Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter

 

Herved bekendtgøres lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 7. august 1996, med de ændringer, der følger af § 35 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 1 i lov nr. 1107 af 29. december 1997.

Kapitel 1

Afgift af cigaretter og røgtobak

§ 1.2) Der betales afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:

A. For cigaretter: 60,68 øre pr. stk. + 21,22 pct. af detailprisen, jf. § 28.

pr. kg

B. For pladetobak, spunden og gra

nuleret tobak samt for anden røgto

bak med en snitbredde på mindst 1 mm 350 kr.

C. For anden røgtobak end nævnt i

punkt B, hvis mere end 25 vægt

procent af tobakspartiklerne har

en snitbredde på mindre end 1 mm 400 kr.

    Stk. 2.1) Som anden røgtobak omfattet af stk. 1, litra C, betragtes også tobak, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på over 1 mm, og hvis den er solgt eller bestemt til at blive solgt til rulning af cigaretter.

§ 2. Afgiften af varer til forbrug her i landet skal betales i forbindelse med fremstillingen af afgiftspligtige varer her i landet eller senest ved modtagelsen af afgiftspligtige varer fra udlandet, jf. dog stk. 5 og § 29.

    Stk. 2. Afgiften berigtiges ved, at varens pakning, jf. § 3, forsynes med et stempelmærke. Dette skal for røgtobak ske senest en måned efter varens modtagelse eller pakning.

    Stk. 3. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer her i landet, og virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Registrering er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter i EF på mindst 10.000 kr. efter regler, der fastsættes af skatteministeren, såfremt virksomheden leverer varer under suspension af afgiften.

    Stk. 5. Registrerede fremstillingsvirksomheder kan af de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til at overføre afgiftspligtige varer i upakket stand til en anden registreret fremstillingsvirksomhed eller til at modtage sådanne varer fra udlandet.

    Stk. 6. Bestemmelserne i § 10, stk. 5-9, finder tilsvarende anvendelse for varer omfattet af § 1.

    Stk. 7. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 3. Varerne skal i forbindelse med stemplingen være pakket i fuldstændig lukkede pakninger.

    Stk. 2. Enhver pakning skal være forsynet med angivelse af indholdets art og mængde, den pågældende vares detailpris, jf. § 28, samt fremstillerens eller den afgiftsberigtigendes navn og hjemsted. De statslige told- og skattemyndigheder kan dog give tilladelse til at anvende en forhandlers navn og hjemsted eller et anonymitetsmærke. De nævnte angivelser kan efter nærmere fastsatte regler anbringes på stempelmærket i stedet for på selve pakningen. Pakninger til og reklamer for røgtobak nævnt i § 1, punkt B, må ikke under nogen form give indtryk af, at varen er anvendelig til fremstilling af cigaretter.

§ 4. Ikkeregistrerede virksomheder må ikke modtage eller opbevare afgiftspligtige varer, der ikke er pakket i forskriftsmæssigt lukkede og behørigt stemplede pakninger.

    Stk. 2. Enkeltsalg og salg i løs vægt af afgiftspligtige varer er forbudt.

§ 5. Registrerede virksomheder kan mod fuld sikkerhed få kredit ved køb af stempelmærker til cigaretter på 1 måned og 20 dage og til røgtobak på 2 måneder og 15 dage. Sker betaling ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken kreditperioden udløber, dog mindst 50 kr. Såfremt stempelmærkerne skal påsættes pakninger i et andet EF-land, kan virksomheden få en yderligere kredit svarende til stempelmærkernes og varernes normale forsendelsestid til og fra det pågældende land. Skatteministeren kan fastsætte kredittiden for lande eller landegrupper.

§ 6. Værdien af stempelmærker, herunder stempelmærker påsat pakninger, kan kun refunderes den registrerede virksomhed, såfremt mærkerne tilbageleveres eller tilintetgøres på vilkår fastsat af de statslige told- og skattemyndigheder.

Kapitel 2

Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos

§ 7. Af cigarer, cerutter og cigarillos betales en afgift til statskassen på 19,8 øre pr. stk. plus 10 pct. af detailprisen efter § 28.

§ 8. Afgiften betales ved varernes udlevering fra registrerede virksomheder, ved indførslen eller ved modtagelsen her i landet fra et andet EF-land.

§ 9. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshavere hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Andre virksomheder kan registreres som oplagshavere, såfremt de med henblik på videresalg modtager varer fra udlandet eller fra virksomheder nævnt i stk. 1.

    Stk. 3. Registrerede oplagshavere er berettiget til at oplagre og modtage afgiftspligtige varer under suspension af afgiften. Tilsvarende kan de levere varer til virksomheder m.v. i andre EF-lande og til andre oplagshavere her i landet.

    Stk. 4. Registrering som oplagshaver er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter i EF på mindst 10.000 kr. efter regler, der fastsættes af skatteministeren, såfremt virksomheden leverer varer under suspension af afgiften.

    Stk. 5. Til de registrerede oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.

§ 10. Virksomheder og institutioner m.v., der ikke er registreret som oplagshaver, og som fra andre EF-lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer, skal indgive en anmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelse m.v. skal ske inden varernes afsendelse fra det pågældende EF-land.

    Stk. 2. Virksomhederne kan dog anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder som varemodtagere.

    Stk. 3. Registrerede varemodtagere er berettiget til uden forhåndsanmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder at få tilført afgiftspligtige varer under suspension af afgiften fra andre EF-lande.

    Stk. 4. Til de registrerede varemodtagere udstedes et bevis for registreringen.

    Stk. 5. Den, der her til landet sælger afgiftspligtige varer fra andre EF-lande ved fjernsalg, jf. stk. 6, skal registreres og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Såfremt virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

    Stk. 6. Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet.

    Stk. 7. Den, der her i landet sælger afgiftspligtige varer til andre EF-lande ved fjernsalg, skal over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumentere, at der inden varernes afsendelse er stillet sikkerhed for betaling af punktafgifterne over for de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

    Stk. 8. Oplagshavere, der er registreret i et andet EF-land, og som leverer afgiftspligtige varer her til landet, kan udnævne en repræsentant her i landet til at forestå varernes afgiftsberigtigelse. Repræsentanten skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

    Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.

§ 11. Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning for en afgiftsperiode på en måned for de varer, der er udleveret fra virksomheden i perioden, med tillæg af svind og lign., jf. dog § 29.

    Stk. 2. Registrerede varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning for en afgiftsperiode som de varer, der er tilført virksomheden i perioden.

    Stk. 3. I andre tilfælde er den afgiftspligtige mængde og omsætning de varer, som en virksomhed eller person har erhvervet eller modtaget i hvert enkelt tilfælde.

    Stk. 4. Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af de statslige told- og skattemyndigheder.

Afgift af varer, der indføres fra steder

uden for EF

§ 12. Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EF eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret oplagshaver eller er fritaget efter § 29, stk. 3. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ligeledes anvendelse for varer, der medbringes eller modtages af private fra andre EF-lande, bortset fra varer, der leveres ved fjernsalg.

    Stk. 3. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne om registrerede varemodtagere tilsvarende anvendelse.

Afregning af afgiften

§ 13. Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden og omsætningen af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 11, stk. 1 eller 2. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Afgives angivelsen ikke inden udløbet af den nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen, indtil den manglende angivelse er myndighederne i hænde.

    Stk. 3. Den, der ikke er omfattet af stk. 1, skal ved modtagelsen af varerne til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 11, stk. 3. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren eller en repræsentant for sælgeren.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser vedrørende angivelsen.

