Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 28. maj 2010

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]

1. Ændringsforslag

Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. april 2010 og var til 1. behandling den 29. april 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 20. maj 2010. Lovforslaget var til 2. behandling den 27. maj 2010, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 11 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlem af udvalget er tilfreds med, at indskydergarantien hæves, men dog begrænses i forhold til den ubegrænsede indskydergaranti, som staten i dag har udstedt, og som dækker indskud for et ufatteligt milliardbeløb. Enhedslisten er også tilfreds med, at bankerne kommer til at betale i forbindelse med kommende bankkrak. Men tilbage står, at staten kan komme til at stå med en meget stor milliardregning, hvis den finansielle sektor igen kommer ind i en krise, som den der startede i 2008 og som ikke er overstået endnu. Trods gentagne spørgsmål er det ikke lykkedes at få økonomi- og erhvervsministeren til at levere et skøn over, hvor mange milliarder kroner staten kan risikere at komme til at betale som følge af denne lov.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 3

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

1) Det under nr. 7 foreslåede § 7, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Pengeinstitutternes samlede bidrag til afviklingsafdelingen i form af indeståelser eller afdrag på lån optaget efter § 6, stk. 3, kan inden for et regnskabsår højst udgøre et beløb svarende til 2 promille af institutternes indlånsmasse.«

[Præcisering af finansiering af afviklingsordningen]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en præcisering af bestemmelsen om finansiering af afviklingsordningen i den foreslåede § 7, stk. 3, så lovtekst og de specielle bemærkninger i endnu højere grad afspejler hinanden og det derved undgås, at der opstår fortolkningstvivl. Den foreslåede bestemmelse er i overensstemmelse med formuleringen i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Med bestemmelsen præciseres det, at det er pengeinstitutternes samlede indlånsmasse, der danner grundlag for beregningen af pengeinstitutternes bidrag til finansiering af afvikling af pengeinstitutter. Præciseringen svarer således til teksten i lovforslagets specielle bemærkninger.

Helge Sander V fmd. Torsten Schack Pedersen V Marion Pedersen V Lars Christian Lilleholt V Erling Bonnesen V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Carina Christensen KF Mike Legarth KF Orla Hav S Benny Engelbrecht S Henrik Dam Kristensen S Niels Sindal S Karsten Hønge SF Flemming Bonne SF Morten Østergaard RV Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
3
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 207 efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

9
Betænkning afgivet d. 20/5-10
10
1. udkast til tillægsbetænkning
11
Ændringsforslag, fra økonomi- og erhvervsministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 207 efter afgivelse af betænkning

Spm.nr.
Titel
4
Spm. om den maksimale økonomiske risiko for staten som følge af dette lovforslag, hvis den finansielle sektor igen kommer i krise som i 2008, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvad den økonomiske risiko for staten løber op i, hvis der sker et sammenbrud i Roskilde Bank-klassen, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvad den økonomiske risiko kan løbe op i, hvis en af landets tre største banker skal afvikles, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om formuleringen i bemærkningerne til lovforslaget side 8: »Den foreslåede afviklingsordning indebærer ikke umiddelbart nogen økonomisk risiko for staten.«, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, i hvilket omfang staten til dato har garanteret for pengeinstitutters obligationsudstedelse, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm., om ministeren vil erkende, at der kan komme tab for statskassen som følge af denne lov, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvad pengeinstitutternes maksimale bidrag til afviklingsafdelingen udgør i et regnskabsår m.v., til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvad det skønnes at kunne koste at afvikle et pengeinstitut med en balance på eksempelvis 1.000 mia. kr., til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om kendskab til en lovs mulige økonomiske konsekvenser for statskassen, før loven vedtages, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om sammenligning af de mulige konsekvenser af denne lov med konsekvenserne af Bankpakke 1, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om oversendelse af de konsekvensberegninger, der er lavet op til lovforslagets endelige udformning, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå