Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 698 af 3. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK), foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som nyt stk. 4:

»Stk. 4. Praktikken kan være ulønnet, hvis den gennemføres i udlandet, og hvis det udenlandske praktiksted erklærer, at lønnede praktikophold ikke er sædvane i det pågældende land.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2010.

Undervisningsministeriet, den 27. maj 2010

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Rikke Lise Simested