§ 14. Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal indbetale afgiften for en afgiftsperiode til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Denne frist kan forlænges med 2 måneder mod fuld sikkerhedsstillelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 2. Den, der er omfattet af § 13, stk. 3, skal indbetale afgiften til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelse af den i § 13, stk. 3, nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 4. Skatteministeren fastsætter regler for afgiftens indbetaling.

§ 15. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse for kortere perioder end 1 måned.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 14, stk. 1, nævnte.

§ 16. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

    Stk. 2. Er der efter § 15 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 17. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, således at der er betalt for lidt i afgift, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2.1) Kan størrelsen af det skyldige afgiftsbeløb ikke opgøres på grundlag af regnskaberne, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

    Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i andre tilfælde, hvor der skal afgives en afgiftsangivelse.

    Stk. 4. Betales afgiften i de i stk. 1-3 nævnte tilfælde ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

Regnskabs- og kontrolbestemmelser

§ 18. Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer. Virksomhederne skal endvidere føre regnskab over tilgang, forbrug og udlevering af afgiftspligtige varer, som ikke er fremstillet af virksomheden.

    Stk. 2. Registrerede varemodtagere, virksomheder nævnt i § 10, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 10, stk. 5 og 8, skal føre regnskab over vareleveringer. De i 1. pkt. nævnte virksomheder og repræsentanter skal endvidere føre en fortegnelse over, hvor varerne er leveret.

    Stk. 3. Ved udlevering fra en registreret virksomhed skal fakturaen indeholde oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, varemodtagerens navn, leveringsstedet, varens art og mængde samt for varer omfattet af kapitel 2, detailpriser efter § 28 og afgiftens størrelse.

    Stk. 4. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem medlemslandene skal der udstedes et ledsagedokument i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom. Senest 15 dage efter den måned, hvor varerne er modtaget, skal et eksemplar af ledsagedokumentet behørigt påtegnet tilbagesendes til afsenderen. I modsat fald skal afsenderen underrette de statslige told- og skattemyndigheder herom.

    Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte dokument skal medbringes under transport af varerne. Der skal ligeledes medbringes dokumentation for eventuel forudgående anmeldelse og sikkerhedsstillelse.

    Stk. 6. Virksomheder m.v. skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

    Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for virksomhedernes regnskabsførelse.

§ 19. Virksomheder, der leverer varer til eller modtager varer fra andre EF-lande, skal udarbejde lister over sådanne leverancer m.v. med henvisning til det i § 18, stk. 4, nævnte dokument.

    Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere bestemmelser for udarbejdelse og indsendelse af lister efter stk. 1.

§ 20. Lokaler, som registrerede virksomheder benytter til fremstilling og opbevaring af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at de statslige told- og skattemyndigheders kontrol efter § 21 ikke kan udføres på rimelig måde.

§ 21. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb og eventuelle videresalg af afgiftspligtige varer.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.

§ 22. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

    Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

§ 23. Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

§ 24. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Straffebestemmelser

§ 25. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 2, stk. 3, § 3, § 4, § 9, stk. 1 eller 4, § 10, stk. 1, 5, 7 eller 8, 3. pkt., § 11, stk. 1 eller 2, § 13, stk. 1 eller 3, § 18, stk. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1, § 21, stk. 2, 3 eller 4, § 29, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1,

3) undlader at efterkomme et efter § 15, stk. 1, meddelt påbud,

4) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå eller

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, efter at de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget registreringen i medfør af § 16.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4.1) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 26. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Andre bestemmelser

§ 27.1) Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 27 a.1) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.

2) Spørgsmål om, hvilken afgiftsgruppe en vare henhører under.

3) Spørgsmål om en vares afgiftspligtige værdi.

4) Spørgsmål om antallet af stykker, der skal lægges til grund ved en vares afgiftsberigtigelse.

5) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter § 29.

6) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 17, stk. 2 og 3, § 30, stk. 2, og § 32, stk. 1.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 28. Den afgiftspligtige værdi er varens højeste detailpris indbefattet afgift efter denne lov og efter merværdiafgiftsloven og uden rabatfradrag af nogen art.

    Stk. 2. Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden, dennes repræsentant eller importøren. Cigaretter, der udleveres i restaurationer m.v., hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket.

    Stk. 3. Såfremt der ikke her i landet findes en detailpris for varen, svares afgiften på grundlag af en af de statslige told- og skattemyndigheder skønnet detailpris.

    Stk. 4. Auktionssalg med afgiftspligtige varer er forbudt bortset fra tvangsauktioner eller tilfælde, hvor auktion er foreskrevet ved lov. Skatteministeren fastsætter regler om berigtigelsen af afgiften.

§ 29. Der svares ikke afgift af

1) varer, der tilføres en anden registreret oplagshaver, jf. § 9,

2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EF-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

3) varer, der udføres til steder uden for EF,

4) varer, der hos en registreret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende, og

5) varer til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.

    Stk. 2. Der ydes godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EF-land i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom, jf. § 6. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 3. Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der indføres eller modtages fra andre EF-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og af varer, som privatpersoner selv medfører til eget brug, på de vilkår og i de mængder, der efter EF's bestemmelser kan medbringes.

    Stk. 4. Varer, som tobaksfabrikanter sædvanemæssigt giver til de ansatte, kan afgiftsberigtiges med halvdelen af afgiften efter §§ 1 og 3 i lov nr. 46 af 24. februar 1960 for tilsvarende varer i den laveste afgiftsklasse. Sådanne varer må ikke gøres til genstand for omsætning.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1 og 2.

§ 30. Kun virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, må erhverve og handle med råtobak, ligesom råtobak kun må sælges til sådanne virksomheder.

    Stk. 2. Såfremt den tilstedeværende beholdning råtobak er mindre end beholdningen efter regnskabet, skal der betales et beløb svarende til afgiften af de varer, der efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn kunne fremstilles af de manglende varer. Såfremt virksomheden ikke kan godkende de statslige told- og skattemyndigheders beregning af afgiftstilsvaret, finder bestemmelserne i § 17, stk. 2-4, tilsvarende anvendelse.

§ 31. For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant, jf. § 10, stk. 5 og 8, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften.

    Stk. 2. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket en registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.

    Stk. 3. For virksomheder, der er registreret efter §§ 2 og 9, og som tilfører varer til en oplagshaver eller en virksomhed m.v. i et andet EF-land under suspension af afgiften, kan den pligt til at svare afgift her i landet, der påhviler virksomheden, først bortfalde, når der foreligger dokumentation for, at varerne er overgået til modtageren, jf. § 18, stk. 4.

    Stk. 4. Når der i forbindelse med de i stk. 3 nævnte tilførsler har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgiften efter EF's bestemmelser herom i det medlemsland, hvor denne er begået eller konstateret m.v.

§ 32.1) Såfremt varer overdrages, erhverves eller anvendes på en sådan måde, at der ikke er betalt den afgift, som skulle have været betalt efter loven, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af det skyldige beløb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet. Bestemmelsen i § 17, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Såfremt den tilstedeværende beholdning af afgiftspligtige varer er mindre end beholdningen efter regnskabet, svares der afgift af det manglende kvantum, jf. dog § 29.

§ 33. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter m.v. samt fastsætte definitioner på tobaksvarer i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom.

§ 34. Med steder uden for EF sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

§ 35.1) (Ophævet)

§ 36. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 36 a.1) (Ophævet)

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 37. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

§ 38. (Udeladt)

§ 39. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

_____________

1) Lov nr. 1098 af 29. december 1997 (Ændret klagestruktur m.v.) trådte i kraft den 1. april 1998.

2)Lov nr. 1107 af 29. december 1997 (bl..a. ændring af snitbredden for tobak) trådte i kraft den 1. januar 1998.

Ved loven implementeredes Rådets direktiv af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak, bortset fra omsætningsafgift (95/59/EF).

Skatteministeriet, den 21. august 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann