Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab

I medfør af § 7, stk. 1, i lov nr. 493 af 12. maj 2010 om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 1-4, nr. 6-7, nr. 9, nr. 11-14, og nr. 16-30, § 2, nr. 33, § 3, nr. 4-11, og §§ 4-6 i lov nr. 493 af 12. maj 2010 om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab træder i kraft den 15. juni 2010.

Stk. 2. § 16, stk. 2, 1. pkt., i lov om sikkerhed til søs som affattet ved § 1, nr. 10, i lov nr. 493 af 12. maj 2010 træder i kraft den 15. juni 2010.

Stk. 3. Sømandslovens § 74 a og § 74 b, stk. 1, sidste pkt., og stk. 2, som affattet ved § 2, nr. 36, i lov nr. 493 af 12. maj 2010 træder i kraft den 15. juni 2010.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 3. juni 2010

Brian Mikkelsen

/ Frank Bjerg Mortensen