Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om spil

[af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)]

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til 1. behandling den 23. april 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Udvalget har anmodet om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling efter 2. behandling.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 12. februar 2010 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del − bilag 133. Den 26. marts 2010 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Betfair,

Bwin,

Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S,

Coop Danmark A/S,

Dansk Automat Brancheforening,

Dansk Backgammon Forbund,

Dansk Erhverv,

Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund,

Danske Mediers Forum,

Danske Spil A/S,

De Samvirkende Købmænd,

DGI og DIF,

European Online Bingo Coalition,

HORESTA,

IT-Branchen,

Mahjong Danmark,

Nærbutikkernes Landsforening,

Nikolaj Winther Olsen, Aalborg,

Royal Casino,

Stanleybet v/Advokatfirma Plesner og

Telekommunikationsindustrien i Danmark.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Bech-Bruun Advokatfirma, Bet24, Ladbrokes og Unibet,

Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S,

Dansk Automat Brancheforening,

Dansk Backgammon Forbund,

Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund,

DGI og DIF,

European Online Bingo Coalition,

HORESTA v/ Dansk Erhverv,

IT-Branchen,

Nærbutikkernes Landsforening,

Royal Casino,

Stanleybet v/Advokatfirma Plesner og

Telekommunikationsindustrien i Danmark.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 19 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at partierne er glade for at være en del af forliget bag en ny regulering af spillemarkedet i Danmark.

For Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er det vigtigt at have et velreguleret spillemarked, som skaber sikre forhold for spillerne og forpligter spiludbyderne til at udbyde deres ydelser etisk forsvarligt og til at bidrage til statens indtægter og tipsmidlerne. Det er Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis opfattelse, at forliget og de deraf følgende lovforslag lever op til de formål.

Det har længe været klart, at den gældende tilstand på spilleområdet var uholdbar. Den eksisterende regulering var hullet, og resultatet var en slags anarki, hvor det var umuligt at stoppe lovbrud og håndhæve reglerne. Udenlandske spiludbydere slap for at betale skat og afgift til skade for statens indtægter og tipsmidlerne. Derfor var det afgørende at få indrammet og lavet klare regler for det samlede spillemarked.

Ludomaniforebyggelse og -behandling var samtidig en af Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis store prioriteringer i en ny regulering, og Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er tilfredse med den øgede prioritering, som bliver en klar forbedring i forhold til den gældende tilstand. Der bliver skabt en bedre finansiering af forebyggelse og behandling. Ludomani er en trussel for den enkelte og familien, og alle – også stat og udbydere – skal gøre en aktiv indsats for at forebygge og behandle. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti glæder sig over viljen til at lægge de nødvendige begrænsninger på spil, f.eks. ved at forbyde spil på kredit og lignende ordninger, som risikerer at fastholde spillere. Spiludbyderne vil med bekendtgørelserne blive pålagt forskellige krav til indretning af spillene, markedsføring m.m. De to partier vil følge dette tæt og arbejde for forebyggelse af ludomani også ved dette aspekt.

For Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har det været vigtigt at sikre en fortsat tilstrækkelig finansiering fra tipsmidlerne til det frivillige foreningsliv, ungdomsorganisationer, kulturelle foreninger og aktiviteter og andre almennyttige formål. Derved bidrager tipsmidlerne til et sundt og aktivt organisations- og kulturmiljø både lokalt og på landsplan til gavn for demokratiet, folkesundheden, samfundsbevidstheden og integrationen. De to partier havde gerne set en mulighed for et endnu højere beløb til overskudsmodtagerne, men er tilfredse med forligets fastlæggelse af beløb og fordeling af risici.

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti noterer sig, at forliget giver en bedre indhegning af spillemarkedet og dermed bedre grundlag for at opkræve korrekte afgifter. Det er nødvendigt med en sådan indhegning for at beskytte det lovlige marked, og derfor støtter de to partier de foranstaltninger, der kan træffes over for spiludbydere uden licens. Det har været vigtigt for Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, at der bliver vedtaget en model for internetblokering, der giver den fornødne retssikkerhed, og at ansvaret for at håndhæve loven ikke placeres hos internetudbyderen med en henstillingsmodel, men at det er fra myndighederne, at kravet om bremsning af en hjemmeside kommer.

Vedrørende afgiften på bruttospilleindtægten konstaterer de to partier, at Skatteministeriets vurdering er, at de vedtagne 20 pct. er så højt, afgiften på nuværende tidspunkt kan sættes for at opnå en god incitamentsstruktur, så udbyderne holder sig inden for det lovlige marked. Ved en kommende evaluering ønsker Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, at denne afgifts størrelse også vurderes.

Som en del af aftalen holdes der i overgangsperioden særlig øje med omfanget af ulovligt spil, dvs. fra lovens vedtagelse og frem til den træder i kraft, formentlig den 1. januar 2011. Også dette er Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti tilfredse med, og de to partier noterer sig, at gældende dansk lovgivning selvfølgelig skal overholdes til hver en tid.

Med de bemærkninger kan Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti støtte lovforslagene og de stillede ændringsforslag til lovforslagene i pakken om en ny spillovgivning.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 12

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Som stk. 2 indsættes:

»Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministerens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab.«

[Korrektion]

Ny paragraf

2) Efter § 23 indsættes som ny paragraf med tilhørende overskrift:

»Backgammon

§ 01. Der kan gives tilladelse til afholdelse af offentlige backgammonturneringer efter samme regler, som gælder for afholdelse af offentlige hasardspilsturneringer i medfør af § 2, § 3, § 5, stk. 2, §§ 6-26 og § 28 i lov om offentligt hasardspil.

Stk. 2. Der skal være mindst otte deltagere i en offentlig backgammonturnering.«

[Tilladelse til backgammon i turneringsform]

Til § 26

3) Stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) ikke har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord,«

[Præcisering af bestemmelsen]

Til § 41

4) Efter »der anvendes til afvikling af spil« indsættes: », informationsforpligtelser, registrering af spillere, opbevaring af data, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling, tilladelsesindehaverens personales deltagelse i spil«.

[Udvidelse af bemyndigelse til skatteministeren til at udstede regler]

5) Som stk. 2 indsættes:

»Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om forhold omfattet af denne lov.«

[Bemyndigelse til skatteministeren til at udstede regler med henblik på implementering af EU-retsakter]

Til § 42

6) I stk. 1 ændres »til spillemyndigheden.« til: »til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5.«

[Konsekvens af den foreslåede ændring af gebyrsammensætningen, jf. ændringsforslag nr. 8]

7) I stk. 2 ændres »til spillemyndigheden.« til: »til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales samtidig med indgivelse af ansøgningen.«

[Konsekvens af den foreslåede ændring af gebyrsammensætningen samt præcisering af betalingstidspunktet, jf. ændringsforslag nr. 8]

8) Stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. For tilladelser udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino betales et gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige spilleindtægt, jf. lov om afgifter af spil § 6 og § 11, til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales, senest 1 måned efter tilladelsen træder i kraft, og efter følgende skala:

Spilleindtægtens størrelse
Under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr. 10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.
Over 100.000.000 kr.
Gebyr
50.000 kr.
250.000 kr.
450.000 kr.
650.000 kr.
850.000 kr.
1.500.000 kr.
«

[Ny gebyrordning, som afspejler tilladelsesindehaverens omsætning]

9) Efter stk. 3 indsættes som nye stykker:

»Stk. 4. Hvis den realiserede spilleindtægt overstiger det grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 3, opkræves et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest 1 måned efter opkrævning. Er den realiserede spilleindtægt for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk. 3, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales.

Stk. 5. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino, hvor den afgiftspligtige spilleindtægt ikke må overstige 1.000.000 kr., betales et gebyr på 50.000 kr. til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

[Præcisering af fastsættelsen af gebyrets endelige størrelse og ny gebyrordning, som afspejler tilladelsesindehaverens omsætning]

10) Stk. 5, der bliver til stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Gebyrerne i stk. 1-3 og 5 reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.«

[Regulering af gebyrerne efter den generelle indkomstudvikling i samfundet]

Til § 59

11) I stk. 2 udgår 2. pkt.

[Betalingsformidling og internetformidling er ikke længere strafbar formidling – erstattes af en fogedforbudsmodel]

12) I stk. 4 indsættes som 2. pkt.:

»Strafansvaret efter 1. pkt. gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark.«

[Korrektion]

Ny paragraf

13) Efter § 64 indsættes i kapitel 12 som ny paragraf:

»§ 02. Betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.«

[Betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler]

Til § 65

14) Stk. 1 affattes således:

»Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.«

[Skatteministeren bemyndiges til at sætte loven i kraft efter afsluttet notifikation efter statsstøttereglerne]

15) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 67.«

[Skatteministeren bemyndiges til at sætte § 67 i kraft efter afsluttet notifikation efter informationsproceduredirektivet]

Til § 66

16) Nr. 7 udgår.

Nr. 8 bliver herefter nr. 7.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 17]

Ny paragraf

17) Efter § 66 indsættes som ny paragraf:

»§ 03. I lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 5 a og § 6, stk. 2 og 3, ophæves.«

[Lovteknisk korrektion]

Til § 67

18) Nr. 1 udgår.

[Undladelse af indsættelse af et nyt stk. 2 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, således at transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke betragtes som formidling]

19) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. § 15 affattes således:

»§ 15. Transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.««

[Betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den foreslåede § 12, stk. 2, svarer til § 6, stk. 2, og § 8, stk. 2, for henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Bestemmelsen giver mulighed for at organisere Danske Spil A/S’s selskabsretlige struktur mest hensigtsmæssigt.

Til nr. 2

Efter det foreslåede stk. 1 kan der gives tilladelse til offentlige backgammonturneringer efter samme regler som de regler, der gælder for afholdelse af offentlige hasardspilsturneringer i § 2, § 3, § 5, stk. 2, §§ 6-26 og § 28 i lov om offentligt hasardspil, jf. lov nr. 1504 af 27. december 2009.

Der foreslås en ordning, hvorefter turneringsbackgammon om penge kan spilles offentligt efter samme regler, der gælder for afholdelse af offentlige pokerturneringer. Det foreslås, at reglerne i § 2, § 3, § 5, stk. 2, §§ 6-26 og § 28 i lov om offentligt hasardspil finder tilsvarende anvendelse på offentligt turneringsbackgammon.

Den foreslåede ordning gør det muligt at afholde offentlige backgammonturneringer om begrænsede beløb. Personer, selskaber og foreninger kan få bevilling til at afvikle offentlige backgammonturneringer. En bevilling gives for et nærmere angivet sted, på hvilket der må afholdes op til fem backgammonturneringer om ugen. Bevilling kan gives for indtil 2 år ad gangen. Det forslåede indeholder en række krav, der skal sikre, at spillet foregår på betryggende måde. Det er bl.a. en betingelse, at der ikke må gives personer under 18 år adgang til at overvære eller deltage i en offentlig backgammonturnering, og at den enkelte deltagers indskud i den enkelte turneringspulje højst må udgøre 300 kr., som skal være betalt via kontooverførsel senest dagen før. Den samlede turneringspulje må som udgangspunkt højst udgøre 15.000 kr., højst en fjerdedel af turneringspuljen må anvendes til administrationsomkostninger, og den samlede gevinst til en enkelt deltager i turneringen må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen. Administration af loven er henlagt til Spillemyndigheden, og der skal betales et gebyr på 1.000 kr. for indgivelse af ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt turneringsbackgammon.

Der henvises til bemærkningerne til forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform for yderligere uddybning af bestemmelserne i § 2, § 3, § 5, stk. 2, §§ 6-26 og § 28 i lov om offentligt hasardspil.

Backgammon, der afholdes uden gevinster eller indsats, er ikke omfattet af loven og vil derfor kunne afholdes uden tilladelse. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 2 herom.

Det foreslås i stk. 2, at der skal være mindst otte deltagende spillere i en offentlig backgammonturnering. Bestemmelsen skal forstås således, at der skal være mindst otte spillere, der deltager i spillet fra påbegyndelsen af den offentlige backgammonturnering. Kravet om mindst otte deltagende spillere fra spillets begyndelse gælder ligeledes holdturneringer. Der vil således efter forslaget f.eks. kunne spilles med to hold a fire spillere.

Til nr. 3

Den foreslåede § 26, stk. 1, nr. 3, er en præcisering af den oprindelig foreslåede bestemmelse. Den foreslåede bestemmelse skal sikre, at personer, der har anmeldt betalingsstandsning eller indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning eller under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord, er omfattet af bestemmelsen, uanset på hvilket stadium i betalingsstandsningen eller de respektive insolvensbehandlinger vedkommende befinder sig. Bestemmelsen svarer til § 64 i lov om finansiel virksomhed og § 62 i lov om arbejdsskadesikring.

Til nr. 4

Tilføjelsen i § 41, stk. 1, betyder, at skatteministeren bemyndiges til at udstede regler om informationsforpligtelser for tilladelsesindehavere, registrering af spillere (etablering af spilkonto), opbevaring af data i forhold til bl.a. spillernes etablering af en spilkonto/registrering af spillerne, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling hos tilladelsesindehaverne samt deltagelse i tilladelsesindehaverens udbudte spil for tilladelsesindehaverens ansatte, leverandører og andre personer, der er tilknyttet udviklingen af spillet.

Til nr. 5

I den foreslåede § 41, stk. 2, bemyndiges skatteministeren til at implementere De Europæiske Fællesskabers retsakter i relation til lovforslagets område, herunder direktiver om hvidvask (senest Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 med senere ændringer om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme).

Til nr. 6-10

Det foreslås i stk. 3, at det foreslåede årlige gebyr på 670.000 kr. pr. tilladelse ændres til et årligt gebyr, der betales i henhold til tilladelsesindehaverens spilleindtægt. Spilleindtægten svarer til afgiftsgrundlaget, jf. forslag til lov om afgifter af spil § 6 og § 11. Indførelsen af en differentieret skala for betaling af det årlige gebyr betyder eksempelvis, at en tilladelsesindehaver med en årlig spilleindtægt på 8 mio. kr. skal betale et årligt gebyr på 250.000 kr., svarende til en nedsættelse af gebyret med 420.000 kr. For en tilladelsesindehaver med en årlig spilleindtægt på 75 mio. kr. betyder ændringen, at gebyret stiger til 850.000 kr., svarende til en stigning på 180.000 kr.

Den foreslåede differentiering af det årlige gebyr vil medvirke til, at de små og mindre spiludbydere får en nemmere adgang til markedet for væddemål og online kasinospil.

I stk. 4 foreslås det, at hvis den realiserede årlige spilleindtægt bliver større eller mindre end det i stk. 3 betalte gebyr og det medfører et niveauspring i gebyrstørrelsen, reguleres det efter stk. 3 betalte beløb. Reguleringen skal ske umiddelbart efter konstatering af, at spilleindtægten har oversteget eller er under det oprindelig betalte niveau. Tilbagebetaling af for meget indbetalt årligt gebyr kan først ske efter kalenderårets udløb. Har tilladelsesindehaveren f.eks. anført den forventede spilleindtægt i intervallet 5 mio. kr. indtil 10 mio. kr. (9.999.999 kr.) og når spilleindtægten 10 mio. kr. (og under 25 mio. kr.) i kalenderåret, opkræves differencen (450.000 kr. minus 250.000 kr.) på 200.000 kr. umiddelbart efter konstateringen.

Såfremt tilladelsesindehaveren ophører med at udbyde spil, sker der ingen regulering af gebyret.

Det følgende kalenderårs gebyr skal svare til det forgangne års faktiske spilleindtægt, så det svarer til et fuldt kalenderår. Det betyder, at har tilladelsesindehaveren f.eks. i det forgangne år kun udbudt spil 6 måneder, skal spilleindtægten ganges med to, før gebyrniveauet fastlægges. Der vil altid ske regulering af gebyret, hvis den faktiske spilleindtægt ændrer sig i forhold til den, der var lagt til grund for indbetalingen af gebyret.

Det foreslås i stk. 5, at såfremt ansøgerens årlige spilleindtægt er under 1 mio. kr., betales der et gebyr på 50.000 kr. til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelsen og tilsyn. Tilladelsesperioden er maksimalt 1 år.

Der vil i forbindelse med den 1-årige tilladelse blive fastsat et vilkår (jf. lovforslagets § 32) om, at spilleindtægten ikke må overstige 1 mio. kr. En overtrædelse af vilkåret herom er strafbart, jf. lovforslagets § 59, stk. 5, nr. 3, og der kan i forbindelse med straffesagen nedlægges påstand om konfiskation af det ulovlige udbytte, jf. straffelovens bestemmelser herom. Dette er for at sikre, at en omgåelse af kravet om betaling af et ansøgningsgebyr ikke er lønsomt.

Gebyrerne reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006.

Til nr. 11

Som konsekvens af fogedforbudsmodellen udgår betalingsformidling og internetformidling som strafbar formidling. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 13.

Til nr. 12

Tilføjelsen i § 59, stk. 4, svarer til den tilsvarende bestemmelse i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil § 6, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, som ophæves i forbindelse med lovforslagets ikrafttræden. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 17.

Til nr. 13

Det foreslås at fastsætte, at betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt.

Bestemmelsen omfatter f.eks. en internetudbyder, der stiller en DNS-server til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere (herefter internetudbydere) ved at transmittere information (levere internetgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Sådan transmission vil være i strid med den foreslåede bestemmelse.

Det er hensigten med bestemmelsen at omfatte internetudbydere, der udbyder internet til en bredere kreds af kunder. Det er derimod ikke hensigten at omfatte virksomheder, der udbyder internet til en begrænset eller lukket kreds af personer – herunder hoteller, restaurationer, uddannelsesinstitutioner m.v.

Bestemmelsen omfatter endvidere udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, som formidler betalinger af indsatser og gevinster til og fra en bestemt konto tilhørende en ulovlig spiludbyder. Ved udbydere af betalingstjenester forstås udbydere af betalingstjenester som omfattet af bilag 1 til lov nr. 385 om betalingstjenester, og ved udstedere af elektroniske penge forstås begrebet som anvendt i kapitel 19 i lovbekendtgørelse nr. 467 om finansiel virksomhed.

Spillemyndigheden vil i henhold til den foreslåede ordning kunne informere internetudbyderne eller betalingstjenesteudbyderne om, hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse indeholder ulovlige spilsystemer, eller hvilke konti der ikke må overføres betaling af indsats og gevinst til og fra. Informationen vil have form af en henstilling.

Baggrunden for spillemyndighedens henstilling til internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne er, at de normalt ikke har kendskab til, hvilke spiludbydere der er ulovlige, og de har ikke en pligt til løbende at kontrollere, hvorvidt der formidles internetadgang eller betalinger af indsats og gevinst til og fra en spiludbyder, der overtræder dansk lov.

Henstillingen skal alene tjene det formål at give internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne oplysning om, fra hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige spilsystemer på, eller hvilke konti der efter spillemyndighedens opfattelse ikke må overføres betaling af indsats til og gevinst fra.

I de tilfælde, hvor en internetudbyder eller en udbyder af betalingstjenester har modtaget en henstilling af den omhandlede karakter fra spillemyndigheden, kan internetudbyderen eller betalingstjenesteudbyderen i henhold til den foreslåede bestemmelse undgå at overtræde loven ved at etablere en DNS-blokering (internetblokering) i forhold til det pågældende internetdomæne eller ved at blokere for betalinger til de pågældende konti.

Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57. Ifølge retsplejelovens § 641, stk. 1, kan fogedretten ved forbud pålægge parter i private retsforhold at undlade handlinger, som strider mod rekvirentens ret. I henhold til § 651 i samme kapitel fremgår det, at det kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder forsætligt at overtræde et fogedforbud.

Bestemmelsen skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres Kommissionen.

Til nr. 14

Udbydere af spil på gevinstgivende spilleautomater og landbaserede kasinoer har anført, at den foreslåede afgiftsforskel på de fysiske spil og onlinespil udgør statsstøtte til fordel for online spiludbydere. Det er oplyst, at en kritisk henvendelse herom er modtaget i Kommissionen.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der er tale om forskellige og adskilte spillemarkeder, som ikke vurderes at være i direkte konkurrence med hinanden, hvorfor de foreslåede afgifter ikke udgør statsstøtte.

På baggrund af den fremførte kritik, herunder den konkrete henvendelse til Kommissionen, er det imidlertid besluttet at notificere de foreslåede afgifter med henblik på at få Kommissionens bekræftelse af, at der ikke er tale om statsstøtte.

Indtil Kommissionens bekræftelse foreligger, kan de foreslåede regler ikke sættes i kraft, og i stedet for den oprindelige faste dato for ikrafttræden (den 1. januar 2011) foreslås det, at skatteministeren bemyndiges til at sætte loven i kraft. Det er hensigten, at loven sættes i kraft som planlagt den 1. januar 2011, hvis Kommissionens bekræftelse foreligger før den 1. november 2010. Såfremt Kommissionens bekræftelse foreligger efter den 1. november 2010, er det hensigten, at loven sættes i kraft hurtigst muligt, idet der dog skal fastsættes en ikrafttrædelsesdato, der findes hensigtsmæssig for alle fire love i spillepakken (spilleloven (L 202), spilleafgiftsloven (L 203), udlodningsloven (L 193) og ejerskabsloven (L 191)).

Til nr. 15

Den foreslåede ændring i tips- og lottoloven, hvorefter transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt, skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres Kommissionen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 19.

Da tidsforløbet i de to notifikationsprocesser (statsstøtte contra informationsproceduren) ikke er sammenfaldende, indeholder forslaget en selvstændig hjemmel til at sætte den forslåede bestemmelse i tips- og lottoloven i kraft, så snart notifikationen efter informationsproceduren er afsluttet.

Til nr. 16

Af lovtekniske grunde flyttes § 66, nr. 7, til en selvstændig paragraf, idet der i realiteten er tale om en ændring af lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil og ikke en generel ophævelse af loven. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 17.

Til nr. 17

§ 5 a og § 6, stk. 2 og 3, i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, skal, som følge af at en række love og bestemmelser om spil samles, ophæves i forbindelse med lovforslagets ikrafttræden.

Til nr. 18

Indsættelsen af et nyt stk. 2 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, udgår som konsekvens af ændringsforslaget i forhold til formidlingsbestemmelsen, hvorefter betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke betragtes som formidling. I stedet for et formidlingsansvar indføres en fogedforbudsmodel. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 13.

Til nr. 19

Det foreslås, at der i tips- og lottoloven indsættes en ny § 15, hvorefter transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt. Dette betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler. Der henvises til bemærkninger til ændringsforslag nr. 13.

Bestemmelsen skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres Kommissionen.

Torsten Schack Pedersen V Karsten Lauritzen V Mads Rørvig V Jacob Jensen V Mikkel Dencker DF Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Rasmus Jarlov KF Simon Emil Ammitzbøll LA Nick Hækkerup S John Dyrby Paulsen S Klaus Hækkerup S René Skau Björnsson S Thomas Jensen S Jesper Petersen SF Niels Helveg Petersen RV fmd. Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
3
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 202

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
2
Henvendelse af 11/2-10 fra Nærbutikkernes Landsforening
3
Henvendelse af 7/2-10 fra Nikolaj Winther Olsen, Aalborg
4
Henvendelse af 10/4-10 fra Bwin
5
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
6
Henvendelse af 19/4-10 fra Telekommunikationsindustrien i Danmark
7
Henvendelse af 20/4-10 fra Advokatfirma Plesner
8
Henvendelse af 21/4-10 fra Danske Mediers Forum
9
Henvendelse af 23/4-10 fra Dansk Backgammon Forbund
10
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/2-10 fra Nærbutikkernes Landsforening
11
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/4-10 fra Telekommunikationsindustrien i Danmark
12
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
13
Materiale udleveret af Nærbutikkernes Landsforening ved foretræde den 28. april 2010
14
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
15
Henvendelse af 28/4-10 fra De Samvirkende Købmænd
16
Henvendelse af 28/4-10 fra HORESTA
17
Henvendelse af 29/4-10 fra European Online Bingo Coalition
18
Henvendelse af 29/4-10 fra Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund
19
Henvendelse af 29/4-10 fra Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S
20
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/4-10 fra Bwin
21
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/4-10 fra Advokatfirma Plesner
22
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/4-10 fra Dansk Backgammon Forbund
23
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 21/4-10 fra Danske Mediers Forum
24
Henvendelse af 29/4-10 fra Advokatfirma Plesner
25
Præsentationsmateriale udleveret af Dansk Backgammon Forbund til brug for deres foretræde den 4. maj 2010
26
Henvendelse af 30/4-10 fra Dansk Erhverv
27
Materiale udleveret af IT-Branchen ved foretræde den 4. maj 2010
28
Materiale udleveret af DGI og DIF ved foretræde den 4. maj 2010
29
Materiale udleveret af Royal Casino ved foretræde den 4. maj 2010
30
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S
31
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 3/5-10 fra Dansk Backgammon Forbund
32
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra Advokatfirma Plesner
33
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund
34
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/4-10 fra Dansk Erhverv
35
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra European Online Bingo Coalition
36
Materiale udleveret af Dansk Automat Brancheforening ved foretræde den 5. maj 2010
37
Henvendelse af 6/5-10 fra IT-Branchen
38
Henvendelse af 28/4-10 fra Danske Spil A/S
39
1. udkast til betænkning
40
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/5-10 fra IT-branchen
41
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra HORESTA
42
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra De Samvirkende Købmand
43
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra Nærbutikkernes Landsforening
44
Henvendelse af 12/5-10 fra Danske Spil A/S
45
Henvendelse af 12/5-10 fra Mahjong Danmark
46
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra Danske Spil A/S
47
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/5-10 fra IT-Branchen
48
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/5-10 fra DGI og DIF
49
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/2-10 fra Nikolaj Winther Olsen
50
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 5/5-10 fra Dansk Automat Brancheforening
51
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/5-10 fra Royal Casino
52
Henvendelse af 17/5-10 fra Coop Danmark A/S
53
Henvendelse af 17/5-10 fra HORESTA
54
Henvendelse af 17/5-10 fra Betfair
55
Materiale udleveret af Bech-Bruun Advokatfirma ved foretræde den 19. maj 2010
56
Meddelelse om, at betænkningsafgivelse er udskudt til den 26. maj 2010
57
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra Betfair
58
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra Coop Danmark A/S
59
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 12/5-10 fra Mahjong Danmark
60
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 12/5-10 fra Danske Spil A/S
61
Ændringsforslag, fra skatteministeren
62
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra HORESTA
63
Henvendelse af 19/5-10 fra Dansk Automat Brancheforening
64
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/5-10 fra Bech-Bruun Advokatfirma
65
Ændringsforslag, fra skatteministeren
66
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/5-10 fra Dansk Automat Brancheforening
67
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 202

