Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Meddelelsespligt ved længerevarende midlertidigt ophold i lande uden for EU/EØS og Schweiz samt mulighed for øget kontrol med udbetaling af social pension)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1510 af 27. december 2009 og § 9 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændring:

1. Efter § 41 indsættes:

»§ 41 a. Personer, der modtager folkepension eller førtidspension og har fast bopæl i Danmark, skal give kommunalbestyrelsen meddelelse om et midlertidigt ophold af mere end 2 måneders varighed i lande uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke ved ophold i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal før afrejsen give kommunalbestyrelsen meddelelse om afrejsedato og forventet dato for hjemkomst.

Stk. 3. Hvis et midlertidigt ophold uden for de lande, der er nævnt i stk. 1, mod forventning ved afrejsen eller senere forventes at få eller får en varighed af mere end 2 måneder, meddeles afrejsedato og forventet dato for hjemkomst hurtigst muligt til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal give kommunalbestyrelsen meddelelse om datoen for hjemkomst umiddelbart efter hjemkomsten.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 1, som opholder sig i et land uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke i Grønland eller på Færøerne, i mere end 2 måneder, og som under udlandsopholdet har eller får udenlandske indtægter, skal give kommunalbestyrelsen oplysning herom og under udlandsopholdet hver måned oplyse kommunalbestyrelsen om indtægtens størrelse.«

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1510 af 27. december 2009 og § 10 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændring:

1. Efter § 41 indsættes:

»§ 41 a. Personer, der modtager førtidspension og har fast bopæl i Danmark, skal give kommunalbestyrelsen meddelelse om et midlertidigt ophold af mere end 2 måneders varighed i lande uden for EU/EØS eller Schweiz, dog ikke ved ophold i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal før afrejsen give kommunalbestyrelsen meddelelse om afrejsedato og forventet dato for hjemkomst.

Stk. 3. Hvis et midlertidigt ophold uden for de lande, der er nævnt i stk. 1, mod forventning ved afrejsen eller senere forventes at få eller får en varighed af mere end 2 måneder, meddeles afrejsedato og forventet dato for hjemkomst hurtigst muligt til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal give kommunalbestyrelsen meddelelse om datoen for hjemkomst umiddelbart efter hjemkomsten.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 1, som opholder sig i et land uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke i Grønland eller på Færøerne, i mere end 2 måneder, og som under udlandsopholdet har eller får udenlandske indtægter, skal give kommunalbestyrelsen oplysning herom og under udlandsopholdet hver måned oplyse kommunalbestyrelsen om indtægtens størrelse.«

§ 3

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1203 af 10. december 2009, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 1 i lov nr. 316 af 28. april 2009 og § 1 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra borgeren forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for stikprøvekontrol i sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. med henblik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan sammenstilles med øvrige oplysninger om økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af med henblik på kontrol af, om der er sket misbrug i forbindelse med udbetaling af social pension.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 11 c, stk. 1, ændres »§ 11 a, stk. 1 og 3« til: »§ 11 a, stk. 1 og 5«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.