Den fulde tekst

Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

(Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 348 af 18. april 2007, § 5 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, § 1 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, § 2 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 og § 8 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og senest ved § 4 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 63, stk. 2, 3. pkt., ændres »og 7« til: », 7 og 7 a«.

2. I § 63, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Ved beregningen af skat efter personskattelovens § 5, nr. 3, i dødsåret kan uudnyttede fradrag hos en af ægtefællerne overføres til forhøjelse af den anden ægtefælles fradrag efter personskattelovens § 7 a, stk. 3 og 6.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og senest ved § 7 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 5 B, stk. 3, ophæves.

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 519 af 12. juni 2009 og senest ved § 6 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. § 9 F ophæves.

§ 4

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 49, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, kan kun opnå fradrag efter 1. pkt. i indkomst omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 4, og kun i det omfang udgiften ikke efter udenlandske regler kan fradrages ved beskatning i udlandet.«

2. § 49, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for personer, som er omfattet af kildeskattelovens § 1, og som anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.«

§ 5

I lov om indkomstskat for personer m.v. (person­skat­te­lo­ven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, § 11 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, lov nr. 520 af 17. juni 2008, § 4 i lov nr. 522 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 og senest ved lov nr. 1389 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) udligningsskat efter § 7 a,«

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

2. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Udligningsskatten efter § 5, nr. 3, beregnes af summen af følgende indkomstskattepligtige beløb:

1) Udbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1-4.

2) Udbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

3) Udbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 6.

4) Vederlag for afløsning af pensionstilsagn omfattet af ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 3, eksklusive arbejdsmarkedsbidrag.

5) Pension i henhold til løfte afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, når udbetalingen er omfattet af statsskattelovens § 4, litra c, eksklusive arbejdsmarkedsbidrag.

6) Folkepensionens grundbeløb, jf. § 12 i lov om social pension.

7) Andre pensioner og pensionslignende ydelser omfattet af statsskattelovens § 4, litra c, eller pensionsbeskatningslovens § 50 som affattet i lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991. 1. pkt. omfatter ikke efterløn, jf. kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller fleksydelse omfattet af lov om fleksydelse. 1. pkt. omfatter endvidere ikke førtidspension, jf. § 16 i lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 1. pkt. omfatter heller ikke ydelser fra obligatoriske, udenlandske sikringsordninger.

Stk. 2. Beløb, der udbetales som invalidepension, omfattes ikke af stk. 1. Skelnes der ikke mellem invalide- og alderspension, er alene udbetalinger indtil opnåelse af folke­pen­sions­alderen ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Udligningsskatten beregnes af den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede indbetalinger til pensionsordninger reguleret efter § 13, hvis det korrigerede beløb er mindre end beløbet opgjort efter stk. 1.

Stk. 4. For indkomstårene 2011-2014 udgør udligningsskatten 6 pct. af den del af det samlede beløb efter stk. 1, jf. stk. 3, der overstiger et grundbeløb på 362.800 kr. (2010-niveau).

Stk. 5. Satsen på 6 pct. i stk. 4 nedsættes fra indkomståret 2015 og for hvert efterfølgende indkomstår med 1 procentenhed i forhold til satsen for det nærmest forudgående indkomstår. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør satsen 0 pct.

Stk. 6. Er en gift persons udbetalte beløb efter stk. 1 lavere end grundbeløbet efter stk. 4, eller udbetales der ikke beløb efter stk. 1, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet, dog højst med 121.000 kr. (2010-niveau) med fradrag af personlig indkomst efter regulering efter § 13. Det er en forudsætning for fradrag efter 1. pkt., at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.

Stk. 7. Beløbene i stk. 4 og 6 reguleres efter § 20.«

3. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 5, nr. 3« til: »§ 5, nr. 4«.

4. I § 9 ændres »og 8 og« til: », 7 a og 8 og«, og to steder ændres »7 og § 8 a, stk. 2« til: »7 og 7 a og § 8 a, stk. 2«.

5. I § 12, stk. 1, ændres »§ 5, nr. 6« til: »§ 5, nr. 7«, og »§ 5, nr. 3« ændres til: »§ 5, nr. 4«.

6. I § 13, stk. 1, ændres to steder »og 7 og« til: », 7 og 7 a og«.

7. I § 13, stk. 2, 2. pkt., ændres »7 og« til: »7 og 7 a og §«.

8. I § 26, stk. 2, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Udligningsskat efter § 7 a.«

Nr. 7 bliver herefter nr. 8.

9. § 26, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Forskelsbeløbet opgøres som summen af beløbene opgjort efter stk. 2, nr. 1-5, fratrukket beløbene opgjort efter stk. 2, nr. 6 og 7. Er beløbet negativt, sættes det til 0. Fra dette beløb trækkes beløbet opgjort efter stk. 2, nr. 8.«

10. I § 26, stk. 7, ændres »stk. 2, nr. 7« til: »stk. 2, nr. 8«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 og § 5, nr. 1-7, har virkning for udbetalinger, der sker fra og med indkomståret 2011.

Stk. 3. §§ 2-4 har virkning fra og med indkomståret 2011.

Stk. 4. § 5, nr. 8-10, har virkning fra og med indkomståret 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen