Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

(Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger til en kapitalpension efter udbetaling af en kapitalpension, undtagelse af indeksordninger fra loftet på 100.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 347 af 18. april 2007, § 10 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, § 1 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, § 2 i lov nr. 1339 af 19. december 2008, § 1 i lov nr. 412 af 29. maj 2009 og § 11 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 B, stk. 4, 4. pkt., ændres »Stk. 5, 6.-9. pkt.« til: »Stk. 5, 6. og 7. pkt.«

2. § 15 B, stk. 5, 8. og 9. pkt., ophæves.

3. I § 15 B, stk. 6, 4. pkt., ændres »5.-9. pkt.« til: »5.-7. pkt.«

4. § 16, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»1. pkt. gælder dog ikke for ordninger omfattet af §§ 15, 15 A og 15 B.«

5. I § 18, stk. 2, indsættes som 6. pkt.:

»Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren, efter at efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er nået, er der ikke fradragsret for bidrag til sådanne ordninger, som indbetales i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget.«

6. I § 19, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren, efter at efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er nået, medregnes beløb, der af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver indbetales til en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget, dog ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst.«

7. I § 21 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 18, stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 18, stk. 2, 1. og 6. pkt.«, og efter »medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf.« indsættes: »§ 19, stk. 1, 3. pkt., og«.

8. I § 25, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »eller første policedag herefter,«: »jf. dog § 26, stk. 1,«.

9. I § 26 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Ved udbetaling til ejeren, efter at efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er nået, kan ejeren kræve, at afgiften i stedet for beregnes efter § 28.«

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 2-4.

10. I § 37 ændres »§ 26, stk. 1 eller 2« til: »§ 26, stk. 1, 2 eller 3«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4, har virkning fra og med indkomståret 2010.

Stk. 3. § 1, nr. 5-7, har virkning for indbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 8-10, har virkning for udbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 11. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Omtryksnote
  • 25-06-2010:
  • Lov nr. 625 af 11. juni 2010 om ændring af pensionsbeskatningsloven er omtrykt den 25. juni 2010 på grund af omtryk af lovforslag L 208 af 14. april 2010, som vedtaget ved tredjebehandling den 1. juni 2010. I lovens § 2, stk. 4, står der, at "§ 1, nr. 8-10, har virkning for indbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere." Der burde have stået: " § 1, nr. 8-10, har virkning for udbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere." i overensstemmelse med det vedtagne lovforslag.