Den fulde tekst

Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven

(Lempelse af revisionspligten)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 135, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 4 mio. kr.,

2) en nettoomsætning på kr. 8 mio. kr. og«

2. § 135, stk. 6, 2. pkt., affattes således:

»I disse tilfælde skal virksomhedens årsregnskaber for de følgende 3 regnskabsår revideres.«

3. § 135, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten i henhold til § 159 konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan styrelsen beslutte, at undtagelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke kan anvendes af virksomheden for de 2 følgende regnskabsår. Virksomhedens årsregnskaber for disse år skal i sådanne tilfælde revideres. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at forlænge den periode, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med yderligere 1 regnskabsår.«

4. I § 159, stk. 1, ændres »lov om statsautoriserede og registrerede revisorer« til: »revisorloven«.

§ 2

I lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 1, indsættes efter »aktieselskabet«: »til brug for generalforsamlingens beslutning om godkendelse af erhvervelsen«.

2. I § 140, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Medarbejdere i et selskabs udenlandske filial, der er beliggende i et andet EU/EØS-land, betragtes som ansatte i selskabet.«

3. § 140, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medarbejderne har ret til at vælge et lavere antal medlemmer og suppleanter, hvis der ikke kan vælges det antal, som medarbejderne har ret til efter stk. 1.«

4. I § 141, stk. 1, ændres »samt filialer af udenlandske datterselskaber« til: »samt disses udenlandske filialer, der er beliggende i et EU/EØS-land«.

5. § 141, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Medarbejderne har ret til at vælge et lavere antal medlemmer og suppleanter, hvis der ikke kan vælges det antal, som medarbejderne har ret til efter 1. pkt.«

6. I § 160, stk. 1, 2. pkt., ændres »aktier« til: »aktiver«.

7. I § 192, stk. 2, ændres »forhøjes« til: »tegnes«.

8. I § 231, stk. 1, ændres »§ 33« til: »§ 4, stk. 2«.

9. I § 252 ændres »§§ 242 og 245,« til: »§§ 242-245,«.

10. I § 270 ændres »§§ 256-263,« til: »§§ 256, 257 og 260-263,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2. Ministeren kan fastsætte, at bestemmelserne i § 2 træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger de bestemmelser i § 2, som forudsætter tilpasning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, for så vidt angår registrering og offentliggørelse, indtil de nødvendige tilpasninger af it-systemet er afsluttet.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.