Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0883
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Den fulde tekst

DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004

FORORD

Der har i en årrække på europæisk plan været arbejdet på en ny forordning om koordinering af social sikring indenfor EU, og dette arbejde er nu tilendebragt med vedtagelse af en ny forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. Denne forordning kommer til anvendelse fra den 1. maj 2010, samtidig med at en ny forordning med regler om gennemførelse af koordineringsforordningen træder i kraft.

EFTA-landene (Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz) skal først tilslutte sig EU’s regelsæt for, at de nye forordninger kan finde anvendelse i forhold til disse lande. Det sker efter al sandsynlighed efter den 1. maj 2010. Indtil EFTA-landene har tilsluttet sig EU’s regelsæt, skal man fortsat anvende regler i de nuværende EF-forordninger om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 1408/71 og 574/72 i forhold til disse lande.

De ministerier, direktorater og styrelser, der er ansvarlige for administration af lovgivningen om social sikring i Danmark, har siden 1986 jævnligt udsendt vejledninger om de EF-regler om social sikring, der skal anvendes sammen med den danske lovgivning.

Senest er der i april 1997 udsendt en samlet revideret vejledning om EF-reglerne om social sikring i form af 7 hæfter om anvendelse af EF-forordning nr. 1408/71 og 574/72 i forhold til dansk lovgivning.

Enkelte af disse hæfter er senere blevet afløst af opdaterede vejledninger mv., ligesom der løbende er udsendt ændringer til vejledningerne i det omfang, der er sket ændringer i reglerne eller domspraksis. Arbejdsdirektoratet har senest udarbejdet vejledning nr. 125 af 20. december 2004 om arbejdsløshedsforsikring i relation til EØS-landene. Denne vejledning er forsat gældende i forholdet mellem Danmark, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Vejledningerne, i alt IX dele, er udarbejdet af Pensionsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Indenrigs- og Socialministeriet, SKAT og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

De enkelte vejledninger er selvstændige enheder, der kan anvendes uafhængigt af hinanden. Dog skal man være opmærksom på, at der i vejledningen om generel introduktion og især de fælles regler er beskrevet en række bestemmelser, som gælder alle sociale sikringsordninger, og som derfor skal anvendes sammen med de øvrige vejledninger.

I forbindelse med den ny EF-forordning udarbejdes en ny nordisk konvention om social sikring, der tager højde for de ændrede regler. Den nye konventions ikrafttrædelsestidspunkt kendes endnu ikke.

INDHOLD

1. Indledning

2. Om vejledningen

3. Geografisk anvendelsesområde

4. Personkreds

5. Lovvalg – den lovgivning, der anvendes

6. Overgangsbestemmelser

7. Grundforordningens kapitel 6, arbejdsløshedsydelser

   
Pkt. 1-16
 
Artikel 61 – særlige bestemmelser om sammenlægning af forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed
Pkt. 17-18
 
Medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land i tilfælde af slettelse før udrejsen eller under opholdet i det andet EØS-land
Pkt. 19-20
Fejlforsikring og dobbeltforsikring
Pkt. 21-25
Artikel 62 – beregning af ydelserne
Pkt. 26-28
Artikel 64 – arbejdsløse, som rejser til en anden medlemsstat (EØS-dagpenge)
Pkt. 29
Afrejse uden ansøgning
Pkt. 30-46
4-ugers-kravet (artikel 64, stk. 1, bogstav a))
Pkt. 47-53
Dispensation fra 4-ugers-kravet
Pkt. 54-55
Afrejse før 3-måneders-periodens start
Pkt. 56-60
Ret til EØS-dagpenge i højst 3 måneder (artikel 64, stk. 1, bogstav c))
Pkt. 61-65
Kontrolforanstaltninger og rådighedsforpligtelse (artikel 64, stk. 1, bogstav b), 1. pkt.)
Pkt. 66-68
Fri for egen regning i en periode med EØS-dagpenge
Pkt. 69-73
7-dages-fristen (artikel 64, stk. 1, bogstav b), 2. pkt.)
Pkt. 74-81
Tilbagevenden til Danmark
Pkt. 82-85
Ny periode med EØS-dagpenge (artikel 64, stk. 3)
Pkt. 86-98
 
Direkte udbetaling af EØS-dagpenge og informationsudveksling mellem a-kassen og den udenlandske myndighed
Pkt. 99
Uberettiget modtagelse af EØS-dagpenge
   
 
Artikel 65 – ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere
   
Pkt. 100-105
Den kompetente stat – lovvalg under arbejde
Pkt. 106
Lovvalg under ledighed
Pkt. 107-108
 
Artikel 65, stk. 1 – delvis eller periodevis ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere
Pkt. 109-118
Artikel 65, stk. 2 – helt ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere
Pkt. 119-120
Artikel 65, stk. 5 – optagelsesgrundlag og ret til ydelser efter artikel 64
Pkt. 121-123
Artikel 65, stk. 6-8 – refusionsbestemmelser
   
8. Grundforordningens kapitel 7, efterløn
   
Pkt. 124-125
Artikel 66 – efterløn
   
9. Procesbeskrivelser
   
BILAG:
 
   
Bilag 1:
Beskrivelse af PD U1, U2 og U3
Bilag 2:
Oversigt over SED U001-U031
Bilag 3:
Sammenstilling af 883/04 og 1408/71
Bilag 4:
Indberetningsskema for a-kassen ved udbetaling af ydelser til artikel 65-personer
Bilag 5:
Vejledning til jobcentrene om arbejdsløshedsydelser mv.
   

1. INDLEDNING

Der er i 2004 vedtaget en ny EF-forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. Denne forordning – kaldet grundforordningen – har nr. 883/2004. Den anvendes sammen med forordningen om gennemførelse af grundforordningen – kaldet gennemførelsesforordningen, nr. 987/2009.

Grundforordningen indeholder en række fælles bestemmelser om generelle principper, og om hvilket lands lovgivning der skal finde anvendelse. Disse regler gælder for alle typer af ydelser, der er omfattet af grundforordningen. Desuden er der en række specifikke regler, der knytter sig til de enkelte ydelsestyper.

Denne vejledning omhandler reglerne om arbejdsløshedsydelser mv. De fælles principper og lovvalgsreglerne omtales i det omfang, de har betydning for afgørelsen om ret til arbejdsløshedsydelser mv. For en mere grundig gennemgang af disse henvises til vejledningerne om EF-regler om social sikring:

   
DEL I:
A. GENEREL INTRODUKTION TIL EF-REGLERNE OG
 
B. FÆLLES REGLER I FORORDNING 883/2004
   
DEL II:
LOVVALG – DEN LOVGIVNING, DER SKAL ANVENDES
   

Gennemførelsesforordningen indeholder først og fremmest regler om den praktiske, administrative gennemførelse af reglerne i grundforordningen, såsom regler om indgivelse af ansøgninger, behandling af disse og kommunikation mellem medlemslandene. Herudover er der enkelte materielle regler i gennemførelsesforordningen. Disse regler gælder på lige fod med grundforordningens regler.

2. OM VEJLEDNINGEN

Arbejdsdirektoratet har senest udgivet vejledning nr. 125 af 20. december 2004 om arbejdsløshedsforsikring i relation til EØS-landene. Vejledning nr. 125 er forsat gældende i forholdet mellem Danmark, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Denne vejledning er udarbejdet af Arbejdsdirektoratet og vedrører koordineringsreglerne om arbejdsløshedsforsikring og efterløn, som fremgår af EF-forordning nr. 883/2004 og gennemførelsesforordning nr. 987/2009.

EF-forordning nr. 883/2004 er offentliggjort i EU-Tidende af 7. juni 2004 og findes på:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:200:0001:0049:DA:PDF

EF-forordning nr. 987/2009 er offentliggjort i EU-Tidende af 30. oktober 2009 og kan findes på:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:DA:PDF

Denne vejledning retter sig primært til sagsbehandlere i de danske a-kasser. Vejledningen beskriver ikke fælles regler om bl.a. klageadgang, tilbagesøgning og inddrivelse. Der henvises her til de generelle vejledninger, Del I og Del II.

Vejledning af de kommunale jobcentre om administration af reglerne i grundforordningen varetages af Arbejdsmarkedsstyrelsen1).

3. GEOGRAFISK ANVENDELSESOMRÅDE

Forordningen anvendes inden for EU-landene:

   
EU-området omfatter følgende lande i Europa og oversøiske områder:
Følgende lande/oversøiske territorier er ikke EU-lande:
Azorerne (Portugal)
Alderney (Storbritannien)
Balearerne (Mallorca, Ibiza)(Spanien)
Anguilla (Storbritannien)
Belgien
Arktiske territorier (Frankrig)
Bulgarien
Aruba (Nederlandene)
Ceuta (Spanien)
Cayman Islands (Storbritannien)
Cypern (syd-ø)
Cypern (nord-ø)
Danmark
De britiske antarktiske territorier (Storbritannien)
De Kanariske Øer (Spanien)
De Nederlandske Antiller (Nederlandene)
Estland
Det britiske territorium i det Indiske Ocean (Storbritannien)
Finland
Falkland øerne (Storbritannien)
Frankrig
Fransk Polynesien (Frankrig)
Gibraltar (Storbritannien)
Færøerne (Danmark)
Grækenland
Grønland (Danmark)
Guadeloupe (Frankrig)
Guernsey (Storbritannien)
Guyana (Frankrig)
Isle of Man (Storbritannien)
Hebriderne (Storbritannien)
Jersey (Storbritannien)
Irland
Jomfruøerne (Storbritannien)
Isle of Wight (Storbritannien)
Mayotte, Saint Pierre
Italien
Miquelon (Frankrig)
Letland
Montserrat (Storbritannien)
Litauen
Ny Caledonien (Frankrig)
Luxembourg
Pitcairn (Storbritannien)
Madeira (Portugal)
Sandwich øerne (Storbritannien)
Malta
Sct. Helena (Storbritannien)
Martinique (Frankrig)
South Georgia (Storbritannien)
Nederlandene
Turks & Caico Island (Storbritannien)
Polen
Vatikanet
Portugal
Wallis & Futuna øerne (Frankrig)
Reunion (Frankrig)
 
Rumænien
 
Slovakiet
 
Slovenien
 
Spanien
 
Storbritannien og Nordirland
 
Sverige
 
Tjekkiet
 
Tyskland
 
Ungarn
 
Østrig
 
Ålandsøerne (Finland)
 
   
EFTA-lande
Norge
Island
Liechtenstein
Schweiz
 

EFTA-landene skal først tilslutte sig EU’s regelsæt for, at de nye forordninger kan finde anvendelse i forhold til disse lande. Dette sker efter al sandsynlighed efter de nye forordningers anvendelsesdato den 1. maj 2010.

