Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af ledningsført vand

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 13. juli 1994 med de ændringer, der følger af § 34 i lov nr. 1223 af 27. december 1996 og § 37 i lov nr. 1098 af 29. december 1997.

Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet.

§ 2. Afgift betales af registrerede virksomheder.

    Stk. 2. Afgift betales endvidere af ejeren af en ejendom, der forsynes med ledningsført vand, men ikke får leveret vand fra et alment vandforsyningsanlæg.

§ 3. Afgiften udgør 5 kr. pr. m3 vand.

Registrerede virksomheder

§ 4. Almene vandforsyningsanlæg skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2.2) Virksomheder, der leverer ydelser omfattet af bilaget til nærværende lov, og virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, og som i forbindelse med deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyningsanlæg, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, såfremt det nævnte vandforbrug overstiger 1000 m3 årligt.

    Stk. 3. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

    Stk. 4. Registrerede virksomheder skal efter anmodning fra Told- og Skattestyrelsen udarbejde fortegnelser over ejendomme, der får leveret vand fra virksomheden.

§ 5. Virksomheder registreret efter § 4, stk. 1, er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet at modtage og fra andre registrerede virksomheder at få tilført afgiftspligtigt vand.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 6. Afgiftsperioden er kvartalet.

§ 7. For virksomheder registreret efter § 4, stk. 1, er den afgiftspligtige mængde i en afgiftsperiode de leverancer, for hvilke der er udstedt fakturaer, herunder acontoopkrævninger, i den pågældende periode med fradrag efter § 8.

    Stk. 2. Den samlede afgiftspligtige mængde for et år udgør dog mindst 90 pct. af den fremstillede mængde tillagt den modtagne mængde, der er faktureret til virksomheden fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, og fratrukket den mængde, der er faktureret til andre registrerede virksomheder og udlandet.

    Stk. 3. Den afgiftspligtige mængde for vand, der forbruges efter § 4, stk. 2, er den del af dette forbrug, der overstiger 1000 m3 årligt.

    Stk. 4. For den, der er afgiftspligtig i henhold til § 2, stk. 2, er den afgiftspligtige mængde 170 m3 årligt pr. helårsboligenhed og 70 m3 årligt pr. boligenhed, der ikke er en helårsbolig, jf. dog stk. 5.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at den afgiftspligtige mængde i de i stk. 4 nævnte tilfælde efter den enkelte kommunes bestemmelse i stedet kan opgøres ved hjælp af en måler. Ministeren kan herunder fastsætte regler om kommunernes kontrol og om, at kommunen kan opkræve et gebyr til dækning af udgifterne ved ordningen. Ministeren kan endvidere bemyndige kommunerne til at fastsætte regler om regnskabsførelse og om indretning, montering og kontrol af måler hos de afgiftspligtige.

§ 8. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 7, stk. 1, fradrages

1) vand, der tilføres en anden registreret virksomhed, jf. § 5, og

2) vand, der leveres til udlandet.

Afgiftsgodtgørelse og afgiftsfritagelse

§ 9. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få tilbagebetalt afgiften efter nærværende lov af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Tilbagebetaling kan dog ikke finde sted for så vidt angår afsætning af de i bilaget til nærværende lov nævnte ydelser.

    Stk. 3. Afgiften tilbagebetales efter stk. 1 i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift af vand. Til dokumentation af tilbagebetalingsbeløbet skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvoraf størrelsen af afgiften fremgår, jf. stk. 7.

    Stk. 4. Tilbagebetalingsbeløbet efter stk. 1 opgøres for den periode, som virksomheden anvender ved angivelsen af afgiftstilsvaret efter merværdiafgiftsloven. Tilbagebetalingsbeløbet for en periode omfatter afgiften efter nærværende lov af de af virksomheden i perioden modtagne leverancer af afgiftspligtigt vand. Tilbagebetaling af afgiftsbeløbet kan dog omfatte flere perioder under ét.

    Stk. 5. Tilbagebetalingsbeløbet anføres på virksomhedens angivelser efter merværdiafgiftsloven. Beløbet angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb.

    Stk. 6. Tilbagebetalingen sker ved, at virksomheden foretager modregning i sit afgiftstilsvar efter merværdiafgiftsloven. I det omfang tilbagebetalingen ikke kan ske ved modregning, udbetales beløbet til virksomheden efter de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 7. Virksomheder, der leverer vand, skal mindst én gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige ved opgørelsen af afgiften efter stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler herom.

§ 10. Vand, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen.

Afgift af vand, der modtages fra udlandet

§ 11. Ved modtagelse fra udlandet af afgiftspligtigt ledningsført vand svares afgift ved modtagelsen, medmindre vandet modtages efter reglerne i § 5. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afregningen af afgiften.

Regnskabsbestemmelser

§ 12. Registrerede virksomheder skal føre et regnskab over afsætningen, fremstillingen eller forbruget af vand, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for virksomhedernes regnskabsførelse og for indretningen af teknisk måleudstyr og montering af dette i virksomhederne.

Afregning af afgiften

§ 13. Registrerede virksomheder skal efter udgangen af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, til de statslige told- og skattemyndigheder angive størrelsen af de i periodens løb stedfundne afgiftspligtige leverancer m.v. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

§ 14. Registrerede virksomheder skal indbetale afgiften for en afgiftsperiode til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om afgiftens indbetaling.

    Stk. 2. Virksomhederne skal sammen med indbetalingerne for oktober kvartal foretage eventuelle indbetalinger efter bestemmelsen i § 7, stk. 2.

    Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 50 kr.

    Stk. 4. Et negativt afgiftstilsvar udbetales til virksomheden efter de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 5. Afgift, der skal betales efter § 2, stk. 2, opkræves af den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Afgiftsbeløbet forhøjes med 25 pct. Kommunerne fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften. Sker betaling ikke senest på en af kommunen fastsat dato efter forfaldsdagen, er kommunen berettiget til at fordre afgiftsbeløbet forrentet fra forfaldsdagen med 1 pct. månedlig for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker.

    Stk. 6. For virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af § 13, stk. 1, i merværdiafgiftsloven, forhøjes afgiftsbeløbet for vand, der forbruges efter § 4, stk. 2, i forbindelse med leveringen af disse varer og ydelser med 25 pct.

    Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler for kommunernes afregning til Told- og Skattestyrelsen af afgift opkrævet efter stk. 5.

§ 15. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift eller fået tilbagebetalt for meget, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2.2) Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftsbeløbet. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb i tilbagebetaling og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal indbetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

    Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 15 a.1) Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 13 for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.

§ 16. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Kontrolbestemmelser

§ 17. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes i forbindelse med driften af registreringspligtige virksomheder, og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. De statslige told- og skattemyndigheder er endvidere berettiget til at foretage tilsvarende eftersyn hos virksomheder, der begærer tilbagebetaling efter § 9.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders anmodning udleveres eller indsendes til disse.

    Stk. 4. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om deres indkøb og eventuelle videresalg af afgiftspligtigt vand.

    Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for kommunernes kontrol i de i § 7, stk. 5, nævnte tilfælde.

§ 18. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug ved registrering af virksomheder og kontrollen med afgiftens betaling eller tilbagebetaling.

§ 19. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

§ 20. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2)1) overtræder § 4, stk. 1, 2 eller 4, § 9, stk. 7, § 12, stk. 1, § 13, § 15 a, § 17, stk. 2, 3 eller 4, eller

3) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender vand, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4.2) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4.2) Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Andre bestemmelser

§ 22.2) Skatteministeren kan bemyndige de statstlige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 22 a.2) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om afgiftspligt.

2) Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.

3) Spørgsmål om antallet af de i § 7, stk. 4, nævnte boligenheder.

4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelse og afgiftsfritagelse efter §§ 9 og 10.

5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 15, stk. 2.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 23. Afgift efter loven med påløbne renter og omkostninger samt de i § 7, stk. 5, 2. pkt., og § 16 nævnte gebyrer er tillagt udpantningsret.

    Stk. 2. For betaling af afgiften hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 24. (Ophævet).

§ 25.2) Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 25 a. (Ophævet).

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 26. Loven træder i kraft den 1. januar 1994, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 4, stk. 4, og § 27, stk. 3, træder i kraft den 1. september 1993.

§ 27. Loven finder anvendelse på leverancer, der sker efter lovens ikrafttræden.

    Stk. 2. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

    Stk. 3. Virksomheder, der skal registreres efter § 4, stk. 1, skal anmelde sig til registrering senest den 10. september 1993. Tilsvarende gælder for virksomheder og institutioner m.v., der forventer, at deres forbrug af vand efter § 4, stk. 2, vil overstige 1000 m3 for 1994.

    Stk. 4. Afgiften svares i perioden 1. januar 1994-31. december 1997 efter følgende satser:
1 kr. pr. m3 vand i perioden 1. januar 1994 - 31. december 1994
2 kr. pr. m3 vand i perioden 1. januar 1995 - 31. december 1995
3 kr. pr. m3 vand i perioden 1. januar 1996 - 31. december 1996
4 kr. pr. m3 vand i perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997.

    Stk. 5. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden henholdsvis 1. januar 1995, 1. januar 1996, 1. januar 1997 og 1. januar 1998 og afsluttes efter de nævnte tidspunkter, beregnes afgiften af så stor en del af leverancerne, som tidsrummet fra henholdsvis 1. januar 1995, 1. januar 1996, 1. januar 1997 og 1. januar 1998 til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 28. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

1) Lov nr. 1223 af 27. december 1996 (Ændringer som følge af dødsboskifteloven og dødsboskatteloven m.v.) (indsættelse af § 15 a og ændring af § 20, stk. 1, nr. 2) trådte i kraft den 1. januar 1997.

2) Lov nr. 1098 af 29. december 1997 (Ændret klagestruktur m.v.) (ophævelse af § 15, stk. 2, 3. pkt. og stk. 3, ændring af § 20, stk. 4, og § 22, indsættelse af § 22 a og ophævelse af §§ 24 og 25 a) trådte i kraft den 1. april 1998. Lovens regler om klage finder anvendelse på afgørelser, der påklages fra og med den 1. april 1998. Afgørelser, der inden den 1. april 1998 er påklaget til Told- og Skattestyrelsen, i sager, hvor Told- og Skattestyrelsen efter de hidtidige regler er sidste administrative klageinstans, kan ikke påklages til Landsskatteretten efter loven.

BILAG

Liste over momsregistrerede virksomheder, hvis afsætning af ydelser ikke giver adgang til tilbagebetaling af vandafgift

Advokater.

Arkitekter.

Bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer).

Forlystelser, herunder teaterforeninger, biografforestilliger m.v.

Landinspektører.

Mæglere.

Reklame.

Revisorer.

Rådgivende ingeniører.

Skatteministeriet, den 21. august 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann