Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.1)

(Forhøjelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret ved § 97 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 30 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 5 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og § 4 i lov nr. 1385 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 B, nr. 1, ændres »8,35« til: »8,60«.

2. I § 3 B, nr. 2, ændres »14,80« til: »15,05«.

3. § 3 C affattes således:

»§ 3 C. For varer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, som er en blanding af ikkealkoholholdige drikkevarer med vinbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, opkræves der ud over afgiften i medfør af § 3, stk. 2, tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ved ikkealkoholholdige drikkevarer forstås drikkevarer henhørende under position 2009, 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur. Tillægsafgiften udgør,

   
kr. pr. liter
1)
hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder:
 
7,50
     
2)
hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.:
 
15,00
«

§ 2

I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, som ændret ved § 92 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 27 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 2 i lov nr. 1385 af 21. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »2,90« til: »3,15«.

§ 3

I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1296 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 1063 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 1392 af 20. december 2004, lov nr. 424 af 6. juni 2005 og § 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og senest ved § 3 i lov nr. 1385 af 21. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales fra den 1. januar 2014 afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:

1) For cigaretter: 67,50 øre pr. styk og 22,49 pct. af detailprisen, jf. § 28, dog minimum 103,65 øre pr. styk.

2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak og for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 618,50 kr. pr. kilogram.

3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 668,50 kr. pr. kilogram.«

§ 4

I lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand), foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 4, ophæves.

§ 5

Stk. 1. §§ 3 og 4 og stk. 3 træder i kraft den 1. juli 2010. §§ 1 og 2 træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, som efter ikrafttrædelsen udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 3. For cigaretter og røgtobak, som den 1. juli 2010 findes i ustemplet stand hos virksomheder, der fremstiller eller indfører cigaretter, og for varer, som fra nævnte dag fremstilles, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet, betales afgift efter lov om tobaksafgifter og efter følgende satser frem til og med den 31. december 2013:

1) For cigaretter: 67,50 øre pr. styk og 21,65 pct. af detailprisen, jf. § 28 i tobaksafgiftsloven, dog minimum 103,65 øre pr. styk.

2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak og for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 602,50 kr. pr. kilogram.

3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 652,50 kr. pr. kilogram.

Givet på Amalienborg, den 11. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.