Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om udøvelse af kødkontrol

(Nye sygdomskoder for svin)

§ 1

I cirkulære nr. 9692 af 28. august 2009 om udøvelse af kødkontrol foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan de kødkontrolmæssige laboratorieundersøgelser for trikinose indtil 31. december 2013, foregå på et af fødevareregionen godkendt laboratorium, såfremt laboratoriet dokumenterer,

1) at det har iværksat og er i gang med de i stk. 1 nævnte akkrediteringsprocedurer, og

2) at der er etableret kvalitetskontrolordninger for de analyser, som laboratoriet gennemfører.«

2. Tekstoverskriften til § 10 ophæves.

3. § 10 og § 11, stk. 4, ophæves.

4. Tekstoverskriften til § 11 affattes således: » Kontrol af informationer om fødevarekæden« .

5. § 36 affattes således:

»§ 36. Bedømmelsen af de enkelte lidelser skal foretages i overensstemmelse med bilag 2, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Bedømmelse af de enkelte lidelser for svin foretages i overensstemmelse med bilag 4.

Stk. 3. Bedømmelse af de enkelte lidelser for fjerkræ foretages i overensstemmelse med bilag 5.«

6. Bilag 4 ophæves, og i stedet indsættes bilag 1 til dette cirkulære.

7. Bilag 10 affattes som bilag 2 til dette cirkulære.

§ 2

Dette cirkulære træder i kraft den 1. juni 2010.

Fødevarestyrelsen, den 31. maj 2010

Karin Breck

/ /Charlotte Vilstrup


Bilag 1

»Bilag 4

Bedømmelsesregler - svin

Sygdomme, patologiske tilstande eller abnormiteter                     
UG
LK
TK
Bemærkninger                                                       
Sygdomskaldenavn
Sygdoms-kode nr.
1
Generelle fund
   
1.1
Tegn på infektiøse sygdomme eller på ophidsende eller udmattede dyr
 
 
a
Forstyrret
   
X
 
Forstyrret
101
   
almenbefindende
       
almenbefindende
 
 
b
Ophidset/kuller/uvane/udmattet
     
Slagtningen bør udsættes, og
Ophidset/kuller/uvane/udmattet
 
           
fornyet undersøgelse foretages før slagtning. Inspektion før slagtning kan resultere i aflivning, jf. dyreværnsloven § 20. Såfremt dyret slagtes, skal krop og organer vurderes ud fra fundene ved inspektion efter slagtning.
   
1.2
Selvdøde og moribunde dyr, herunder dyr døde som følge af ulykkestilfælde
 
 
a
Død ved ankomst
   
X
 
Død ved ankomst
111
 
b
Afvist fra slagtning, aflivet v.
   
X
 
Afvist fra slagtning, aflivet v.
113
   
levende syn, dødende
       
levende syn, dødende
 
 
c
Død i stald
   
X
 
Død i stald
114
 
d
Transporterklæring
   
X
 
Transporterklæring
 
 
e
Aflivet v. levende syn
   
X
 
Aflivet v. levende syn
 
 
f
Lammet på vogn
   
X
 
Lammet på vogn
 
 
g
Ikke identificerbar
   
X
 
Ikke identificerbar
 
1.3
Anæmi, hydræmi, vattersot eller afmagring (serøs fedtatrofi)
 
 
a
Cirkulationsforstyrrelser
(inkl. dårlig afblødt),
   
X
Dækker over patologiske cirkulationsforstyrrelser, fx pettechier. Ved komplikationer TK.
Cirkulationsforstyrrelser
(inkl. dårlig afblødt),
120
   
anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger
       
anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger
 
 
b
Afmagret
   
X
Indebærer serøs atrofi af fedtvæv, omkring coronarkar, led og i knoglemarven
Afmagret
131
 
c
Mager
       
Mager
132
 
d
Opkneben
       
Opkneben
 
1.4
Septikæmi, pyæmi, toxinæmi eller viræmi
   
 
a
Pyæmi, blodforgiftning
   
X
Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske
Pyæmi, blodforgiftning
141
           
processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU
   
1.5
Abnorm lugt, smag, farve, konsistens eller ufuldstændig afblødning
   
 
a
Abnorm lugt (ikke naturlig
   
X
 
Abnorm lugt (ikke naturlig
181
   
kønslugt)/smag/farve
/konsistens/væskedrivende
       
kønslugt)/smag/farve
/konsistens/væskedrivende
 
 
b
Forsinket exviceration
   
X
Der skal udvises særlig opmærksomhed på abnorm
Forsinket exviceration
 
           
lugt. Hvis ufuldstændig afblødning skyldes ikke patologiske tilstande, kan der evt. foretages LK.
   
1.6
Nylig overstået fødsel eller kastning
   
 
a
Nylig fødsel/kastning
X
     
Nylig fødsel/kastning
451
 
b
Fostre (sidste 10 % af drægtighed), mistanke om
   
X
 
Fostre (sidste 10 % af drægtighed), mistanke om
 
1.7
Nødslagtede dyr, som i øvrigt sunde og raske, men som har været udsat for en ulykke
 
 
a
Nødslagtet
     
Der skal foretages yderligere undersøgelser, herunder
Nødslagtet
115
           
palpering og indsnit, samt laboratorieundersøgelser, jf. forordning (EF) nr. 854/2004, bilag I, afsnit I, kapitel II d samt bilag I, afsnit II, kapitel V punkt 2. Krop og organer bedømmes i øvrigt ud fra fundene. Ved UG rundstemples krop og organer.
   
1.8
Forsøgsdyr, som har deltaget i forsøg, som indebærer, at det ikke kan udelukkes, at kødet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for dyr og mennesker
 
a
Forsøgsdyr (Konsum)
     
Der skal indhentes tilladelse fra Fødevarestyrelsen
Forsøgsdyr (Konsum)
 
           
i hvert enkelt tilfælde ved slagtning af dyr, der har været i sådanne forsøg. Fødevarestyrelsen fastsætter betingelserne for slagtningen og bedømmelsen.
   
2
Topografisk inddeling
   
2.1
Akut navleinfektion hos spæde dyr
   
 
a
Navleinfektion, akut
 
 
X
 
Navleinfektion, akut
 
 
b
Navleinfektion (stald)
   
X
 
Navleinfektion (stald)
 
2.2
Sygdomme i nervesystemet
   
 
a
Akut hjerne-, hjernehinde- og rygmarvsbetændelse
 
 
X
 
Akut hjernebetændelse, hjernehindebetændelse m.v.
 
 
b
Kronisk betændelse i hjerne
X
X
 
 
Kronisk hjernebetændelse,
 
   
eller rygmarv samt i de dertil hørende hinder
       
hjernehindebetændelse m.v.
 
 
c
Kronisk hjerneabsces
X
X
 
Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske
Byld i hjernen
203
           
processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU
   
 
d
CNS-symptomer (stald)
       
CNS-symptomer (stald)
 
2.3
Sygdomme i hjertesæk, hjerte eller kar
   
 
Pericarditis
     
 
a
Akut ekssudativ pericarditis
 
 
X
 
Hjertesækbetændelse, akut
221
 
b
Kronisk ekssudativ pericartitis
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Hjertesækbetændelse, kronisk
222
 
c
Kronisk fibrøs pericarditis
X
X
   
Hjertesækbetændelse, kronisk, fibrøs
 
 
Endocarditis
 
   
 
d
Endocarditis, søer og orner, akut
   
X
 
Hjerteklapbetændelse, søer og orner, akut
230
 
e
Endocarditis, slagtesvin
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Hjerteklapbetændelse, slagtesvin
 
 
f
Afhelet endocarditis
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Hjerteklapbetændelse, afhelet
 
 
g
Hjertelidelser af ikke infektiøs natur (misdannelser o.l.)
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Hjertemisdannelse
 
2.4
Sygdomme i luftveje eller lunger
   
 
a
Sinuitis eller rhinitis
X
X
 
Ved tilfælde med almen lidelse og andre.
Sinuitis/Rhinitis
250
           
komplikationer, bedømmes i overensstemmelse
(Næsehulebetændelse)
 
           
hermed
   
 
b
Atrofisk rhinitis
X
X
 
Ved ukompliceret conchaatrofi, godkendes også hovedet.
Atrofisk rhinitis (Nysesyge)
 
 
c
Kronisk kataralsk,
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Kronisk lungebetændelse
271
   
mukopurulent eller purulent
       
Lungebylder (aerogene)
 
   
bronchopneumoni og indkapslede nekroser og abscesser i lungerne af aerogen oprindelse
           
 
d
Perakutte tilfælde uanset
   
X
Ved mere end 2 tilfælde fra samme leverandør,
Akut lungebetændelse (o. 25 %)
258
   
udbredelsens størrelse og
     
underrettes denne om fundene
(rød hepatisation)
 
