Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om finansiel stabilitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009, som ændret ved § 14 i lov nr. 516 af 12. juni 2009 og § 7 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Der etableres en afviklingsordning via Finansiel Stabilitet A/S for virksomheder med tilladelse som pengeinstitut, jf. § 7 i lov om finansiel virksomhed. Samtidig eksisterer der en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S efter ansøgning kan indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S kan på grundlag af en administrationsaftale udøve medhjælp til Garantifonden for Indskydere og Investorer. Udgifter hertil afholdes af Garantifonden for Indskydere og Investorer.«

2. §§ 2 og 4 ophæves.

3. I § 8, stk. 2, 3. pkt., og § 12, 1. pkt., udgår »de i § 1 nævnte«.

4. § 11, 1. pkt., ophæves.

5. Efter § 16 d indsættes:

»Kapitel 4 b

Håndtering af nødlidende pengeinstitutter

§ 16 e. Finansiel Stabilitet A/S skal deltage i afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, der har tilladelse som pengeinstitut efter § 7 i lov om finansiel virksomhed, hvis pengeinstituttet beslutter dette, og hvis Finanstilsynet efter den 30. september 2010 har fastsat en frist for pengeinstituttets opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. §§ 16 f-16 i.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S medvirker til afvikling af et nødlidende pengeinstitut ved at stifte og kapitalisere et nyt datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, der overtager det nødlidende pengeinstituts aktiver, jf. § 16 g, stk. 1, og en del af pengeinstituttets passiver, jf. § 16 g, stk. 4, 6 og 8. Datterselskabet skal overtage alle pengeinstituttets medarbejdere og kan overtage andre gensidigt bebyrdende kontrakter efter nærmere aftale med det nødlidende pengeinstitut. Datterselskabet tilføres aktiekapital og supplerende kapital fra Finansiel Stabilitet A/S, således at datterselskabet opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Finansiel Stabilitet A/S kan tildele et datterselskab, jf. stk. 2, en likviditetsramme, således at datterselskabet kan finansiere overtagelsen af aktiverne fra det nødlidende pengeinstitut og opfylde kravene til likviditet i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for Finansiel Stabilitet A/S’ opgaver i relation til dets datterselskaber og disses afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter ordningen.

§ 16 f. Fastsætter Finanstilsynet en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal bestyrelsen i det nødlidende pengeinstitut, hurtigst muligt og inden 6 timer efter at pengeinstituttet er gjort bekendt med fristen, træffe beslutning om og meddele Finanstilsynet, om pengeinstituttet, hvis det ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, vil lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet A/S efter afviklingsordningen i denne lov eller efter reglerne om ophør i kapitel 15 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Såfremt det nødlidende pengeinstituts bestyrelse har truffet beslutning om at lade sig afvikle efter afviklingsordningen, jf. stk. 1, skal pengeinstituttet straks efter beslutningen tilvejebringe de nødvendige oversigter og oplysninger, der følger af § 245 a i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Pengeinstitutter, der har tilladelse som pengeinstitut efter § 7 i lov om finansiel virksomhed, skal på førstkommende generalforsamling efter den 30. september 2010 forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte afviklingsordningen i denne lov i situationer omfattet af stk. 1. Generalforsamlingens beslutning herom skal meddeles til Finansiel Stabilitet A/S straks efter generalforsamlingens afholdelse. Finansiel Stabilitet A/S offentliggør de modtagne oplysninger fra pengeinstitutterne på selskabets hjemmeside.

§ 16 g. Kan et nødlidende pengeinstitut ikke tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for fristen fastsat af Finanstilsynet i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og beslutter pengeinstituttet at lade sig afvikle efter afviklingsordningen i denne lov, skal pengeinstituttet straks indgå betinget aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver m.v.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S og det nødlidende pengeinstituts bestyrelse skal aftale en foreløbig overdragelsessum for de overdragne aktiver m.v.

Stk. 3. Den foreløbige overdragelsessum opgøres til summen af den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkostninger ved en afhændelse.

Stk. 4. Finansiel Stabilitet A/S’ datterselskab berigtiger den foreløbige overdragelsessum over for det nødlidende pengeinstitut ved at overtage ikkeefterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi som opgjort efter stk. 3. En del af beløbet tilbageholdes i form af en mellemregning, jf. stk. 6 og 7.

Stk. 5. Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtager den enkelte simple kreditors krav mod pengeinstituttet, i det omfang det kan indeholdes i et eventuelt krav, som pengeinstituttet har mod indskyderen. Derudover overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en forholdsmæssig andel af den tilbageværende del af kravene mod det nødlidende pengeinstitut. Forpligtelser over for medarbejdere, som Finansiel Stabilitet A/S’ datterselskab overtager, overtages fuldt ud.

Stk. 6. Mellemregningen anvendes til at efterregulere købesummen, når denne er endeligt fastsat af revisorerne.

Stk. 7. Størrelsen af mellemregningen, jf. stk. 4, fastsættes af værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen i Garantifonden for Indskydere og Investorer, jf. § 5, stk. 7, i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Stk. 8. Aktie-, garanti- og andelskapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed, overtages ikke.

Stk. 9. Aktivernes værdi fastsættes endeligt ud fra principperne i stk. 3 af to revisorer udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Revisorernes værdiansættelse skal foreligge, hurtigst muligt efter at revisorerne er udpeget.

Stk. 10. Revisorernes værdiansættelse, jf. stk. 9, kan indbringes for retten af det nødlidende pengeinstitut, Finansiel Stabilitet A/S eller Garantifonden for Indskydere og Investorer, senest 2 uger efter at værdiansættelsen er modtaget.

Stk. 11. Udgifterne til revisorernes honorar for værdiansættelsen efter stk. 9 afholdes af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.

Stk. 12. Overdragelsesaftalen, jf. stk. 1, skal indeholde en bestemmelse om, at den endelige overdragelsessum reguleres med et eventuelt nettooverskud hos datterselskabet efter videreoverdragelse eller likvidation af datterselskabet.

§ 16 h. Straks efter overdragelsen anmelder datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system med opfordring til enhver, der har en fordring eller andet krav mod det nødlidende pengeinstitut, om at anmelde deres krav til datterselskabet inden 3 måneder efter bekendtgørelsen, hvis kravet enten ikke tidligere har været rejst mod det nødlidende pengeinstitut eller er blevet afvist af det nødlidende pengeinstitut. Når særlige forhold taler derfor, skal datterselskabet sørge for, at bekendtgørelsen desuden optages i de medier, som det nødlidende pengeinstituts kunder forventes at orientere sig i.

Stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om

1) det nødlidende pengeinstituts navn, tidligere navne, adresse og cvr-nummer,

2) en person, til hvem anmeldelse skal ske, og

3) retsvirkningerne af for sen anmeldelse, jf. stk. 3.

Stk. 3. Anmeldes en fordring ikke rettidigt, jf. stk.1, bortfalder retten til dækning i datterselskabet.

Stk. 4. Krav, der behandles under et gruppesøgsmål efter reglerne i retsplejelovens kapitel 23 a, prækluderes ikke, selv om tilmeldingen til gruppesøgsmålet sker efter udløbet af fristen i stk. 1, forudsat at grupperepræsentanten på gruppens vegne har overholdt fristen.

§ 16 i. Datterselskabet skal på overdragelsestidspunktet opgøre de enkelte indskyderes dækning i det nødlidende pengeinstitut i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Stk. 2. Datterselskabet indbetaler et eventuelt acontobeløb på de pågældende kunders konti, der opgøres svarende til dækningen efter § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Det udbetalte acontobeløb kan reguleres efterfølgende.

Stk. 3. Datterselskabet indtræder i de pågældende kunders krav mod Garantifonden for Indskydere og Investorer.

§ 16 j. Erklæres et pengeinstitut konkurs, kan konkursboet overdrage aktiverne til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S på samme vilkår som ved afvikling efter §§ 16 e-16 i.«

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 245 indsættes:

»§ 245 a. Pengeinstitutter skal sikre, at de har effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at det enkelte pengeinstitut er forberedt og inden for 24 timer kan tilvejebringe nødvendige oversigter over og oplysninger om pengeinstituttets indskuds- og udlånskonti, pensionsdepoter m.v., når Finanstilsynet har fastsat en frist for pengeinstituttet efter § 225, stk. 1.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke foranstaltninger og systemer der er nødvendige for at sikre, at pengeinstituttet kan træffe de fornødne tiltag, når Finanstilsynet har fastsat en frist for pengeinstituttet efter § 225, stk. 1.«

2. I § 247, stk. 1, indsættes efter »egenkapitalen«: », eller er det insolvent, eller må det påregne at blive insolvent«.

3. I § 354, stk. 6, nr. 11, indsættes efter »2. pkt.«: », og efter § 16 g, stk. 9, i lov om finansiel stabilitet.«

4. I § 354, stk. 6, nr. 14, ændres »kapitel 2« til: »kapitel 2 a og 4 b«.

§ 3

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 338 af 1. maj 2009 og § 8 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Fonden skal medvirke ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter i henhold til § 16 e i lov om finansiel stabilitet.

