Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

(Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og afbureaukratisering m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 1. juli 2009, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.«

2. § 1, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

3. Kapitel 1 a ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 1 a

Pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

§ 2 a. 15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse. Den unges uddannelsesplan, jf. § 2 c, skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den unge opfylder pligten efter 1. pkt.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den unge på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer midlertidigt eller permanent ikke er i stand til at overholde pligten efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen efter inddragelse af forældremyndighedens indehaver fritage den unge herfor.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at 15-17-årige unge overholder pligten efter stk. 1, og sikre, at forældremyndighedens indehaver løbende inddrages i indsatsen for, at 15-17-årige unge følger deres uddannelsesplan. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt 15-17-årige unge overholder pligten efter stk. 1.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at 15-17-årige unge, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse, gives nødvendige tilbud om særlige forløb, som kan afdække og udvikle den unges interesser og kompetencer, og som kan føre til, at den unge bliver uddannelsesparat, jf. § 2 g. I de særlige forløb kan indgå tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som udbydes af kommunens jobcenter.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet og om, hvilke aktiviteter der kan indgå i uddannelsesplanen. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om de tilbud, der er nævnt i stk. 4, 1. pkt.

§ 2 b. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til befordring til unge, der deltager i særlige forløb, jf. § 2 a, stk. 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om betingelser for og beregning af tilskud.

Kapitel 1 b

Uddannelsesplan

§ 2 c. Elever skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for elevens videre uddannelse. Elevens uddannelsesplan skal indeholde:

1) Elevens mål for uddannelse efter grundskolen.

2) Elevens ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der fører frem til, at eleven bliver uddannelsesparat.

3) Ungdommens Uddannelsesvejlednings eller skolens vurdering efter § 2 g af, om eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

4) Forældremyndighedsindehaverens eventuelle bemærkninger.

Stk. 2. For elever, der vælger 10. klasse, skal det af uddannelsesplanen for den videre uddannelse fra 9. klasse endvidere fremgå, hvad eleven vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse.

Stk. 3. For elever på skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår vejledning, har Ungdommens Uddannelsesvejledning ansvaret for, at der udarbejdes uddannelsesplaner. For elever på øvrige skoler har elevens skole ansvaret.

Stk. 4. Elevens uddannelsesplan underskrives af eleven og forældremyndighedens indehaver og den, der efter stk. 3 har ansvaret for at udarbejde uddannelsesplanen.

Stk. 5. Indtil eleven fylder 18 år, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning løbende revidere uddannelsesplanen, når det er påkrævet. Revision af uddannelsesplanen skal ske i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver. For elever, der går i en grundskole eller 10. klasse, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, er skolen ansvarlig for at revidere uddannelsesplanen.

Stk. 6. Hvis eleven søger om optagelse i ungdomsuddannelse eller 10. klasse, anvendes elevens uddannelsesplan som elevens ansøgning om optagelse. Hvis eleven søger en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller 10. klasse, sender Ungdommens Uddannelsesvejledning eller den, der efter stk. 3 har ansvaret for at udarbejde uddannelsesplanen, elevens uddannelsesplan til den først prioriterede institution, jf. dog § 2 g, stk. 2. I andre end de i 2. pkt. nævnte tilfælde sendes uddannelsesplanen til den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret.

Stk. 7. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om uddannelsesplanens form og indhold og om frister m.v.

§ 2 d. For elever i folkeskolen udarbejdes uddannelsesplanen efter § 2 c med udgangspunkt i elevens elev- og uddannelsesplan, jf. folkeskolelovens § 13 b, stk. 2.

Stk. 2. Uddannelsesplanen skal i 10. klasse anvendes i den løbende vejledning af eleven om fremtidige uddannelsesvalg og indeholde elevens ønsker om aflæggelse af prøver i 10. klasse samt brobygningsforløb, jf. kapitel 2 a.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om uddannelsesplanen i 10. klasse.

§ 2 e. Elever skal ved udgangen af 10. klasse have revideret deres uddannelsesplan, jf. § 2 c, stk. 5.

§ 2 f. For 15-17-årige, der ikke går i skole eller i en kompetencegivende uddannelse, og som ikke har en uddannelsesplan, udarbejder Ungdommens Uddannelsesvejledning en uddannelsesplan. § 2 c finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 1 c

Vurdering af uddannelsesparathed

§ 2 g. Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse (uddannelsesparathed), jf. dog stk. 2 og 5.

