Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

(Nedlæggelse af Banedanmarks bestyrelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 1222 af 27. december 2003 om Banedanmark ophæves.

§ 2

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 8. oktober 2009, foretages følgende ændring:

1. Efter § 11 indsættes i kapitel 5:

»§ 11 a. Banedanmark kan forsyne jernbanevirksomhederne med kørestrøm efter nærmere regler, der fastsættes af transportministeren. Lov om elforsyning finder ikke anvendelse på Banedanmarks elforsyningsaktiviteter.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 543 af 24. juni 2004 om Banedanmarks elforsyningsvirksomhed forbliver i kraft, indtil den ophæves eller erstattes af regler fastsat i medfør af lov om jernbane.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt