Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 1. juni 2010

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

(Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.)

[af justitsministeren (Lars Barfoed)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til 1. behandling den 12. april 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 27. maj 2010. Lovforslaget var til 2. behandling den 1. juni 2010, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

Spørgsmål

3 af udvalgets spørgsmål og justitsministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til tillægsbetænkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse, som det foreligger efter 2. behandling.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag om at skærpe sanktionen for kørsel i narkopåvirket tilstand. Desværre er der ikke opbakning fra andre partier til dette, hvilket kan synes besynderligt, eftersom et bredt flertal i 2007 vedtog, at der skulle være nultolerance for kørsel i narkopåvirket tilstand. I dag svarer sanktionen til spirituskørsel med en promille på 0,51, hvilket giver betinget frakendelse og bødestraf. Det er DF’s ønske, at straffen sættes op svarende til min. spirituskørsel med 1,2 promille og dermed ubetinget frakendelse af førerretten. DF noterer sig, at ministeren har tilkendegivet at ville se på en skærpelse af straffen i efteråret i forbindelse med en revision af bøde- og strafniveau inden for færdselsloven.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

Kim Andersen V Kristian Pihl Lorentzen V Karsten Nonbo V Peter Skaarup DF fmd. Marlene Harpsøe DF Pia Adelsteen DF Tom Behnke KF Christian H. Hansen UFG Simon Emil Ammitzbøll LA Karen Hækkerup S Maja Panduro S Mogens Jensen S Julie Skovsby S Anne Baastrup SF nfmd. Karina Lorentzen Dehnhardt SF Lone Dybkjær RV Line Barfod EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
3
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 179 efter betænkningsafgivelse

Bilagsnr.

Titel

15
1. udkast til tillægsbetænkning
16
2. udkast til tillægsbetænkning


Bilag 2

Nogle af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålene og justitsministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra DF.

Spørgsmål 12:

Kan ministeren bekræfte, at det med lovforslaget er hensigten, at den foreslåede alkolåsordning vil skulle omfatte alle, som frakendes førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, og vil ministeren i bekræftende fald fremsætte et ændringsforslag, der tydeliggør dette?

Svar:

Jeg kan bekræfte, at alle, som har fået frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, efter lovforslaget omfattes af reglerne om alkolåse.

Om den pågældende omfattes af reglerne om den obligatoriske alkolås­ordning, jf. den foreslåede bestemmelse i færdselslovens § 60 a, stk. 3, eller den frivillige alkolåsordning, jf. den foreslåede bestemmelse i færdselslovens § 132 a, stk. 1, afhænger dels af promillens størrelse, dels af om der er tale om gentagelsestilfælde. Er førerretten frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel med en promille over 2,00, vil føreren således – både i førstegangstilfælde og i gentagelsestilfælde – være omfattet af reglerne om den obligatoriske alkolåsordning. Reglerne om den obligatoriske alkolåsordning vil endvidere finde anvendelse, hvor førerretten er frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel i gentagelsestilfælde, bortset fra andengangstilfælde med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00. Ved ubetinget førerretsfrakendelser som følge af sådanne andengangstilfælde vil føreren i stedet være omfattet af reglerne om den frivillige alkolås­ordning. En fører vil endvidere være omfattet af reglerne om den frivillige alkolåsordning ved ubetinget førerretsfrakendelser som følge af førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille over 1,20.

Jeg vil fremsætte et ændringsforslag, der tydeliggør, at alle, som har fået frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, omfattes af reglerne om alkolåse.

Spørgsmål 13:

Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at der i alle sager, hvor der er mistanke om overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 2, foretages en klinisk lægeundersøgelse? Samt vurdere om en skærpelse af straffen for at køre i narkopåvirket tilstand er nødvendig.

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at Rigspolitiet for tiden er i gang med at udarbejde nye retningslinjer for politiets behandling af sager, hvor der foreligger mistanke om, at føreren er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. De nye retningslinjer vil bl.a. komme til at indeholde en nærmere beskrivelse af, hvornår der ud over udtagelse af blodprøve vil skulle foretages en klinisk lægeundersøgelse af føreren med henblik på at konstatere, om der foreligger en overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 2.

Justitsministeriet vil herudover overveje, om der kan være behov for at skærpe straffen for kørsel i narkopåvirket tilstand.

Det stillede spørgsmål kan således besvares bekræftende.

Spørgsmål 14:

Under henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 2 bedes ministeren oplyse, om ministeren vil overveje mulighederne for at skærpe sanktionen for kørsel uden førerret? Herunder øget mulighed for konfiskation af køretøj.

Svar:

Justitsministeriet overvejer for tiden, om der er grundlag for at skærpe sanktionen for kørsel uden førerret, herunder reglerne om konfiskation. Disse overvejelser foregår med henblik på i givet fald at fremsætte lovforslag herom i næste folketingssamling.