Stk. 2. Hvis elevens skole efter § 2 c, stk. 3, har ansvaret for at udarbejde uddannelsesplanen, vurderer skolen elevens uddannelsesparathed, jf. stk. 1. Hvis elevens ønske er at fortsætte i en kompetencegivende ungdomsuddannelse, hvortil elevens forudsætninger efter skolens vurdering ikke er tilstrækkelige, foretages der en ny vurdering af elevens uddannelsesparathed af Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret.

Stk. 3. Vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at eleven har behov for personlig støtte for at blive uddannelsesparat, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleven den nødvendige personlige støtte, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 4. Vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at en elev ikke er uddannelsesparat, kan forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, forlange, at  en ungdomsuddannelsesinstitu­tion, der udbyder den pågældende uddannelse, foretager en ny vurdering af elevens uddannelsesparathed. Ungdomsuddannelsesinstitutionen foretager vurderingen efter anmodning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdomsuddannelsesinstitutionens vurdering af elevens uddannelsesparathed træder i stedet for den vurdering, som Ungdommens Uddannelsesvejledning har foretaget.

Stk. 5. En elev, der har indgået en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser eller er optaget på en uddannelsesinstitution, anses for uddannelsesparat, og der foretages ingen vurdering af elevens uddannelsesparathed.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vurderingen af elevers uddannelsesparathed.«

4. I § 3, stk. 1 og 5, ændres »kapitel 1 a« til: »kapitel 1 b«.

5. I § 3, stk. 2, ændres »6.-9.« til: »7.-9.«

6. I § 3 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vejledningen efter stk. 1-4.«

7. I § 4, stk. 1, ændres »6.« til: »7.«

8. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vejledningen efter denne bestemmelse.«

9. I § 5, stk. 1, indsættes efter »opfyldes«: », herunder at den enkelte introduceres til ungdomsuddannelserne og forberedes på valg af ungdomsuddannelse. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, forældremyndighedens indehaver og den unge«.

10. § 5, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilrettelægge en særlig vejledningsindsats for elever, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der for elever i folkeskolens 9. og 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, tilrettelægges en særlig indsats ved overgangen til ungdomsuddannelserne, herunder at der etableres en mentorordning for denne målgruppe.«

11. I § 5, stk. 4, ændres »stk. 2, nr. 5« til: »stk. 3«.

12. I § 5 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om mentorordningen og om den særlige indsats ved overgangen til ungdomsuddannelserne, jf. stk. 2-4.«

13. I § 6, stk. 1, 1. pkt., udgår »individuel«.

14. § 7 ophæves.

15. I § 9 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en offentlig institution eller efter udbud en selvejende institution eller privat virksomhed til at varetage en eller flere af de opgaver, der efter loven varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bemyndigelse til at træffe forvaltningsafgørelser i enkeltsager kan dog ikke gives til en selvejende institution eller en privat virksomhed.«

16. § 10 affattes således:

»§ 10. Kommunalbestyrelsen fastlægger lokale mål og rammer for vejledningen, herunder valg af vejledningsaktiviteter og -metoder, metoder til kvalitetsudvikling samt resultatmåling og dokumentation af sådan måling.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør de aktuelle mål og rammer for vejledningen nævnt i stk. 1 og resultaterne af vejledningsindsatsen på kommunens hjemmeside på internettet.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om resultatmål for vejledningen og om kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen.«

17. I § 10 a, stk. 5, ændres »§ 2 a,« til: »§ 2 c,«.

18. § 10 b, stk. 1, affattes således:

»Elever i 8. klasse kan ved introduktionskurser til flere ungdomsuddannelser forberedes på valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.«

19. I § 10 b, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »på«: »højst«.

20. § 10 d affattes således:

»§ 10 d. Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Der skal brobygges til mindst en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i forløb af mindst 2 dages varighed. Brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv kan omfatte brobygning til en almen gymnasial uddannelse og skal samlet udgøre 1 uge svarende til 21 timer og være afviklet inden den 1. marts i skoleåret.

Stk. 2. Elever i folkeskolens 10. klasse skal tilbydes yderligere brobygning til gymnasial og erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv til erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Brobygning eller kombination af brobygning og ulønnet praktik efter 1. pkt. kan have en varighed af højst 5 uger, hvoraf brobygning til gymnasiale uddannelser højst kan udgøre 1 uge. For 10.-klasses-forløb af 20 uger eller mindre kan den nævnte brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv efter 1. pkt. dog højst vare 4 uger.

Stk. 3. Andre skoleformer, der udbyder 10. klasse, kan tilbyde deres elever brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv til erhvervsrettet ungdomsuddannelse efter stk. 2.«

21. Kapitel 3 a og 3 b ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 3 a

Samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalg og uddannelsesinstitutionerne

Samarbejde om fastholdelse af elever og studerende i uddannelse

§ 12 a. Uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område, der udbyder ungdomsuddannelse, almen voksenuddannelse eller videregående uddannelse, tilrettelægger indsatsen for at fastholde elever, kursister under 25 år og studerende i uddannelse i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 9, og de regionale vejledningscentre (Studievalg), jf. § 11, stk. 2.

§ 12 b. Videregående uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område skal opfordre studerende til at søge vejledning hos de regionale vejledningscentre (Studievalg) eller den pågældende uddannelsesinstitution, hvis en studerende ønsker at afbryde sin uddannelse eller begynde på en anden uddannelse.

Underretning om optagelse, afbrydelse, gennemførelse m.v.

§ 12 c. Når en ung under 25 år, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, optages på, afbryder eller gennemfører et skole- eller uddannelsesforløb, skal uddannelsesinstitutionen underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret. Underretning gives tillige, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforløb.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om underretning efter stk. 1.

Underretning om udbytte af undervisning

§ 12 d. Uddannelsesinstitutioner, som udbyder ungdomsuddannelser, skal underrette grundskolerne, udbydere af 10.-klasses-undervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning om de unges generelle forudsætninger for at få udbytte af undervisningen. Underretningen skal ske på møder arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning for repræsentanter fra alle ungdomsuddannelsesinstitutioner, grundskoler og udbydere af 10.-klasses-undervisning i det i § 9, stk. 1, nævnte område.

Stk. 2. Møderne efter stk. 1 skal medvirke til, at grundskolerne, udbyderne af 10.-klasses-undervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning får bedre muligheder for at vurdere, om deres indsats over for tidligere elever har været hensigtsmæssig, såvel fagligt som vejledningsmæssigt, i forhold til de unges valg af ungdomsuddannelse. Endvidere skal møderne medvirke til, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan tilpasse deres indslusningsaktiviteter, således at de unges overgang til ungdomsuddannelserne foregår bedst muligt for den enkelte unge.«

22. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. I tilknytning til den nationale virtuelle vejledningsportal, jf. § 13, etablerer undervisningsministeren en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer til vejledningssøgende og andre, som ønsker information om uddannelse og erhverv.«

23. I § 15 b ændres », 6, 9 og § 10, stk. 1 og 2« til: » og 6, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1«.

24. Efter § 15 b indsættes:

»Kapitel 4 b

Indberetning og videregivelse af oplysninger

§ 15 c. Til brug for forvaltningen af den uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede lovgivning, herunder ved udarbejdelse af statistik, skal uddannelsesinstitutioner, kommunalbestyrelsen og andre myndigheder, der beskæftiger sig med uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede forhold, elektronisk indberette oplysninger på individniveau om unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til et fælles datagrundlag i Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger om beskæftigelsesforhold fra indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

§ 15 d. Det fælles datagrundlag må kun omfatte oplysninger på individniveau om unge op til 30 år af betydning for tilrettelæggelse af og opfølgning på indsatsen efter den uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede lovgivning over for de unge.

Stk. 2. Oplysningerne i det fælles datagrundlag anvendes til udarbejdelse af og opfølgning på uddannelsesplanen, jf. kapitel 1 b, herunder til kontrol af, om den unge overholder pligten efter § 2 a, stk. 1, indsatsen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 3, stk. 3, og til beskæftigelsesforanstaltninger i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Oplysningerne i det fælles datagrundlag anvendes til udarbejdelse af aktuelle landsdækkende og kommunalt fordelte statistikker.

§ 15 e. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke myndigheder der skal indberette oplysninger. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der er omfattet af dette kapitel, og om deres videregivelse.«

§ 2

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, som ændret ved lov nr. 486 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 a, 1. pkt., ændres »skal« til: »kan«.

2. I § 9, stk. 3, indsættes efter »eleverne i«: »8. og«.

3. I § 19 d, stk. 7, ændres to steder »378« til: »399«.

§ 3

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Adgang i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse forudsætter dog, at eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. dog stk. 4.«

2. I § 5, stk. 4, indsættes efter »i stk. 1,«: »1. pkt.,«.

3. § 30 affattes således:

»§ 30. For at fastholde eleverne i uddannelse yder skolen eleverne vejledning og stiller kontaktpersoner til rådighed for eleverne og formidler social, personlig eller psykologisk rådgivning til elever, der har behov herfor. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Skolen skal samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning om at fastholde eleverne i uddannelse. Skolen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte nærmere regler herom.«

§ 4

I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 24. juli 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1526 af 27. december 2009 og § 1 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, udgår », medmindre den hidtidige skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i tilknytning til ansøgerens uddannelsesplan har indstillet ansøgeren til optagelsesprøve«.

2. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 1 c i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. har vurderet, at ansøgeren ikke har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre den søgte uddannelse, og ansøgningen opretholdes, træffer institutionen med den søgte uddannelse afgørelse om optagelse.«

3. Overskriften før § 18 affattes således:

»Fastholdelse af elever i uddannelse«

4. § 18, stk. 1, affattes således:

»For at fastholde elever i uddannelse skal skolen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning yde bistand til de elever, der har behov herfor.«

5. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Skolen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

6. I § 18, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres »individuel rådgivning og vejledning« til: »fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1«.

§ 5

I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 27. august 2008, som ændret ved § 3 i lov nr. 289 af 15. april 2009, § 2 i lov nr. 1526 af 27. december 2009 og § 2 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, udgår », medmindre den hidtidige skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i tilknytning til ansøgerens uddannelsesplan har indstillet ansøgeren til optagelsesprøve«.

2. I § 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 1 c i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. har vurderet, at ansøgeren ikke har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre den søgte uddannelse, og ansøgningen opretholdes, træffer institutionen med den søgte uddannelse afgørelse om optagelse.«

3. Overskriften før § 17 affattes således:

»Fastholdelse af elever i uddannelse«

4. § 17, stk. 1, affattes således:

»For at fastholde elever i uddannelse skal skolen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning yde bistand til de elever, der har behov herfor.«

5. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Skolen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. I § 17, stk. 2, som bliver stk. 3, ændres »individuel rådgivning og vejledning« til: »fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1«.

§ 6

I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj 2007, som ændret ved § 36 i lov nr. 311 af 30. april 2008, § 21 i lov nr. 475 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 1526 af 27. december 2009 og § 3 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, udgår », medmindre den hidtidige skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i tilknytning til ansøgerens uddannelsesplan har indstillet ansøgeren til optagelsesprøve«.

2. I § 6, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 1 c i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. har vurderet, at ansøgeren ikke har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre den søgte uddannelse, og ansøgningen opretholdes, træffer institutionen med den søgte uddannelse afgørelse om optagelse.«

3. § 14, stk. 1, affattes således:

»For at fastholde kursister i uddannelse skal kurset i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning yde bistand til de kursister, der har behov herfor.«

4. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kurset skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

5. I § 14, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres »fastsætter« til: »kan fastsætte«, og »rådgivning og vejledning« ændres til: »fastholdelsesarbejdet«.

§ 7

I lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven), som ændret ved § 5 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Fastholdelse af kursister i uddannelse

§ 12. For at fastholde kursister i uddannelse skal institu­tionen yde bistand til de kursister, der har behov herfor. For unge under 25 år ydes bistand efter 1. pkt. i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 2. Institutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet.«

§ 8

I lov nr. 207 af 31. marts 2008 om er­hvervs­a­ka­de­mi­ud­dan­nel­ser og pro­fes­sions­ba­che­lor­ud­dan­nel­ser, som ændret ved § 1 i lov nr. 537 af 12. juni 2009, § 3 i lov nr. 590 af 26. juni 2009 og § 8 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 6 ændres »vejledning« til: »fastholdelse i uddannelse«.

2. § 24 affattes således:

»§ 24. For at fastholde studerende i uddannelse skal skolen i samarbejde med de regionale vejledningscentre (Studievalg) yde bistand til de studerende, der har behov herfor.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet.«

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kapitel 1 a-1 c, § 5, stk. 2, 3 og 5, og § 7 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, 10, 12 og 14, og § 5, stk. 1 og 4, i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1 og 2, træder i kraft den 31. december 2010.

Stk. 3. For unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, og som den 31. december 2010 er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, jf. § 2 a, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, skal der ikke udarbejdes en ny uddannelsesplan, hvis den unge fortsætter med aktiviteten efter den 31. december 2010. Hvis den unge ikke fortsætter med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet eller afbryder uddannelsen, beskæftigelsen eller den anden aktivitet før det fyldte 18. år, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning sørge for, at der udarbejdes en ny uddannelsesplan for den unge.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tina Nedergaard