Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. juni 2010

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om spil

[af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)]

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til 1. behandling den 23. april 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Udvalget afgav betænkning den 26. maj 2010. Lovforslaget var til 2. behandling den 1. juni 2010, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 2

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I stk. 3 indsættes efter »Loven omfatter ikke«: »landbaseret turneringsbackgammon,«.

[Undtagelse af landbaseret turneringsbackgammon]

Til § 3

2) I stk. 2 indsættes som 2. pkt.:

»Betaling i en gættekonkurrence i en radio- eller en tv-udsendelse, hvor afholdelse af gættekonkurrencen ikke udgør hovedindholdet, anses ikke for indsats, såfremt betalingen sker via en informations- og indholdstjeneste med integreret taksering eller en mobil betalingstjeneste og ikke overstiger en tillægstaksering på 5 kr. pr. telefonnummer pr. døgn.«

[Undtagelse af gættekonkurrencer i radio- og tv-udsendelser]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås at undtage landbaseret turneringsbackgammon fra lovens anvendelsesområde. Ved landbaseret turneringsbackgammon forstås i denne sammenhæng, at mindst fire deltagere mødes fysisk, betaler ét fra turneringens påbegyndelse fastsat indskud pr. deltager, der ikke kan ændres undervejs i spillet, og spiller en eller flere backgammonkampe om point (som minimum til 5 point i hver enkelt kamp). Den eller de deltagere, der efter afslutningen af den samlede turnering opfylder på forhånd fastsatte kriterier for at vinde turneringen, vinder pengegevinster, der hidrører fra deltagernes indskud i turneringen. Kriteriet for at vinde en backgammonturnering kan f.eks. være, at den deltager, som har vundet flest kampe ud af et på forhånd fastsat antal kampe, vinder turneringen (en såkaldt Monradturnering), eller at den deltager eller det hold, der efter et antal runder har vundet samtlige kampe, herunder finalen, vinder turneringen (et såkaldt cupsystem).

Til nr. 2

Det foreslås, at betaling i en gættekonkurrence i en radio- eller en tv-udsendelse ikke anses for indsats, såfremt betalingen sker via en informations- og indholdstjeneste med integreret taksering eller en mobil betalingstjeneste og ikke overstiger en tillægstaksering på 5 kr. pr. telefonnummer pr. døgn og afholdelse af gættekonkurrence ikke udgør hovedindholdet af radio- eller tv-udsendelsen.

Det foreslåede betyder, at loven ikke finder anvendelse på gættekonkurrencer, såfremt de afholdes på de i bestemmelsen nævnte betingelser. De gættekonkurrencer, der er omhandlet af bestemmelsen, er gættekonkurrencer, hvor deltagerne i gættekonkurrencen skal betale et gebyr på maksimalt 5 kr. for at deltage, hvor der kan vindes en gevinst, og hvor gættekonkurrencen helt eller delvis afgøres ved tilfældigheder, f.eks. i forbindelse med en trækning mellem alle, der har svaret rigtigt på konkurrencens spørgsmål, eller hvor »telefonsluser« tilfældigt afgør, hvem der får lov til at deltage i konkurrencen.

Gættekonkurrencer, som alene afgøres ved færdighed, er ikke omfattet af lovens anvendelsesområde uanset deltagerbetalingens størrelse, jf. bemærkninger til § 5, nr. 1.

Ved radio- og tv-udsendelser forstås radio- og tv-udsendelser omfattet af såvel de radio- og tv-virksomheder, som er nævnt i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 5. juni 2010 om radio- og fjernsynsvirksomhed, og fjernsynsvirksomheder, der sender dansksprogede fjernsynsudsendelser, som spredes via satellit – f.eks. TV3.

Ved informations- og indholdstjeneste med integreret taksering forstås sms-betalinger og de betalinger, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 991 af 6. november 2000 om informations- og indholdstjenester med integreret taksering (tidligere service 900-tjenester) som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 259 af 10. april 2003.

Det er endvidere en betingelse, at afholdelse af gættekonkurrence ikke udgør hovedindholdet af radio- eller tv-udsendelsen. Deltagelse i gættekonkurrencerne skal derfor kun indgå som et mindre element og skal være tilknyttet en radio- eller tv-udsendelse med et andet indhold.

Torsten Schack Pedersen V Karsten Lauritzen V Mads Rørvig V Jacob Jensen V Mikkel Dencker DF Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Rasmus Jarlov KF Anders Samuelsen LA nfmd. Nick Hækkerup S John Dyrby Paulsen S Klaus Hækkerup S René Skau Björnsson S Thomas Jensen S Jesper Petersen SF Niels Helveg Petersen RV fmd. Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
3
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 202 efter betænkningsafgivelse

Bilagsnr.

Titel

68
Henvendelse af 27/5-10 fra Dansk Backgammon Forbund
69
Betænkning afgivet den 26. maj 2010
70
1. udkast til tillægsbetænkning
71
Tilbagetrækning af ændringsforslag nr. 2, fra skatteministeren
72
Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren
73
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 27/5-10 fra Dansk Backgammon Forbund
74
2. udkast til tillægsbetænkning