Stk. 4. I det omfang Fonden har medvirket efter stk. 3, skal den ikke tillige medvirke efter stk. 2 i tilfælde af det pågældende pengeinstituts betalingsstandsning eller konkurs.«

2. Efter § 1 indsættes i kapitel 1:

»§ 2 a. Overtager et  datterselskab til  Finansiel Stabilitet A/S et pengeinstituts virksomhed efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, skal Fonden via afviklingsafdelingen stille en tabskaution over for Finansiel Stabilitet A/S for Finansiel Stabilitet A/S’ kapitalisering af datterselskabet, jf. § 16 e, stk. 2, i lov  om finansiel  stabilitet,  for Finansiel  Stabilitet A/S’ tildeling af en likviditetsramme til datterselskabet, jf. § 16 e, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet, og for eventuelt underskud i Finansiel Stabilitet A/S’ datterselskab som følge af afviklingen.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om betalingen af en risikopræmie for Fondens garantistillelse efter stk. 1.«

3. § 5 affattes således:

»§ 5. Fonden er opdelt i fire afdelinger: Pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen, fondsmæglerselskabsafdelingen og afviklingsafdelingen.

Stk. 2. Pengeinstitutafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 1, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 6.

Stk. 3. Realkreditafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 2, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 6.

Stk. 4. Fondsmæglerselskabsafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 3, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 6.

Stk. 5. Afviklingsafdelingen omfatter afvikling efter § 2 a for de i § 3, stk. 1, nr. 1, angivne institutter.

Stk. 6. Fondens bestyrelse træffer beslutning om, hvilken afdeling de i § 3, stk. 1, nr. 4, og § 4 nævnte filialer skal tilsluttes.

Stk. 7. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd træffer beslutning om størrelsen af den mellemregning, der etableres ved overdragelse af aktiver efter afviklingsordningen i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, jf. § 16 g, stk. 5, i lov om finansiel stabilitet.«

4. § 6, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Hvis de i stk. 1 nævnte bidrag ikke er tilstrækkelige til at dække en afdelings forpligtelser i medfør af loven, kan pengeinstitut-, realkredit- og fondsmæglerselskabsafdelingerne optage et lån hos hinanden i forhold til afdelingernes samlede bidrag.

Stk. 3. Afviklingsafdelingen kan optage lån, dog ikke i de andre afdelinger. De andre afdelinger kan ikke optage lån i afviklingsafdelingen.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

5. § 7, stk. 1, affattes således:

»Fondens ordinære formue skal for pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen og fondsmæglerselskabsafdelingen udgøre mindst 3,2 mia. kr. Afviklingsafdelingens separate formue skal ligeledes udgøre mindst 3,2 mia. kr.«

6. I § 7, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Afviklingsafdelingens separate formue består dog alene af indeståelser fra de bidragspligtige institutter.«

7. I § 7, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Pengeinstitutternes samlede bidrag til afviklingsafdelingen i form af indeståelser eller afdrag på lån optaget efter § 6, stk. 3, kan inden for et regnskabsår højst udgøre et beløb svarende til 2 promille af institutternes indlånsmasse.«

8. Efter § 15 indsættes i kapitel 5:

»§ 15 a. I tilfælde, hvor pengeinstitutter nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, overdrager deres aktiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S oprettet efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, dækker Fonden indskud og værdipapirer efter reglerne i §§ 9 og 11-14.«

9. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Udbetaling fra Fonden«

10. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udbetaling efter § 15 a sker til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 16 h, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

11. § 17 affattes således:

»§ 17. Fonden indtræder, i det omfang den har  ydet dæk­ning, i indskyderens eller investorens krav mod det pengeinstitut, der har anmeldt betalingsstandsning, er gået konkurs eller afvikles efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet.«

12. I § 18 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udgøres af 4 medlemmer, der repræsenterer institutterne nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet for 3 år ad gangen. Værdiansættelsesrådet vælger en formand blandt sine medlemmer.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 4

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 546 af 26. maj 2010 og lov nr. 547 af 26. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 7 B indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Beløb, som i forbindelse med afviklingen af et nødlidende pengeinstitut udbetales til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S i medfør af § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Den del af overtagne forpligtelser, der er dækket af beløb efter 1. pkt., kan ikke anses for en del af datterselskabets anskaffelsessum for de overtagne aktiver fra det nødlidende pengeinstitut.

Stk. 3. Såfremt Garantifonden for Indskydere og Investorer har udbetalt beløb omfattet af stk. 2 eller stillet garanti, der kan føre til udbetaling af beløb omfattet af stk. 2, og det nødlidende pengeinstitut omfattet af stk. 2 påbegynder ny aktivitet, kan et underskud for tidligere indkomstår ikke føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår eller senere indkomstår, ligesom underskud for det pågældende indkomstår ikke kan føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for senere indkomstår.«

§ 5

Loven træder i kraft den 1. oktober 2010.

§ 6

Stk. 1. §§ 2-4 gælder ikke for Grønland og Færøerne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland og Færøerne med de afvigelser, som de grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen