Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)

Kapitel 2   Udvikling af fag på gymnasialt niveau til brug for erhvervsuddannelser

Kapitel 3   Fælles bestemmelser for undervisning på gymnasialt niveau i erhvervsuddannelser

Kapitel 4   Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Kapitel 5   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

Den fulde tekst

Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)

§ 1. Formålet med studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) er at give unge et tilbud om i forbindelse med gennemførelse af en erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelser, at gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og opnå generel studiekompetence.

§ 2. En elev, som efter denne lov gennemfører et forløb, hvor der i en erhvervsuddannelse indgår undervisning på A-, B- og C-niveau (gymnasialt niveau), har ud over ret til bevis for den gennemførte erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser ret til bevis for at have opnået generel studiekompetence (eux-bevis).

§ 3. Et forløb, hvor der i en erhvervsuddannelse indgår undervisning på gymnasialt niveau, skal for at kunne give ret til eux-bevis omfatte:

1) Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på C-niveau.

2) Yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau, herunder løft af de fag, der er nævnt i nr. 1, til et højere niveau. Forløbet skal ud over de obligatoriske fag, jf. nr. 1, omfatte mindst to fag på mindst B-niveau. Den enkelte elev skal selv kunne vælge mindst et af fagene i forløbet.

3) En større skriftlig opgave.

4) Et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i to eller tre fag. Fagene skal omfatte mindst et fag på mindst B-niveau og et fag fra erhvervsuddannelsen.

Stk. 2. Den samlede uddannelsestid for de fag m.v., der fremgår af stk. 1, skal svare til uddannelsestiden for uddannelse til højere forberedelseseksamen, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Et forløb, der kan give ret til eux-bevis, udformes i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse, så de fag m.v. på gymnasialt niveau, der skal indgå i forløbet, sammen med den obligatoriske undervisning i erhvervsuddannelsen indgår i en hensigtsmæssig helhed i forhold til elevernes opnåelse af generel studiekompetence.

Stk. 4. Uddannelsestiden, jf. stk. 2, for et forløb, der kan give ret til eux-bevis, kan afkortes på baggrund af de kompetencer, som eleven kan opnå fra undervisning i erhvervsuddannelsen.

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke krav et forløb i forhold til en bestemt erhvervsuddannelse skal opfylde, for at forløbet kan give ret til eux-bevis. Undervisningsministeren kan i den forbindelse fastsætte, at visse fag på gymnasialt niveau i forløbet skal være fra en eller flere bestemte gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan til brug for forløb, der kan give ret til eux-bevis, udvikle fag på gymnasialt niveau, der ikke er fra eksisterende gymnasiale uddannelser eller udgør et grundfag fra erhvervsuddannelsen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om sådanne fag, herunder om mål, indhold, omfang og niveau.

§ 5. En eksamen, der giver ret til eux-bevis, skal omfatte seks prøver i fag på gymnasialt niveau, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, en større skriftlig opgave, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt, jf. § 3, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Skolens leder afholder prøver og udsteder eux-bevis.

Stk. 3. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag m.v. på gymnasialt niveau, jf. stk. 1, og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fagene på gymnasialt niveau.

Stk. 4. Karaktererne på beviset indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet.

Kapitel 2

Udvikling af fag på gymnasialt niveau til brug for erhvervsuddannelser

§ 6. Undervisningsministeren kan ud over de fag, der udvikles efter § 4, stk. 2, udvikle fag på A- eller B-niveau, der giver mulighed for trinvis opbygning af studiekompetencegivende niveauer, eller som har en særlig tilknytning til bestemte erhvervsområder. Fagene kan for elever i en erhvervsuddannelse indgå i den valgfri del af et grundforløb og i supplerende studieforberedende undervisning, jf. lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fag nævnt i stk. 1, herunder om mål, indhold, omfang og niveau.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser for undervisning på gymnasialt niveau i erhvervsuddannelser

§ 7. For undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, gælder lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. §§ 29-31 om lærerkvalifikationer, § 33 om skolens pædagogiske opgaver og ansvar samt §§ 34-36 og § 37, stk. 1, om tilsyn, kvalitetssystem og klage i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) gælder tilsvarende for den undervisning, der er nævnt i stk. 1, bortset fra for grundfag fra erhvervsuddannelsen.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om prøver og eksamen for den undervisning, der er nævnt i stk. 1, herunder om udstedelse af eux-bevis. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

Stk. 4. Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, jf. lov om erhvervsuddannelser, kan rådgive undervisningsministeren om den undervisning, der er nævnt i stk. 1.

Kapitel 4

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

§ 8. Personer, som har opnået et eux-bevis, eller som har afsluttet en erhvervsuddannelse og som led i erhvervsuddannelsen eller som enkeltfagsundervisning uden for uddannelsen har gennemført mindst et studierettet enkeltfag på mindst C-niveau, har samme ret til optagelse på gymnasiale suppleringskurser (GSK), jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), som personer med en gymnasial eksamen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende, at forløb, hvor der i en erhvervsuddannelse indgår undervisning på gymnasialt niveau, og som påbegyndes efter lovens ikrafttræden, kan give ret til eux-bevis, uanset at der ikke ved forløbets start er fastsat nærmere regler om forløbet i medfør af § 4. Det er en betingelse for godkendelse efter 1. pkt., at det konkrete forløb, hvad angår fag, niveauer og omfang, opfylder kravene i § 3.

§ 10. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »enkelte uddannelser«: », herunder forløb som nævnt i § 33 a«.

2. Efter § 33 indsættes:

»Kapitel 4 a

Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)

§ 33 a. Formålet med studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) er at give unge et tilbud om i forbindelse med gennemførelse af en erhvervsuddannelse at gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og opnå generel studiekompetence.

Stk. 2. En elev, som efter lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og regler fastsat i medfør heraf gennemfører et forløb, hvor der i en erhvervsuddannelse indgår undervisning på A-, B- og C-niveau (gymnasialt niveau), har ud over ret til bevis for den gennemførte erhvervsuddannelse efter denne lov ret til bevis for at have opnået generel studiekompetence (eux-bevis).

Stk. 3. Forløb som nævnt i stk. 2 kan gennemføres på skoler m.v., der er godkendt til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse, og som har de nødvendige forudsætninger for at udbyde undervisning og afholde prøver på gymnasialt niveau eller har indgået en samarbejdsaftale med en lokal skole, der har sådanne forudsætninger. Undervisningsministeren kan pålægge en skole at ophøre med at tilrettelægge forløb som nævnt i stk. 2, hvis skolen ikke opfylder betingelsen i 1. pkt. eller i øvrigt ikke følger de regler, der er nævnt i stk. 2. Ministeren kan pålægge en anden skole at optage elever, som har påbegyndt et forløb på en skole, der efter pålæg herom efter 2. pkt. ophører med undervisningen.

Stk. 4. For prøveaflæggelse i fag på gymnasialt niveau og for klage herover gælder de regler, der fastsættes i medfør af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

§ 33 b. Personer, som har opnået et eux-bevis, eller som har afsluttet en erhvervsuddannelse og som led i erhvervsuddannelsen eller som enkeltfagsundervisning uden for uddannelsen har gennemført mindst et studierettet enkeltfag på mindst C-niveau, har samme ret til optagelse på gymnasiale suppleringskurser (GSK), jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), som personer med en gymnasial eksamen.«

3. I § 61 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. At en elev opgiver at gennemføre undervisning på gymnasialt niveau som forudsat i uddannelsesaftalen, kan ikke begrunde ophævelse efter stk. 1 eller 2.«

§ 11. I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 842 af 8. september 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1218 af 14. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 24, stk. 3 og 4,«: »og § 33 a«.

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet i København, den 1. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tina Nedergaard