Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

(Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.)

[af justitsministeren (Lars Barfoed)]

1. Ændringsforslag

Der er stillet 6 ændringsforslag til lovforslaget. Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr. 1 og 6. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 2, 4 og 5. Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 3.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til 1. behandling den 12. april 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 11. januar 2010 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 214. Den 25. marts 2010 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Svend Drews Andresen.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret henvendelsen.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 18 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, KF, LA og Christian H. Hansen (UFG)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren og Socialistisk Folkeparti stillede ændringsforslag.

Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget kan generelt støtte lovforslaget, der strammer færdselsloven for at sikre borgerne bedre mod spirituskørsel og al for høj hastighed.

SF mener dog ikke, at det nuværende forslag tager tilstrækkeligt hensyn til den adfærd, der bør kræves i vores byer, hvor der af hensyn til den lokale trafik kan være indført hastighedsgrænser på 20, 30 eller 40 km/t. Vi mener, at det også kan være særlig hensynsløs kørsel, når en bil f.eks. kører 80 km/t. i en zone ved en skole, hvor hastighedsgrænsen er sat til 40 km/t.

Fart er ifølge færdselssikkerhedskommissionen den største trafiksikkerhedsudfordring, hvilket en ny analyse fra HVU også bekræfter. Næsten halvdelen af de undersøgte ulykker kunne være undgået, hvis farten havde været afpasset efter forholdene. Det er færdselssikkerhedskommissionens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig fokus på, hvor alvorlige ulykker bliver ved overskridelser på selv 10-20 km/t. Fodgængere og cyklister, der bliver ramt af en bil med 30 km/t. har en risiko på 5 ud af 100 for at blive dræbt, mens risikoen er 40 ud af 100, når farten er 50 km/t.

SF mener, at færdselsloven må understøtte den grønne transportpolitik, som blev indgået af et bredt flertal i folketinget i januar 2009, og som lægger op til, at flere skal bevæge sig på cykel og til fods. Og et vigtigt virkemiddel er hastighedsnedsættelse i bynært område, ikke mindst når børn skal færdes alene i trafikken på vej til skole eller dagsinstitution. SF ønsker derfor, at ubetinget frakendelse af kørekortet ved mere end 100 pct. overskridelse af hastigheden også gælder i områder med hastigheder på 20, 30 og 40 km/t.

Et andet mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren og Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget ønsker lovforslaget tilbage til behandling i Retsudvalget mellem 2. og 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I den under nr. 2 foreslåede § 60 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ved ubetinget frakendelse af førerretten som følge af spirituskørsel omfattes ansøgeren endvidere af reglerne om alkolåse, jf. stk. 3 og § 132 a, stk. 1.«

[Præcisering af anvendelsesområdet for alkolåsordningen]

Af et mindretal (DF):

2) Efter nr. 17 indsættes som nye numre:

»01. I § 125, stk. 1, nr. 9, udgår »§ 54, stk. 1, eller en overtrædelse af«.

02. I § 126, stk. 1, nr. 2, ændres »under« til: »har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, eller under«.«

[Ændring af føreretsfrakendelsessanktionen ved overtrædelse af færdsels­lovens § 54, stk. 1, om nulgrænsen for kørsel under påvirkning af bevidthedspåvirkende stoffer]

Af et mindretal (SF), tiltrådt af et mindretal (RV og EL):

3) Det under nr. 20 foreslåede § 126, stk. 1, nr. 12, affattes således:

»12) ved kørsel har overskredet de tilladte hastigheder efter §§ 42 og 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100 pct.«

[Udvidelse af særlig hensynsløs kørsel]

Af et mindretal (DF):

4) Efternr. 22 indsættes som nyt nummer:

01. I § 128, stk. 2, indsættes efter »overtrædelse af«: »§ 54, stk. 1, eller«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 2]

Til § 3

5) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Færdselslovens § 119 a, § 119 b, § 125, stk. 1, nr. 9, § 126, stk. 1, nr. 2 og 9-12, § 127, 1. pkt., § 128, stk. 2, og § 133 a som affattet eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 9-15, 01, 02, 18-21, 03 og 24-29, træder i kraft den 1. oktober 2010.«

[Ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen som konsekvens af ændringsforslag nr. 2 og 4]

Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

6) I stk. 2 ændres »§ 126, stk. 1, nr. 11 og 12« til: »§ 126, stk. 1, nr. 9-12, § 127, 1. pkt.«

[Redaktionel ændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Formålet med den foreslåede ændring er at tydeliggøre, at alle, som har fået frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, omfattes af reglerne om alkolåse. Om den pågældende omfattes af reglerne om den obligatoriske alkolåsordning, jf. den foreslåede bestemmelse i færdselslovens § 60 a, stk. 3, eller den frivillige alkolåsordning, jf. den foreslåede bestemmelse i færdselslovens § 132 a, stk. 1, afhænger dels af promillens størrelse, dels af, om der er tale om gentagelsestilfælde. Er førerretten frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel med en promille på over 2,00, vil føreren således – både i førstegangstilfælde og i gentagelsestilfælde – være omfattet af reglerne om den obligatoriske alkolåsordning. Reglerne om den obligatoriske alkolåsordning vil endvidere finde anvendelse, hvor førerretten er frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel i gentagelsestilfælde, bortset fra andengangstilfælde med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00. Ved ubetingede førerretsfrakendelser som følge af sådanne andengangstilfælde vil føreren i stedet være omfattet af reglerne om den frivillige alkolås­ordning. En fører vil endvidere være omfattet af reglerne om den frivillige alkolåsordning ved ubetinget førerretsfrakendelser som følge af førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille over 1,20.