Indtil EFTA-landene har tilsluttet sig EU’s regelsæt, skal man fortsat anvende reglerne i de nuværende EF-forordninger om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 1408/71 og 574/72 i forhold til disse lande.

Vejledningen vil blive opdateret, når EFTA-landene har tilsluttet sig EU’s regelsæt.

4. PERSONKREDS

I artikel 2 i grundforordningen er det fastsat, hvilke personer der er omfattet af grundforordningen (personkredsen). Efter denne bestemmelse gælder grundforordningen for personer, der er statsborgere i et land, som er medlem af EØS.

Danske statsborgere er således omfattet af grundforordningen, da Danmark er EU-medlem. EU-medlemskabet omfatter ikke Færøerne og Grønland, og grundforordningen gælder derfor ikke på Færøerne og Grønland, men da færinger og grønlændere er danske statsborgere, gælder grundforordningens lovvalgsbestemmelser også for dem, når de har bopæl inden for det geografiske anvendelsesområde, se pkt. 9 og 10 i DEL I: A. Generel introduktion til EF-reglerne og B. Fælles regler i forordning 883/2004.

Grundforordningen gælder desuden for statsløse og flygtninge, som er bosat i et medlemsland.

Som ”statsløs” betragtes en person, der er omfattet af artikel 1 i konventionen om statsløse personers retsstilling, undertegnet i New York i 1954.

Som ”flygtning” betragtes en person, der er omfattet af artikel 1 i konventionen om flygtninges retsstilling, undertegnet i Geneve i 1951 og med en protokoltilføjelse i 1967.

Flygtninge, der er omfattet af ovennævnte konvention om flygtninges retsstilling, kan identificeres ved, at de er tildelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7 eller § 8.

En statsløs kan også være flygtning og dermed omfattet af konventionsreglerne. Statsløse kan imidlertid have ophold på andet grundlag end asyl, fx som familiesammenførte eller lønmodtagere.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en person, der har status som flygtning i Danmark, er flygtning i konventionens forstand, skal a-kassen rette henvendelse til Udlændingeservice for at få oplysninger om udlændingens nationalitet, opholdsgrundlag og historik.

Herudover gælder grundforordningen ikke direkte for personer, der ikke er statsborgere i et land, som er medlem af EØS, såkaldte tredjelandes statsborgere.

Ved forordning nr. 859/2003 er bestemmelserne i forordning nr. 1408/71 og 574/72 udvidet til også at gælde tredjelandes statsborgere. Denne forordning er imidlertid vedtaget med hjemmel i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 63, stk. 4. Regler med hjemmel i denne artikel gælder ikke for Danmark på grund af Danmarks retlige forbehold.

Der forventes vedtaget en forordning til afløsning af forordning nr. 859/2003. Danmark deltager heller ikke i denne.

Danmark kan derfor ikke bruge grundforordningens regler på tredjelandes statsborgere. Det er de nationale danske regler, der skal anvendes på disse personer.

Det følger dog af Nordisk Konvention af 18. august 2003 om Social Sikring, at tredjelandes statsborgere med bopæl i et nordisk land er omfattet af grundforordningens bestemmelser om medregning af forsikringsperioder mv. (artikel 67-68 og artikel 71 i forordning nr. 1408/71), men ikke retten til eksport af arbejdsløshedsydelser (artikel 69 i forordning nr. 1408/71).

Med en kommende Nordisk Konvention vil det forsat være muligt for tredjelandes statsborgere med bopæl i et nordisk land at være omfattet af grundforordningens bestemmelser om medregning af forsikringsperioder (artikel 61-62 og artikel 65 i forordning nr. 883/2004), men ikke retten til eksport af arbejdsløshedsydelser (artikel 64 i forordning nr. 883/2004).

5. LOVVALG – DEN LOVGIVNING, DER SKAL ANVENDES

I vejledningen DEL II: Lovvalg – Den lovgivning, der skal anvendes, findes en udførlig gennemgang af forordningens lovvalgsregler. Det er vigtigt at kende til reglerne, da disse har afgørende betydning for, om en person er omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

I grundforordningens afsnit II er fastsat en række regler, der afgør hvilket lands lovgivning, der skal anvendes, også kaldet lovvalg.

Reglerne anvendes til at afgøre, efter hvilket lands lovgivning en persons rettigheder skal bedømmes. I en situation, hvor grundforordningens regler skal anvendes, skal der først tages stilling til, hvilket lands lovgivning der skal anvendes, inden der kan træffes afgørelse om de faktiske rettigheder.

Lovvalgsreglerne afgør ikke i sig selv, om der er ret til ydelser eller pligt til betaling af bidrag mv. De udpeger alene det land, hvis lovgivning en evt. ret/pligt skal vurderes efter.

Det er en forudsætning for anvendelse af lovvalgsreglerne, at den pågældende person hører under grundforordningens personskreds.

Ét lands lovgivning

Det er en regel, at en person kun kan være omfattet af ét medlemslands lovgivning ad gangen.

Der kan altså ikke samtidig anvendes to eller flere landes lovgivning for samme sociale sikringsgren eller ydelsestype. Der kan heller ikke samtidig anvendes ét lands lovgivning for visse sikringsgrene/ydelsestyper og et andet lands lovgivning for andre.

Når der er truffet et lovvalg, afhænger det af reglerne i den nationale lovgivning, om der kan være ret til en ydelse.

Lønnet og selvstændig virksomhed i ét land

En person, der har lønnet eller selvstændig beskæftigelse i ét medlemsland, er omfattet af beskæftigelseslandets lovgivning.

Det er hovedreglen for erhvervsaktive personer, at de er omfattet af lovgivningen i beskæftigelseslandet. Dette gælder uanset andre forhold, som fx hvor arbejdsgiveren eller den selvstændige virksomhed har hjemsted, hvor den beskæftigede bor inden for EØS, eller hvor der betales skat.

Det afgørende er, hvor arbejdet rent fysisk udføres.

En person, der modtager arbejdsløshedsdagpenge og andre sikringsydelser, der midlertidigt træder i stedet for arbejdsindtægt fra Danmark, er omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

Arbejde på skib

En person, der udøver beskæftigelse om bord på et skib, er omfattet af lovgivningen i det land, hvis flag skibet fører.

Hvis personen bor i det land, hvor arbejdsgiveren har hjemsted, og lønnen udbetales herfra, er personen dog omfattet af lovgivningen i bopælslandet, uanset hvilket flag skibet fører.

Tjenestemænd og dermed ligestillede

Tjenestemænd og dermed ligestillede er omfattet af lovgivningen i det medlemsland, i hvis forvaltning de er ansat.

Personer, der arbejder for offentlig(e) dansk(e) arbejdsgiver(e), er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Det gælder også, selv om arbejdet udføres i andet land end Danmark og uanset varigheden. Det er en forudsætning, at den pågældende udelukkende arbejder for offentlig(e) dansk(e) arbejdsgiver(e).

Værnepligtige

Personer, der aftjener værnepligt (militær eller civil), er omfattet af lovgivningen i det land, værnepligten aftjenes for.

Ikke-erhvervsaktive

Personer, som ikke er erhvervsaktive, er omfattet af lovgivningen i bopælslandet.

Særregler

Der findes en lang række særregler for lovvalg. Disse gælder som undtagelser til de ovennævnte regler. I vejledningen DEL II: Lovvalg – Den lovgivning, der skal anvendes, findes en udførlig gennemgang af alle lovvalgsreglerne.

6. OVERGANGSBESTEMMELSER

Den nye forordning giver ikke ret til ydelser for perioder, der ligger forud for datoen for anvendelse af grundforordningen. Det vil sige, at ydelser for perioden indtil den 1. maj 2010 skal tildeles efter de regler, der var gældende indtil da.

Der skal ved tildeling af ydelser efter den 1. maj 2010 tages hensyn til enhver forsikringsperiode, beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt efter et medlemslands lovgivning forud for datoen for grundforordningens anvendelse, og rettigheder kan erhverves efter grundforordningen, selv om de vedrører en begivenhed, der er indtruffet, før grundforordningen kom til anvendelse.

Rettigheder, som en person har fået efter reglerne i den tidligere grundforordning, bevares også efter den 1. maj 2010, indtil der indtræder omstændigheder der ændrer ved personens rettigheder.

Fx vil en ledig, der fra sin danske a-kasse har fået en attest E 303 med startdato den 1. april 2010, bevare sin ret til 3 måneder med EØS-dagpenge efter den udstedte attest E 303. Der skal ikke den 1. maj 2010 udstedes et PD U2 for de sidste 2 måneders EØS-dagpenge, og for hele perioden skal det andet EØS-land foretage udbetalingen på vegne af den danske stat. Først når a-kassen udsteder et PD U2 med startdato den 1. maj 2010 (eller derefter) finder reglerne i den nye grundforordning anvendelse, fx at a-kassen selv skal foretage direkte udbetaling af EØS-dagpenge til medlemmet.

Enhver ydelse, som på grund af en persons statsborgerskab eller bopæl ikke har været tilkendt, eller hvis udbetaling har været stillet i bero, skal på den pågældendes anmodning tilkendes eller udbetales på ny fra datoen for grundforordningens anvendelse, forudsat at betingelserne for tildeling eller udbetaling af ydelsen nu er opfyldt.

7. GRUNDFORORDNINGENS KAPITEL 6, ARBEJDSLØSHEDSYDELSER

I forbindelse med anvendelse af reglerne i grundforordning nr. 883/2004 og gennemførelsesforordning nr. 987/2009 vil de hidtidige E-attester (E 301 og E 303) blive erstattet af Personbårne Dokumenter (PD U1, PD U2 og PD U3).

Samtidig lægges informationsudveksling over på myndighederne ved udveksling af relevante oplysninger på Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED’erne U001-U031).

Dataudveksling skal ske via kontaktpunkter i et elektronisk system udviklet af EU-Kommissionen (EESSI). Den elektroniske dataudveksling forventes dog ikke at være endelig på plads før den 1. maj 2012. Indtil da skal informationsudvekslingen ske på papirudgaver af de relevante SED’ere.

Nærmere beskrivelse af PD’erne U1-U3 findes i bilag 1 til denne vejledning, og oversigt over SED’erne U001-U031 findes i bilag 2 til denne vejledning.

For så vidt angår EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz finder reglerne i grundforordning nr. 1408/71 og gennemførelsesforordning nr. 574/72 forsat anvendelse efter den 1. maj 2010. I forholdet mellem EFTA-landene og Danmark henvises til Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 125 af 20. december 2004 om arbejdsløshedsforsikring i relation til EØS-landene.

Artikel 61 – Særlige bestemmelser om sam­men­læg­ning af forsikringsperioder, be­skæf­tigel­ses­pe­rio­der eller perioder med selv­stæn­dig virk­som­hed

1) Efter artikel 61 i grundforordningen skal forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra ét EØS-land medregnes i et andet EØS-land, hvis erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser i dette EØS-land er betinget af, at der er tilbagelagt forsikrings- og beskæftigelsesperioder (sammenlægningsprincippet).

