Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

(Nedsættelse af grundskyldpromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved § 17 i lov nr. 529 af 26. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 3. pkt., ændres »9,7 promillepoint« til: »14,8 promillepoint«.

2. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »12,3 promille« til: »7,2 promille«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2011

§ 3

Stk. 1. Staten yder efter regler fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren for skatteåret 2011 et særligt tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af denne lov.

Stk. 2. Ved opgørelsen for 2011 af beskatningsniveauet for kommuner, jf. § 26, nr. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår tilskuddet som nævnt i stk. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.