   
akutte tilfælde med mere end 25 % udbredelse eller komplikationer
           
 
e
Akutte tilfælde med mindre end
X
X
 
Ved mere end 2 tilfælde fra samme leverandør
Akut lungebetændelse (u. 25 %) og
 
   
25 % udbredelse og andre
     
underrettes denne om fundene
grå hepatisation
 
   
tilfælde
           
 
f
Akut eller subakut pneumoni
X
X
   
Akut/subakut
 
   
(fibrinøs pneumoni,
       
lungebetændelse/fejlsynkning,
 
   
bronchopneumoni,
       
lungenekrose
 
 
g
aspirationspneumoni, lungenekrose)
X
X
   
Akut/subakut lungebetændelse
(u. 25 %)
 
 
h
Nekroser og abscesser i
 
 
X
Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske
Lungebylder (pyæmiske)
141
   
lungerne af pyæmisk oprindelse
     
processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU
   
 
i
Tracheitis og bronchitis
X
X
 
 
Betændelse i luftrør
 
 
j
Atelektase, emfysem, pigmentation, blødninger
X
X
 
Lunger kan kasseres som kategori 3-materiale
Atelektase
 
 
k
samt aspiration af blod,
X
X
   
Lungeemfysem
 
 
l
skoldevand eller foder i
X
X
   
Pigmenteret lunge
 
 
m
forbindelse med
X
X
   
Slagteblødning i lunge
 
 
n
slagtningen
X
X
   
Aspiration af blod m.v.
 
2.5
Sygdomme i brysthinden
   
 
a
Fibrinøs, serofibrinøs, suppurativ eller putrid pleuritis
 
 
X
Ved mere end to tilfælde fra samme leverandør underrettes denne om fundene.
Akut lungehindebetændelse o. 25 %
287
 
b
 
X
X
   
Akut lungehindebetændelse u. 25 %
 
 
c
Kronisk fibrøs pleuritis
X
X
 
 
Kronisk lungehindebetændelse, serositis
289
2.6
Sygdomme i mave og tarm
   
 
a
Diarre
 
 
 
 
Diarre
 
 
b
Akut gastritis eller enteritis hos voksne dyr
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Akut mave/tarmbetændelse, katarralsk
320
 
c
Akut fibrinøs, nekrotiserende,
 
 
X
 
Akut mave/tarmbetændelse,
 
   
difteritisk eller hæmoragisk
       
fibrinøs m.v.
 
   
enteritis
           
 
d
Gastritis eller enteritis hos spæde dyr
 
 
X
 
Mave/ tarmbetændelse hos spæde dyr
 
 
e
Kronisk gastritis eller enteritis
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Kronisk mave/tarmbetændelse
325
 
f
 
X
X
   
Geosediment
 
 
g
 
X
X
   
Mavesår
336
 
h
Kronisk fibrinøs,
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Kronisk tarmbetændelse
 
   
nekrotiserende, difteritisk eller
           
   
hæmoragisk enteritis
           
 
i
Broktilstande
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Navlebrok
361
 
j
 
X
X
   
Lyskebrok
 
 
k
 
X
X
   
Pungbrok
 
 
l
Mesenterialemfysem
X
X
 
 
Mesenterialemfysem
 
 
m
Universel tarmblødning
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Universel tarmblødning
 
 
n
Rectalprolaps
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Rektalprolaps/tarmfremfald
331
 
o
Rektal striktur
X
 
Ved komplikationer TK.
Rektal striktur/ballongris
337
2.7
Sygdomme i bughinden
   
 
a
Akut, suppurativ eller fibrinøs, diffus peritonitis
 
 
X
 
Akut bughindebetændelse udbredt
350
 
b
Akut, suppurativ eller fibrinøs
X
X
 
 
Akut bughindebetændelse lokal
 
   
peritonitis af begrænset og lokal natur i relation til dens opståen
           
 
c
Kronisk peritonitis,
X
X
 
 
Kronisk bughindebetændelse
352
 
d
herunder lokale, afgrænsede og kroniske abscesser
X
X
   
Byld i bughinde
 
2.8
Sygdomme i leveren
   
 
a
Kapillærektasier
X
X
 
 
Kapillærektasier/galdegangscyster/galdesten
 
   
(teleangiektasier), cystedannelse og galdesten
           
 
b
Lokale fedtinfiltrationer (tensionssteatose)
X
X
 
 
Lokale fedtinfiltrationer
 
 
Hepatitis, herunder nekroser
   
 
c
Diffuse, multifokale eller zonalt
   
X
 
Akut, udbredt leverbetændelse
371
   
udbredte akutte og subakutte tilfælde
           
 
d
Enkelte akutte eller subakutte levernekroser
X
X
 
 
Akut, lokal leverbetændelse
 
 
e
Kroniske, herunder parasitære
X
X
 
 
Kronisk levernekrose
379
   
(fibrøse og granulomatøse) tilfælde
           
 
f
Levercirrose (end-stage lever)
X
X
 
 
Kronisk leverbetændelse
 
 
g
Ormeknuder i lever/leverpletter
 
 
 
Ved komplikationer TK.
Ormeknuder i lever/leverpletter
385
2.9
Sygdomme i milten
   
 
a
Milttorsion, aseptisk nekrose (miltinfarkt) og ruptur
X
X
 
 
Milttorsion
 
 
b
Lienitis (splenitis)
 
 
X
Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske
Miltbetændelse
141
           
processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU
   
2.10
Sygdomme i bugspytkirtlen
   
 
a
Pankreatitis og
X
X
 
 
Bugspytkirtelbetændelse
 
   
cirkulationsforstyrrelser (ødem) i pankreas
           
 
b
Konkrement-ansamlinger
X
X
 
 
Bugspytkirtelsten
 
2.11
Sygdomme i urinvejene
   
 
a
Nyrekonkrementer
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Nyresten
 
 
b
og hydronefrose
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Hydronefrose
 
 
c
Akut infektiøs glomerulonefritis
 
 
X
Der skelnes mellem infektiøs og noninfektiøs nefritis
Akut nyrebetændelse
402
   
og interstitiel nefritis
     
ved dyrkning på blodagar, jf. Fødevarestyrelsens
   
           
metodesamling.
   
 
d
Nefritis (glomerulonefritis og interstitiel nefritis)
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Nyrebetændelse, kronisk (inkl. nyredegeneration og nyrenekrose)
412
 
e
Leuko-lymfocytær pyelonefritis
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Nyrebetændelse m. pus
 
 
f
Nefrose
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Nyredegeneration
 
 
g
Renal kortikal nekrose og papil/medulla nekrose
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Nyrenekrose
 
 
h
Embolisk nefritis, herunder
 
 
X
Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske
Nyrebetændelse/blodforgiftning
141
   
nyreinfarkter
     
processer opstået i forbindelse med pyæmi og
   
           
uden komplikationer GU.
   
 
i
Infektiøs, ascenderende pyelonefritis
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Nyrebækkenbetændelse
 
 
j
Urocystitis
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Urinblærebetændelse
 
 
k
Ruptur af urinblæren eller urinrøret og urinflegmoner
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Sprængte urinveje
 
2.12
Sygdomme i kønsorganerne
   
 
Børbetændelse
 
   
 
a
Akut endometritis, herunder
   
X
 
Akut børbetændelse
431
   
fibrinøs, difteroid, nekroti­serende og septisk endometritis
           
 
b
Kronisk endometritis, herunder
X
X
 
Ved komplikationer TK
Kronisk børbetændelse/ildelugtende
432
   
pyometra, eller tilstedeværelse
       
foster
 
   
af macererede/putridt henflydende eller mumificerede fostre
           
 
c
Tilbageholdt efterbyrd
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Tilbageholdt efterbyrd
 
 
d
Ufuldbyrdet forløsning
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Ufuldbyrdet forløsning
 
 
e
Uterusprolaps,
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Børprolaps/drejning
 
 
f
Uterustorsion og ruptur af uterus
X
X
   
Børsprængning
 
 
g
Børmisdannelse
X
X
   
Børmisdannelse
 
 
h
Børvattersot
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Børvattersot
 
 
Vagina
     
 
i
Vaginal ruptur
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Skederuptur
446
 
j
Vaginitis
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Skedebetændelse
 
 
k
Vaginal prolaps
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Skedeprolaps
 
 
l
Orchitis og epididymitis
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Betændelse i testikler og bitestikler
 
2.13
Sygdomme i yveret
   
 
Mastitis
     
 
a
Septisk eller akut nekrotiserende mastitis
 
 
X
 
Akut nekrotiserende yverbetændelse
 
 
b
Akut, kataralsk eller purulent mastitis
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Akut yverbetændelse
471
 
c
Kronisk, kataralsk, purulent,
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Kronisk yverbetændelse, herunder
472
   
nekrotiserende eller
       
svamp
 
   
apostematøs masttis
           
 
d
Pigmentation af mælkekirtlerne
X
X
 
 
Pigmenteret yvervæv
 
 
e
Yverødem
X
X
 
 
Yverødem
 
2.14
Sygdomme i knogler, led eller seneskeder
   
 
Knoglefrakturer
     
 
a
Frisk fraktur
X
 
 
Friskt knoglebrud
501
 
b
Inficerede frakturer, åbne frakturer ældre end 6 timer
 
 
X
Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden
Inficeret knoglebrud, åbent friskt brud > 6 timer
503
           