2) Sammenlægning efter artikel 61 gælder også for perioder med selvstændig virksomhed. Selvstændig virksomhed udført efter den 1. maj 2010 kan bruges ved sammenlægning.

3) Betingelsen om 1 års medlemsanciennitet i arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 1, kan opfyldes ved medregning af forsikringsperioder fra et andet EØS-land, når der ikke har været afbrydelser i forsikringsperioden på over 8 uger. Beskæftigelsesperioder og perioder med drift af selvstændig virksomhed i et andet EØS-land, hvor pågældende samtidig har været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, kan medgå til opfyldelse af beskæftigelseskravet i arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 2, også selv om 8-ugers-fristen er overskredet.

4) Medregning kræver som hovedregel, at personen senest har tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed efter lovgivningen i det medlemsland, hvor kravet om ydelser fremsættes, jf. artikel 61, stk. 1 og 2.

5) Betingelsen i pkt. 4 kan efter reglerne i EØS-bekendtgørelsen opfyldes, når personen har søgt om optagelse i en dansk a-kasse senest 8 uger efter ophør af forsikringen i det andet EØS-land, og inden for de 8 uger er påbegyndt arbejde af 296 timers varighed inden for 12 uger / 3 måneder (148 timer for deltidsforsikrede), eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger / 3 måneder.

6) Betingelsen i pkt. 4 fraviges i forhold til helt ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere, jf. artikel 65, stk. 5, bogstav a).

7) Betingelsen om tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed i pkt. 4 fraviges også i forhold til personer, der har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen.

8) Oplysninger om personens forsikrings- og beskæftigelsesperioder i et EØS-land udveksles mellem myndighederne ved brug af SED’erne U001–U006. Personen kan selv få udstedt et PD U1 af institutionen i det land, hvor pågældende senest har været omfattet af lovgivningen.

9) I Danmark er det a-kassen, der skal udstede PD U1 til medlemmer af a-kassen og udfærdige og sende SED’ere for perioder med medlemskab af en a-kasse. Arbejdsdirektoratet udsteder PD U1 til ikke-forsikrede og udsteder og sender SED’ere for arbejdsperioder og perioder med selvstændig virksomhed, hvor personen ikke samtidig har været medlem af en dansk a-kasse.

10) Når a-kassen skal indhente oplysninger fra en udenlandsk myndighed, anvendes SED’erne U001–U006 til udveksling af information.

11) A-kassen og andre kompetente myndigheder skal udveksle relevant information på SED’ere straks og uden unødigt ophold.

12) Kravet om anvendelse af SED’ere som betingelse for medregning kan fraviges nationalt. Fx er det muligt for a-kassen at udbetale op til 6 måneders dagpenge, hvis der er anden utvetydig dokumentation for, at personen har været omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen. Vedrørende efterløn henvises til vejledningen om dokumentation for a-kassernes administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og vejledningen til bekendtgørelsen om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- og beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne.

13) Kun når en person ikke allerede efter danske regler har optjent ret til ydelser på baggrund af forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder og/eller perioder med selvstændig virksomhed, er det nødvendigt at anvende SED’ere og PD U1.

14) Som udgangspunkt kan alene forsikringsperioder, eller perioder, der ligestilles hermed, og som fremgår af oplysningerne på SED’ere og PD U1, medregnes til at opfylde kravet om 1 års medlemskab, jf. § 53 i arbejdsløshedsforsikringsloven.

15) Perioder, hvor der er udbetalt arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land, og som bekræftes på SED’ere og PD U1 eller i form af anden dokumentation, betragtes som forsikringsperioder og vil derfor også kunne medregnes. Tilsvarende gælder, hvis det fremgår af SED’erne U007-U016 og PD U2, at personen har benyttet sig af retten til ydelser efter grundforordningens artikel 64 (EØS-dagpenge).

16) Som udgangspunkt kan alene beskæftigelsesperioder, perioder med selvstændig virksomhed eller perioder, der ligestilles hermed, og som fremgår af oplysningerne på SED’ere og PD U1, medregnes til at opfylde beskæftigelseskravet, jf. § 53 i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Medregning af forsikrings- og be­skæf­ti­gel­ses­perio­der fra et andet EØS-land i tilfælde af slettelse før udrejsen eller under opholdet i det andet EØS-land

17) En person, der før udrejsen eller under ophold i et andet EØS-land bliver slettet som medlem af en dansk a-kasse, kan medregne forsikringsperioder fra det andet EØS-land, hvis betingelserne herfor i EØS-bekendtgørelsen er opfyldt.

18) Hvis personen er slettet på grund af svig, er medregning af forsikringsperioder fra det andet EØS-land også betinget af, at personen senest ved udløbet af 8-ugers-fristen for optagelse eller genoptagelse, har betalt sin gæld tilbage til a-kassen eller skriftligt har indgået forlig om tilbagebetaling. Der henvises til bekendtgørelsen om genoptagelse efter slettelse på grund af svig m.v.

Fejlforsikring og dobbeltforsikring

19) Medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land er betinget af, at personen har været forsikret i overensstemmelse med grundforordningens lovvalgsregler.

20) Hvis en person ikke har været forsikret i overensstemmelse med grundforordningens lovvalgsregler, anses personen for at være uretmæssigt forsikret. Uretmæssig forsikring kan foreligge i form af fejlforsikring og dobbeltforsikring. Ved fejlforsikring forstås, at personen skulle have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land. Ved dobbeltforsikring forstås, at personen har været uretmæssigt medlem af en dansk a-kasse og samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land. Der henvises til reglerne om fejl- og dobbeltforsikring i EØS-bekendtgørelsen.

Artikel 62 – Beregning af ydelserne

21) A-kassens beregning af arbejdsløshedsdagpenge foretages på baggrund af lønindtægt eller indtægt fra drift af selvstændig virksomhed efter danske beregningsregler.

22) Beregning kan ske på baggrund af lønarbejde udført i Danmark inden for de seneste 5 år. Hvis der ikke kan findes et beregningsgrundlag på baggrund af lønarbejde, kan medlemmet opnå ret til dagpenge med 82 pct. af højeste dagpengesats (mindstesats). Der henvises til beregningsbekendtgørelsen for lønmodtagere.

23) Beregning kan ske på baggrund af selvstændig virksomhed udført i Danmark inden for de seneste 5 år, der opfylder betingelserne i beregningsbekendtgørelsen for selvstændige erhvervsdrivende.

24) For så vidt angår grænsearbejdere skal lønindtægt eller indtægt fra selvstændig virksomhed fra seneste arbejdsland anvendes som beregningsgrundlag.

25) Udveksling af information til brug for anvendelse af beregning skal ske ved anvendelse af SED’erne U003–U006 og PD U1.

Artikel 64 – Arbejdsløse, som rejser til en anden medlemsstat (EØS-dagpenge)

26) En fuldtidsledig lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende kan på visse betingelser bevare sin ret til ydelser i et medlemsland, mens den ledige søger arbejde i et eller flere andre medlemslande (eksportabilitetsprincippet). Dette fremgår af artikel 64, stk. 1, i grundforordningen. Dagpenge, der udbetales af en dansk a-kasse efter artikel 64, kaldes i denne vejledning EØS-dagpenge.

27) A-kassen udveksler information med den udenlandske myndighed ved brug af SED’erne U007-U016, der bekræfter personens ret til ydelser i perioden. Det fremgår af artikel 55, stk. 1, i gennemførelsesforordningen.

28) A-kassen skal udstede et PD U2 til medlemmet.

Afrejse uden ansøgning

29) Hvis et medlem af a-kassen ikke har søgt om ret til EØS-dagpenge før afrejse fra Danmark, kan a-kassen ikke udbetale EØS-dagpenge til medlemmet.

4-ugers-kravet (artikel 64, stk. 1, bogstav a))

30) Den ledige skal før sin afrejse have været tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og have stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i sammenlagt mindst 4 uger efter, at personen blev ledig (4-ugers-kravet), jf. artikel 64, stk. 1, bogstav a), i grundforordningen. Der kan på visse betingelser dispenseres fra 4-ugers-kravet, se pkt. 47-53.

31) 4-ugers-kravet opgøres som sammenlagt 4 ugers ledighed siden det seneste arbejdsforhold. Det er et krav, at medlemmet er tilmeldt jobcenteret som fuldt ledig og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. At der skal være tale om sammenlagt 4 ugers ledighed,2) betyder, at der kan være kortere afbrydelser i ledighedsperioden, fx som følge af rådighedsbegrænsende barns sygdom, men at der samlet set stadig skal være 4 ugers ledighed – fx 2 ugers ledighed før barns sygdom og 2 ugers ledighed efter barns sygdom. Ved kortere afbrydelser forstås samlet op til 5 dage.

32) Det er også et krav, at medlemmet opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge i 4-ugers-perioden. Det er derimod ikke et krav, at medlemmet faktisk får udbetalt dagpenge i de perioder, som regnes med til at opfylde 4-ugers-kravet.

33) Et medlem er ledigt fra det tidspunkt, hvor medlemmet afslutter sit seneste arbejde og ikke længere modtager løn, eller hvor medlemmet ophører med at drive selvstændig virksomhed efter reglerne i bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed.

34) Begrebet ”fuldtidsledig” i grundforordningen betyder, at 4-ugers-kravet afbrydes af alt arbejde, der medfører fradrag efter reglerne i bekendtgørelsen om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

35) Det er dog muligt at dispensere ved arbejde af kort varighed i 4-ugers-perioden. Arbejde af kortere varighed anses for at være op til 2 dage i alt inden for 4-ugers-perioden3).

36) Dage, hvor et medlem har modtaget dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage), kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet på G-dagene.

37) En effektiv karantæne, fx som følge af selvforskyldt ledighed, svig eller uagtsomhed, kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, da medlemmet skal være berettiget til dagpenge og stå fuldt til rådighed for at afvikle karantænen.

38) Drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til dagpenge kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet. Det skyldes, at medlemmet skal stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og til enhver tid kan udføre bibeskæftigelsen uden for normal arbejdstid.

39) En ”mellemperiode” (perioden fra arbejdsophøret eller afslaget på tilbud mv. til afrejsen, se bekendtgørelsen om rådighed) kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i ”mellemperioden”. Medlemmet kan dog ikke modtage dagpenge i ”mellemperioden” frem til afrejsen.

40) Perioder, hvor der afvikles overskydende timer, kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden med overskydende timer.

41) Karensmåneden for dimittender kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i karensmåneden. Der henvises til § 54 i arbejdsløshedsforsikringsloven.

