Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0043
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger1)

(Ændring af regler om belægningsgrad, tilsyn på slagteriet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 336 af 16. maj 2001 om hold af slagtekyllinger, som ændret ved § 3 i lov nr. 500 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger, EU-Tidende 2007, nr. L 182, side 19 ff.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Ved bedrift forstås i denne lov et produktionssted, hvor der holdes slagtekyllinger.

Stk. 2. Ved slagtekyllinger forstås i denne lov kyllinger, som holdes med henblik på kødproduktion.

Stk. 3. Ved kyllinger forstås i denne lov dyr af arten Gallus gallus fra klækning til kønsmodenhed.

Stk. 4. Ved huse forstås i denne lov rum eller bygninger, hvori der holdes slagtekyllinger.

Stk. 5. Ved friareal forstås i denne lov et areal, som kyllingerne har permanent adgang til.

Stk. 6. Ved belægningsgrad forstås i denne lov den samlede levende vægt pr. m2 friareal for de kyllinger, der er til stede samtidig i et hus.

Stk. 7. Ved flok forstås i denne lov en gruppe kyllinger, som er anbragt i et hus og er til stede i dette hus samtidig.

Stk. 8. Ved daglig dødelighed forstås i denne lov det antal kyllinger, der er døde i et hus på en given dag, herunder dem, der er blevet aflivet enten på grund af sygdom eller af andre grunde, divideret med det totale antal kyllinger, der er til stede i huset på denne dag, ganget med 100.

Stk. 9. Ved samlet dødelighed forstås i denne lov det antal kyllinger, der på det tidspunkt, hvor kyllingerne udtages af et hus for at blive solgt eller slagtet, er døde siden indsættelsen i huset, herunder dem, der er blevet aflivet enten på grund af sygdom eller af andre grunde, divideret med det totale antal kyllinger, der blev indsat i huset, ganget med 100.

Stk. 10. Ved embedsdyrlæge forstås i denne lov en dyrlæge ansat af Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for kødkontrollen på et fjerkræslagteri.«

3. § 7 affattes således:

»§ 7. Den maksimale belægningsgrad i et hus må ikke på noget tidspunkt overstige 33 kg levende vægt pr. m2 friareal, jf. dog §§ 7 a-7 c.«

4. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Den maksimale belægningsgrad efter § 7 i et hus kan øges op til 39 kg levende vægt pr. m2 friareal, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Bedriften drives i overensstemmelse med kravene i denne lovs §§ 4-6 og 8 samt kravene til hold af slagtekyllinger i regler udstedt i medfør af denne lov.

2) Det hus, hvor der ønskes en maksimal belægningsgrad på op til 39 kg levende vægt pr. m2 friareal, er udstyret med ventilationssystemer og om nødvendigt køle- og varmesystemer, der er udformet og indrettet samt anvendes på en sådan måde, at

a) ammoniakkoncentrationen (NH3) ikke overstiger 20 ppm og kuldioxidkoncentrationen (CO2) ikke overstiger 3.000 ppm målt i kyllingernes hovedhøjde,

b) indendørstemperaturen højst er 3° C højere end udendørstemperaturen, når udendørstemperaturen er over 30° C i skyggen, og

c) den gennemsnitlige relative luftfugtighed målt indenfor i huset i 48 timer ikke overstiger 70 pct., når udendørstemperaturen er under 10° C.

§ 7 b. Den maksimale belægningsgrad efter § 7 a i et hus kan yderligere øges op til 42 kg levende vægt pr. m2 friareal, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Der er inden for de seneste 2 år udført tilsyn på et slagteri efter § 9 med kyllinger fra huset eller foretaget besætningskontrol efter § 10, og i den forbindelse er der ikke konstateret væsentlige eller gentagne velfærdsproblemer på bedriften eller inden for dette tidsrum i øvrigt på bedriften konstateret overtrædelser af kravene i denne lov eller af kravene til hold af slagtekyllinger i regler udstedt i medfør af denne lov.

2) Bedriften drives i overensstemmelse med de retningslinjer for hold af slagtekyllinger, som er udarbejdet af Det Danske Fjerkræraad og godkendt af justitsministeren.

3) Den samlede dødelighed har i de seneste syv på hinanden følgende kontrollerede flokke fra det hus, hvor der ønskes en maksimal belægningsgrad på op til 42 kg levende vægt pr. m2 friareal, været mindre end 1 pct. tillagt 0,06 pct. ganget med flokkens slagtealder i dage.

Stk. 2. Uanset at betingelsen i stk. 1, nr. 3, ikke er opfyldt, kan fødevareregionen tillade anvendelse af den maksimale belægningsgrad efter stk. 1, hvis den forhøjede dødelighed er undskyldelig.

Stk. 3. Hvis den maksimale belægningsgrad i et hus øges til mere end 40 kg levende vægt pr. m2 friareal, må den gennemsnitlige belægningsgrad i det pågældende hus på intet tidspunkt overstige 40 kg levende vægt pr. m2 friareal. Den gennemsnitlige belægningsgrad i det enkelte hus måles som den gennemsnitlige belægningsgrad for det aktuelle hold og de to forudgående hold slagtekyllinger i det enkelte hus.

§ 7 c. Anvendelse af den maksimale belægningsgrad efter §§ 7 a og 7 b skal anmeldes til fødevareregionen på det sted, hvor bedriften ligger. Anmeldelsen skal indgives, senest 3 uger før belægningsgraden forøges.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til anmeldelser efter stk. 1, herunder om, at der skal betales gebyr for registrering af anmeldelsen og for fødevareregionens prøvelse af oplysningerne i anmeldelsen.«

5. § 9 affattes således:

»§ 9. Ved indlevering af slagtekyllinger til et fjerkræslagteri skal producenten sikre, at kyllingerne er ledsaget af oplysninger om afstamning eller race, den daglige dødelighed og den samlede dødelighed. Disse oplysninger og antallet af slagtekyllinger, der er døde ved ankomsten, skal under tilsyn af embedsdyrlægen registreres med angivelse af bedriften og huset. Oplysningernes pålidelighed kontrolleres under tilsyn af embedsdyrlægen.

Stk. 2. Tilstanden af trædepuder og fjerdragt på de slagtekyllinger, der bliver indleveret på slagteriet, skal overvåges løbende på embedsdyrlægens ansvar. Herudover skal embedsdyrlægen i forbindelse med den kontrol, der udføres efter reglerne om den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, evaluere resultaterne af inspektionen efter slagtning med henblik på at identificere eventuelle andre tegn på velfærdsproblemer.

Stk. 3. Hvis der på baggrund af tilsynet efter stk. 1 og 2 er grund til at antage, at der kan være velfærdsproblemer i det hus, som de pågældende slagtekyllinger hidrører fra, herunder at producenten anvender en højere maksimal belægningsgrad end 33 kg levende vægt pr. m2 friareal uden at opfylde betingelserne i §§ 7 a-7 c, indberetter embedsdyrlægen det straks til vedkommende fødevareregion. Hvis forholdene skønnes at være mindre væsentlige, kan embedsdyrlægen dog i stedet henstille til producenten, at der skal rettes op på utilstrækkelige forhold i det pågældende hus. Hvis de påpegede forhold ikke er udbedret ved modtagelsen af det næste hold slagtekyllinger fra samme hus, skal embedsdyrlægen indberette det til vedkommende fødevareregion.

Stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte nærmere regler om tilsynet på slagteriet, herunder om, hvornår embedsdyrlægen bør foretage indberetning efter stk. 3.«

6. I § 10, stk. 2, ændres »§ 9, stk. 2« til: »§ 9, stk. 3«.

7. I § 11, 1. pkt., ændres »konstaterer velfærdsproblemer i et eller flere huse« til: »i et eller flere huse konstaterer velfærdsproblemer, herunder at producenten anvender en højere maksimal belægningsgrad end 33 kg levende vægt pr. m2 friareal uden at opfylde betingelserne i §§ 7 a-7 c«.

