Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

 

Herved bekendtgøres lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 20. juni 1994 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 417 af 14. juni 1995, § 9 i lov nr. 1102 af 20. december 1995, § 2 i lov nr. 890 af 3. december 1997 og § 2 i lov nr. 435 af 26. juni 1998.

§ 1. 1) Virksomheder, der efter merværdiafgiftslovens § 57, stk. 2, anvender kalendermåneden som afgiftsperiode, og som regelmæssigt får udbetalt overskydende afgift efter merværdiafgiftslovens § 63, kan efter anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder forskudsvis få udbetalt et beløb svarende til det gennemsnitlige tilgodehavende af overskydende afgift efter § 63 i merværdiafgiftsloven.

§ 2. 2) Virksomheder, der kan få tilbagebetalt afgift efter følgende love, kan efter anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder få afgiften tilbagebetalt månedsvis:

1) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., dog bortset fra benzinafgift.

2) Lov om afgift af elektricitet.

3) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

  1. Lov om afgift af naturgas og bygas.

5) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 2. Månedsvis tilbagebetaling efter stk. 1 kan kun gives til virksomheder, hvis samlede afgiftsbeløb efter de nævnte love udgør mindst 30.000 kr. årlig.

Stk. 3. Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5.000 kr. men tilbagebetalingen kan omfatte flere måneder under ét.

§ 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om beregning og udbetaling eller tilbagebetaling af beløb efter §§ 1 og 2. Ministeren fastsætter herunder regler om regulering af udbetalte beløb samt regler i forbindelse med virksomheders indtræden i eller udtræden af ordningerne.

Stk. 2. Såfremt en virksomhed har modtaget et for stort beløb efter §§ 1 eller 2 eller skal tilbagebetale beløb som følge af regulering af udbetalte beløb, afkræves virksomheden det overskydende beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 3. Betales et beløb efter stk. 2 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 4. Udbetaling eller tilbagebetaling efter §§ 1 eller 2 kan kun ske, såfremt virksomheden for tidligere afgiftsperioder har opfyldt sine angivelses- og betalingsforpligtelser efter merværdiafgiftsloven.

Stk. 5. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af overskydende beløb.

§ 4. Til brug ved kontrollen med udbetaling af beløb efter § 1 har de statslige told- og skattemyndigheder kontrolbeføjelser som nævnt i §§ 74-76 i merværdiafgiftsloven.

Stk. 2. For beløb, der tilbagebetales efter en af de i § 2 nævnte love, finder samme lovs kontrolbestemmelser anvendelse.

§ 5. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af beløb efter § 1 eller tilbagebetaling efter § 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget af opnå udbetalinger efter § 1 eller tilbagebetaling efter § 2, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4.3) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Bestemmelserne i merværdiafgiftslovens § 82 finder anvendelse for overtrædelser efter denne lov.

§ 5 a.3) Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 5 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgifter, renter gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgifterne.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. december 1980.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

 

 

 

 

 

1) § 1 er ændret ved lov nr. 435 af 26. juni 1998, der træder i kraft den 1. januar 1999.

2) § 2 er ændret ved § 2 i lov nr. 417 af 14. juni 1995, § 9 i lov nr. 1102 af 20. december 1995 og § 2 i lov nr. 890 af 3. december 1997.

3) §5, stk. 4, og § 5 a er ændret ved § 2 i lov nr. 890 af 3. december 1997, der trådte i kraft den 1. januar 1998.

Skatteministeriet, den 15. september 1998

Ole Stavad

/K. Aasberg Karlsen