Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

(10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, som ændret ved lov nr. 486 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 e indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-klasses-forløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forløbet på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, skal omfatte undervisning, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.-klasses-fag dansk, matematik og engelsk samt eventuelt tilbudsfagene fysik/kemi, tysk og fransk. Folkeskolens prøver i de nævnte fag kan aflægges efter afslutning af forløbet.«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

2. I § 19 e, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »omfattet af stk. 1« til: »omfattet af stk. 2«, og 4. pkt. ophæves.

3. I § 19 e indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Deltagelse i undervisningsforløb efter stk.1-3 kan kun finde sted efter aftale med forældrene, jf. § 54, og eleven. Kommunalbestyrelsen fastsætter for ordningen i stk. 1 antallet af elever, der kan optages, og hvilke kriterier der lægges til grund for optagelsen, hvis der er flere ansøgere, end der kan optages.«

4. I § 22, stk. 1, ændres »nr. 2-6« til: »nr. 2-7«.

5. § 22, stk. 1, nr. 5 og 6, ophæves, og i stedet indsættes:

»5) en godkendt husholdningsskole,

6) en godkendt håndarbejdsskole eller

7) en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, for så vidt angår undervisning i 10. klasse.«

6. I § 22, stk. 4, ændres »nr. 3-6« til: »nr. 3-7«.

7. I § 22 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for optagelse, befordring m.v. og om indgåelsen og indholdet af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, om 10.-klasses-undervisning, jf. stk. 1, nr. 7.«

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1527 af 27. december 2009 og § 7 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»En institution, der udbyder erhvervsuddannelse, kan indgå overenskomst med en kommunalbestyrelse om at varetage 10.-klasses-undervisning, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 7, og § 22, stk. 8.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. august 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tina Nedergaard