8. I § 12, stk. 1, ændres »påbyde en producent at nedsætte belægningen af slagtekyllinger i et eller flere huse til under den i § 7 foreskrevne belægningsgrad i følgende tilfælde: « til: »i følgende tilfælde meddele producenten påbud om at nedsætte den maksimale belægningsgrad af slagtekyllinger i et eller flere huse: «.

9. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En forøgelse af den maksimale belægningsgrad til mere end 33 kg levende vægt pr. m2 friareal og op til 39 kg levende vægt pr. m2 friareal efter stk. 1 forudsætter, at betingelserne i § 7 a er opfyldt. En forøgelse af den maksimale belægningsgrad til mere end 39 kg levende vægt pr. m2 friareal og op til 42 kg levende vægt pr. m2 friareal forudsætter, at betingelserne i §§ 7 a-7 c er opfyldt. Hvis producenten tidligere har opfyldt betingelserne for at forøge belægningsgraden til mere end 39 kg levende vægt pr. m2 friareal, finder § 7 b, stk. 1, nr. 1, dog ikke anvendelse.«

10. § 14 affattes således:

»§ 14. Fødevareregionernes afgørelser efter § 7 b, stk. 2, § 11, § 12, stk. 1, og § 13 kan påklages til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager. Klage over afgørelser skal indgives, senest 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Sekretariatet kan i særlige tilfælde behandle en klage, selv om klagen er indgivet efter fristens udløb. Klage over afgørelser efter § 11, § 12, stk. 1, og § 13 har ikke opsættende virkning, medmindre Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager træffer anden afgørelse.

Stk. 2. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

11. § 18 affattes således:

»§ 18. Producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, betaler for hver levering 640 kr. pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9. Alle producenter af slagtekyllinger betaler et årligt beløb på 580 kr. til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter § 10, stk. 1. Beløbene pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. De regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Medmindre justitsministeren bestemmer andet, afholder den enkelte producent endvidere selv udgifterne i forbindelse med

1) kontrol, som fødevareregionen udøver med producentens bedrift på baggrund af en indberetning fra et slagteris embedsdyrlæge, jf. § 10, stk. 2,

2) fødevareregionens godkendelse af en redegørelse som nævnt i § 11 og

3) fødevareregionens opfølgende kontrol i forbindelse med et påbud om nedsættelse af den maksimale belægningsgrad og fastsættelse af vilkår for efterfølgende at øge belægningen igen, jf. § 12, stk. 1, og § 13.

Stk. 3. Beløb, som opkræves i henhold til stk. 1 og 2, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Stk. 4. Der er udpantningsret for de beløb, der er nævnt i stk. 1-3.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af beløb som nævnt i stk. 1 og om beregning og opkrævning af beløb som nævnt i stk. 2.«

12. § 21, stk. 1, affattes således:

»Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der

1) overtræder § 4, stk. 1 eller 2, §§ 5 eller 6, § 8, stk. 1, eller § 9, stk. 1,1. pkt.,

2) anvender en højere maksimal belægningsgrad i et hus end tilladt efter §§ 7-7 c eller § 13,

3) undlader at efterkomme påbud efter §§ 11 eller 12,

4) tilsidesætter vilkår efter § 13, stk. 1,

5) undlader at yde fornøden bistand i henhold til § 16, stk. 1, eller

6) undlader at give oplysninger efter § 17, stk. 1.«

13. § 23 affattes således:

»§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«

§ 2

Loven træder i kraft den 30. juni 2010.

§ 3

Uanset bestemmelsen i § 7 c, stk. 1, 2. pkt., i lov om hold af slagtekyllinger som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, kan bedrifter etableret før den 30. juni 2010 anvende de maksimale belægningsgrader fastsat i §§ 7 a og 7 b i lov om hold af slagtekyllinger som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, hvis der senest den 1. september 2010 er indgivet anmeldelse i overensstemmelse med § 7 c, stk. 1, 1. pkt., i lov om hold af slagtekyllinger som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger, EU-Tidende 2007, nr. L 182, side 19 ff.

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.