komplikationer GU
   
 
c
Ikke inficerede, akutte eller helende og helede frakturer
X
X
   
Gammelt knoglebrud
502
 
d
 
X
X
   
Frisk halebrud
504
 
e
 
X
X
   
Helet halebrud
505
 
f
 
X
X
   
Frisk ribbensbrud
506
 
g
 
X
X
   
Helet ribbensbrud
507
 
h
Klovlidelse
X
X
   
Klovlidelse
 
 
i
Forvoksede klove
X
X
   
Forvoksede klove
 
 
Osteomyelitis
     
 
j
Halebid, lokalt, afgrænset
X
X
   
Halebid, lokalt, afgrænset
600
 
k
Halebid/haleinfektion
   
X
Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden
Halebid/haleinfektion
601
           
komplikationer GU
   
 
l
Akut, embolisk osteomyelitis som led i pyæmisk tilstand
   
X
 
Knoglemarvsbetændelse, akut, blodforgiftning
511
 
m
Kronisk, embolisk, osteomyelitis som led i pyæmisk tilstand
 
 
X
Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer opstået i forbindelse med pyæmi og uden
Knoglemarvsbetændelse, kronisk, blodforgiftning
 
           
komplikationer GU.
   
 
n
Lokal osteomyelitis opstået ved overgriben eller lokal spredning
X
X
 
 
Lokal knoglemarvsbetændelse
 
 
o
Mellemørebetændelse
X
X
 
 
Mellemørebetændelse
 
 
p
Pigmentaflejringer i knogler og periost
X
X
 
 
Pigment i benhinde og knogler
 
 
Ledbetændelse, herunder seneskedebetændelse
   
 
q
Akut infektiøs ledbetændelse
 
 
X
 
Akut, infektiøs ledbetændelse
531
 
r
Ikke infektiøs eller kronisk infektiøs ledbetændelse
X
X
 
 
Kronisk, infektiøs ledbetændelse
532
 
s
Artrose
X
X
   
Slidgigt
 
 
t
 
X
X
   
Hofteskred/ledskred
542
 
u
Halthed
       
Halthed
535
2.15
Sygdomme i muskulaturen
   
 
a
Aseptiske muskelnekroser
X
X
   
Muskelnekroser
 
 
b
Muskelforandringerne PSE og
 
 
X
 
Højgradig PSE/DFD
551
   
DFD ved højgradig forandring af hele muskulaturen
           
 
c
Muskelforandringerne PSE og
X
X
 
Kan efter udbening godkendes helt eller delvis til
Lavgradig PSE/DFD
 
   
DFD ved begrænset udbredelse af høj- eller lavgradig
     
forarbejdning (GF). Den endelige bedømmelse kan foretages efter 24 timer. Dele med højgradig
   
   
forandring
     
forandring LK. Dele med lavgradig forandring GF.
   
           
Uforandrede dele UG.
   
 
d
Muskelforandringer i form af afvigende tekstur og farve
 
 
 
 
X
 
Afvigende kødtekstur
 
 
e
     
X
 
Afvigende kødfarve
 
 
f
Eosinofil myositis
 
 
X
Ved begrænset udbredelse UG/LK.
Muskelbetændelse
 
 
g
Muskelatrofi
X
X
 
Ved komplikationer TK
Muskelatrofi
572
2.16
Sygdomme i hud m.v.
   
 
a
Sår, herunder inficerede sår,
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Sår, hudbetændelse, eksem,
603
   
flegmoner, granulerende sår
       
insektbid
 
   
og ar
           
 
b
Kontusioner og lacerationer
X
X
 
Ved komplikationer eller såfremt der ikke kan foretages fuldstændig udrensning TK.
Trykning/ar/bursitis
602
 
Forbrændinger og røgskader
   
 
c
Akutte brandsår af overfladisk karakter
X
X
 
 
Friske forbrændinger af 1. grad
 
 
d
Akutte brandsår med dybere læsioner (2. eller 3. grad)
X
X
 
 
Friske forbrændinger af 2. og 3. grad
 
 
e
Hagludslæt (hypotrichosis cystica)
X
X
 
 
Hagludslæt
 
 
f
Kronisk dermatitis, herunder eksem
X
X
 
 
Kronisk hudbetændelse
 
 
g
Huderythem (forfrysning, solskoldning og ætsninger)
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Forfrysning/ætsning
671
3
Ætiologisk inddeling
   
3.1
Parasit betingede lidelser
   
 
a
Trikiner, mistanke om (Trichinella spp.)
 
 
X
 
Trikiner, mistanke om
565
 
b
Svinetinter (Cysticercus cellulosae)
 
 
X
 
Svinetinter
 
 
c
Cysticercus tenuicollis, ekinokokblærer
X
X
 
Hel eller delvis kassation af det angrebne organ efter parasitternes antal og udbredelse.
C. tenuicollis
 
 
d
Kroniske parasitrelaterede
X
X
 
Hel eller delvis kassation af tarm efter lidelsens grad.
Ormeknuder i tarm
 
   
fibroseringer/granulomer i tarme og subserøst (ormeknuder)
           
 
e
Lunge- og mave-tarmstrongylose samt
X
X
 
Ved komplikationer TK
Lungestrongylose/lungeorm
 
 
f
bændelorm og andre parasitter i fordøjelseskanalen
X
X
 
Ved komplikationer TK
Tarmstrongylose
 
 
g
 
X
X
 
Ved komplikationer TK
Bændelorm m.v.
 
 
h
Ikter
X
X
 
Hel eller delvis kassation af leveren efter lidelsens grad.
Ikter
 
 
Skab
     
 
i
Sarkoptesskab
X
X
 
 
Sarcoptesskab
634
 
j
Ringorm (dermatophytose)
X
X
 
 
Ringorm
 
3.2
Protozo-betingede lidelser
   
 
a
Sarkosporidiose (sarcocystose)
X
X
 
 
Sarcocystose/sarcosporidier
 
 
b
Tarmcoccidiose (eimeriose, isosporose og cryptosporidiose)
X
X
 
 
Tarmcoccidiose
 
 
c
Piroplasmose (babesiose)
X
X
 
 
Piroplasmose
 
3.3
Bakterielle infektionssygdomme
   
 
a
Miltbrand
 
 
X
 
Miltbrand, mistanke om
565
 
b
Miltbrandsemfysem (Clostridium chauvoei)
 
 
X
 
Miltbrandsemfysem, mistanke om
 
 
c
Malignt ødem (Clostridium septicum m.fl.)
 
 
X
 
Malignt ødem, mistanke om
 
 
d
Tetanus (Clostridium tetani)
 
 
X
 
Tetanus, mistanke om
 
 
Tuberkulose
     
 
e
Generaliseret tuberkulose
 
 
X
Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.
Generaliseret TB
565
 
f
Portogen tuberkulose i leveren hos svin
X
X
 
Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.
Portogen TB
 
 
g
Serosatuberkulose
 
 
X
Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.
Serosa TB
 
 
h
Lokal, velafgrænset
X
X
 
Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.
Lokal TB
 
   
tuberkulose i form af primærkompleksforandring i et organ og dettes lymfeknude
           
 
i
Kaseøs lymfadenitis i Lnn.
X
X
 
Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.
Kaseøs lymfadenitis
829
   
mandibulares eller mesenteriales
           
 
Actinomykose
     
 
j
Actinomykose
X
X
   
Actinomykose
 
 
k
Salmonellose
 
 
X
 
Salmonellose
 
 
Rødsyge (Erysipelothrix rhusiopathiae)
   
 
l
Akut rødsyge med hud-, led- eller endocardieforandringer
 
 
X
 
Akut Rødsyge
608
3.4
Virusinfektioner
   
 
Vesiculære lidelser
     
 
a
Mund- og klovesyge
 
 
X
 
M & K syge, mistanke om
565
 
b
Swine Vesicular Disease
 
 
X
 
SVD, mistanke om
 
 
Svinesygdomme
     
 
c
Klassisk svinepest
 
 
X
 
Klassisk Svinepest, mistanke om
565
 
d
Afrikansk svinepest
 
 
X
 
Afrikansk Svinepest, mistanke om
 
 
e
Smitsom svinelammelse (Teschen Disease)
 
 
 
 
Smitsom svinelammelse, mistanke om
 
 
f
Aujeszky's sygdom
 
 
 
 
Aujeszky’s sygdom, mistanke om
 
 
g
Rabies
 
 
X
 
Rabies, mistanke om
 
3.5
Svulstsygdomme
   
 
a
Maligne neoplasmer
 
 
X
 
Ondartet svulst
890
 
b
Benigne neoplasmer
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Godartet svulst
 
 
c
Uspecificerede neoplasmer
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Uspecificeret svulst
 
3.6
Stofskifte-, mangel- eller intoksikationssygdomme
 
a
Ikterus - infektiøs eller toksisk (opstået i tilslutning til akutte eller kroniske leverlidelser)
 