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om muligheden for at gøre det årlige administrationsgebyr, jf. § 42, afhængigt af omsætningen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om Skatteministeriet har undersøgt muligheden for at reducere det samlede årlige administrationsgebyr for spiludbydere, der både udbyder væddemål og online kasino, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om begrundelsen for de facto at ville stoppe udbuddet af gættekonkurrencer med en deltagerpris på op til 10 kr., til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om der i udarbejdelsen af den nye spillelov har været foretaget en vurdering af, hvor store indtægter danske medier (trykte og elektroniske) vil gå glip af, som følge af at der nu kræves en spilletilladelse til alle de gættekonkurrencer for småbeløb (op til 10 kr.), som disse medier udbyder til deres kunder via sms og 900-telefonnumre, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om ministeren har undersøgt, hvilke negative økonomiske konsekvenser den nye restriktive lovgivning på spilområdet har for de danske virksomheder, som arbejder med udvikling af mobilkommunikative tjenester, f.eks. i form af færre arbejdspladser, trangere vilkår for tv-stationer og teleselskaber, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm., om ministeren mener, at gættekonkurrencer i trykte og elektroniske medier til en deltagerpris på 10 kr. eller derunder er med til at true Danske Spils position, fordi folk stopper med at spille f.eks. lotto, fordi de deltager i en gættekonkurrence på tv, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om begrundelsen for ikke at indføre en bagatelgrænse på eksempelvis 10 kr. for deltagelse i gættekonkurrencer, så disse konkurrencer ikke falder ind under lovens afgifts- og tilladelsesregler, henholdsvis at lave en generel undtagelse for gættekonkurrencer, der indgår som en integreret del af radio- og tv-programmer, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvad baggrunden er for vurderingen af nødvendighed, jf. høringsskemaet vedrørende Danske Mediers Forums høringssvar, hvor det er anført, at Skatteministeriet ikke mener, at det bør være nødvendigt for radio- og TV-stationer at afholde spil i forbindelse med programmerne m.v., til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om at redegøre for, hvordan styrkelsen af Danske Spils monopol harmonerer med den igangværende liberalisering af spilområdet i EU, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvorfor det vurderes nødvendigt at spærre for adgang til hjemmesider, der udbyder spil uden licens i Danmark, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om at redegøre for, om der ikke findes andre måder at begrænse spil uden licens end indførelse af en retstilstand, hvor hjemmesider kan spærres administrativt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, på hvilke andre områder der er hjemmel til administrativt at spærre for adgang til hjemmesider eller der i øvrigt fra myndighedernes side henstilles til internetudbydere, at adgang til hjemmesider spærres, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm., om ministeren vil redegøre for det tab i annonceindtægter, som de skærpede bestemmelser i tips- og lottoloven med ikrafttræden allerede pr. 1. juli 2010 vil påføre danske dagblade og medier generelt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm., om ministeren nærmere vil begrunde, hvorfor de skærpede bestemmelser om ulovlig formidling i tips- og lottoloven indføres med virkning fra den 1. juli 2010, i lyset af at øvrige bestemmelser i lov om spil først træder i kraft pr. 1. januar 2011, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om, hvorledes de nye skærpede bestemmelser i tips- og lottolovens § 10 kan have virkning allerede fra den 1. juli 2010, når det i dag er regeringens vurdering, jf. de indledende bemærkninger til lovforslaget, at der er tvivl om lovligheden i forhold til EU-retten, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm., om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at de online udbydere, der søger om licens, behandles, som om de har licens, indtil licensen har virkning (tidligst) fra 1. januar 2011, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om nærmere at vurdere den af Bech-Bruun foreslåede dispensationsordning for spilleselskaber, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om at redegøre for, om overgangsordningen er i overensstemmelse med EU-retten, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om, hvornår de nødvendige bilaterale udleverings- og kontrolaftaler med andre landes spillemyndigheder forventes at være på plads m.v., til skatteministeren, og ministerens svar herpå