Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. De overskud, der fremkommer efter udredelsen af skatter, afgifter og gebyrer, gevinster og udgifter til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt udbytte fra Danske Spil A/S af spil på lotteri her i landet i medfør af § 6 i lov om spil og af væddemål på heste- og hundevæddeløb her i landet i medfør af § 12 i lov om spil, udloddes efter denne lov. Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S, der udbyder klasselotteri i medfør af § 8 i lov om spil, udloddes ligeledes efter denne lov.

Stk. 2. De beløb, der udloddes i et kalenderår, udloddes på baggrund af regnskabsperioden, der afsluttes i det forudgående kalenderår.

Stk. 3. I det første udlodningsår foretages der en startudlodning til udlodningsmodtagerne, jf. § 2, stk. 1. Startudlodningen fastsættes til 1.610 mio. kr., som reguleres med forbrugerprisindekset fra 2009 til det første udlodningsår, jf. stk. 6, 2. og 3. pkt., tillagt et beløb på 35 mio. kr. i det første udlodningsår.

Stk. 4. I det første udlodningsår fastsættes der efter reglerne i 2.-4. pkt. et udlodningsloft, som beregnes på baggrund af overskud og udbytte, jf. stk. 1, for regnskabsåret, der afsluttes året før det første udlodningsår. Hvis overskud og udbytte sammenlagt udgør startudlodningsbeløbet, jf. stk. 3, fastsættes udlodningsloftet til dette beløb. Hvis overskud og udbytte sammenlagt overstiger startudlodningsbeløbet, fastsættes udlodningsloftet til startudlodningsbeløbet fratrukket forskellen mellem overskud og udbytte og startudlodningsbeløbet. Hvis overskud og udbytte sammenlagt er mindre end startudlodningsbeløbet, fastsættes udlodningsloftet til startudlodningsbeløbet tillagt forskellen mellem startudlodningsbeløbet og overskud og udbytte.

Stk. 5. Udlodninger til udlodningsmodtagerne i kalenderårene efter det første udlodningsår fastsættes efter reglerne i 2.-4. pkt. Såfremt overskud og udbytte, jf. stk. 1, sammenlagt er mindre end udlodningsloftet, kompenserer staten udlodningsmodtagerne med halvdelen af forskellen mellem udlodningsloftet, jf. stk. 4, og overskud og udbytte. Såfremt overskud og udbytte sammenlagt overstiger udlodningsloftet, jf. stk. 4, fordeles halvdelen af forskellen mellem udlodningsloftet og overskud og udbytte til udlodningsmodtagerne. Det resterende beløb tilfalder staten.

Stk. 6. Udlodningsloftet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Indekset anvendes med én decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med en million.

§ 2. Midler, der efter § 1 tilfalder udlodningsmodtagerne, fordeles årligt således:

1) 70,18 pct. til Kulturministeriet,

2) 12,67 pct. til Undervisningsministeriet,

3) 3,39 pct. til Miljøministeriet,

4) 10,42 pct. til Socialministeriet,

5) 2,95 pct. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og

6) 0,39 pct. til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Stk. 2. Midler, som de i stk. 1 nævnte ministerier ikke anvender i de enkelte år, henlægges til særlige fonde under de pågældende ministeriers bestyrelse.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte ministerier kan henlægge tilsynet med organisationers fordeling af midler i medfør af §§ 3-8 til Økonomistyrelsen.

§ 3. Kulturministeriets midler anvendes således:

1) 7,19 pct. til Team Danmark,

2) 23,77 pct. til Danmarks Idræts-Forbund,

3) 21,66 pct. til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,

4) 3,23 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund,

5) 6,91 pct. til Lokale- og Anlægsfonden,

6) 7,76 pct. til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond,

7) 24,15 pct. til kulturelle formål,

8) 4,06 pct. til landsdækkende almennyttige formål og

9) 1,27 pct. til andre almennyttige formål.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-4, nævnte puljer fordeles af de pågældende organisationer.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 5, nævnte pulje fordeles af fondens bestyrelse. Bestyrelsen består af 1 medlem udpeget af Danmarks Idræts-Forbund, 1 medlem udpeget af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, 1 medlem udpeget af Dansk Firmaidrætsforbund, 1 medlem udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd, 1 medlem udpeget af Friluftsrådet og 4 medlemmer udpeget af kulturministeren. Kulturministeren udpeger formanden. En repræsentant for KL tilknyttes bestyrelsen som tilforordnet.

Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 6, nævnte pulje fordeles af Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, jf. § 11, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Stk. 5. De i stk. 1, nr. 7 og 9, nævnte puljer fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Stk. 6. Den i stk. 1, nr. 8, nævnte pulje fordeles af kulturministeren. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for fordeling af puljen, herunder regler om kriterier for tildeling af støtte, administration af puljen, regnskabsaflæggelse og klageadgang.

