Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

(Universitetsnære gæsteforsker- og ungdomsboliger samt serviceerhverv m.v. på universiteterne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 483 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner, som ændret ved § 15 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »og foreninger« til: », foreninger og det omkringliggende samfund«.

2. I § 10 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Et universitet kan indskyde midler i fonde, hvis fondens hovedformål er at etablere universitetsnære boliger med henblik på udlejning i nærmere afgrænsede perioder til studerende eller gæsteforskere. Boliger til studerende skal etableres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. Universitetets samlede indskud efter 1. pkt.  må  på ethvert ind­skuds­tidspunkt ikke overstige det højeste af følgende beløb:

1) 5 mio. kr. eller

2) 3 pct. af universitetets uddannelsestilskud fra Universitets- og Bygningsstyrelsen i det pågældende finansår.

Stk. 3. Udgifter i medfør af § 53 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om almene boliger m.v. indgår ikke i opgørelsen af indskuddet efter stk. 2.

Stk. 4. Universitetet skal i årsrapporten redegøre for udgifter afholdt efter stk. 2.«

3. Efter § 13 indsættes:

»Universiteters indgåelse af aftaler om udleje eller fremleje til serviceerhverv

§ 13 a. Et universitet kan i begrænset omfang indgå aftaler om udleje eller fremleje af faciliteter til brug for serviceerhverv, der integrerer universitetet og det omkringliggende samfund, hvis der er et behov hos studerende eller ansatte for sådanne serviceerhverv i tilknytning til uddannelse eller arbejde.«

§ 2

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 1, nr. 6 og 9, og stk. 6, 1. pkt., § 73, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 2. pkt., § 98, stk. 1, 1. pkt., § 98 a, stk. 4, 1. pkt., § 100, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 2. pkt., § 157, stk. 1, § 160 n, stk. 1, 1. pkt., § 162, 1. pkt., § 179, stk. 1, 2. pkt., to steder i stk. 5 og i stk. 9, 2. pkt., og i § 179 a, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 118, stk. 3« til: »§ 118, stk. 4«.

2. I § 30 a, stk. 3, indsættes før »selvejende«: »universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6, og i«.

3. I § 33, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»I selvejende almene ungdomsboliginstitutioner, som har fået tilsagn efter § 115, stk. 6, vælger beboerne, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ungdomsboligerne er beliggende, og universiteterne, der har indskudt midler i fonden, dog hver en tredjedel af medlemmerne til bestyrelsen.«

4. I § 53 a, 1. pkt., indsættes efter »institution«: », jf. dog stk. 2«.

5. I § 53 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6, gælder dog, at ledige ungdomsboliger anvises til unge uddannelsessøgende, og at universiteterne, der har indskudt midler i fonden, efter universiteternes bestemmelse skal have stillet indtil 50 pct. af boligerne til rådighed til anvisning til udenlandske studerende. Universitetet betaler lejen fra det tidspunkt, hvor boligen er til rådighed for universitetet, og indtil udlejning sker. Universitetet garanterer endvidere for lejerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for udlejeren til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ændrer universitetet en beslutning om at råde over en bolig, som ikke er udlejet, skal lejen dog ikke betales ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning.«

6. § 59, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning efter stk. 6 på baggrund af en fælles indstilling fra de lokale uddannelsesinstitutioner og fra bestyrelserne for de almene boligorganisationer og selvejende ungdomsboliginstitutioner. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet beslutning efter stk. 6 eller beslutningen efter proceduren i 1. pkt. omfatter færre end 10 pct. af de omhandlede ungdomsboliger i kommunen, kan kommunalbestyrelsen desuden træffe beslutning efter stk. 6 på baggrund af en fælles indstilling fra en eller flere af de lokale uddannelsesinstitutioner og en eller flere af bestyrelserne for de almene boligorganisationer og selvejende institutioner. Beslutningen efter stk. 6 kan maksimalt omfatte 10 pct. af de omhandlede ungdomsboliger i kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for anvisningen af boligerne.«

7. I § 64, stk. 4, ændres »stk. 3 og 5« til: »stk. 3 og 6-8«.

8. I § 64, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»For universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6, gælder § 59, stk. 3 og 6-8, dog ikke.«

9. I § 80 c, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse for universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6.«

10. I § 91, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse for universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6.«

11. I § 91 a, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse for universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6.«

12. I § 91 b, 3. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

13. I § 92, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse for universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6.«

14. I § 92 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse for universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6.«

15. I § 115, stk. 3, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

16. I § 115, indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til selvejende institutioner til etablering af universitetsnære almene ungdomsboliger, der støttes af en fond, jf. § 10, stk. 2, i lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner, og som etableres ved

1) nybyggeri,

2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme, der ikke anvendes til beboelse.«

Stk. 6-10 bliver herefter stk. 7-11.

17. I § 115, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

18. I § 115, stk. 9, 3. pkt., der bliver stk. 10, 3. pkt., ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

19. I § 115, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

20. I § 115 a, stk. 1, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«, og »stk. 9« ændres til: »stk. 10«.

21. I § 117, stk. 2, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

22. I § 118, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 118 a« til: »stk. 3«.

23. I § 118, stk. 2, 1. pkt., udgår », jf. dog § 118 a«.

24. I § 118 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Anskaffelsessummen for universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6, finansieres med 78 pct. lån, 20 pct. grundkapital betalt af en fond som nævnt i § 10, stk. 2, i lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og 2 pct. beboerindskud. Merinvesteringen efter § 115 a, stk. 2, finansieres med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

25. I § 127, 1. pkt., indsættes efter »§ 118«: », stk. 1 og 2«.

26. I § 129, stk. 1, 1. pkt., ændres »og stk. 2, 1. pkt.« til: »stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt.«

27. I § 129, stk. 3, ændres »og stk. 2, 2. pkt.« til: »stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.«

28. I § 135 ændres »og stk. 5« til: »stk. 5 og 6«.

29. I § 143, stk. 1, ændres »6 og 7« til: »7 og 8«.

30. I § 143, stk. 2, ændres »§ 115, stk. 6« til: »§ 115, stk. 8«.

31. I § 143, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»For universitetsnære almene ungdomsboliger efter § 115, stk. 6, gælder dog, at fonden som nævnt i § 10, stk. 2, i lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner indskyder grundkapital, og at staten yder garanti for lån efter § 118, stk. 3. Garantien beregnes efter reglerne i § 127, 2.-4. pkt.«

32. I § 151, stk. 2, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Charlotte Sahl-Madsen