Til nr. 2, 4 og 5

Med ændringsforslagene ændres reglerne om frakendelse af førerretten, således at en person, der har gjort sig skyldig i overtrædelse af den såkaldte nulgrænse i færdselslovens § 54, stk. 1, om kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, fremover som udgangspunkt skal have frakendt førerretten ubetinget i stedet for betinget. Frakendelsessanktionen vil herefter være den samme som ved spirituskørsel med en promille på over 1,20, således at frakendelsen sker for et tidsrum af mindst 3 år. Det forudsættes i den forbindelse, at frakendelsestiden udmåles efter de samme retningslinjer, som gælder ved spirituskørsel med en promille på over 1,20, hvilket indebærer, at frakendelsestiden normalt fastsættes til 3 år i førstegangstilfælde, til 5 år i andengangstilfælde og til 10 år i tredjegangstilfælde eller senere tilfælde.

Ændringsforslag nr. 5 indebærer, at de foreslåede ændringer i færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 9, § 126, stk. 1, nr. 2, og § 128, stk. 2, jf. ændringsforslag nr. 2 og 4, træder i kraft på samme tidspunkt som de øvrige foreslåede ændringer af reglerne om førerretsfrakendelse og konfiskation, nemlig den 1. oktober 2010.

Til nr. 3

Forslagsstillerne ønsker at sikre, at en ubetinget frakendelse af kørekortet ved mere end 100 pct. overskridelse af hastigheden også gælder i områder med hastigheder på 20, 30 og 40 km/t. Der henvises i øvrigt til SF’s betænkningsbidrag.

Til nr. 6

Med ændringsforslaget præciseres det, at færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 9-12, og § 127, 1. pkt., som affattet eller ændret ved lovforslagets § 1, nr. 18-21, træder i kraft den 1. oktober 2010.

Kim Andersen V Kristian Pihl Lorentzen V Karsten Nonbo V Peter Skaarup DF fmd. Marlene Harpsøe DF Pia Adelsteen DF Tom Behnke KF Christian H. Hansen UFG Simon Emil Ammitzbøll LA Karen Hækkerup S Maja Panduro S Bjarne Laustsen S Julie Skovsby S Anne Baastrup SF nfmd. Karina Lorentzen Dehnhardt SF Lone Dybkjær RV Line Barfod EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
3
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 179

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Ændringsforslag, fra justitsministeren
6
Henvendelse af 26/4-10 fra Svend Drews Andresen
7
2. udkast til betænkning
8
Ændringsforslag, fra justitsministeren
9
3. udkast til betænkning
10
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
11
4. udkast til betænkning
12
5. udkast til betænkning
13
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 179

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om redegørelse for, om ministeren ikke forventer et øget antal varetægtsfængslede og afsonere på baggrund af forslaget, og i den forbindelse en nærmere redegørelse for udgifterne hertil, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til artiklen i JydskeVestkysten Kolding den 12. marts 2010 »Politiet tager bil fra 33-årig uden kørekort«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til artiklen i Newspaq MSN den 9. april 2010 »Tusindvis drøner rundt uden kørekort«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren agter at medvirke til, at prøveløsladelser kun bevilges, når den indsatte udviser samarbejdsvillighed i forhold til et behandlingsforløb, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om proceduren for afdækning af, om en bilist er påvirket af narkotika, og om ministeren kan bekræfte, at der kun rejses sigtelser om narkotikapåvirkning i meget få procent af de tilfælde, hvor der er mistanke om det, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm., om ministeren agter at skærpe procedurerne, således at flere danskere, som synes at være påvirket af narkotika i trafikken, bliver anklaget for dette, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om antallet af alkohol- og narkotikatest, som danske bilister årligt bliver udsat for, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om der er nogle tekniske eller økonomiske årsager til, at der tilsyneladende ikke udføres ret mange test af bilister i Danmark, der ellers mistænkes for at være under indflydelse af narkotika, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvad det koster at foretage en alkoholtest og en narkotikatest, så de er af en kvalitet, der gør, at testen holder som bevis i retten, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm., om der i 2007 blev gennemført en lovændring således, at det blev muliggjort at benytte narkotikatests i retten, og om, hvad omfanget af dette er i forhold til antallet af årlige sager, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om kommentar til henvendelse af 26/4-10 fra Svend Drews Andresen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm., om ministeren kan bekræfte, at det med lovforslaget er hensigten, at den foreslåede alkolåsordning vil skulle omfatte alle, som frakendes førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm., om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at der i alle sager, hvor der er mistanke om overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 2, foretages en klinisk lægeundersøgelse, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm., om ministeren vil overveje mulighederne for at skærpe sanktionen for kørsel uden førerret, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der skærper straffen for narkokørsel, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm., om ministeren vil tage initiativ til en undersøgelse i forbindelse med den almindelige spirituskontrol af, hvor mange der kører med en promille mellem 0,2 og 0,5, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om, hvad ministerens begrundelse er for at færdsel ved skolevej gerne må overstige hastigheden med 100 pct. uden dertilhørende ubetinget frakendelse af kørekortet, mens overskridelse på bl.a. motorvej medfører det, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om redegørelse for, hvor mange tidligere spritdømte der i 2009 gennemførte A/T, og om ministeren vurderer, at en skærpet straf vil øge antallet på A/T, til justitsministeren, og ministerens svar herpå