Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i e-konceptudvikling

I medfør af § 22 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i e-konceptudvikling er at kvalificere den uddannede til selvstændig varetagelse af strategisk konceptudvikling af e-shops, e-handelsløsninger og e-markedsføring samt drift af e-shops og e-handelsportaler. Uddannelsen kvalificerer endvidere til arbejde inden for strategisk udvikling af kommunikations- og designkoncepter for interaktive digitale løsninger i e-handelsvirksomheder, web-, design- og reklamebureauer med digital profil.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelserne inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK), informationsteknologi (datamatiker AK), global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK) og tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK) er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i e-konceptudvikling. Den engelske titel er Bachelor of E-concept Development.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in E-concept Development.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 30 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) 2 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 15 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én:

a) E-handel

b) E-design

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

5) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) E-konceptudvikling.

2) E-projektledelse.

3) Brugervenlighed (UX) og videnskabsteori.

Stk. 3. Studieretningen inden for e-handel, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Strategisk koncept- og forretningsudvikling.

2) Teknologi.

3) E-handelsjura.

Stk. 4. Studieretningen inden for e-design, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Digital designudvikling med vægt på servicedesign.

2) Interkulturelle forhold og æstetik, design og identitet.

3) Tværfaglig design- og konceptudvikling.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juni 2010.

Undervisningsministeriet, den 4. juni 2010

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i e-konceptudvikling

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i e-konceptudvikling skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om og kan reflektere over trends, teori og praksis inden for e-konceptudvikling af løsninger for international e-handel, digital reklame og digital kommunikation generelt,

2) viden om og kan reflektere over interkulturel formidling og mediekonvergensens rolle i udvikling af e-koncepter,

3) viden om og kan reflektere over e-projektledelse af e-handelsløsninger, digitale reklamekampagner samt digital kommunikation generelt og

4) viden om og kan reflektere over forskellige former for test af digitale kommunikationsløsninger i relation til videnskabelig metode og videnskabsteori.

 

Den uddannede inden for studieretningen e-handel har tillige viden om

1) teoretisk, praktisk og teknologisk international strategi- og konceptudvikling af e-shops og e-handelsløsninger og udviklingen på internationale markeder for e-handel og

2) grundlæggende e-handelsjuras betydning for udvikling af e-shopkoncepter.

 

Den uddannede inden for studieretningen e-design har tillige viden om

1) metoder og teorier inden for servicedesign, herunder branchens anvendelse af disse inden for e-handel, digital reklame og andre former for digital kommunikation og

2) interkulturelle forholds betydning for digital designudvikling og digitalt design som understøttelse af international branding.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende metoder og redskaber til dybtgående analyse af problemfelter, trends, teori og praksis inden for e-konceptudvikling af international e-handel, digital reklame samt digital kommunikation,

2) vurdere og begrunde valg inden for udviklingsforløb, projektstyring og projektledelse,

3) vurdere og formidle eksisterende e-koncepter og forslag til nye e-koncepter til samarbejdspartnere og virksomheder og

4) anvende fagområdets metoder og redskaber til analyse og test af digitale kommunikationsløsninger.

 

Den uddannede inden for studieretningen e-handel kan tillige

1) anvende metoder til vurdering af udvikling og trends inden for lokale og internationale e-handelsmarkeder med henblik på strategisk udvikling af e-handelsløsninger og

2) vurdere front- og backend systemers samspil i relation til et koncepts bæredygtighed og skalerbarhed inden for e-handel, herunder ERP-systemer, CMS, betalingsmoduler og platforme.

 

Den uddannede inden for studieretningen e-design kan tillige

1) udvikle digitalt design og grafik under hensyntagen til æstetik, interkulturelle og internationale problemstillinger samt i forhold til international branding og

2) formidle praksisnære designmæssige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere med særlig vægt på tværmediale kommunikationsløsninger.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere udvikling af komplekse konceptuelle prototyper på e-handelsløsninger, digitalt kampagnemateriale og andre digitale kommunikationsløsninger,

2) håndtere udvikling af komplekse e-koncepter for digitale kommunikationsløsninger eller digital reklamekampagne, e-shop eller e-handelsløsning,

3) håndtere sammenkobling af relevante fagligt teoretisk-praktiske emner inden for e-handel, e-marketing, e-kommunikation, e-design, e-businessproduktion og e-medieproduktion,

4) selvstændigt indgå i samarbejde med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere om at udvikle e-koncepter og

5) identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder inden for jobprofilen som e-konceptudvikler.

 

Den uddannede inden for studieretningen e-handel kan tillige

1) håndtere kompleks strategi- og konceptudvikling af e-handelsløsninger med særlig vægt på udvikling af forretningsmodel, business case og omkostningsestimering og

2) håndtere udvikling af komplekse strategier for salg og mersalg på baggrund af måling af brugeradfærd og konvertering.

 

Den uddannede inden for studieretningen e-design kan tillige

1) håndtere udvikling af servicedesign, som tager udgangspunkt i brugerens oplevelse af serviceniveauet i digitale services og

2) håndtere udvikling af e-design til enkelte specialiserede, tværmediale formål under hensyntagen til interkulturelle forhold og international branding.