Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

(Stråmandsudlejning og Grundejernes Investeringsfond m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 21. oktober 2009, som ændret ved § 15 i lov nr. 606 af 24. juni 2005 og § 148 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter »husrum«: », uanset om lejeren er en person eller en virksomhed m.v. (juridisk person)«.

2. I § 34, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»I fremlejeforhold kan lejeren ved lejeaftalens indgåelse såvel som i lejeperioden i stedet for depositum vælge at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller indestående på særskilt deponeringskonto.«

3. I § 34, stk. 1, indsættes som 7. pkt.:

»Hvis lejeren har valgt i stedet for depositum at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller indestående på deponeringskonto, finder reglerne for pligtig pengeydelse tilsvarende anvendelse, jf. § 93, stk. 1, litra a.«

4. I § 34, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis lejeren har valgt i stedet for depositum at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller indestående på deponeringskonto.«

5. I § 34, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Har lejeren valgt i stedet for depositum at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller indestående på deponeringskonto, finder reglerne for pligtig pengeydelse tilsvarende anvendelse, jf. § 93, stk. 1, litra a.«

6. § 106, nr. 2, 1. pkt., affattes således:

»Tvister om depositum, forudbetalt leje og sikkerhedsstillelse efter § 34.«

§ 2

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 21. oktober 2009, som ændret ved § 149 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 3, ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 29, stk. 9«.

2. § 59, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Lånet må ikke overstige 90 pct. af den udgift, der er nævnt i § 58, stk. 2.«

3. § 59, stk. 5, ophæves.

4. I § 60, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Investeringsfonden kan tinglyse meddelelse herom på ejendommen og lade den aflyse, når arbejderne er udført og fonden har fået dækning for sine udlæg.«

5. § 60, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Forrentning af beløb, som fonden har lagt ud, fastsættes af fonden med en rente, der svarer til den effektive rente for et 30-årigt kontantlån uden afdrag i et godkendt realkreditinstitut.«

6. § 61 a affattes således:

»§ 61 a. Grundejernes Investeringsfond kan afkræve offentlige myndigheder alle nødvendige oplysninger til brug for administration af bestemmelserne i denne lovs § 18 b, jf. kapitel III A, og § 60 samt bestemmelserne i § 63 a, jf. kapitel X A, og §§ 113 a og 113 b i lov om leje.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, stk. 1, og § 34, stk. 1, 3 og 4, i lov om leje som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-5, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og finder alene anvendelse på lejeaftaler, som indgås efter ikrafttræden af § 1, stk. 1, og § 34, stk. 1, 3 og 4, i lov om leje som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-5.

Givet på Amalienborg, den 11. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benedikte Kiær

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.