Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af spildevand

 

Herved bekendtgørelse lov nr. 490 af 12. juni 1996 om afgift om spildevand med de ændringer, der følger af § 31 i lov nr. 1223 af 27. december 1996 og § 31 i lov nr. 1098 af 29. december 1997.

Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

    Stk. 2. Spildevand, der udspredes på marker med andre formål end nedsivning, er ikke afgiftspligtigt.

§ 2. Afgift betales af spildevandsanlæg, hvortil der er tilsluttet mere end én ejendom.

    Stk. 2. Afgift betales endvidere af ejeren af en ejendom med afløb, der udleder spildevand uden om de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg.

    Stk. 3. Udledning til samletank, der tømmes i de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg, ligestilles med tilslutning til disse anlæg.

§ 3. Afgiften udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

Totalnitrogen 20 kr. pr. kg

Totalfosfor 110 kr. pr. kg

Organisk materiale opgjort som

biologisk iltforbrug efter 5 dage

(BI5(modificeret)) 11 kr. pr. kg

Registrerede spildevandsudledere

§ 4. Spildevandsanlæg, der skal betale afgift efter § 2, stk. 1, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Den, der er omfattet af § 2, stk. 2, og som betaler afgift på grundlag af det faktisk målte antal m3 udledt vand eller efter den faktisk målte koncentration af totalnitrogen, totalfosfor og BI5 (modificeret), skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 3. Den, der betaler afgift efter en til de statslige told- og skattemyndigheder anmeldt koncentration, jf. § 8, stk. 5, eller § 10, stk. 3, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Til de registrerede spildevandsudledere udstedes et bevis for registreringen.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. For de registrerede spildevandsudledere er afgiftsperioden kvartalet.

§ 6. Den afgiftspligtige mængde beregnes som udledningen af vand i afgiftsperioden ganget med koncentrationen af de enkelte stoffer i udledningen.

§ 7. For den, hvis udledningstilladelse indebærer pligt til måling af den udledte mængde vand, opgøres den udledte mængde vand efter måler. Den, der er afgiftspligtig efter § 2, stk. 2, opgør dog altid udledningen efter måler, såfremt den årlige udledning overstiger 50.000 m3.

    Stk. 2. Andre opgør den udledte mængde efter måler eller på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, jf. stk. 3-6.

    Stk. 3. Vandforbruget opgøres efter måler eller som et skønnet forbrug, der dog mindst skal svare til den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand. For ejendomme, der forbruger vand, der ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, opgøres forbruget efter målere, såfremt forbruget overstiger 1.000 m3 årligt. For vandforbrug under 1.000 m3 årligt, som ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, kan vandforbruget opgøres efter måler eller fastsættes til mindst 170 m3 årligt pr. ejendom, dog mindst 170 m3 pr. helårsboligenhed og mindst 70 m3 pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. For erhvervsejendomme kan der foretages fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke afledes til det pågældende spildevandsanlæg. Fradraget kan foretages i samme omfang, som der ikke opkræves bidrag til driften af spildevandsanlægget af den pågældende mængde. Ejere af erhvervsejendomme, der betaler afgift efter § 2, stk. 2, kan kun foretage fradrag for den del, der overstiger 1.000 m3.

    Stk. 4. Spildevandsudledere, der ikke opkræver årlige driftsbidrag efter tilknyttede ejendommes vandforbrug, kan fastsætte vandforbruget til 170 m3 pr. ejendom, dog mindst 170 m3 pr. helårsboligenhed og mindst 70 m3 pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. Det er en forudsætning, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m3.

    Stk. 5. For ejendomme, hvor der kun afledes spildevand fra boligenheder, fastsættes vandforbruget uanset bestemmelserne i stk. 4 efter måler eller som et skønnet forbrug, der mindst svarer til den mængde vand, hvoraf der for boligenheden betales vandafgift efter lov om afgift af ledningsført vand.

    Stk. 6. For spildevandsudledere med mere end 10 tilknyttede ejendomme, som opgør den udledte mængde på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, tillægges 50 pct. til den opgjorte mængde.

    Stk. 7. Spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, som betaler afgift af den målte udledning, og som indeholder fælles kloaknet, kan fratrække en mængde svarende til 2,5 gange bassinvolumen i det fælleskloakerede net pr. afgiftsperiode. Er der flere afgiftspligtige udledninger eller udledninger til andre registrerede spildevandsudledere, fordeles fradraget efter de udledte mængder.

    Stk. 8. Såfremt fradraget efter stk. 7 overstiger den målte udledning, overføres uudnyttet fradrag til den næste afgiftsperiode.

    Stk. 9. For ejendomme med samletank for toiletvand anses 25 pct. af vandforbruget for tilledt samletanken.

    Stk. 10.3) Almene vandforsyningsanlæg skal efter anmodning fra de kommunale myndigheder mindst én gang årligt afgive oplysninger om fordelingen af den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand, på de enkelte ejendomme.

§ 8. Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling eller betaler efter de i stk. 2 nævnte standarder, jf. dog stk. 5. Såfremt der betales efter de nævnte standarder, anvendes disse for en periode på mindst 1 år.

    Stk. 2. For spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, udgør standardbetalingen for udledninger ved

1) nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering. 0,50 kr. pr. m3

2) både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,60 kr. pr. m3

3) både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,00 kr. pr. m3

4) både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,10 kr. pr. m3

5) både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 1,30 kr. pr. m3

6) samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 1,40 kr. pr. m3

7) både mekanisk og biologisk rensning 1,60 kr. pr. m3

8) både mekanisk rensning og kemisk fældning 1,90 kr. pr. m3

9) andre 3,80 kr. pr. m3

Stk. 3. Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindre end 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling, jf. dog stk. 5. Spildevandsanlæg, der udleder mindre end 50.000 m3 pr. år, kan dog vælge at betale en afgift på 3,80 kr. pr. m3. For anlæg med tilladelse til nedsivning kan der dog betales 50 øre pr. m 3.

    Stk. 4. Ved betaling efter standarder, jf. stk. 2, ligestilles rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre med anlæg, der både har mekanisk og biologisk rensning. Efterbehandling med ophold i lagune ligestilles med filtrering. Udsprøjtning med kommunal tilladelse ligestilles med nedsivning.

    Stk. 5. Den, der betaler afgift efter § 2, kan vælge at opgøre koncentrationen af forurenende stoffer som den maksimale koncentration, der forekommer i udledningen. Den maksimale koncentration skal anmeldes til de statslige told- og skattemyndigheder.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 9. Fritaget for afgift er processpildevand, der udledes fra hav-, salt- og ferskvandsdambrug.

    Stk. 2. Fritaget for afgift er vand, der udledes fra de dele af flerstrengede spildevandsanlæg, der primært er indrettet til bortledning af overfladevand (separatsystemer), spildevand, der udledes fra overløbsbygværker, samt direkte udledninger i forbindelse med afværgeboringer og grundvandssænkninger og andre selvstændige udledninger af grund- eller overfladevand, hvor mængden af afgiftspligtige stoffer ikke er større i udledningen end ved tilførslen fra den pågældende vandforsyning, når vandet bortledes uden om de i § 2, stk. 1, nævnte anlæg.

§ 10. I det omfang, der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten), ydes der efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder godtgørelse for den mængde afgiftspligtige stoffer, som tilføres spildevandsudlederen fra vandforsyningskilden.

    Stk. 2. I det omfang, der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten), er udledning af vand fra muslingerenserier fritaget for afgift.

    Stk. 3. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan godtgørelsen fastsættes til 5 øre pr. m3 eller beregnes på grundlag af en til de statslige told- og skattemyndigheder anmeldt mindste koncentration, såfremt der ikke foretages måling af det faktiske indhold.

    Stk. 4. Godtgørelsen efter stk. 1 kan ikke overstige den betalte afgift af den pågældende udledning.

§ 11. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 97 pct. af den del af afgiften, der årligt overstiger 20.000 kr., og som vedrører virksomhedens afgiftspligtige udledning af spildevand efter § 2, stk. 2, eller afledning af spildevand til spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, når mindst 80 pct. af afgiften kan henføres til

1) forarbejdningen af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr eller dele heraf eller

2) fremstillingen af cellulose eller

3) fremstillingen af rør- og roesukker på baggrund af sukkerroer og sukkerrør.

    Stk. 2. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 70 pct. af den del af afgiften, der årligt overstiger 20.000 kr., og som vedrører virksomhedens afgiftspligtige udledning af spildevand efter § 2, stk. 2, eller afledning af spildevand til spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, når mindst 80 pct. af afgiften kan henføres til fremstillingen af

1) organiske pigmenter og præparater i forbindelse hermed eller

2) pektinstoffer, pektinater og pektater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer henhørende under position 1302.20 til og med position 1302.39 i EU's kombinerede nomenklatur eller

3) vitaminer.

§ 12. Til dokumentation af godtgørelsen efter §§ 10 og 11 skal virksomheder, der afleder spildevand til spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvoraf størrelsen af afgiften fremgår, jf. stk. 4.

    Stk. 2. Tilbagebetalingsbeløbet efter stk. 1 udbetales efter hvert kvartal efter de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen efter §§ 10 og 11.

    Stk. 4. Spildevandsudledere omfattet af § 2, stk. 1, skal efter anmodning fra de i § 10, stk. 1, og § 11 omfattede virksomheder mindst én gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige ved opgørelsen af afgiften efter stk. 1. Skatteministeren kan fastsætte regler herom.

Regnskabsbestemmelser

§ 13. Registrerede spildevandsudledere skal føre et regnskab over den udledte mængde spildevand eller de tilknyttede ejendommes samlede vandforbrug, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.

    Stk. 2. Den, der opgør koncentrationen af totalnitrogen, totalfosfor og BI5(modificeret) efter måling, skal føre et regnskab over målinger, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.

    Stk. 3. Registrerede spildevandsudledere, der betaler afgift på grundlag af anmeldte maksimale eller minimale koncentrationer, skal kunne fremlægge dokumentation, der kan danne grundlag for kontrollen med de anmeldte koncentrationer.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for spildevandsudledernes regnskabsførelse, måleudstyr og regler for måling m.v.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere krav til dokumentationen efter stk. 3.

Afregning af afgiften

§ 14. Registrerede spildevandsudledere skal efter udgangen af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, til de statslige told- og skattemyndigheder angive størrelsen af de i periodens løb stedfundne afgiftspligtige udledninger af spildevand m.v. Angivelsen skal være underskrevet af udlederens ansvarlige ledelse.

§ 15. Registrerede spildevandsudledere skal indbetale afgiften for en afgiftsperiode til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften mindre end 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens indbetaling.

    Stk. 2. Registrerede spildevandsudledere skal ikke indbetale den del af afgiften, som virksomheden er berettiget til at få tilbagebetalt efter § 10 eller § 11.

    Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af den registrerede spildevandsudleder, dog mindst 50 kr.

    Stk. 4. Afgift, der skal betales efter § 2, stk. 2, af andre end registrerede spildevandsudledere, opkræves af den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Kommunerne fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften. Sker betaling ikke senest på en af kommunen fastsat dato efter forfaldsdagen, er kommunen berettiget til at fordre afgiftsbeløbet forrentet fra forfaldsdagen med indtil 1,3 pct. månedlig for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker. Kommunerne kan fastsætte et minimumsgebyr på indtil 50 kr. ved forsinket indbetaling.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler for kommunernes afregning til Told- og Skattestyrelsen af afgift opkrævet efter stk. 4.

§ 16.3) Såfremt det konstateres, at en spildevandsudleder har afgivet urigtig angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, således at der er betalt for lidt i afgift, afkræves udlederen det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler spildevandsudlederen, ikke opgøres på grundlag af dennes regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftsbeløbet.

    Stk. 3. Er der efter § 8, stk. 5, eller § 10, stk. 3, anmeldt en lavere maksimal henholdsvis højere minimal koncentration end den faktisk konstaterede, fastsættes koncentrationen til den konstaterede koncentration.

    Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af den afgiftspligtige, dog mindst 50 kr.

§ 16 a.2) Dør en spildevandsudleder, der er registreret efter § 4, stk. 2, eller indehaveren af et registreret spildevandsanlæg, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 14 for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.

§ 17. Der betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Kontrolbestemmelser

§ 18. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af spildevandsanlæg og i lokaler, der benyttes i forbindelse med driften af registreringspligtige virksomheder, og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders anmodning udleveres eller indsendes til disse.

    Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på kommunernes kontrol af spildevandsanlæg omfattet af § 15, stk. 4.

§ 19. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug ved registrering af spildevandsudledere og kontrollen med afgiftens betaling eller godtgørelse af afgift.

§ 20. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

§ 21.2) Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller

2) overtræder § 4, stk. 1, 2 eller 3, § 12, stk. 1 eller 4, § 13, stk. 1, 2 eller 3, § 14, § 16 a eller § 18, stk. 2, 3 eller 4.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

    Stk. 4.3) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 22. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Andre bestemmelser

§ 23.3) Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højre administrativ myndighed.

§ 23 a.3) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om afgiftspligt.

2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

3) Spørgsmål om, hvilken type renseanlæg der foreligger efter § 8, stk. 2.

4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 9, 10 og 11.

5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 16, stk. 2.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 24. Afgift efter loven kan inddrives ved udpantning.

    Stk. 2. For betaling af afgiften hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 25.3) (Ophævet).

§ 26. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 27. 3) (Ophævet).

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 28.1) Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren. Skatteministeren kan bestemme, at § 4 skal træde i kraft forud for lovens øvrige bestemmelser.

§ 29. Loven finder anvendelse på udledninger, der sker efter lovens ikrafttræden.

    Stk. 2. For opgørelser af udledninger, der påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af udledningen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af udledningerne, hvoraf der skal betales afgift.

    Stk. 3. Afgiften efter § 3 udgør i perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997 følgende:

Totalnitrogen 10 kr. pr. kg

Totalfosfor 55 kr. pr. kg

BI5(modificeret) 5,50 kr. pr. kg

    Stk. 4. Standardbetalingen efter § 8, stk. 2 og 3, udgør i perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997 halvdelen af de i bestemmelsen nævnte beløb pr. m3.

    Stk. 5. For opgørelser, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden 1. januar 1998 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften med de i § 3 nævnte satser af så stor en del af udledningen, som tidsrummet fra 1. januar 1998 til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Den resterende del af afgiften beregnes efter de i stk. 3 nævnte satser. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 30. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

1) Lov nr. 490 af 12. juni 1996 (afgift af spildevand) trådte i kraft den 1. januar 1997.

2) Lov nr. 1223 af 27. december 1996 (Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og konkursloven) trådte i kraft den 1. januar 1997.

3) Lov nr. 1098 af 29. december 1997 (ændret klagestruktur) trådte i kraft den 1. april 1998.

Skatteministeriet, den 21. august 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann