Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0099
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v.1)

(Etablering af datahub, finansiering af øgede energibesparelsesaktiviteter samt ændring af varmeforsyningslovens formåls- og tilsynsbestemmelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, § 78 i lov nr. 1392 af 27. december 2008 og § 1 i lov nr. 386 af 20. maj 2009 og senest ved § 14 i lov nr. 1384 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009, (EU-Tidende 2009 nr. L 140, side 16), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008, (EU-Tidende 2008 nr. L 328, side 28), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/89/EF af 18. januar 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 33, side 22), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004, (EU-Tidende 2004 nr. L 052, side 50), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 176, side 37), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001, (EF-Tidende 2001 nr. L 283, side 33), dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1), og dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979, (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36).«

2. § 8 affattes således:

»§ 8. Alle elforbrugere her i landet skal, medmindre andet følger af §§ 8 a, 8 b, 9 og 9 a, betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre følgende offentlige forpligtelser:

1) Energinet.dk’s omkostninger til indbetalinger og ydelser efter bestemmelserne i §§ 18, 21 og 36-49 og § 52, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi.

2) Energinet.dk’s omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i § 9 b, § 27 a, stk. 1, nr. 2, §§ 28 a, 29, 30, 58, 58 a og 58 b og § 59 a, stk. 1 og 2, i denne lov.

3) Omkostninger, som Energinet.dk efter klima- og energiministerens bestemmelse afholder til dækning af etablering af elproduktionsanlæg på havet, jf. § 26, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi.

4) Netvirksomhedernes omkostninger til de ydelser, som disse efter bestemmelserne i § 22, stk. 6, og § 67 i denne lov og § 30 i lov om fremme af vedvarende energi er pålagt.

5) Transmissionsvirksomhedernes omkostninger til dækning af de opgaver, som disse er pålagt ifølge § 30 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheders øvrige omkostninger i medfør af denne lov og lov om fremme af vedvarende energi påhviler de brugere, der modtager virksomhedens ydelser, og opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer.

Stk. 3. De kollektive elforsyningsvirksomheders administrationsomkostninger vedrørende indbetalinger og betaling af ydelser som nævnt i stk. 1 opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer.

Stk. 4. For Energinet.dk opgøres omkostningerne, som er nævnt i stk. 2 og 3, for hele landet og opkræves hos de brugere, der modtager Energinet.dk’s ydelser.

Stk. 5. De kollektive elforsyningsvirksomheder afholder hver for sig omkostningerne til de offentlige forpligtelser, som påhviler dem, og som er nævnt i stk. 1. Energinet.dk opgør omkostningerne og fordelingen af disse på elforbrugerne. På grundlag heraf opkræver netvirksomhederne beløb fra elforbrugerne til dækning af omkostningerne og indbetaler de opkrævede midler til Energinet.dk, som dækker de kollektive elforsyningsvirksomheders afholdte omkostninger til de offentlige forpligtelser. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de nævnte opgaver og om samarbejde herom mellem de kollektive elforsyningsvirksomheder.«

3. § 8 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. I § 8 b, § 9 a, stk. 1-4, og § 85 a, stk. 1, ændres »§ 8, stk. 2 og 3,« til: »§ 8, stk. 1,«.

5. I § 9, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 8, stk. 2,« til: »§ 8, stk. 1,«.

6. § 9 b, stk. 1, 2.-5. pkt., udgår, og i stedet indsættes:

»Kompensationen svarer til CO2-afgiften efter satserne hvert år fra den 1. januar 2010 af elproducentens forbrug af brændsler til produktion af elektricitet i et basisår, som er det år af 2005, 2006 eller 2007, hvor det nævnte forbrug var højest. For værker sat i drift i løbet af 2007 beregnes kompensationen for hele året. Der ydes ikke kompensation for CO2-afgift af energiforbrug i værker sat i drift efter den 31. december 2007.«

7. § 9 b, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om modtagelse af kompensation, om udbetaling og beregning af kompensation og om dokumentation for, at betingelserne for kompensation er opfyldt.

Stk. 4. § 65, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse på kompensation efter ovennævnte bestemmelse.«

8. I § 22, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om måling af elektricitet og formidling af forbrugsdata i slutforbruget.«

9. I § 22 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger. Indtægterne skal dække omkostningerne til energispareindsatsen i regnskabsåret. For meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb reguleres via midlertidige prisændringer i det følgende regnskabsår.«

10. I § 22 b indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. § 28 i lov om fremme af vedvarende energi finder tilsvarende anvendelse på forhold omfattet af elforsyningsloven.«

11. I § 28, stk. 2, nr. 4, ændres »kapitel 9,« til: »kapitel 9 og«.

12. I § 28, stk. 2, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v.«

Nr. 7-13 bliver herefter nr. 8-14.

13. § 28, stk. 2, nr. 11, der bliver nr. 12, affattes således:

»12) Varetage opgaver vedrørende betaling for offentlige forpligtelser ifølge §§ 8, 8 a, 8 b, 9 og 9 a og kompensation for CO2-afgift ifølge § 9 b og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser.«

14. I § 29, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 3, nr. 1« til: »§ 8, stk. 1, nr. 2«.

15. I § 51, stk. 3, ændres »§ 28, stk. 2, nr. 2 og 7« til: »§ 28, stk. 2, nr. 2 og 8«.

16. I § 63 a, stk. 1 og 2, ændres »kan fastsætte« til: »fastsætter«.

17. I § 63 a, stk. 1, indsættes efter »udstedelse«: », overførelse og annullering«.

18. I § 63 a, stk. 2, ændres »kan herunder fastsætte« til: »fastsætter herunder«.

19. § 63 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Klima- og energiministeren fastsætter regler om dokumentation af oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2. Herudover fastsætter ministeren regler om tilsyn og kontrol med oprindelsesgarantier som nævnt i stk. 1 og rigtigheden af oplysninger som nævnt i stk. 2.«

20. I § 63 a, stk. 7, indsættes efter »omkostninger«: »ved udstedelse, overførelse og annullering af oprindelsesgarantier og«.

21. I § 65 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Udbetaling af pristillæg for elektricitet omfattet af § 58 a og beregning af pristillæg for elektricitet fra produktionsenheder omfattet af § 58 og elproduktionsanlæg omfattet af § 58 b og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser sker på grundlag af måling af elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, hvorledes pristillæg efter § 58 beregnes til egenproducenter af elektricitet som nævnt i § 8 a, stk. 1.«

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 2-4.

22. I § 70, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved beregningen af forrentningen indgår ikke omkostninger og indtægter, som hidrører fra varetagelsen af energispareaktiviteter, jf. § 22.«

23. § 70, stk. 9, 6. pkt., ophæves.

24. § 95 ophæves.

§ 2

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 548 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 503 af 17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 386 af 20. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »gennemfører«: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 140, side 16),«.

2. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på transmissionsnet på søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkelområde, der ikke har tilslutning til det danske naturgasforsyningsnet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. I § 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Klima- og energiministeren kan bestemme, at transmissionsselskaber, hvis anlæg ikke har direkte indflydelse på det danske naturgasmarked, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser.«

4. I § 24, stk. 2, udgår »på faste vilkår«.

5. I § 37, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »stk. 1«: », herunder at indskudskapitalen ikke forrentes«.

§ 3

I lov nr. 386 af 20. maj 2009 om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Sikring af forbrugerhensyn i el- og naturgasforsyningen) foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Merforrentning, jf. § 70, stk. 4, i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, optjent i reguleringsåret 2008 kan reduceres ved tilbagebetaling til forbrugerne senest med udgangen af 2010. Senest den 16. juli 2010 giver virksomhederne Energitilsynet meddelelse om reduktionens størrelse og afviklingen heraf i form af en midlertidig tarifnedsættelse. Ved opgørelsen indregnes en forrentning af ikketilbagebetalte beløb svarende til den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint fra og med den 1. januar 2010, indtil beløbet er endeligt afviklet. Energitilsynet udmelder, snarest efter at meddelelsen er modtaget, en reguleret indtægtsramme for 2010 til de berørte virksomheder. Såfremt efterfølgende myndighedsafgørelser forhøjer merforrentningen for regnskabsåret 2008, kan virksomhederne tilsvarende afvikle beløbet gennem en midlertidig tarifnedsættelse inden for 6 måneder efter afgørelsen. Såfremt efterfølgende myndighedsafgørelser reducerer merforrentningen for regnskabsåret 2008, kan virksomheden genopkræve for meget tilbagebetalte beløb efter reglerne om differencer.«

§ 4

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, § 5 i lov nr. 548 af 6. juni 2007, § 3 i lov nr. 549 af 6. juni 2007 og § 3 i lov nr. 503 af 17. juni 2008 og senest ved § 8 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »gennemfører«: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 140, side 16), og«.

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.«

3. I § 2, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »varmt vand«: », jf. dog stk. 2«.

4. I § 2, stk. 1, nr. 4, udgår »med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW«.

5. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke anlæg til produktion af opvarmet vand, damp eller gas, der har en varmekapacitet på under 0,25 MW, eller anlæg til fremføring af opvarmet vand, damp eller gas, hvor de produktionsanlæg, der leverer til anlægget, sammenlagt har en varmekapacitet på under 0,25 MW.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

6. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.«

7. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved et projekt til ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af indskudskapital.«

8. § 20, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne lægges vægt på at understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren og på at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte regler om fordelingen af omkostningerne til behandling af affald og produktion af varme på affaldsforbrændingsanlæg.«

9. I § 21, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Energitilsynet kan fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk.«

10. § 23 a, stk. 1, affattes således:

»Energitilsynet kan til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for tilsynet efter loven få adgang til lokaler, der benyttes af en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, og på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder virksomhedens regnskaber, øvrige regnskabsmaterialer, forretningsbøger og andre forretningspapirer, uanset om disse oplysninger opbevares elektronisk. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på en virksomhed, der er koncernforbunden med en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, såfremt der har fundet en eller flere transaktioner sted mellem de nævnte virksomheder.«

11. § 23 b, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Energitilsynet kan hos en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, indhente de oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af tilsynets opgaver efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på en virksomhed, der er koncernforbunden med en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, såfremt der har fundet en eller flere transaktioner sted mellem de nævnte virksomheder.«

12. I § 23 b indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Energitilsynet kan pålægge en virksomhed, der er omfattet af stk. 5, at tilvejebringe de oplysninger, herunder at tilvejebringe dem i en bestemt form, som er nødvendige til varetagelsen af tilsynets opgaver efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om tilvejebringelse af oplysninger.

Stk. 7. Hvis Energitilsynet ikke har mulighed for at indhente oplysninger efter stk. 5 om en transaktion mellem en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, og en virksomhed, der er koncernforbunden med denne virksomhed, kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte den indregningsberettigede udgift til den pågældende transaktion. Den foreløbige fastsættelse af den indregningsberettigede udgift bortfalder, når de nødvendige oplysninger er fremsendt og dokumenteret. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler for Energitilsynets foreløbige fastsættelse af den indregningsberettigede udgift.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 8.

13. I § 23 h, stk. 4, nr. 1, udgår »på den i § 23 k, stk. 2, nævnte måde«.

14. I § 23 h, stk. 4, nr. 2, udgår »på den i § 23 k, stk. 2, nævnte måde eller på den i § 44, stk. 2, i lov om elforsyning nævnte måde«.

15. I § 23 h indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. I stedet for at forbrugerne vælger mindst 2 medlemmer af virksomhedens bestyrelse efter stk. 4, nr. 1, kan et repræsentantskab, som vælger flertallet af bestyrelsen for den øverste juridiske person efter stk. 4, nr. 2, vælge mindst 2 forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg, som medlemmer af virksomhedens bestyrelse.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

16. I § 23 h, stk. 5, som bliver stk. 6, indsættes efter »stk. 4, nr. 1,«: »eller stk. 5«.

17. § 23 h, stk. 6, ophæves.

18. I § 23 i, stk. 4, ændres »aktieselskabslovens § 49, stk. 6, § 59, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt.« til: »selskabslovens § 120, stk. 1«.

19. I § 23 k, stk. 3, nr. 2, ændres »den i § 23 h, stk. 3, nævnte måde« til: »måden, som er nævnt i § 23 h, stk. 3-5,«.

20. I § 28 b, stk. 1, ændres »stk. 3, jf. dog stk. 2« til: »stk. 2«.

21. § 28 b, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

22. I § 28 b, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

23. I § 34, stk. 1, nr. 7, ændres »undlader at afgive oplysninger« til: »undlader at afgive eller tilvejebringe oplysninger«.

§ 5

I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009, som ændret ved § 15 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »gennemfører«: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009, (EU-Tidende 2009 nr. L 140, side 16), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008, (EU-Tidende 2008 nr. L 328, side 28),«.

2. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes Energinet.dk eller virksomhedens helejede datterselskaber med bøde, hvis de

1) etablerer og driver anlæg omfattet af § 4 b uden tilladelse,

2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter § 4 a for anlæg omfattet af § 4 b eller

3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 4 c.

Stk. 2. I regler, som fastsættes i medfør af loven, kan det fastsættes, at Energinet.dk eller virksomhedens helejede datterselskaber straffes med bøde, hvis bestemmelser i eller vilkår og påbud udstedt i henhold til reglerne overtrædes.«

§ 6

I lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, som ændret ved lov nr. 509 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 1267 af 16. december 2009 og § 13 i lov nr. 1384 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »gennemfører«: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009, (EU-Tidende 2009 nr. L 140, side 16), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008, (EU-Tidende 2008 nr. L 328, side 28),«.

