-6« til: »kapitel 4-6, af sager om opfølgning på integrationskontrakter efter § 20«.

§ 2

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som ændret ved § 13 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 104 af 7. februar 2007, § 12 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, § 1 i lov nr. 485 af 12. juni 2009, lov nr. 1512 af 27. december 2009 og § 19 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kursisterne skal aktivt følge det planlagte uddannelsesforløb. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om fravær, herunder om registrering af fravær for udlændinge, der modtager ydelser efter integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og om udelukkelse fra uddannelsen på grund af manglende aktiv deltagelse eller af andre grunde.«

2. § 13, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til danskuddannelse af udlændinge, der bor i kommunen, jf. dog § 15.«

3. I § 14, stk. 1, ændres »omfattet af integrationsloven« til: »omfattet af denne lov«.

4. § 14, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

5. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Kommunalbestyrelsen kan til brug for behandlingen af sager om udlændingens tilknytning til arbejdsmarkedet efter lovens § 2, stk. 5, § 2 a og § 16 b, stk. 1, få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Oplysningerne i henhold til stk. 1 kan indhentes af kommunalbestyrelsen uden den pågældende udlændings samtykke.«

§ 3

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 400 af 21. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 42 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til udlændingen« til: »tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1«.

2. I § 42 a, stk. 3, nr. 1, indsættes som 2. pkt.:

»En udlænding som nævnt i stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e, får uanset 1. pkt. udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingeservice i den periode, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt.«

§ 4

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1508 af 27. december 2009, § 3 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, § 11 i lov nr. 429 af 28. april 2010 og § 3 i lov nr. 431 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 5, 4. pkt., udgår »og integrationslovens § 27, stk. 1, 2. pkt.,«.

2. I § 25 b, stk. 3, nr. 1, udgår »eller integrationslovens § 27, stk. 2, 2. pkt.,«.

§ 5

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, § 1 i lov nr. 1263 af 16. december 2009 og § 16 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 2 a, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

2. I § 17 f, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 2 a, stk. 1-5,« til: »§ 2 a, stk. 1-4,«.

3. I § 17 f, stk. 7, 1. pkt., ændres »§ 2 a, stk. 1-7,« til: »§ 2 a, stk. 1-5,«.

4. I § 17 f, stk. 10, 1. pkt., ændres »§ 2 a, stk. 1-5,« til: »§ 2 a, stk. 1-4,«.

§ 6

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 1279 af 16. december 2009 og lov nr. 184 af 24. februar 2010 og senest ved § 2 i lov nr. 474 af 7. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 7, nr. 9, ændres »ydelser efter § 28 a i integrationsloven, andre ydelser efter integrationsloven, i det omfang disse ydelser beregnes på grundlag af hjælp ydet efter lovens § 28 a,« til: »ydelser efter § 28 a, stk. 4, i integrationsloven, andre ydelser efter integrationsloven, i det omfang disse ydelser beregnes på grundlag af hjælp ydet efter integrationslovens § 28 a, stk. 4,«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. § 14, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, finder anvendelse på kursister, der påbegynder undervisningen på et modul den 1. juli 2010 eller senere.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech