Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond

(Styrkelse af Danmarks Forskningspolitiske Råd, nedlæggelse af Koordinationsudvalget, præcisering af formål, ansvar og opgavefordeling for forskningsråd m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1348 af 11. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres », Det Strategiske Forskningsråd og Koordinationsudvalget« til: »og Det Strategiske Forskningsråd«.

2. § 1, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Danmarks Forskningspolitiske Råd har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning til gavn for samfundet ved at sikre ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, Folketinget og regeringen en uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning på overordnet niveau.«

3. I § 1, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres »fondsfunktion« til: »bevillingsfunktion«.

4. I § 1, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., ændres »forskningsfaglig rådgivning« til: »rådgivning om forskning«.

5. § 1, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

6. I § 1, stk. 7, som bliver stk. 6, ændres »og udvalget i stk. 4-6« til: »i stk. 4 og 5«.

7. I § 2 indsættes som nr. 4:

»4) Rådgivning om forskning: Rådgivning, som kan vedrøre alle aspekter af forskning, herunder politiske og faglige aspekter.«

8. § 3, stk. 1 og 2, affattes således:

»Danmarks Forskningspolitiske Råd har til formål at fremme udviklingen af dansk forskning til gavn for samfundet. Rådet har ansvar for at give ministeren for videnskab, teknologi og udvikling uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning på overordnet niveau, herunder om kommende forskningsbehov, og skal sikre, at rådgivningen inddrager relevante nationale og internationale erfaringer og tendenser.

Stk. 2. Folketinget og enhver minister kan indhente rådgivning fra rådet. Rådets rådgivning sker efter anmodning eller på rådets eget initiativ.«

9. I § 3, stk. 3, 1. pkt., ændres »forskningspolitiske« til: »forskningsrelevante«.

10. I § 3, stk. 3, 2. pkt., ændres », Det Strategiske Forskningsråd og Koordinationsudvalget« til: »og Det Strategiske Forskningsråd«.

11. I § 3, stk. 6, 1. pkt., ændres »forskningspolitik« til: »forskning«.

12. § 4, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Rådets formand og øvrige medlemmer skal være aner­kend­te forskere eller forskningskyndige, der tilsammen repræsenterer bred indsigt i forskning i både offentligt og privat regi og bred indsigt i national og international forskning.«

13. Overskriften før § 7 affattes således:

»Formål og ansvar«

14. § 7 affattes således:

»§ 7. Det Frie Forskningsråd har til formål at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer. Rådet har ansvar for at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og skal sikre mulighederne for nybrud i forskningen i koordination med det øvrige forskningssystem.

Stk. 2. Rådet skal sikre støtte til både enkelte videnskabelige forskningsområder, til tværvidenskabelig forskning og til dansk forsknings internationale aktiviteter.

Stk. 3. Rådet skal sikre, at bevillinger tildeles efter ansøgning på baggrund af offentliggjorte kriterier, og at der tildeles bevillinger til internationalt samarbejde, jf. § 30 a. Rådet kan give bevillinger både til enkelte konkrete forskningsaktiviteter og til særlige initiativer, jf. § 11, stk. 4.

Stk. 4. Rådet kan i særlige tilfælde støtte politisk prioriterede virkemidler, hvor der er givet bevillingsmæssig hjemmel hertil.

Stk. 5. Rådet skal bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.«

15. Overskriften før § 8 ophæves.

16. I § 8, stk. 1-3, ændres fem steder »forskningsfaglig rådgivning« til: »rådgivning om forskning«.

17. I § 8, stk. 5, indsættes efter »virke«: »for det foregående år og en plan for de kommende år«.

18. Overskriften før § 9 affattes således:

»Bestyrelse og faglige forskningsråd«

19. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Bestyrelsen skal sikre en virkeliggørelse af rådets formål, jf. § 7.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til forskningsformål tildeles efter retningslinjer, der er bindende for alle faglige forskningsråd, herunder at den faglige bedømmelse af ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Bestyrelsen udarbejder og koordinerer udformningen af retningslinjerne med Det Strategiske Forskningsråd.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvar for, at rådets virksomhed udøves i koordination med Det Strategiske Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation og det øvrige forskningssystem, særlig for så vidt angår aktiviteter, som retter sig mod det internationale samarbejde.

Stk. 4. Bestyrelsen er øverste ansvarlig for den rådgivning, som gives efter § 8.«

20. I § 11, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Som ét af de faglige forskningsråd kan bestyrelsen nedsætte et tværfagligt forskningsråd, som kan bestå af medlemmer udpeget af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter § 14, stk. 2, til varetagelse af tværfaglige opgaver.«

21. § 11, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

22. I § 11, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

23. § 12 ophæves.

24. § 13 affattes således:

»§ 13. De faglige forskningsråd har ansvar for inden for deres område at tildele bevillinger efter § 7.

Stk. 2. En bevilling tildeles personligt til hovedansøgeren. Hovedansøgeren er ansvarlig for bevillingen.

Stk. 3. De faglige forskningsråd skal følge de retningslinjer, som udarbejdes af bestyrelsen efter § 9 a, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. De faglige forskningsråd bistår efter anmodning bestyrelsen med rådgivning om forskning efter § 8.«

25. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger op til 75 medlemmer til de faglige forskningsråd. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og således, at der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for rådets virke og bred erfaring både inden for dansk og international forskning.«

26. § 14, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

27. I § 15, stk. 1, nr. 1 og nr. 4, 1. pkt., ændres  »fondsfunk­tionen« til: »bevillingsfunktionen«.

28. Overskriften før § 17 affattes således:

»Formål og ansvar«

29. § 17, stk. 1-3, affattes således:

»Det Strategiske Forskningsråd har til formål at støtte dansk forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder, herunder initiativer, der er afgrænset efter deres indhold. Rådet har ansvar for at bidrage til et øget samspil mellem offentlig og privat forskning og skal aktivt søge at synliggøre egne strategiske forskningsindsatser for relevante private aktører med henblik på at tiltrække midler fra fonde og virksomheder til samfinansierede forskningsprojekter.

Stk. 2. Rådet skal sikre støtte til navnlig tværvidenskabelig forskning og til dansk forsknings internationale aktiviteter.

Stk. 3. Rådet skal sikre, at bevillinger tildeles forskningsaktiviteter på baggrund af offentliggjorte kriterier, og at der tildeles bevillinger til internationalt samarbejde, jf. § 30 a.«

30. § 17, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

31. I § 17, stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »forskningstendenser«: »eller tildele større bevillinger til aktiviteter, der vurderes at være til gavn for dansk forskning«.

32. I § 17, stk. 7, der bliver stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan i den forbindelse efter anmodning fra bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd, når der er tale om samfinansierede aktiviteter, godkende undtagelser fra bestemmelserne i §§ 19-23 og § 36, stk. 1.«

33. § 17, stk. 8, ophæves.

34. Overskriften før § 18 ophæves.

35. I § 18, stk. 1, 3 og 4, ændres fire steder »forskningsfaglig rådgivning« til: »rådgivning om forskning«.

36. § 18, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

37. I § 18, stk. 6, der bliver stk. 5, indsættes efter »virke«: »for det foregående år og en plan for de kommende år«.

38. Overskriften før § 19 affattes således:

»Bestyrelse og programkomiteer m.v.«

39. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Bestyrelsen skal sikre en virkeliggørelse af rådets formål, jf. § 17.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder tildeles efter retningslinjer, der er bindende for alle programkomiteer m.v., herunder at den faglige bedømmelse af ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Bestyrelsen udarbejder og koordinerer udformningen af retningslinjerne med Det Frie Forskningsråd.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvar for, at rådets virksomhed udøves i koordination med Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation og det øvrige forskningssystem, særlig for så vidt angår aktiviteter, som retter sig mod det interna­tionale samarbejde.

Stk. 4. Bestyrelsen er øverste ansvarlig for den rådgivning, som gives efter § 18. Bestyrelsen kan nedsætte sagsforberedende programudvalg bestående af anerkendte forskere til at bistå sig med rådgivningsfunktionen. Bestyrelsen kan endvidere efter tilladelse fra bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd indhente samme bistand fra et eller flere af de faglige forskningsråd.«

40. § 21, stk. 4 og 8, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

41. I § 21, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

42. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Programkomiteerne har ansvar for inden for deres område at tildele bevillinger efter § 17.

Stk. 2. En bevilling tildeles personligt til hovedansøgeren. Hovedansøgeren er ansvarlig for bevillingen.

Stk. 3. Programkomiteerne skal følge de retningslinjer, som udarbejdes af bestyrelsen efter § 19 a, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Hvis et eller flere af de faglige forskningsråd eller Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland er tillagt opgaver efter § 21, stk. 4, skal de retningslinjer, som udarbejdes af bestyrelsen efter § 19 a, stk. 2, 2. pkt., følges.

Stk. 5. Programkomiteerne og Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland bistår efter anmodning bestyrelsen med rådgivning om forskning efter § 18.

§ 21 b. Alle medlemmer af en programkomité skal være anerkendte forskere. Medlemmerne af en programkomité skal tilsammen have kompetence til at vurdere kvalitet, effekt og relevans af forskningsaktiviteter.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd.«

43. § 22 ophæves.

44. I § 23, stk. 1, nr. 1, og nr. 4, 1. pkt.,  ændres  »fondsfunk­tionen« til: »bevillingsfunktionen«.

45. I § 23, stk. 1, nr. 5, udgår », jf. § 17, stk. 3«.

46. Kapitel 6 ophæves.

47. I § 30 a, stk. 1, ændres »fondsfunktion« til: »bevillingsfunktion«.

48. I § 30 a, stk. 3, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

49. § 35 affattes således:

»§ 35. Sekretariatsbetjeningen af Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed varetages af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Ministeriet skal sikre, at Danmarks Forskningspolitiske Råd sekretariatsbetjenes af en særlig enhed i ministeriet.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fører tilsyn med bevillingsanvendelsen og legaliteten i forbindelse med Det Frie Forskningsråds og Det Strategiske Forskningsråds arbejde.«

50. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 21, stk. 1, og § 22, stk. 2, 1. pkt« til: »§ 19 a, stk. 4, 2. pkt., og § 21, stk. 1«.

51. I § 36, stk. 2, 2. pkt., udgår »for de medlemmer af Koordinationsudvalget, hvis medlemskab følger af deres hverv, jf. § 28, stk. 2, og«.

52. I § 36, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 22, stk. 2« til: »§ 19 a, stk. 4, 2. pkt.«

53. § 40 ophæves.

§ 2

I lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lov­bekendt­gø­rel­se nr. 833 af 13. august 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 5, 1. pkt., udgår »Koordinationsudvalget,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Formanden for og medlemmerne af Danmarks Forskningspolitiske Råd og medlemmerne af de faglige forskningsråd kan genudpeges for den periode regnet i hele kalenderår, hvor de har siddet i det pågældende råd i mindre end 6 år, og hvor de opfylder kravene til medlemskab, jf. § 4, stk. 2, 1. pkt., i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, og § 14, stk. 2, i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25.

Stk. 3. Retningslinjer, der er udarbejdet af Koordinationsudvalget i medfør af den hidtil gældende § 25, stk. 3, i lov om forskningsrådgivning m.v., gælder, indtil nye retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd i medfør af § 9 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 19, og af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd i medfør af § 19 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Charlotte Sahl-Madsen