42) Perioden på 3 uger, hvor selvstændige er udelukket fra dagpenge i henhold til § 63, stk. 2, i arbejdsløshedsforsikringsloven, kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden.

43) Perioder med aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden.

44) Perioder med ophold i udlandet kan kun medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende, står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og får udbetalt dagpenge, selv om medlemmet ikke opholder sig i Danmark. Der henvises til bekendtgørelsen om rådighed.

45) Ferie under ledighed kan ikke medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, uanset om medlemmet under ferien modtager feriedagpenge eller feriegodtgørelse. Det skyldes, at medlemmet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i ferien.

46) Sygdom kan som udgangspunkt ikke medgå til at opfylde 4-ugers-kravet. Dog kan a-kassen i særlige tilfælde dispensere ved sygdom af kortere varighed. Ved kortere varighed forstås egen eller barns rådighedsbegrænsende sygdom af sammenlagt højst 3 dages varighed.

Dispensation fra 4-ugers-kravet

47) I særlige tilfælde kan et medlem rejse, selv om medlemmet ikke har været tilmeldt jobcenteret og stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i samtlige 4 uger inden afrejsen. Det er dog et krav, at de almindelige betingelser for ret til dagpenge er opfyldt.

48) Hvis a-kassen dispenserer helt fra 4-ugers-kravet, stilles der ikke krav om tilmelding hos jobcenteret.

49) A-kassen kan dispensere fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet ledsager sin ægtefælle eller samlever, som har overtaget varigt arbejde af mindst 5 ugers varighed, eller er begyndt på en uddannelse af mindst 18 måneders varighed i det andet EØS-land. A-kassen giver dispensationen, uanset om medlemmet har sagt sit arbejde op, er blevet sagt op, allerede er ledigt eller er ophørt i en tidsbegrænset ansættelse. Der henvises til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed.

50) A-kassen kan dispensere fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet kan dokumentere at skulle til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Der skal være tidsmæssig sammenhæng mellem afrejsen og samtalen. Dette betyder, at medlemmet tidligst kan rejse 5 kalenderdage før samtalen.

51) Hvis medlemmet skal til en ansættelsessamtale i et andet land, kan dette ske med ret til almindelige dagpenge, hvis medlemmet vender hjem igen inden 5 kalenderdage, jf. § 5 i bekendtgørelse om rådighed. Det er en betingelse, at medlemmet forud for afrejsen har fremlagt dokumentation for, at samtalen skal finde sted. Denne dagpengeret er ikke en ret til EØS-dagpenge, hvorfor der ikke er krav om SED’ere og PD U2.

52) A-kassen kan dispensere fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet kan dokumentere at skulle påbegynde arbejde i det andet EØS-land, fx deltidsarbejde eller arbejde af kortere varighed. Ret til EØS-dagpenge fra den danske a-kasse ophører, hvis medlemmet bliver optaget i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring, jf. pkt. 64.

53) A-kassen kan dispensere fra 4-ugers-kravet, hvis et medlem har en tilknytning til det land, medlemmet rejser til. Tilknytning foreligger, når et medlem er statsborger i det land, medlemmet rejser til. Det er dog en betingelse, at medlemmet før sin afrejse har været tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og har stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i sammenlagt mindst 1 uge, efter medlemmet sidst blev fuldt ledig.

Afrejse før 3-måneders-periodens start

54) Hvis et medlem rejser før den dag, som er anført som afrejsedag på ansøgningen, er udgangspunktet, at medlemmet skal have afslag på ret til EØS-dagpenge. Hvis a-kassen allerede har sendt SED’erne U007-U016 eller udstedt PD U2, skal disse annulleres. Ved for tidlig afrejse har medlemmet ikke ret til dagpenge på den anførte afrejsedato og kan derfor ikke bevare retten under arbejdssøgning i det andet EØS-land.

55) Der kan ske afrejse en lørdag, en søndag, eller på helligdage, hvis første dag på attesten ligger umiddelbart i forlængelse heraf. 4-ugers-kravet skal være opfyldt ved afrejsen.

Ret til EØS-dagpenge i højst 3 måneder (artikel 64, stk. 1, bogstav c))

56) Der kan ikke udbetales danske EØS-dagpenge ud over 3 måneder. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen.

57) Et medlem kan ikke modtage EØS-dagpenge ud over det tidspunkt, hvor retten til dagpenge ophører. 3-måneders-perioden vil derfor skulle forkortes, så sidste dag på SED’erne U007-U016 og PD U2 svarer til dagen for dagpengerettens ophør.

58) Hvis der er et konkret tilbud om aktivering, som begynder før eller samtidig med den anførte afrejsedag, kan der ikke sendes SED’erne U007-U016 eller udstedes PD U2. Hvis der er et konkret tilbud om aktivering, som begynder efter den anførte afrejsedag, kan der kun sendes SED’erne U007-U016 og udstedes PD U2 med ret til EØS-dagpenge til og med dagen før aktiveringen.

59) En effektiv karantæne som følge af selvforskyldt ledighed anfægter ikke medlemmets ret til EØS-dagpenge. Karantænen kan afvikles i 3-måneders-perioden, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det betyder, at medlemmet kun vil have ret til at få udbetalt EØS-dagpenge for den periode, der er tilbage, efter at karantænen er afviklet, og til højst 3 måneder fra afrejsedatoen. Tilsvarende gælder ved overskydende timer.

60) Hvis et medlem i 3-måneders-perioden bliver udelukket fra dagpenge under en konflikt efter § 61, stk. 3, i arbejdsløshedsforsikringsloven, vil retten til EØS-dagpenge ikke blive berørt heraf. Det er dog en betingelse, at konflikten først indtræder efter PD U2’erens startdato.

Kontrolforanstaltninger og rådig­heds­for­pligt­el­se (artikel 64, stk. 1, bogstav b), 1. pkt.)

61) Et medlem skal tilmelde sig som jobsøgende ved arbejdsformidlingen i hvert af de medlemslande, medlemmet rejser til, og følge kontrollen dér. Medlemmet skal følge de kontrolforanstaltninger, der er i det andet EØS-land for aktivt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan fx være samtaler, som den udenlandske arbejdsformidling indkalder medlemmet til, eller lægelige undersøgelser, som er påkrævet i det pågældende EØS-land.

62) Medlemmet skal aktivt stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det EØS-land, hvor medlemmet søger arbejde i 3-måneders-perioden. Selve udbetalingen af danske EØS-dagpenge skal dog ske efter de danske rådighedsregler (bekendtgørelsen om rådighed), og det påhviler myndigheden i det andet EØS-land at underrette den danske a-kasse om forhold, der har betydning for udbetalingen af EØS-dagpenge. Det fremgår af artikel 55, stk. 4, i gennemførelsesforordningen.

63) Hvis et medlem fx får arbejde, skal deltage i undervisning eller lignende, skal myndigheden i det andet EØS-land straks underrette a-kassen herom. Hvis medlemmet ikke har fået fuldtidsbeskæftigelse og ikke er blevet arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, afgør a-kassen, om der fortsat kan udbetales supplerende dagpenge og med hvilket beløb. Underretning til a-kassen foregår på SED’erne U007-U016 og ved den udenlandske myndigheds udstedelse af PD U3 til medlemmet. Medlemmet er selv forpligtet til at oplyse om forhold af betydning for retten til EØS-dagpenge ved brug af EØS-dagpengekort (EØS 8), som sendes til a-kassen.

64) Retten til EØS-dagpenge anses for afbrudt, hvis medlemmet bliver optaget i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring. Medlemmet skal som udgangspunkt være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, hvis arbejdets art og omfang berettiger hertil. Der henvises til pkt. 52.

65) I Norden gælder den praksis4), at et medlem i en periode med et dokument PD U2 kan forblive arbejdsløshedsforsikret i det land, som udbetaler EØS-dagpenge, selv om medlemmet får arbejde, der berettiger til at blive optaget i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring. Det er dog en betingelse, at medlemmet ikke vælger at melde sig ind i en a-kasse i det andet EØS-land.

Fri for egen regning i en periode med EØS-dagpenge

66) Et medlem kan ikke modtage feriedagpenge i en periode med EØS-dagpenge, men man kan modtage feriegodtgørelse eller holde fri for egen regning af kortere varighed i perioden. Ved kortere varighed forstås sammenlagt højst 7 dage. Medlemmet skal give besked til a-kassen og arbejdsformidlingen i det EØS-land, hvor der søges arbejde.

67) I det tidsrum, hvor medlemmet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land, kan der ikke udbetales ydelser fra a-kassen. Der henvises til bekendtgørelse om rådighed.

68) Hvis medlemmet tilmelder sig jobcenteret i Danmark under ferien, mister medlemmet sin ret til EØS-dagpenge, da EØS-dagpengeperioden hermed anses for afbrudt.

7-dages-fristen (artikel 64, stk. 1, bogstav b), 2. pkt.)

69) Et medlem har en frist på 7 dage til at tilmelde sig arbejdsformidlingen i det EØS-land, hvor der søges arbejde (7-dages-fristen). Fristen løber, fra medlemmet ophører med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, medlemmet rejser fra.

70) Det er dermed en forudsætning for at modtage EØS-dagpenge i det andet EØS-land i hele perioden, at medlemmet senest 7 kalenderdage fra og med EØS-dagpengeperiodens start tilmelder sig som jobsøgende i det medlemsland, som medlemmet rejser til, og følger kontrollen i dette land.

71) Hvis et medlem tilmelder sig efter udløbet af 7-dages-fristen, kan der først udbetales dagpenge fra den dag, medlemmet tilmelder sig.

72) I undtagelsestilfælde kan 7-dages-fristen forlænges, jf. artikel 64, stk. 1, bogstav b), 3. pkt. i grundforordningen. A-kassen forlænger kun fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der har bevirket, at medlemmet ikke kunne tilmelde sig inden fristens udløb, fx administrative problemer i det andet EØS-land eller lukning af arbejdsformidlingen som følge af helligdage.

73) Hvis 7-dages-fristen udløber en søndag eller en helligdag, er tilmeldingen rettidig om mandagen eller den førstkommende hverdag.

Tilbagevenden til Danmark (artikel 64, stk. 2)

74) Medlemmet skal vende tilbage senest den sidste dag i perioden som fremgår af SED’erne U007-U016 og PD U2. Hvis et medlem vender tilbage til Danmark efter udløbet af perioden med ret til EØS-dagpenge, fx dagen efter, mister medlemmet sin ret til dagpenge.

75) Fristen for medlemmets tilbagevenden kan dog i undtagelsestilfælde forlænges af a-kassen. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen.

76) Et medlem anses for at være vendt tilbage den dag, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret.

77) Ved digital tilmelding er det yderligere et krav, at medlemmet dokumenterer at være vendt tilbage til Danmark, fx i form af flybillet. Medlemmet anses tidligst for at være vendt tilbage den dag, hvor medlemmet kan dokumentere at være i Danmark.

78) Der kan ikke udbetales EØS-dagpenge fra og med den dag, hvor medlemmet afmelder sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land, og indtil medlemmet er vendt tilbage til Danmark og har tilmeldt sig jobcenteret. Medlemmet kan dog efter en konkret vurdering anses for at have stået til rådighed på frameldingsdagen.

79) Hvis medlemmet vender tilbage til Danmark og tilmelder sig jobcenteret inden udløb af perioden med ret til EØS-dagpenge, har medlemmet fortsat ret til dagpenge, hvis de almindelige betingelser for at få dagpenge er opfyldt. Et medlem kan derfor først få udbetalt dagpenge fra den dag, hvor medlemmet tilmelder sig jobcenteret.

80) Hvis sidste dag i perioden er en lørdag, en søndag eller en helligdag, er tilmeldingen til jobcenteret rettidig den førstkommende hverdag.

81) Hvis medlemmet tilmelder sig jobcenteret efter udløb af perioden med ret til EØS-dagpenge, skal medlemmet som udgangspunkt opfylde et beskæftigelseskrav for at få ret til dagpenge. Fristen for tilmelding kan forlænges i op til 4 uger, hvis medlemmet skal til ansættelsessamtale, eller afventer svar på en ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Der kan dispenseres for tilmeldingsfristen ved hjemvenden i tilfælde af sygdom, barselsorlov, eller andre uforudsigelige omstændigheder. Der henvises til reglerne i EØS-bekendtgørelsen.

Ny periode med EØS-dagpenge (artikel 64, stk. 3)

82) En periode med 3 måneders EØS-dagpenge er påbegyndt, når medlemmet har tilmeldt sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land. Det gælder også, selv om der ikke er udbetalt EØS-dagpenge.

83) Det er muligt for medlemmet at vende hjem til Danmark inden for 3-måneders-perioden og efterfølgende tage af sted igen inden for samme 3-måneders-periode med ret til EØS-dagpenge. Det er ikke muligt at modtage ydelser fra a-kassen i den periode, hvor medlemmet inden for 3-måneders-perioden opholder sig i Danmark, hvis medlemmet ønsker at benytte resten af sin 3-måneders-periode. Hvis medlemmet derimod tilmelder sig jobcenteret som aktivt jobsøgende, anses perioden med EØS-dagpenge for afbrudt, og medlemmet kan modtage dagpenge fra a-kassen, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

84) Hvis medlemmet fx tager afsted med et PD U2 til Tyskland med ret til EØS-dagpenge fra den 1. maj – 31. juli, kan medlemmet tage hjem til Danmark i hele juni måned, og derefter tage af sted igen i juli med den sidste måned med ret til EØS-dagpenge indenfor samme 3-måneders-periode. Medlemmet kan vælge at tage sin sidste måned med ret til EØS-dagpenge med til Tyskland eller et andet EØS-land. Det kræver, at a-kassen udsteder endnu et PD U2 til medlemmet for den sidste måned og udveksler informationsoplysninger med det andet lands myndigheder på SED’erne U009-U016. Medlemmet skal for at bevare sin ret til EØS-dagpenge i hele juli måned tilmelde sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land inden for en ny 7-dages-frist, jf. pkt. 69-73.

85) Hvis et medlem ønsker at få ret til en ny periode med EØS-dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land, skal medlemmet opfylde et særligt beskæftigelseskrav, jf. reglerne i EØS-bekendtgørelsen.

Direkte udbetaling af EØS-dagpenge og informationsudveksling mellem a-kassen og den udenlandske myndighed5)

86) Ved ansøgning om ret til EØS-dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land skal medlemmet udfylde en blanket EØS 1.

87) Hvis et medlem ønsker at søge arbejde i flere EØS-lande i umiddelbar forlængelse af hinanden inden for perioden med EØS-dagpenge, skal medlemmet oplyse de nøjagtige datoer for, hvornår medlemmet vil søge arbejde i de enkelte medlemslande. Der skal udveksles SED’erne U009-U016 og udstedes PD U2 for hvert land, medlemmet ønsker at søge arbejde i.

88) A-kassen skal kun udveksle SED’erne U009-U016 og udstede PD U2, hvis medlemmet søger herom inden afrejsen, jf. pkt. 29. Ansøgningen skal derfor være modtaget hos jobcenteret eller i a-kassen senest samme dag som afrejsen.

89) For at a-kassen kan udstede PD U2 til medlemmet ca. 1 uge før medlemmets afrejse, skal ansøgningen på blanket EØS 1 være modtaget af a-kassen 14 dage før afrejsedagen. Hvis ansøgningen modtages senere, er mangelfuldt udfyldt, eller der mangler dokumentation, kan det medføre, at a-kassen ikke kan udveksle den relevante information til den udenlandske myndighed i rette tid. Medlemmet kan derved få problemer med tilmeldingen på arbejdsformidlingen i det andet EØS-land og med at få udbetalt EØS-dagpenge i hele perioden.

90) Medlemmet skal straks underrette a-kassen om alle ændringer i sine forhold, der kan ændre grundlaget for ret til EØS-dagpenge i den søgte periode. Det er fx tilfældet ved ændret afrejsedag, arbejde, sygdom og aktivering.

91) Hvis medlemmet ønsker at ændre afrejsedagen efter, at a-kassen har godkendt ret til EØS-dagpenge, skal medlemmet som udgangspunkt søge om et nyt PD U2. A-kassen skal i givet fald oplyse den udenlandske myndighed om ændringer ved brug af SED’erne U009-U016, og bede medlemmet returnere et evt. udstedt PD U2.

92) Ved informationsudveksling til den udenlandske myndighed på SED’erne U009-U016 skal a-kassen oplyse:

 
1)
 
hvornår medlemmet er afmeldt det danske jobcenter og ikke længere står til rådighed for det danske arbejdsmarked,
 
2)
hvornår medlemmet senest skal være tilmeldt arbejdsformidlingen i det andet EØS-land (7-dages-fristen),
 
3)
 
sidste dag med mulighed for udbetaling af EØS-dagpenge, og
 
4)
 
forhold, der efter danske rådighedsregler kan berøre retten til EØS-dagpenge, som fx påbegyndelse af deltidsbeskæftigelse, uddannelse eller sygdom.

93) A-kassen skal samtidig udstede et PD U2 til medlemmet, hvoraf fremgår perioden med ret til EØS-dagpenge, hvornår medlemmet senest skal være tilmeldt arbejdsformidlingen i det andet EØS-land (7-dages-fristen) og oplysning om, hvilke forhold der kan få betydning for medlemmets ret til EØS-dagpenge under arbejdssøgningen i det andet EØS-land.

94) A-kassen skal sammen med PD U2 udlevere EØS-dagpengekort (EØS 8) til medlemmet, som medlemmet skal udfylde og sende til a-kassen som grundlag for udbetaling af EØS-dagpenge.

95) Det følger af artikel 55, stk. 4, i gennemførelsesforordningen, at den udenlandske myndighed straks skal underrette den danske a-kasse om forhold, der kan have betydning for medlemmets fortsatte ret til EØS-dagpenge. Det sker ved informationsudveksling på SED’erne U009-U016 og ved, at den udenlandske myndighed kan udstede et PD U3 til medlemmet.

96) Udbetalingen af EØS-dagpenge foretages af medlemmets danske a-kasse efter samme regler som danske dagpenge i øvrigt. Udbetaling skal ske på baggrund af medlemmets udfyldte EØS-dagpengekort (EØS 8). Det er endvidere muligt for a-kassen at bede den udenlandske myndighed foretage månedsvise indberetninger om, hvorvidt medlemmet forsat er tilmeldt arbejdsformidlingen i det andet EØS-land, om medlemmet følger landets kontrolforanstaltninger mv. A-kassen er ikke forpligtet til at bede myndigheden om månedlige indberetninger. A-kassen skal vurdere medlemmets ret til udbetaling på baggrund af medlemmets udfyldte EØS-dagpengekort og modtagne pligtunderretninger fra den udenlandske myndighed.

97) A-kassen skal ikke udbetale dagpenge fra den 1. dag i perioden med ret til EØS-dagpenge, da medlemmet fra denne dag ikke længere står til rådighed for det danske arbejdsmarked. A-kassen skal udbetale EØS-dagpenge fra den 1. dag i perioden med ret til EØS-dagpenge, hvis medlemmet tilmelder sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land senest 7 dage fra afrejsedagen. A-kassen skal afvente underretning om medlemmets tilmelding hos det andet EØS-lands arbejdsformidling. Hvis medlemmet ikke er tilmeldt inden for 7-dages-fristen, kan a-kassen først starte udbetaling af EØS-dagpenge fra dagen for medlemmets tilmelding.

98) Hvis et medlem bliver syg under arbejdssøgning i det andet EØS-land, har medlemmet ret til sygehjælp i perioden, hvor der er givet ret til EØS-dagpenge. Dette dokumenteres med et EU-sygesikringsbevis, der udstedes af medlemmets bopælskommune. Ret til sygedagpenge kræver en udveksling på SED’ere for ret til sygedagpenge mellem den danske bopælskommune og den relevante udenlandske myndighed.

Uberettiget modtagelse af EØS-dagpenge

99) Hvis et medlem har modtaget EØS-dagpenge med urette, skal a-kassen træffe afgørelse om tilbagebetaling og sanktion, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Artikel 65 – ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

Den kompetente stat – lovvalg under arbejde

100) Artikel 65 i grundforordningen vedrører fuldtids, delvis og periodevis arbejdsløse, som under deres seneste lønarbejde eller selvstændige virksomhed boede i et andet land end den kompetente stat. ”Den kompetente stat” er det land, hvis lovgivning personen var omfattet af under arbejdet. Det følger af artikel 65, i hvilket land den ledige kan stille sin arbejdskraft til rådighed, og hvilket land der skal udbetale ydelser til ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere.

101) Grænsearbejdere er lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØS-land, hvortil personen som hovedregel vender tilbage mindst én gang om ugen, jf. grundforordningens artikel 1, bogstav f).

102) Andre arbejdstagere end grænsearbejdere er lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØS-land, hvortil personen ikke vender tilbage mindst én gang om ugen.

103) Grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere skal under arbejdet være omfattet af lovgivningen, herunder være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor de arbejder, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3, bogstav a).

104) Det følger dog af grundforordningens artikler 12-16, at man kan være omfattet af lovgivningen i et andet land end arbejdslandet. I Danmark er det som udgangspunkt Pensionsstyrelsen, der træffer afgørelse om den kompetente stat for personer med bopæl i Danmark efter artikel 12-16. Hvis man er omfattet af lovgivningen i et andet EØS-land end arbejdslandet, skal man være arbejdsløshedsforsikret der.

105) Grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere, der er omfattet af dansk lovgivning og derfor skal være dansk arbejdsløshedsforsikret, skal opfylde de almindelige betingelser for at blive optaget i en dansk a-kasse, dog ikke kravet om bopæl i Danmark. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen.

Lovvalg under ledighed

106) Lovvalget under ledighed bestemmes dels af, hvorvidt der er tale om en grænsearbejder eller en anden arbejdstager end en grænsearbejder og dels af, om personen er fuldtids, deltids eller periodevis arbejdsløs.

Artikel 65, stk. 1 – delvis eller periodevis ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

107) En delvis eller periodevis ledig grænsearbejder eller en anden arbejdstager end en grænsearbejder skal stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i arbejdslandet, og personen kan få udbetalt supplerende arbejdsløshedsydelser, hvis det er muligt efter reglerne i arbejdslandet, jf. artikel 65, stk. 1, i grundforordningen. Fx vil en delvis arbejdsløs grænsearbejder, der er medlem af en dansk a-kasse, med bopæl i Sverige og arbejde i Danmark, kunne modtage supplerende dagpenge fra den danske a-kasse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

108) Efter danske regler skelnes der ikke mellem delvis og periodevis ledighed. Det afgørende for vurderingen er, om personen fortsat er omfattet af en kontrakt med arbejdsgiveren6). En person er helt ledig, hvis personen har mistet tilknytningen til virksomheden. Fx fordi personen har sagt sit arbejde op eller er blevet opsagt. Ved hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel anses personen kun som helt ledig, hvis arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at tilbyde arbejde igen, når årsagen til hjemsendelsen ikke længere består7).

Artikel 65, stk. 2 – helt ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

109) En grænsearbejder eller en anden arbejdstager end en grænsearbejder, der bliver helt ledig, skal stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i bopælslandet, og skal have udbetalt ydelser efter bopælslandets regler. Fx vil en person, der er bosat i Sverige og bliver fuldt ledig fra arbejde i Danmark, skulle tilmelde sig arbejdsformidlingen i Sverige, lade sig omfatte af svensk arbejdsløshedsforsikring og herefter udmeldes af den danske a-kasse.

110) Arbejdsløshedsydelser udbetales af bopælslandets myndigheder efter bopælslandets regler. Det er ikke muligt for en helt ledig grænsearbejder at få udbetalt ydelser efter seneste arbejdslands regler.

111) Som et supplerende skridt kan den helt ledige grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder vælge også at stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i det seneste arbejdsland.

112) Hvis den helt ledige også stiller sig til rådighed for arbejdslandets arbejdsformidling, skal arbejdsformidlingen i arbejdslandet underrette arbejdsformidlingen i bopælslandet herom.

113) Arbejdsformidlingen i bopælslandet skal efter anmodning fra arbejdsformidlingen i arbejdslandet give relevante oplysninger om den arbejdsløses tilmelding og arbejdssøgning.

114) Hvis den helt ledige grænsearbejder også stiller sig til rådighed for arbejdsformidlingen i det tidligere arbejdsland, da har bopælslandets regler for jobsøgningsaktiviteter og forpligtelser forbundet hermed, forrang forud for arbejdslandets regler. Hvis den ledige ikke kan opfylde alle forpligtigelser efter arbejdslandets regler, får det ikke betydning i forhold til ydelser fra bopælslandet.

115) Hvis a-kassen er bekendt med, at et ledigt medlem som et supplerende skridt har valgt at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet i et andet EØS-land, skal a-kassen indhente oplysninger om medlemmets registrering og jobsøgningsaktiviteter ved brug af SED’erne U019-U022.

116) En helt ledig anden arbejdstager end grænsearbejder, der ikke vender tilbage til bopælslandet, skal stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen og have ydelser efter ar­bejds­lan­dets regler.

117) Med muligheden for, at den helt ledige grænsearbejder som et supplerende skridt kan stille sig til rådighed i seneste arbejdsland, er Miethe-dommen C-1/85 indarbejdet i grundforordningen. Den helt ledige grænsearbejder, der har en særlig faglig og personlig tilknytning til det seneste arbejdsland, kan ved at stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i arbejdslandet lettere opnå arbejde der igen. Samtidig er den helt ledige grænsearbejder sikret ydelser under ledigheden fra bopælslandet.

118) Beregningsgrundlaget for en helt ledig grænsearbejder er indtægt fra seneste arbejdsland, jf. pkt. 24.

Artikel 65, stk. 5 – optagelsesgrundlag og ret til ydelser efter artikel 64

119) Der stilles ikke krav om arbejde for at blive optaget eller for at medregne forsikringsperioder, når en helt ledig grænsearbejder og anden arbejdstager end grænsearbejder skal overgå fra at være arbejdsløshedsforsikret i andet EØS-land til at være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor de bor. I Danmark er medregning af forsikringsperioder dog betinget af, at personen søger om optagelse i a-kassen inden 8 uger, fra personen ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land. Der henvises til artikel 65, stk. 5, bogstav a), i grundforordningen, EØS-bekendtgørelsen og pkt. 3.

120) Andre arbejdstagere end grænsearbejdere, der har fået udbetalt ydelser i det seneste arbejdsland og herefter vender tilbage til bopælslandet, skal ved hjemvenden først have ydelser med i 3 (6) måneder fra arbejdslandet efter artikel 64, før der kan udbetales ydelser fra det land, hvor personen bor. Det er en betingelse, at personen har opfyldt betingelserne for et PD U2, og har fået denne med fra seneste arbejdsland (udbetalingslandet).

Artikel 65, stk. 6-8 – refusionsbestemmelser

121) Det er muligt at få mellemstatslig refusion for en del af de ydelser, som a-kassen udbetaler til et medlem, der forud for ledigheden har været omfattet af et andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder.

122) A-kassen skal derfor på et særligt underretningsskema oplyse Arbejdsdirektoratet, når der sker udbetaling af ydelser til et medlem, som forud for ledigheden har været omfattet af et andet lands arbejdsløshedsforsikring som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder. Der henvises til bilag 4 til denne vejledning.

123) Det gælder dog ikke, hvis medlemmets seneste forsikringsland var Frankrig, Nederlandene og Irland.

8. GRUNDFORORDNINGENS KAPITEL 7, EFTERLØN

Artikel 66 – efterløn

124) Hvis ret til dansk efterløn er betinget af tilbagelagte perioder med forsikring, lønarbejde eller selvstændig virksomhed, gælder kravet om ligestilling af perioder i grundforordningens artikel 6 ikke.

125) Efterløn – og herunder fleksydelse – er omfattet som en social sikringsydelse efter reglerne i grundforordningen. Grundforordningens udvidelse til at gælde for retten til efterløn er allerede reguleret i de danske regler for opfyldelse af betingelserne for ret til efterløn og mulighederne for at tage sin efterlønsydelse med til andet EØS-land. Der henvises til bekendtgørelsen om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- og beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og bekendtgørelsen om udbetaling af efterløn eller overgangsydelse til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz.

9. PROCESBESKRIVELSER

EESSI – Elektronisk udveksling af in­for­ma­tio­ner inden for social sikkerhed

Efter grundforordningen og gennemførelsesforordningen skal dataudveksling mellem de berørte institutioner ske elektronisk.

Dataudvekslingen sker i systemet EESSI, som både omfatter ”kataloger”, dvs. lister over institutioner i medlemslandene og SED’er (Strukturerede Elektroniske Dokumenter) og beskrivelser af, hvordan SED’er udveksles, valideres og lagres mm.

Alle SED’er sendes og modtages elektronisk via nationale kontaktpunkter, som sender dem videre til den relevante institution.

De hidtil gældende E-blanketter afskaffes således og erstattes af SED - Strukturerede Elektroniske Dokumenter.

Arbejdet med at udarbejde og opnå enighed om de nødvendige meddelelser, deres formater og procesbeskrivelser forventes at være færdigt i løbet af foråret 2010.

Derefter skal der ske tests i 6 medlemslande med henblik på, at EESSI kan indføres i alle medlemslande, så alle medlemslandes institutioner kan udveksle alle nødvendige informationer elektronisk senest fra den 1. maj 2012, 2 år efter at de nye forordninger finder anvendelse.

E-blanketter

I princippet afskaffes alle E-blanketter fra den 1. maj 2010. De E-blanketter, der allerede er udstedt, og som efter deres pålydende er gyldige efter denne dato, bliver ikke ugyldige, men der kan ikke udstedes nye E-blanketter efter den 1. maj 2010. Medlemslande, der udsteder blanketterne automatisk i et elektronisk blanketsystem, dvs. et system, der henter oplysninger i nationale registre, kan dog fortsat udstede E-blanketter. Ingen danske myndigheder har et sådant system til E-blanketter.

Denne beslutning er truffet, fordi man ikke ønsker en situation, hvor et medlemslands institutioner skal udskifte et eksisterende automatisk blanketsystem med udfyldelse af papirblanketter i hånden.

A-kasserne skal altså ikke udfylde E-blanketter efter den 1. maj 20108), men skal benytte PD U1-U3 og SED’erne U001-U031. A-kasserne må imidlertid forvente at modtage E-blanketter fra nogle medlemslandes institutioner og papir-PD’ere og SED’ere fra andre medlemslande.

Da SED’erne ikke forventes at være klar til brug fra den 1. maj 2010, opfordrer Den Administrative Kommission alle til at være pragmatiske og fleksible i deres tilgang til behandling af sager og kommunikation mellem myndigheder efter den 1. maj 2010.

SED’er - Strukturerede Elektroniske Do­ku­men­ter

SED’erne er bygget op på samme måde for alle sektorer og med henblik på elektronisk udveksling.

Elektronisk udveksling af SED’er

I Danmark skal alle SED’er fra danske institutioner, dvs. kommuner, regioner, styrelser, a-kasser mv. sendes til andre lande via et kontaktpunkt, der skal varetages af Pensionsstyrelsen.

Alle SED’er sendes krypteret, bortset fra ”konvolut-oplysninger”, dvs. oplysninger om afsender og modtager mv., der skal benyttes for at identificere, til hvilken kommune etc. et SED skal sendes.

De øvrige oplysninger i SED’et, som vedrører en konkret borger, krypteres.

SED’erne er udarbejdet til hver enkelt udveksling af data, dvs. et SED, der rekvirerer oplysninger, besvares ved et andet SED. Et elektronisk system kan opbygges, så det genbruger data fra det første SED i det, der indeholder svaret.

Papir-SED’er

I overgangstiden den 1. maj 2010 – 30. april 2012, dvs. fra de nye regler finder anvendelse, til EESSI er indført fuldt ud i alle medlemslande, skal man benytte papir-SED’er og sende dem med almindelig post mellem institutionerne.

Personbårne dokumenter (PD)

Hidtil har personer, der har ret til ydelser i en anden medlemsstat til udgift for Danmark, haft forskellige E-blanketter til dokumentation af deres rettigheder. Disse blanketter erstattes af særlige ”portable documents” i et genkendeligt EU-design.

PD U2 og PD U3 forventes at foreligge i en endelig dansk version medio maj 2010.

PD U1 forventes at foreligge i en endelig dansk version ultimo maj 2010.

Den Administrative Kommission opfordrer alle til at være pragmatiske og fleksible i deres tilgang til behandling af sager og kommunikation mellem myndigheder efter den 1. maj 2010.

Arbejdsdirektoratet, den 2. juni 2010

Morten Bergulf

/ Marie Beck Jensen


Bilag 1

Personbårne Dokumenter (PD'er)

PD U1 (erstatter E 301)
 
Personbåret Dokument, der dokumenterer en persons forsikringsperioder og perioder med arbejde eller drift af selvstændig virksomhed.
 
PD U1 bruges af a-kassen til medregning af forsikringsperioder fra et andet EØS-land.
 
PD U1 udstedes efter ansøgning til forsikrede af a-kassen og til ikke-forsikrede af Arbejdsdirektoratet.

PD U2 (erstatter E 303)
 
Personbåret Dokument, der dokumenterer op til 3 måneders ret til EØS-dagpenge under arbejdssøgning i andet EØS-land.
 
PD U2 kan kun udstedes efter ansøgning fra et medlem af a-kassen, og kun når betingelserne for ret til EØS-dagpenge er opfyldt. PD U2 anvendes som den lediges kvittering for at modtage dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land.
 
Når den ledige er tilmeldt arbejdsformidlingen i det andet EØS-land, modtager a-kassen underretning om tilmelding fra den udenlandske myndighed.

PD U3 (erstatter E 303)
 
Personbåret Dokument, som overfor medlemmet kvitterer for omstændigheder, der kan have betydning for den fortsatte ret til EØS-dagpenge.
 
PD U3 udstedes til medlemmet af den udenlandske myndighed. Hvis medlemmet forelægger et PD U3 for a-kassen, skal a-kassen på denne baggrund tage stilling til medlemmets fortsatte ret til EØS-dagpenge.
 
A-kassen vil uden ugrundet ophold få samme underretning direkte fra den udenlandske myndighed.
 
Udbetalingsgrundlaget for et medlems EØS-dagpenge vil dog forsat være medlemmets udfyldte EØS-dagpengekort.


Bilag 2

Oversigt over SED U001-U031

SEK­TOR
BUSI­NESS FLOW:
NUM-MER + NAVN
SED:
NUM-
MER + NAVN
AR­TI­KEL 883/04
AR­TI­KEL I GEN­NEM­FØ­REL­SES­FOR­ORD­NING
TIL­SVA-REN-DE
E-FOR­MU­LAR
BESKRIVELSE AF BUSINESS FLOW
(betydning + formål)
BEMÆRK­NIN­GER TIL SED
UB
BF1 - Udveksling af perioder
U001 - An­mod­ning om for­sik­rings­over­sigt
61
54, stk. 1
E301
Den kompetente medlemsstat anmoder andre medlemsstater om at fremsende de nødvendige informationer om forsikringsforløb med henblik på at samle perioder med forsikring, beskæftigelse eller selvstændig beskæftigelse
Denne SED indeholder de data, som med­lems­stat­en for den tidligere aktivitet skal bruge til at identificere den arbejdsløses tilmelding (specifik SED for NO)
   
U002 - Meddelelse af for­sik­rings­over­sigt
61
54, stk. 1
E301
Medlemsstaten for personens tidligere aktivitet fremsender de informationer, der er nødvendige for det sammenlagte forsikringsforløb
Forsikringsforløb (specifik SED for DE)
 
BF2 - Udveksling af information om løn eller er­hvervs­ind­tægt
U003 - Anmodning om løn eller er­hvervs­ind­tægt
62
54, stk. 2
E301
Den kompetente medlemsstat beregner ydelser baseret på tidligere løn og kræver data om indtjening
Den kompetente medlemsstat anmoder om detaljerede informationer om indtjening fra den medlemsstat, hvor den arbejdsløse tidligere var forsikret
   
U004 - Svar­an­mod­ning om løn eller er­hvervs­ind­tægt
62
54, stk. 2
E301
Medlemsstaten for personens tidligere aktivitet fremsender de informationer, der er nødvendige for beregningen
Oplysninger om indtjening (specifik SED for DE og IT)
 
BF3 - Udveksling af information om familie­med­lem­mer
U005 - Meddelelse af anmodning om information om afhængige familie­med­lem­mer ved ansøgning om ydelser
5
54, stk. 3
E302
Medlemsstaten, hvis beregninger af ydelser varierer afhængigt af antallet af familiemedlemmer, anmoder om information om personens familiemedlemmer
Den kompetente medlemsstat anmoder om information om familie­med­lem­mer fra hver medlemsstat, som et familie­med­lem er bosiddende i
   
U006 - Meddelelse af information om afhængige familie­med­lem­mer
5
54, stk. 3
E302
Medlemsstaten, hvor et familiemedlem er bosiddende, fremsender de krævede informationer
Detaljerede informationer om hvert familie­med­lem
 
BF5 - Eksport af ar­bejds­løs­heds­ydel­ser uden person­båret dokument
U007 - Anmodning om bekræftelse af eksport af ar­bejds­løs­heds­ydel­ser
64
55, stk. 1 og 2
E303
Medlemsstaten, hvor den berørte person er tilmeldt, anmoder om dokument ved eksport
Anmodning om eksport, angivelse af tilmeldingsdato og personens adresse
   
U008 - Dokument med bekræftelse af retten til ydelser
64
55, stk. 1 og 2
E303
Den kompetente medlemsstat fremsender dokument ved eksport
Dokument ved eksport
 
BF6 - Jobsøgendes tilmelding med eksport
U009 - Information om tilmeldingsdato og ny adresse for den arbejdsløse
64
55, stk. 4
E303
Medlemsstaten, hvor den berørte person er tilmeldt, informerer den kompetente medlemsstat om en jobsøgendes tilmelding med eksport
Dato for tilmelding og personens adresse
 
BF7 - Aktuelle om­stæn­dig­he­der, der kan påvirke retten til ydelser
U010 - Information om omstændigheder, der kan påvirke retten til ydelser
64
55, stk. 4
E303
Ved eksport af ydelser og i tilfælde af omstændigheder, der kan påvirke retten til ydelser, informerer den assisterende arbejdsformidling den kompetente medlemsstat om deres art
Information om aktuelle omstændigheder og angivelse af de krævede handlinger
   
U011 - Information om virkningen af omstændigheder, der kan påvirke retten til ydelser
64
55, stk. 4
-
Efter anmodning informerer den kompetente arbejdsformidling den assisterende arbejdsformidling om de konsekvenser, disse omstændigheder har for retten til ydelser
Information om konsekvenser
 
BF8 - Information om opfølgning på den arbejdsløses situation
U012 - Anmodning om relevant information om opfølgningen på den arbejdsløses situation
64
55, stk. 4
-
Den kompetente medlemsstat anmoder om information om opfølgning hver måned
Anmodning om opfølgning
   
U013 - Information om opfølgning på den arbejdsløses situation
64
55, stk. 4
-
Den assisterende arbejdsformidling informerer hver måned den kompetente arbejdsformidling, om en person stadig er tilmeldt og overholder kontrolprocedurerne
Ja/nej hver måned
 
BF9 - Den arbejdsløses tilbagevenden til den kompetente medlemsstat
U014 - Meddelelse om den arbejdsløses tilbagevenden til den kompetente medlemsstat
64
55
-
Den kompetente arbejdsformidling informerer den assisterende arbejdsformidling om den arbejdsløses tilbagevenden
Dato for tilbagevenden
 
BF10 - Forlængelse af eksportperiode
U015 - Meddelelse om forlængelse af periode for eksport af arbejds­løs­heds­ydel­se, der bevilges den arbejdsløse
64
55
-
Den kompetente arbejdsformidling informerer den assisterende arbejdsformidling om forlængelsen af eksportperioden for den arbejdsløse
Ny slutdato for eksport
 
BF11 - Ret til ydelse ophører i løbet af eksportperiode
U016 - Meddelelse om ophør af ret til ar­bejds­løs­heds­ydelse
64
55
-
Den kompetente arbejdsformidling informerer den assisterende arbejdsformidling om ophøret af retten til arbejdsløshedsydelse, som eksporteres
Dato for ophør af ret til ydelse
 
BF12 - Tidligere grænse­arbej­der tilmelder sig i bo­pæls­med­lems­staten
U017 - Anmodning om data
61, 65
54, stk. 1
E301
Udveksling af data for at tildele arbejdsløshedsydelse til en tidligere grænsearbejder fra bopælsmedlemsstaten
Anmodning om data, herunder information, som medlemsstaten for den tidligere aktivitet skal bruge til at identificere den arbejdsløses tilmelding
   
U018 - Svar på dataanmodning
61, 65
54, stk. 1
E301
Medlemsstaten for den seneste beskæftigelse fremsender de nødvendige data med henblik på at tildele arbejdsløshedsydelse (BF 2 og 3 følger evt. efter)
Forsikringsforløb og specifikke data om grænsearbejdere
 
BF13 - Supplerende tilmelding i medlemsstat for seneste beskæftigelse
U019 - Anmodning om information om persons tilmelding og jobsøgning
65, stk. 2 og 3
56
-
Hvis en tidligere grænsearbejder også tilmelder sig i medlemsstaten for den seneste beskæftigelse, kræver arbejdsformidlingen i sidstnævnte medlemsstat information om tilmelding og jobsøgning i bopælsmedlemsstaten
Anmodning om information og referenceperiode
   
U020 - Svar på anmodning om information om persons tilmelding og jobsøgning
65, stk. 2 og 3
56
-
Arbejdsformidlingen i bopælsmedlemsstaten informerer om tilmeldingsdato og jobsøgning
Tilmeldingsdato og detaljer om jobsøgning
   
U021 - Anmodning om information om den arbejdsløses job­søg­nings­ak­ti­vi­te­ter
65, stk. 2 og 3
56
-
Arbejdsformidlingen i bopælsmedlemsstaten anmoder om information om den arbejdsløses jobsøgningsaktiviteter i medlemsstaten for den seneste beskæftigelse
Anmodning om information og referenceperiode
   
U022 - Svar på anmodning om information om den arbejdsløses job­søg­nings­ak­ti­vi­te­ter
65, stk. 2 og 3
56
-
Arbejdsformidlingen i medlemsstaten for den seneste beskæftigelse informerer bopælsmedlemsstaten om den arbejdsløses jobsøgningsaktiviteter i medlemsstaten for den seneste beskæftigelse
Detaljer om job­søg­nings­ak­ti­vi­te­ter i medlemsstaten for den seneste beskæftigelse
 