2. I § 2, stk. 3, § 30, stk. 1, og § 34, stk. 6, ændres »kan fastsætte« til: »fastsætter«.

3. I § 9, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»For havvindmøller afholdes det offentlige møde, inden der udstedes etableringstilladelse efter § 25.«

4. I § 26, stk. 6, ændres »§ 8, stk. 3, nr. 3« til: »§ 8, stk. 1, nr. 3«.

5. I § 30, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 8, stk. 2-5« til: »§ 8, stk. 1-3«.

6. I § 35, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Der ydes ikke betaling ved nedregulering af Anholt Havvindmøllepark, som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 3, i timer, hvor den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris ikke er positiv.«

7. § 37 affattes således:

»§ 37. Denne bestemmelse omhandler pristillæg til elektricitet produceret på havvindmølleparker, som er udbudt efter bestemmelserne i § 23.

Stk. 2. Pristillæg efter stk. 1 ydes således:

1) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Horns Rev 2 udbudt den 7. juli 2004 ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 51,8 øre pr. kWh.

2) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Rødsand 2 udbudt den 7. februar 2008 ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 62,9 øre pr. kWh.

3) Til elektricitet produceret på Anholt Havvindmøllepark udbudt den 30. april 2009 ydes et pristillæg, der fastsættes af klima- og energiministeren efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg.

Stk. 3. Hvis elproducenten skal betale en indfødningstarif ved overføring af elektriciteten til det overordnede elforsyningsnet, ydes tillige et pristillæg svarende til betalingen efter den fastsatte indfødningstarif.

Stk. 4. Pristillæg efter stk. 2 og 3 ydes for en elproduktion, som er fremstillet i overensstemmelse med vilkårene i udbuddet, og som udgør 10 TWh for de i stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte havvindmølleparker og 20 TWh for den i stk. 2, nr. 3, nævnte havvindmøllepark. Pristillæg ydes dog højst i 20 år fra tidspunktet for havvindmølleparkens nettilslutning.

Stk. 5. Der ydes ikke pristillæg for elproduktion fra den i stk. 2, nr. 3, nævnte havvindmøllepark i timer, hvor den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris ikke er positiv.

Stk. 6. Hvis der ydes betaling som nævnt i § 35 for nedregulering af elproduktionen i den periode, hvori der ydes pristillæg efter stk. 2 og 3, medregnes en elproduktion svarende til det kompenserede produktionstab i den samlede elproduktion, hvortil der ydes pristillæg.«

8. I § 45 indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. Ejeren af et elproduktionsanlæg omfattet af § 57, stk. 3, i lov om elforsyning eller regler fastsat efter samme lovs § 57, stk. 7, som affattet ved lov nr. 495 af 9. juni 2004 kan vælge at modtage pristillæg efter disse bestemmelser i 20 år fra nettilslutningen af anlægget, dog mindst til og med den 31. december 2018. Tilvalget er bindende for 12 måneder ad gangen og kan have virkning fra den 1. juli 2008 eller senere. Hvis et tilvalg ikke fornyes senest ved udløbet af perioden på 12 måneder, kan der tidligst anmodes om tilvalg med virkning 12 måneder efter udløbet.

Stk. 4. Ved udløb eller ophør af pristillæg efter stk. 3 ydes der pristillæg efter stk. 2.

Stk. 5. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om tidsfrister m.v. for tilvalg og indgivelse af anmodning om tilvalg.«

9. I § 49, stk. 5, ændres »§ 8, stk. 2« til: »§ 8, stk. 1, nr. 1«.

10. I § 51, stk. 2, nr. 1, udgår »36,«.

11. I § 55 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Udbetaling af pristillæg og andre ydelser for elektricitet omfattet af §§ 36-50 og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser sker på grundlag af måling af elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.«

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 2-4.

12. § 75, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Klima- og energiministeren kan dispensere fra det i stk. 2 nævnte krav om, at møllerne nettilsluttes inden den 1. september 2010, såfremt nettilslutning ikke kan finde sted på grund af forhold, som ikke kan lægges opstilleren til last.«

§ 7

I lov nr. 1275 af 20. december 2000 om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter, som ændret ved § 4 i lov nr. 316 af 22. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter »lagre«: »og i beredskabssituationer sikre forsyning«.

2. Efter § 5 a indsættes:

»§ 5 b. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger.«

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 16. juni 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 37, stk. 3, nr. 3, i lov om naturgasforsyning som ændret ved denne lovs § 2, nr. 5, træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 3. Klima- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 8, § 8 b, § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 a, stk. 1-4, § 29, stk. 2, og § 85 a, stk. 1, i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 4, 5 og 14, og § 26, stk. 6, § 30, stk. 1, nr. 4, og § 49, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 6, nr. 4, 5 og 9.

Stk. 4. § 22, stk. 9, og § 70, stk. 4, i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9 og 22, har virkning fra den 1. januar 2010.

Stk. 5. Lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 692 af 25. august 1999, ophæves.

Givet på Amalienborg, den 11. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lykke Friis

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet, (EU-Tidende 2008 nr. L 328, side 28).

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.