Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v.

(Forhindring af spekulationsmulighed og indberetning af ferie til Feriekonto via indkomstregisteret)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som ændret bl.a. ved lov nr. 1420 af 22. december 2004 og § 5 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og senest ved § 4 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »beskæftigelsesministeren eller direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.

2. To steder i § 11 samt i § 22, § 32, stk. 1, § 33, stk. 1-5, som bliver stk. 2-6, § 34 c, stk. 1 og 2, § 36, stk. 3, 2. pkt., § 41, stk. 1, § 41, stk. 2, 1. pkt., § 43, stk. 1, 3 og 4, § 43 a og § 44, stk. 1-7, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.

3. I § 30 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Retten til udbetaling af feriegodtgørelse efter stk. 1 fortabes, hvis lønmodtageren ikke, senest 6 måneder efter at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, anmoder arbejdsgiveren, Feriekonto eller den, der i medfør af § 36, stk. 3, administrerer feriegodtgørelsen, om at udbetale feriepengene. Pensionsstyrelsen kan dog efter ansøgning i helt særlige tilfælde dispensere fra denne frist.«

4. I § 31, stk. 2, § 34 b, stk. 5, § 35, stk. 2, § 36, stk. 3, 1. pkt., § 37, stk. 1 og 2, og § 41, stk. 2, 2. pkt., ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.

5. I § 32, stk. 2, § 34 og § 42, stk. 1 og 2, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.

6. I § 33 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter efter forhandling med skatteministeren regler om indberetning af oplysninger om ferie til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.«

Stk. 1-5 bliver herefter stk. 2-6.

7. § 34 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Har lønmodtageren modtaget arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret, kan udbetaling af feriepenge efter stk. 2 og 3 kun ske efter direktøren for Pensionsstyrelsens forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Pensionsstyrelsen arbejdsgiveren, Feriekonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.«

8. § 43, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Stk. 4 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode og ferie m.v. til brug for opkrævnings-, indbetalings-, udbetalings- og kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager.«

9. I § 43 a ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.

10. I § 44 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan delegere afgørelseskompetence, som tilkommer direktøren efter stk. 1-7, til Feriekonto.«

11. § 45, stk. 1, affattes således:

»Direktøren for Pensionsstyrelsens afgørelser og Feriekontos afgørelser, der er truffet i medfør af § 44, stk. 8, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.«

12. § 45, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Klagen sendes til den myndighed, som har truffet afgørelsen, og som vurderer sagen på ny. Fastholder myndigheden sin afgørelse helt eller delvis, sendes sagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, og sagens parter underrettes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1534 af 19. december 2007 og senest ved § 3 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 10:

»10) Oplysninger om ferie, i det omfang der i medfør af ferielovens § 33, stk. 1, er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.«

§ 3

I lov nr. 1262 af 20. december 2000 om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (Letløn), som ændret ved § 22 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres », foretage lønindeholdelse for restancer til offentlige myndigheder eller foretage indbetalinger til Feriekonto« til: »eller foretage lønindeholdelse for restancer til offentlige myndigheder«.

2. I § 3, stk. 1, udgår to steder », Feriekonto«.

3. I § 4, stk. 1, udgår », Feriekonto-betalinger«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren og skatteministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 3.

Stk.3. Ferielovens § 30, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, finder ikke anvendelse for lønmodtagere, som før den 1. juli 2010 opfyldte betingelserne for udbetaling efter ferielovens § 30, stk. 1. Lønmodtagere omfattet af 1. pkt. skal have anmodet arbejdsgiveren, Feriekonto eller den, der i medfør af ferielovens § 36, stk. 3, administrerer feriegodtgørelsen, om udbetaling af feriepengene efter ferielovens § 30, stk. 1, senest den 1. januar 2011, jf. dog ferielovens § 41, stk. 2, ellers fortabes retten til udbetaling efter ferielovens § 30, stk. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg