Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Adgang til godtgørelse og tilskud til befordring
Kapitel 3 Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring m.v.
Kapitel 4 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
Kapitel 5 Administration m.v.
Kapitel 6 Klageadgang
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden m.m.
Den fulde tekst

Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Loven har til formål at skabe grundlag for, at fortrinsvis kortuddannede voksne, der er i beskæftigelse, kan deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau med godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed og med tilskud til befordring.

Kapitel 2

Adgang til godtgørelse og tilskud til befordring

Personkredse

§ 2. Deltagere i uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, kan opnå godtgørelse og tilskud til befordring efter §§ 5-9, jf. dog §§ 3 og 10, når de

1) har beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende og

2) ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt af den pågældende de sidste 5 år.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de betingelser, der følger af stk. 1, herunder krav til den beskæftigelse, som berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at personer, der er uden beskæftigelse i Danmark, jf. stk. 1, nr. 1, kan opnå tilskud til befordring.

§ 3. Deltagere, som er nævnt i § 2, stk. 1, kan dog ikke opnå godtgørelse, hvis de pågældende

1) som følge af en uddannelsesaftale indgået i henhold til lov har krav på løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen,

2) har ret til godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger, bortset fra godtgørelse fra de kompetenceudviklingsfonde, som blev oprettet ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2007, eller fra lignende ordninger efter undervisningsministerens bestemmelse eller

3) modtager andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de betingelser, der følger af stk. 1, herunder regler om godtgørelsesordninger som nævnt i stk. 1, nr. 2.

Uddannelser m.v., der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilken erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder kompetencevurderingsforløb og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for andre ministerområder, der berettiger til godtgørelse, og hvilken erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder kompetencevurderingsforløb, der berettiger til tilskud til befordring, efter § 2.

Godtgørelse

§ 5. Personer omfattet af § 2, stk. 1, kan ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, opnå godtgørelse for det tab af indtægt eller arbejdsmulighed, som deres deltagelse i uddannelsen medfører.

Stk. 2. Godtgørelsen efter stk. 1 kan pr. uge højst udgøre et beløb, der svarer til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Godtgørelsen ydes pr. arbejdstime med tab af arbejdsindtægt eller arbejdsmulighed på grund af deltagelse i uddannelse og beregnes på grundlag af en normeret ugentlig arbejdstid og dagpengenes højeste beløb for 1 uge. Der kan højst ydes godtgørelse for det antal timer, som inden for det pågældende område svarer til fuldtidsarbejde.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om godtgørelse efter stk. 2.

§ 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at godtgørelsen efter § 5 ved deltagelse i enkelte uddannelsesaktiviteter, grupper af uddannelsesaktiviteter eller uddannelsesaktiviteter tilrettelagt under bestemte former enten bortfalder eller nedsættes således, at der ved beregningen tages udgangspunkt i et mindre beløb end nævnt i § 5, stk. 2.

§ 7. Når arbejdsgivere betaler sædvanlig løn til deltagere under uddannelse, der berettiger til godtgørelse, indtræder arbejdsgiveren i deltagerens ret til godtgørelse. Godtgørelsesbeløbet til arbejdsgiveren svarer til den godtgørelse, som deltageren kunne have fået udbetalt. Beløbet kan dog højst svare til lønudgiften under uddannelsen m.v. Overstiger godtgørelsesbeløbet lønnen, udbetales differencen til deltageren.

Tilskud til befordring

§ 8. Personer omfattet af § 2, stk. 1, kan ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, opnå tilskud til befordring, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan ikke opnås tilskud til befordring, hvis uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor deltageren er ansat.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til befordring, herunder om en bagatelgrænse.

§ 9. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at tilskud til befordring ved deltagelse i enkelte uddannelsesaktiviteter, grupper af uddannelsesaktiviteter eller uddannelsesaktiviteter tilrettelagt under bestemte former bortfalder eller nedsættes.

Strejke og lockout

§ 10. En person, der er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), kan ikke opnå godtgørelse eller tilskud til befordring efter denne lov, så længe konflikten varer.

Stk. 2. En person, der forud for den lovligt varslede strejke, lockout eller blokade er begyndt på uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, og som deltager heri, når konflikten bryder ud, kan bevare godtgørelse og tilskud til befordring, som den pågældende har opnået forud for konfliktens start.

Kapitel 3

Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring m.v.

§ 11. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring efter kapitel 2, herunder om,

1) at ansøgninger, afgørelser og meddelelser om godtgørelse og tilskud til befordring i visse tilfælde skal ske i digital form,

2) at uddannelsesstederne skal informere om digital ansøgning og yde vejledning og bistand i forbindelse hermed,

3) indhold og udformning af ansøgningsskemaer,

4) frister for ansøgning,

5) hvilke oplysninger om deltagere og arbejdsgivere der skal fremgå af ansøgningen, og

6) at arbejdsgivere skal attestere ansøgninger, der indgives af deres ansatte.

Stk. 2. Deltagerens cpr-nummer skal oplyses ved ansøgningen og kan anvendes ved behandlingen af ansøgningen.

§ 12. Når arbejdsgivere betaler sædvanlig løn til deltagere under uddannelse, der berettiger til godtgørelse eller tilskud til befordring, skal ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring indgives af arbejdsgiveren. I andre tilfælde kan arbejdsgivere indgive ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring efter fuldmagt fra den pågældende deltager.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger arbejdsgivere skal give deltagere i forbindelse med indgivelse af ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring efter stk. 1.

Kapitel 4

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 13. For deltagere, som er beskæftigede lønmodtagere, og som modtager fuld godtgørelse efter § 5 ved deltagelse i uddannelse omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales godtgørelse for.

Stk. 3. Deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, betaler 1/3 af bidraget, arbejdsløshedskasserne betaler 1/3 af bidraget, mens private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler 1/3 af bidraget. Hver bidragsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, betaler halvdelen af bidraget, mens private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler halvdelen af bidraget. Hver bidragsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Bidragene finansieres i overensstemmelse med stk. 5-16.

Stk. 5. Den institution, der udbetaler godtgørelse, fratrækker inden udbetalingen deltagerens del af bidraget. Institutionen indberetter endvidere en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der efter stk. 3 og 4 skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt deltager, til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om et indkomstregister. Bidraget indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 6. Bidraget fra arbejdsløshedskasserne fastsættes som et bidrag pr. medlem, og bidragets størrelse beregnes af direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af bidrag efter stk. 11.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af forsikrede deltageres eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om indberetning til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om et indkomstregister.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af ikkeforsikrede deltageres eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om indberetning til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om et indkomstregister.

Stk. 10. Indbetaler den institution, der udbetaler godtgørelsen, ikke bidrag rettidigt, finder § 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.

Stk. 11. Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget efter stk. 3 og 4 skal private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betale et finansieringsbidrag. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.

Stk. 12. Finansieringsbidraget efter stk. 11 skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne.

Stk. 13. Finansieringsbidraget efter stk. 11 kan opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre finansieringsbidrag, der opkræves fra arbejdsgiverne af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 14. Finansieringsbidrag, der skal opkræves efter stk. 12, og som er under 100 kr. i en betalingsperiode, bortfalder. Opkræves finansieringsbidrag sammen med andre finansieringsbidrag fra arbejdsgivere, jf. stk. 13, udgør bidraget i 1. pkt. summen af de samlede finansieringsbidrag.

Stk. 15. Finansieringsbidraget fra arbejdsgivere, jf. stk. 11, fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, herunder administrationsomkostninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 16. Finansieringsbidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående periode, hvis længde svarer til den periode, som betaling af finansieringsbidrag vedrører. Bidraget udgør årligt det af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren fastsatte finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren indbetaler et beløb, der svarer til årsbidraget efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 17. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan indhente de oplysninger hos told- og skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder om den pågældende arbejdsgiver, som er nødvendige for at varetage opkrævningen og inddrivelsen af skyldige finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Til brug ved beregning, opkrævning og behandling af finansieringsbidrag er der i nødvendigt omfang adgang til oplysninger i Arbejdsmarkedets Tillægspensions registre.

Stk. 18. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af finansieringsbidraget med 1½ pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Stk. 19. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr.

Stk. 20. Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser om finansieringsbidragspligt og finansieringsbidrag, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om beregningsperioder og indbetaling af finansieringsbidrag m.v., herunder om forfaldstid og frist for arbejdsgiverens indbetaling. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling, opkræve et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af manglende betaling og eftergive finansieringsbidrag, renter og eventuelle ekspeditionsgebyrer.

Kapitel 5

Administration m.v.

Administration, udbetaling og tilsyn

§ 14. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at beregning og udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov varetages af deltagerens arbejdsløshedskasse, uddannelsesstedet eller af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Fastsættelsen af regler efter 1. pkt. sker dog efter forhandling med beskæftigelsesministeren, for så vidt angår arbejdsløshedskassernes beregning og udbetaling af godtgørelse og befordringstilskud.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om beregning, udbetaling og administration af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov, herunder regler om regnskab, tilsyn og revision. Fastsættelsen af regler efter 1. pkt. sker dog efter forhandling med beskæftigelsesministeren, for så vidt angår arbejdsløshedskassernes beregning, udbetaling og administration af godtgørelse og befordringstilskud m.v.

Stk. 3. Både offentlige institutioner og private såvel enkeltpersoner som juridiske personer skal efter anmodning afgive oplysninger til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov, herunder om deltagerens løn i nærmere angivne tidsrum.

Stk. 4. Oplysninger efter stk. 3 kan indhentes af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, uddannelsesstederne, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og, for så vidt angår egne medlemmer, af arbejdsløshedskasserne.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om beregning og udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring efter stk. 1 og indhentelse af oplysninger efter stk. 4.

§ 15. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om digital kommunikation mellem deltageren eller virksomheden og uddannelsesstedet, arbejdsløshedskassen, restanceinddrivelsesmyndigheden, Undervisningsministeriet eller Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at digital signatur eller anden sikker personidentifikation skal anvendes i forbindelse med ansøgninger og afgørelser om godtgørelse og tilskud til befordring.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om digital kommunikation mellem uddannelsesstederne eller arbejdsløshedskasserne og Undervisningsministeriet eller Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at digital signatur eller anden sikker identifikation skal anvendes, herunder i forbindelse med udveksling af oplysninger.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsløshedskasser, uddannelsessteder og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte kan udstede visse typer af dokumenter i forbindelse med ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte som afsender.

Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring

§ 16. En deltager, der uberettiget har modtaget godtgørelse eller tilskud til befordring efter denne lov, skal betale beløbet tilbage, hvis den pågældende har givet urigtige oplysninger eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til at opnå godtgørelse eller befordringstilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

Stk. 2. En arbejdsgiver, til hvem godtgørelse er udbetalt efter § 7, skal tilbagebetale det modtagne beløb, hvis det viser sig, at deltageren ikke var berettiget til godtgørelse, jf. stk.1.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at krav om tilbagebetaling skal varetages af deltagerens arbejdsløshedskasse, uddannelsesstedet eller Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Fastsættelsen af regler efter 1. pkt. sker dog efter forhandling med beskæftigelsesministeren, for så vidt angår arbejdsløshedskassernes varetagelse af krav om tilbagebetaling.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at beløb, der skal tilbagebetales efter stk. 1 og 2, forrentes med den aktuelt gældende morarente efter lov om renter ved forsinket betaling m.v., fra hvilket tidspunkt beløbet skal forrentes, og hvem renten skal tilfalde.

§ 17. Skyldes en uberettiget udbetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring urigtige eller mangelfulde oplysninger fra en arbejdsgiver, en arbejdsløshedskasse eller et uddannelsessted, kan undervisningsministeren træffe afgørelse om, at den, fra hvem de urigtige eller mangelfulde oplysninger stammer, skal dække den uberettigede udbetaling.

Stk. 2. Arbejdsgiveren, arbejdsløshedskassen eller uddannelsesstedet skal efter anmodning afgive alle nødvendige oplysninger til brug for undervisningsministerens afgørelse efter stk. 1.

Registre

§ 18. Undervisningsministeren opretter et eller flere registre, der føres ved hjælp af digital databehandling, og som indeholder oplysninger om godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 2. Registre oprettet efter stk. 1 har til formål at danne grundlag for udarbejdelsen af statistik og det tilsyn, som staten skal føre med arbejdsløshedskassernes og uddannelsesstedernes administration af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov.

Stk. 3. Registre, som er oprettet af undervisningsministeren efter stk. 1, kan samkøres, i det omfang det tjener administrative eller tilsynsmæssige formål. Registrene kan ligeledes samkøres med arbejdsløshedskassernes registre med henblik på kontrol af, om tilskudsbetingelserne er opfyldt.

Stk. 4. § 35 i lov om behandling af personoplysninger finder ikke anvendelse.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indhentelse af oplysninger til brug for registre som nævnt i stk. 1.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 19. Afgørelser efter §§ 5-10 og 16 kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af den, afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 3. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan indtil 6 måneder efter meddelelsen af afgørelsen se bort fra overskridelse af fristen i stk. 2, når der er særlig grund hertil.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 20. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der bevidst afgiver urigtige oplysninger eller svigagtigt fortier oplysninger til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.m.

§ 21. Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og har virkning for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der modtages efter lovens ikrafttræden, og som vedrører deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 8. juni 2009, ophæves. Loven finder dog anvendelse på godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 1. juli 2011.

§ 22. I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 1, udgår »og til dækning af udgifter til befordring«.

2. § 21, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

3. I § 21, stk. 5, der bliver stk. 4, udgår »og tilskud til dækning af udgifter til befordring«.

4. I § 22 udgår »og om tilskud til befordringsudgifter, herunder om fastsættelse af en bagatelgrænse.«

5. § 23, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

6. I § 24, stk. 1, udgår »befordringstilskud eller«.

7. I § 24, stk. 3, udgår »befordringstilskud eller« og »arbejdsløshedskassen eller«.

8. I § 24, stk. 4, udgår »en arbejdsløshedskasse, eller«.

9. I § 24, stk. 5, ændres »Arbejdsløshedskassen eller uddannelsesstedet« til: »Uddannelsesstedet«.

10. I § 25 udgår »Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte,« og », arbejdsløshedskassen«.

11. I § 31, stk. 1, nr. 1, udgår »befordringstilskud og«.

§ 23. I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 842 af 8. september 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1218 af 14. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 15 b affattes således:

»§ 15 b. Arbejdsgivernes Elevrefusion bidrager til finansiering af godtgørelse og befordringsudgifter i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.«

§ 24. I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 1, ændres »lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

§ 25. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 431 af 28. april 2010 og § 4 i lov nr. 571 af 31. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 b ændres »lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

2. I § 98 a, stk. 3, nr. 3, ændres »lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

§ 26. I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som ændret ved lov nr. 118 af 17. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

§ 27. I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, § 1 i lov nr. 1263 af 16. december 2009, § 16 i lov nr. 429 af 28. april 2010 og § 5 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 2 a, stk. 3, ændres »lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

§ 28. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tina Nedergaard

Redaktionel note
  • Lov nr. 639 af 14. juni 2010 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er ikke markeret historisk på retsinformation.dk, da bestemmelser, der ændrer bestemmelser i andre forskrifter, fortsat er gældende.