BF14 - Tidligere grænse­arbejders til­bage­venden til bo­pæls­med­lems­stat efter modtagelse af ar­bejds­løs­heds­ydel­se i medlemsstaten for den seneste beskæftigelse
U031 - Anmodning om information om ret til ydelser
65, stk. 5, litra b)
56, stk. 3
E301
Arbejdsformidlingen i bopælsmedlemsstaten kontrollerer, om personen har ret til at få arbejdsløshedsydelse eksporteret fra medlemsstaten for den seneste beskæftigelse (efterfølges af U008 fra medlemsstaten for den seneste beskæftigelse)
Information om tilmelding af person i bopælsmedlemsstat og anmodning om eksportdokument (efterfølges af U008 fra medlemsstaten for beskæftigelse)
 
BF15 - Refusion mellem medlemsstaten for den seneste beskæftigelse og bo­pæls­med­lems­staten
U023 - Anmodning om refusion
65, stk. 6 og 7
70
-
Bopælsmedlemsstaten anmoder om refusion af arbejdsløshedsydelse udbetalt til grænsearbejder
Anmodning om refusion (oversigt og detaljer for enkelte sager)
   
U024 - Fuld accept af anmodning
65, stk. 6 og 7
70
-
Medlemsstaten for den seneste beskæftigelse accepterer anmodningen fuldt ud
 
   
U025 - Delvis accept eller afvisning af anmodning om refusion
65, stk. 6 og 7
70
-
Medlemsstaten for den seneste beskæftigelse rejser indvendinger mod anmodningen om refusion (afklaring af indvendinger følger evt. efter - underlagt EESSI-underkommunikation)
Hel eller delvis afvisning af anmodning om refusion med begrundelse
   
U026 - Information om refunderet beløb
65, stk. 6 og 7
70
-
Medlemsstaten for den seneste beskæftigelse informerer bopælsmedlemsstaten om den refusion, der er foretaget
Identifikation af tilsvarende anmodning om refusion og det refunderede beløb
   
U027 - Bekræftelse af modtagelse af refunderet beløb
65, stk. 6 og 7
70
-
Bopælsmedlemsstaten bekræfter modtagelsen af det refunderede beløb
Dato for modtagelse og bekræftelse af afslutning af sag
   
U028 - Meddelelse om afslutning af refusionssag
65, stk. 6 og 7
70
-
Medlemsstaten for den seneste beskæftigelse bekræfter afslutningen af refusionssagen
 
   
U029 - Information om beslutning med hensyn til opkrævning af renter
65, stk. 6 og 7
68, 70
-
I tilfælde af forsinkelse informerer bopælsmedlemsstaten (kreditor) medlemsstaten for den seneste beskæftigelse (debitor), hvorvidt der opkræves renter
Angivelse af samlede renter og fordeling på enkelte sager
   
U030 - Svar på information om opkrævning af renter
65, stk. 6 og 7
68, 70
-
Medlemsstaten for den seneste beskæftigelse (debitor) angiver sin accept eller afvisning af renterne
I tilfælde af uenighed angives årsagerne


Bilag 3

1408/71 og 883/04

Oversigt over reglerne om arbejdsløshedsforsikring i forordning nr. 1408/71 og gennemførelsesforordning nr. 574/72 overfor forordning nr. 883/04 og gennemførelsesforordning nr. 987/09.

Fra den 1. maj 2010 finder reglerne i forordning nr. 883/04 og gennemførelsesforordning nr. 987/09 anvendelse for alle EU-landene. Reglerne i forordning nr. 1408/71 og gennemførelsesforordning nr. 574/72 finder anvendelse for EØS/EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz indtil disse lande tilslutter sig forordning nr. 883/04.

Forordning og artikel
Beskrivelse af bestemmelse
Indhold af bestemmelsen
E-attest /
PD og SED ifølge BF (Business Flow)
Aktører
1408/71
Art. 67
574/72
Art. 80
Medregning af arbejds- og forsikringsperioder.
Gælder kun lønmodtagere.
Medregning fra andet EØS-land til krav om 1 års medlemskab af dansk a-kasse.
Hvis medlemskab indenfor de seneste 5 år, da søge optagelse inden 8 uger + bopæl i DK.
Hvis ej medlemskab indenfor de seneste 5 år, da søge optagelse inden 8 uger + påbegyndt arbejde 296 t/12 uger.
E 301
Udfyldes i DK af a-kassen eller ADIR.
Ved optagelse /genoptagelse i a-kassen medregnes perioder på E 301 fra andet EØS-land.
883/04
Art. 61
987/09
Art. 54
Medregning af arbejds- og forsikringsperioder.
Gælder både lønmodtagere og selvstændige.
Medregning fra andet EØS-land til krav om 1 års medlemskab af dansk a-kasse.
Hvis medlemskab indenfor de seneste 5 år, da søge optagelse inden 8 uger + bopæl i DK.
Hvis ej medlemskab indenfor de seneste 5 år, da søge optagelse inden 8 uger + påbegyndt arbejde 296 t/12 uger.
U1
+ SED’ere efter BF1
Udfyldes i DK af a-kassen eller ADIR.
Ved optagelse /genoptagelse i a-kassen medregnes perioder på U1 fra andet EØS-land.
1408/71
Art. 68
574/72
Art. 81
(Art. 82)
Beregning af ar­bejds­løs­heds­ydel­ser.
Gælder kun lønmodtagere.
Fra andet EØS-land skal indtægt bruges, hvis der ikke er mindst 4 ugers arbejde i DK.
E 301 (E 302)
Udfyldes i DK af a-kassen eller ADIR.
883/04
Art. 62
987/09
Art. 54
Beregning af ar­bejds­løs­heds­ydelser.
Gælder både lønmodtagere og selvstændige.
Fra andet EØS-land skal beregning som udgangspunkt ske efter arbejde i DK.
U1
+ SED’ere efter BF2
(BF3)
Udfyldes i DK af a-kassen eller ADIR.
1408/71
Art. 69-70
574/72
Art. 83
Eksport af 3 måneders EØS-dagpenge.
Krav om 4 ugers ledighed (muligheder for dispensation).
Følge kontrolforanstaltninger i andet EØS-land.
Udbetaling i det andet EØS-land, men efter eget lands rådighedsregler.
Mellemstatslig refusion (medmindre aftale om refusionsafkald).
E 303/0-5
Udstedes i DK af a-kassen. A-kassen høres om ret til supplerende dagpenge mv.
Fra andet EØS-land registrering hos JC.
ADIR godkender udbetalinger, hører andet lands myndighed om ret til supplerende dagpenge mv.
883/04
Art. 64
987/09
Art. 55
Eksport af 3 (6) måneders EØS-dagpenge.
Krav om 4 ugers ledighed (muligheder for dispensation).
Følge kontrolforanstaltninger i andet EØS-land.
Direkte udbetaling, efter eget lands rådighedsregler.
Ingen mellemstatslig refusion.
U2 og U3
+ SED’ere efter BF5-BF11
Udstedes i DK af a-kassen. EØS-dagpengekort skal danne grundlag for direkte udbetaling.
Fra andet EØS-land skal JC sørge for informationsudveksling på SED’ere.
1408/71
Art. 71
574/72
Art. 84
Grænsearbejdere (helt eller delvist ledige).
Atypiske græn­se­arbej­de­re (helt eller delvist ledige).
Miethe-personer (helt ledige grænsearbejdere der får tillagt status som atypisk grænsearbejder).
Delvist ledige > ydelser i arbejdslandet.
Helt ledig grænsearbejder > ydelser i bopælslandet.
Helt ledig atypisk grænsearbejder > kan vælge ml. ydelser i arbejds- eller bopælslandet.
Miethe-personer > stilles som en atypisk grænsearbejder.
E 301
Afgørelse om grænsearbejder eller atypisk grænsearbejder træffes af a-kassen som 1. instans.
Afgørelse om Miethe-status træffes af ADIR som 1. instans.
883/04
Art. 65
987/09
Art. 56
Grænsearbejdere (helt eller delvist ledige).
Atypiske grænse­ar­bej­de­re (helt eller delvist ledige).
Kan som et sup­ple­ren­de skridt stille sig til rådighed i seneste arbejdsland. Bopælslandets regler har forrang.
Delvist ledige > ydelser i arbejdslandet.
Helt ledig grænsearbejder > ydelser i bopælslandet.
Helt ledig atypisk grænsearbejder > kan vælge ml. ydelser i arbejds- eller bopælslandet.
Særlige refusionsregler for de første 3-5 måneders udbetalte ydelser.
U1
+ SED’ere efter BF12-BF15
Afgørelse om grænsearbejder eller atypisk grænsearbejder træffes af a-kassen som 1. instans.
JC skal kunne håndtere supplerende registrering når bopæl i andet EØS-land, samt informationsudveksling på SED’ere.


Bilag 4

Indberetning artikel 65, 883/04

Skemaet udfyldes og sendes til Arbejdsdirektoratet, når et medlem af a-kassen under sin seneste beskæftigelse var bosat i Danmark og arbejdede i et andet EØS-land, og har fået udbetalt ydelser efter den 1. maj 2010.

   
Skemaet skal ikke benyttes, hvis det seneste arbejdsland var Frankrig, Nederlandene eller Irland.
   
A-kassenummer:
D
Medlems navn:
 
Medlems cpr.nr.:
 
Medlems statsborgerskab:
 
1. ledighedsdag:
 
Samlet bruttoudbetaling 5 måneder fra 1. ledighedsdag:
kr.


Bilag 5

Vejledning til jobcentrene om arbejdsløshedsydelser

Til brug for de kommunale jobcentres håndtering af borgere fra et andet EU-land der kommer til Danmark og er jobsøgende her, og i forhold til grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere, har Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en særlig vejledning.

"Vejledning til jobcentrene om arbejdsløshedsydelser - Forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger" kan findes på www.jobcenter.workindenmark.dk

Officielle noter

1) Bilag 5, som henviser til www.jobcenter.workindenmark.dk

2) Se Rydergård-dommen af 21. februar 2002, C-215/00.

3) Praksis som er beskrevet i Arbejdsdirektoratets rundskrivelse nr. 11/06 af 17. februar 2006.

4) Aftale mellem Nordisk Kontaktgruppe den 20.-21. januar 1994.

5) Se under Procesbeskrivelser, vejledningens punkt 9.

6) Se De Laat-dommen, C-444/98.

7) Jf. Arbejdsdirektoratets cirkulæreskrivelse nr. 9487 af 21. april 2005.

8) Dog skal E-blanketterne fortsat anvendes i forhold til EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Redaktionel note
  • www.adir.dk