§ 4. Undervisningsministeriets midler anvendes således:

1) 63,30 pct. til støtte af ungdomsformål,

2) 24,08 pct. til de landsdækkende oplysningsforbund m.v. og

3) 12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte pulje fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler, som fastsættes af Dansk Ungdoms Fællesråd efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 3, herunder regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at modtage støtte fra puljen, og hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen. Dansk Ungdoms Fællesråd fastsætter endvidere efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 3, regler om kontrol med, at betingelserne for at modtage støtte fra puljen er opfyldt, herunder regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd til brug for sådan kontrol kan indhente nødvendige oplysninger fra støttemodtageren, og regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd for støttemodtagere, der ikke opfylder betingelserne for støtte, kan tilbageholde støtte, lade støtte bortfalde helt eller delvis eller kræve støtte tilbagebetalt helt eller delvis. Reglerne bekendtgøres i Lovtidende af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Stk. 3. Tipsungdomsnævnet består af 1 juridisk uddannet medlem, 1 statsautoriseret revisor og 1 ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges af undervisningsministeren for en 4-årig periode ad gangen og sammenlagt højst for 8 år. Undervisningsministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de 3 medlemmer.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om Tipsungdomsnævnets virke, herunder om Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af puljen, jf. stk. 1, nr. 1. Undervisningsministeren afholder af puljen vederlag til nævnets medlemmer og udgifter til nævnets administration. Nævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration af fordelingen af midlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Stk. 5. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for Dansk Ungdoms Fællesråds sager om fordeling af den i stk. 1, nr. 1, nævnte pulje.

Stk. 7. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte pulje fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter regler godkendt af undervisningsministeren.

Stk. 8. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte pulje fordeles af undervisningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 5. Miljøministeriets midler anvendes til støtte af friluftslivet. Midlerne fordeles af Friluftsrådet.

§ 6. Socialministeriets midler anvendes således:

1) 46,97 pct. til handicaporganisationer og -foreninger,

2) 14,98 pct. til ældreorganisationer,

3) 30,04 pct. til landsdækkende frivillige sociale organisationer og

4) 8,01 pct. til særlige sociale formål.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte puljer fordeles af socialministeren efter fordelingsaftaler og beregningsmodeller godkendt af Folketingets Finansudvalg. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer kan indgive forslag til fordelingsaftale til socialministeren. Socialministeren afgør, hvilke organisationer der er berettiget til at modtage støtte fra de forskellige puljer.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af socialministeren efter retningslinjer fastsat af socialministeren efter indstilling fra Frivilligrådet.

§ 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriets midler fordeles til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren, efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, og regler for puljernes anvendelse.

§ 8. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings midler anvendes til forskningsformål. Midlerne fordeles af ministeren for forskning, teknologi og udvikling med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 9. Det enkelte ressortministerium fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter §§ 3-8 fordeles til private organisationer m.v. Til brug for Rigsrevisionen kan ministerierne indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang.

§ 10. Af de beløb, der afsættes til fordeling efter § 2, kan en del anvendes til ministeriernes administration af midlerne.

§ 11. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond har til formål at tilføre dansk hestevæddeløbssport midler og dermed gøre det muligt for Danske Spil A/S efter § 12 i lov om spil at udbyde væddemål på hestevæddeløbssportens baner. Fonden skal endvidere tildele hundevæddeløbssporten midler, i det omfang hundevæddeløb finder sted på hestevæddeløbssportens baner. Det overskud, der fremkommer ved totalisatorspil på den enkelte hestevæddeløbsbane, tilfalder denne bane. Det i 3. pkt. nævnte overskud opgøres som 21,25 pct. af omsætningen på totalisatorspil på den enkelte hestevæddeløbsbane de dage, hvor der er løb i henhold til løbskalenderen.

Stk. 2. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfonds ad­mi­ni­strations- og sekretariatsudgifter afholdes af fonden.

Stk. 3. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, herunder 1 formand. Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund udpeger hver 1 medlem. Kulturministeren udpeger de resterende 3 medlemmer, herunder formanden. Bestyrelsen udnævnes for en periode af 4 år, og genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond aflægger årligt regnskab og beretning til kulturministeren.

§ 12. Danske Spil A/S indbetaler til Økonomistyrelsen hver den 30. juni og 31. december a conto halvdelen af de i § 1, stk. 1, 1. pkt., nævnte overskud, der forventes at fremkomme for det pågældende regnskabsår. Danske Spil A/S indbetaler det endelige overskud med fradrag af et beløb svarende til acontoindbetalingerne til Økonomistyrelsen i marts måned efter regnskabsårets afslutning. Udgør acontoindbetalingerne for et regnskabsår et større beløb end det endeligt opgjorte overskud, tilbagebetaler Økonomistyrelsen differencebeløbet til Danske Spil A/S.

§ 13. Økonomistyrelsen forestår viderebetalingen af de beløb, der efter § 1 skal udloddes til de i § 2, stk. 1, nævnte udlodningsmodtagere, og regulerer eventuelt efter regnskabsårets afslutning beløbene til modtagerne.

§ 14. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. §§ 3 A, 6 A-6 I, 7 og 7 B og § 13, stk. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret ved § 16 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, ophæves ved lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Loven finder anvendelse på udlodninger på baggrund af Danske Spil A/S’ regnskab i ikrafttrædelsesåret og fremefter samt Det Danske Klasselotteri A/S’ regnskab for 1. april til 31. marts, der afsluttes i ikrafttrædelsesåret og fremefter.

Stk. 4. Udlodninger på baggrund af Danske Spil A/S’ regnskabsår, som ligger forud for ikrafttrædelsesåret , foretages i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Stk. 5. Medlemmerne af Tipsungdomsnævnet, der er udpeget efter § 6 C, stk. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, bliver siddende, indtil nye medlemmer udpeges efter § 4, stk. 3.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Per Stig Møller