Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

(Udlandsstipendium til kandidatuddannelser af mere end 2 års varighed og udlandsstipendium til Erasmus Mundus-uddannelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret ved lov nr. 1524 af 27. december 2009 og § 1 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 46 a, stk. 1, nr. 2, udgår »af op til 2 års varighed«.

2. I § 46 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I regler, der fastsættes i medfør af 1. pkt., kan det fastsættes, at der kun kan gives udlandsstipendium til en uddannelse i en bestemt tidsperiode.«

3. I § 46 b indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Stk. 1, 1. pkt., gælder ikke for uddannelsessøgende, der søger om udlandsstipendium som tilskud til betaling af studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet i forbindelse med deltagelse i en uddannelse efter § 3, stk. 7, i lov om universiteter som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udlandsstipendier til uddannelser som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår udlandsstipendier kan komme til udbetaling.«

4. § 46 d, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Retten til udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau af op til 2 års varighed er betinget af, at den uddannelsessøgende ved begyndelsen af uddannelsen i udlandet har mindst fem klip eller slutlånsrater, jf. kapitel 5, til rådighed for hver uddannelsesperiode, der svarer til 30 ECTS-point. Retten til udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau af mere end 2 års varighed er betinget af, at den uddannelsessøgende har mindst 20 klip eller slutlånsrater, jf. kapitel 5, til rådighed for uddannelsen.«

5. I § 46 e, stk. 3, ændres »den uddannelsessøgendes studiemæssige fremdrift i udlandet« til: », at den uddannelsessøgende dokumenterer sin studiemæssige fremdrift i udlandet over for styrelsen«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Loven finder anvendelse for studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet, som den uddannelsessøgende begynder på den 1. juli 2010 eller senere, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Der kan efter ansøgning gives udlandsstipendier til uddannelsessøgende, der inden den 1. juli 2010 er begyndt på et studieophold i udlandet på en kandidatuddannelse, der er godkendt som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus af Europa-Kommissionen, til den del af studieopholdet, der ligger efter den 1. juli 2010.

København, den 1. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tina Nedergaard