Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 25. maj 2010

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om pantebrevsselskaber

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]

Til § 4

Af økonomi- og erhvervsministeren:

1) I stk. 2, nr. 1, ændres »være pålagt strafansvar« til: »være pålagt eller blive pålagt strafansvar«.

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

§ 4, stk. 2, nr. 1, ændres, så bestemmelsen svarer til den fit and proper-bestemmelse, som er foreslået i lovforslag nr. L 175 i § 1, nr. 11. Der er tale om en konsekvensændring, så de to bestemmelser bliver enslydende.