 
X
 
Gulsot toksisk, infektiøs eller i tilslutning til akutte eller kroniske leverlidelser
381
 
b
Ikterus - fysiologisk hos nyfødte
 
 
X
Hvis misfarvning er synlig 24 timer efter slagtning.
Fysiologisk (i forbindelse med blodtab,
382
   
dyr eller opstået i tilslutning til
       
mittorsion m.m.), neontal gulsot,
 
   
større blødninger
       
over 24 timer
 
   
(benbrud, milttorsion eller lign.)
           
 
c
 
X
X
 
Hvis misfarvning forsvinder inden for 24 timer efter
Fysiologisk (i forbindelse med blodtab,
 
           
slagtning.
mittorsion m.m.), neontal gulsot,
 
             
under 24 timer
 
 
d
Rachitis, osteomalaci, osteodystrofi
X
X
 
Ved komplikationer TK.
Stivsyge
 
 
e
 
X
X
   
Manglende knogleudvikling
 
3.7
Dyr, som mistænkes for at indeholde rester af medicin eller andre stoffer, der kan indebære en risiko for menneskers sundhed ved forbrug af kød eller andre produkter fra dyrene samt forgiftninger 
 
a
Forgiftning eller medicinrester
   
X
Ved mistanke eller viden om at et slagtedyr indeholder
Forgiftning eller medicinrester,
815
           
rester af medicin eller andre stoffer, skal
mistanke om
 
           
embedsdyrlægen lade foretage relevante laboratorieundersøgelser, jf. bilag I, afsnit I, kapitel III, punkt 5, i kontrolforordningen for animalske fødevarer (854/2004). Prøveudtagning, forsendelse og bedømmelse af resultatet skal foretages som beskrevet i bilag 6. Såfremt der ønskes foretaget andre laboratorieundersøgelser kontaktes Fødevarestyrelsen. Såfremt der påvises rester der overskrider MRL-værdien eller forbudte stoffer – TK.
   
 
b
Botulisme
 
 
X
 
Botulisme
 
3.8
Mykotoksiner
 
a
Porcin nefropathi (mugnefrose)
X
X
 
LK af nyrer og lever.Ved mere end 2 tilfælde fra samme leverandør underrettes denne om fundene.
Mugnyre
409
 
b
Aflatoxikose.
 
 
X
 
Aflatoxikose
 
 
c
Zearalenontoxikose
 
 
X
 
Zearalenontoxikose
 
4
Diverse
 
a
Misdannelser
 
 
 
 
Misdannelser
 
 
b
Pattetråd
 
 
 
 
Pattetråd
 
 
c
Skuldersår
 
 
 
 
Skuldersår
615
 
d
Hasetrykning
 
 
 
 
Hasetrykning
 
 
e
Hoftetrykning
 
 
 
 
Hoftetrykning
 
 
f
Trykning nakke
 
 
 
 
Trykning nakke
 
 
g
Trykning ryg
 
 
 
 
Trykning ryg
 
 
h
Sædebenstrykning
 
 
 
 
Sædebenstrykninger
 
 
i
Ar i tungen
 
 
 
 
Ar i tungen
 
 
j
Byld hoved, inkl. blodøre og blomkålsøre
 
 
 
 
Byld hoved, inkl. blodøre og blomkålsøre
585
 
k
Byld, forpart
 
 
 
 
Byld, forpart
570
 
l
Byld, midterstykke
 
 
 
 
Byld, midterstykke
577
 
m
Byld, bagpart
 
 
 
 
Byld, bagpart
580
 
n
Operationssår
 
 
 
 
Operationssår
 
 
o
Byld ben/tå
 
 
 
 
Byld ben/tå
584
 
p
Injektionsskade
 
 
 
 
Injektionsskade
668
 
q
Slag, ikke menneskepåførte
 
 
 
 
Slag, ikke menneskepåførte
901
 
r
Bidsår
 
 
 
 
Bidsår
903
 
s
Slag, menneskepåførte
       
Slag, menneskepåførte
904
 
t
Ej stukket/Fejlstukket
 
 
 
 
Ej stukket/ Fejlstukket
910
 
u
Slagtefejl og maskinskade
 
 
 
 
Slagtefejl og maskinskade
912
 
v
Manglende præsentation af organer til kontrol
       
Manglende præsentation af organer til kontrol
951
5
Kommercielle koder
 
a
Forurening, gødning
 
 
 
 
Forurening, gødning
930
 
b
Forurening, hoved (opkast, gødning, foderrester)
 
 
 
 
Forurening, hoved (opkast, gødning, foderrester)
939
 
c
Forurening, galde, skoldevand
 
 
 
 
Forurening, galde, skoldevand
941
 
d
Forurening, olie
 
 
 
 
Forurening, olie
942
 
e
Forurening, pus
 
 
 
 
Forurening, pus
943
 
f
Betinget godkendt
 
 
 
 
Betinget godkendt
 
 
g
Rundstemplet
 
 
 
 
Rundstemplet
993
 
h
Aflivet ved skydning
 
 
 
 
Aflivet ved skydning
 
 
i
GU
 
 
 
 
GU
990
 
j
GF
 
 
 
 
GF
991
 
k
BU
 
 
 
 
BU
 
 
l
Kogeprøve/tilbageholdt
 
 
 
 
Kogeprøve/tilbageholdt
 
 
m
Kasseret
       
Kasseret
995
«
               


Bilag 2

»Bilag 10

Bedømmelser, der skal foretages af en embedsdyrlæge, jf. bilag 9, kap. 3, nr. 3

Dette bilag indeholder lister over sygdomskoder for kreaturer, slagtesvin og voksne svin, som danner udgangspunktet for de diagnoser, hvor embedsdyrlægen skal foretage den endelige bedømmelse. Listerne vil blive evalueret med henblik på at udgå senest den 1. september 2010.

Kapitel 1

Sygdomskoder for kreaturer

Dette kapitel indeholder en liste over de diagnoser, der for kreaturer betinger endelig bedømmelse af en embedsdyrlæge. Slagtekrop med organer tilbageholdes til efterkontrol.

Diagnoser
Koder
   
Anæmisk udseende
121
Inficeret blodprop
242
Lungebylder (pyæmiske)
274
Løbedrejning højre side
333
Løbesår
336
Akut, lokal leverbetændelse
372
Akut nyrebetændelse
402
Nyrebetændelse/blodforgiftning
406
Akut børbetændelse
431
Ufuldbyrdet forløsning
438
Uterusprolaps/torsion
442
Uterusruptur
443
Børvattersot
445
Nylig fødsel/kastning
451
Fostre (sidste 10 %)
455
Akut, nekrotiserende yverbetændelse
470
Akut yverbetændelse
471
Muskelbetændelse
555
Ketose
807

Kapitel 2

Sygdomskoder for slagtesvin

Dette kapitel indeholder en liste over de diagnoser, der for slagtesvin betinger endelig bedømmelse af en embedsdyrlæge. Slagtekrop med organer tilbageholdes til efterkontrol.

Diagnoser
Koder
   
Anæmisk udseende (nu del af cirkulationsforstyrrelser)
121
Vattersot (nu del af cirkulationsforstyrrelser)
121
Akut lungebetændelse o. 25 % (rød hepatisation) ved fund af mere end to tilfælde fra samme leverandør
258
Akut lungebetændelse u. 25 % og grå hepatisation ved fund af mere end to tilfælde fra samme leverandør
258
Lungebylder (pyæmiske)
141
Akut lungehindebetændelse o. 25 % ved fund af mere end to tilfælde fra samme leverandør
287
Akut lungehindebetændelse u. 25 % ved fund af mere end to tilfælde fra samme leverandør
287
Mavesår
336
Akut, lokal leverbetændelse
371
Akut nyrebetændelse
402
Nyrebetændelse/blodforgiftning
141
Muskelbetændelse
 

Kapitel 3

Sygdomskoder for voksne svin (søer og orner)

Dette kapitel indeholder en liste over de diagnoser, der for voksne svin betinger endelig bedømmelse af en embedsdyrlæge. Slagtekrop med organer tilbageholdes til efterkontrol.

Diagnoser
Koder
   
Anæmisk udseende (nu del af cirkulationsforstyrrelser)
121
Vattersot (nu del af cirkulationsforstyrrelser)
121
Akut lungebetændelse o. 25 % (rød hepatisation) ved fund af mere end to tilfælde fra samme leverandør
258
Akut lungebetændelse u. 25 % og grå hepatisation ved fund af mere end to tilfælde fra samme leverandør
258
Lungebylder (pyæmiske)
141
Akut lungehindebetændelse o. 25 % ved fund af mere end to tilfælde fra samme leverandør
287
Akut lungehindebetændelse u. 25 % ved fund af mere end totilfælde fra samme leverandør
287
Mavesår
336
Akut, lokal leverbetændelse
371
Akut nyrebetændelse
402
Nyrebetændelse /blodforgiftning
141
Akut børbetændelse
431
Akut, nekrotiserende yverbetændelse
 
Akut yverbetændelse
471
Muskelbetændelse
 
«