Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010

Forslag

til

Lov om ændring af lov om markedsføring

(Faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår)

§ 1

I lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 535 af 26. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »og stk. 6« til: »og stk. 8«.

2. I § 2, stk. 3, ændres »§ 13, stk. 2 og 4« til: »§ 13, stk. 2 og 4-6«.

3. I § 13, stk. 3, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

4. § 13, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Når en tjenesteydelse er udført efter regning, skal der tilstilles forbrugeren en specificeret regning, der sætter denne i stand til at kontrollere prisen for de varer og tjenesteydelser, der indgår i ydelsen. Forbrugeren skal have følgende oplysninger:

1) Timepris.

2) Timeforbrug.

3) Materialeforbrug, hvor det har betydning for prisen på tjenesteydelsen.

Stk. 5. Den erhvervsdrivende kan helt eller delvis erstatte oplysningerne nævnt i stk. 4, nr. 1-3, med andre oplysninger, hvis dette sker efter aftale med forbrugeren, eller hvis det følger af branchesædvane inden for det pågældende område.

Stk. 6. Den erhvervsdrivende skal på forbrugerens begæring i særlige situationer give yderligere oplysninger, som sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de varer og tjenesteydelser, der indgår i ydelsen.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.

5. I § 13, stk. 6, nr. 1, der bliver stk. 8, nr. 1, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-6«.

6. I § 15, stk. 1, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

7. § 22, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Forbrugerombudsmanden udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for et tidsrum på op til 6 år med mulighed for forlængelse med op til i alt 3 år. Genudnævnelse som forbrugerombudsmand efter udløb af den fastsatte periode kan kun ske efter fornyet opslag. Ved genudnævnelse finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse. Forbrugerombudsmanden kan kun afskediges uden ansøgning, såfremt afskeden er begrundet i helbredsmæssige årsager, eller såfremt den pågældende som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen. Ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Forbrugerombudsmanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive dommer.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Folketinget, den 1. juni 2010

Thor Pedersen

/ Bent Bøgsted